Утвърждавам: / Кирил Славовстраница1/2
Дата08.06.2018
Размер0.66 Mb.
  1   2
Утвърждавам:
/ Кирил Славов /

Съгласувано с:

Регионален инспекторат по образованието при Софийска област..................................................... ............2011... година

…………………………

Дирекция "Гражданска защита" при Софийска област:..........................

/ /


..........2011.....година

община ……….. Софийска област

Регионално звено ”Противопожарна и аварийна безопасност

при РДВР- София:.......................................

/ /

.........2011.... година……………….

ПЛАН
за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари на ПГ “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”
САМОКОВ

Част първа
І. Общи положения

1. Характеристика на района в който се намира ПГ “К. Фотинов” Гимназията е раэположена на адрес - улица “Цар Борис ІІІ ” № 47, на община Самоков . Обградена е от улиците “Отец Паисий” на изток, “Цар Борис ІІІ” на запад, “Константин Фотинов” на север, “Н. Карастоянов” на юг. Сградата на гимназията се намира в централния жилищен район на града и в близост няма крупни промишлени или големи административни, с културно предназначение и други свързани с масовото пребиваване на хора сгради. Района е с развита инфраструктура – проходими улици, стабилно електро и Ви К захранване.

ПГ “К. Фотинов” не попада в заливните зони на големи реки, язовири или други хидротехнически съоръжения.2.Строителна характеристика на гимназията

- Обща площ – 6 050 кв. м.

- Застроена площ – 2 310 кв.м.

- Незастроена площ – 3 740 кв.м.

- Брой на сградите - една централна сграда и един отделен по – малък корпус на помощния учебен блок, закусвалня.

- Етажност на всяка от тях – учебните корпуси на два етажа и едноетажна закусвалня.

- Брой на помещенията – 33;

- Степен на пожароопасност –

- Тип строителство съгласно – стоманобетонно тухлено строителство;

- Подземни етажи – мазе и видеоклуб.

- Първи етаж – заема цялата застроена площ. На него са разположени помещенията на класните стаи, учителската стая, заседателната зала, котелното отделение на водогрейната инсталация, физкултурния салон, дърводелската работилница. Вътрешната компановка на първият етаж е съобразена с предназначението на сградата – широки врати, широки и светли коридори, просторни учебни зали изпълнени съгласно изискванията на здравната и техническа безопасност..

- Втори етаж - Застроен е със самостоятелни за помещението на всяка група стълбища. Вътрешната компановка на втория етаж е съобразена с предназначението на сградата – широки врати, широки и светли коридори, просторни учебни зали изпълнени съгласно изискванията на здравната и техническа безопасност.  • Подпокривно пространство – таван -гредоред /празен/3. ПГ “К. Фотинов е разположена в близост до:

- Централния площад и сградата на общината.

- Язовир /заливна зона/ - не попада

- Речна заливна зона – не попада

- Други хидротехнически съоръжения - не попада

- Хвостохранилища – не попада

- Предприятия с рискови производства - В близост до ПГ “К Фотинов “ не се намират промишлени предприятия, работещи или съхраняващи химически отровни, взриво и пожаро опасни суровини и материали, както и източници на йонизиращи лъчения2耀

- Свлачищни терени – в района не са регистрирани свлачищни терени.


4. ПГ “К. Фотинов”има общо личен състав души.

От тях:


- Ученици – 541, директор – 1, учители - 33, медицински сестри – 1, обслужващ персонал -8.

- Целодневно, при двусменен режим на работа, от които:

 Целодневно – ученици - 541 директор -1, обслужващ персонал - 8.

 Първа смяна - учители – 25, обслужващ персонал – 6 и медицински сестри – 1.

 Втора смяна - учители – 8, обслужващ персонал – 2

През почивните и празничните дни ПГ “К. Фотинов”не се охранява .


ІІ. Цели на плана

1.Да се извърши организация на работата и действията на ръководството, учителите, другия персонал и учениците при възикване на бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, застрашаващи живота и здравето им, след извършване на оценка на обстановката.

2.Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК.

3.Запазване живота и здравето на учениците и личния сътав на гимназията.


ІІІ. Възможни бедствия и аварии на територията на областта, общината, кметството и гимназията и прогноза за последствията от тях.

Кризисни ситуации при които загиват хора, разрушават се сгради и съоръжения, унищожават се материални и културни ценности, възникват в мирно време в резултат на:

Бедствия

Бедствията са природни явления, които обикновенно възникват внезапно, нарушават нормалният живот на хората, всяват паника, вземат човешки жертви, предизвикват разрушаване и унищожаване на производствени мощности, материални и културни ценности.

Борбата с бедствията включва следните мероприятия:

1.Прогнозиране на тяхното възникване.

2.Предупреждаване и оповестяване.

3.Профилактика и предотвратяване.

4.Локализация и ликвидиране в началото на тяхното възникване.

Тези мероприятия условно се обособяват в шест групи:Първата група включва:

-събиране на статистически данни

-разработване на различни прогнози за природните /стихийните/ бедствия - метериологични, сеизмични, вулканически, биологически, космически и други.

Втората група обхваща:

-предупреждаване и оповестяване.

-мерки за локализация и ограничаване на разрушенията и загубите.

Третата група включва мероприятия осигуряващи успешното провеждане на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВР/.

Четвъртата група мероприятия свързани с оказването на различни видове помощ на учениците, учителите, слу­жи­те­ли­те и членовете на техните семейства, попаднали в пострадалите райони.

Петата група включва аварийно - възтановителни мероприятия по възтановяване на сградният фонд.

Шестата група включва мероприятия по повишаване устойчивостта на обектите на ПГ “К. Фотинов”, в условия на възникнали бедствия, аварии и катастрофи на територията на самоковска община.

Същност и последствия от природните бедствия, които могат да възникнат на територията на областта, общината, кметството и гимназията:1.От земетресение.

Определение за земетресение:

Земетресението е сеизмично явление при което внезапно се освобождава голямо количество потенциална енергия от земните ядра, разпространяващо се под формата на сеизмични вълни.

Земетресението представлява трептения на земната повърхност, които възникват в резултат на внезапни изменения или разкъсване на земната кора или в горната част на мантията и се предават на големи разтояния във вид на сеизмични вълни.

Основната причина за земетресенията са тектонските процеси и движението на тектонските плочи, които стават в земята и инженерната дейност на човека.

Огнище или зона на едно земетресение се нарича областта при възникване на земният трус, която се намира на определена дълбочина от земната повърхност.

Хипоцентър или фокус се нарича центъра на огнището на земетресението.

Епицентър е проекция на хипоцентъра върху земната повърхност.

Епицентрално разтояние е разтоянието от епицентъра до коя да е точка от земната повърхност.

Според дълбочината на хипоцентъра си Н, земетресенията се делят на три основни групи:

- нормални с Н< или= 70км.

- средни с Н = от 70 до 300 км.

- дълбоки с Н = от 300 до 700 км.

Най - опасни са земетресенията с дълбочина до 100 км.

Основни характеристики на земетресението като природно бедствие:

1.Територията на България е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци” по земята.

Тази територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни райони с очакван магнитуд до 8 по скалата на Рихтер. Най опасни последствия на територията на страната могат да се предизвикат от максимални земетресения в един от трите вътрешни сеизмични района.

-Североизточен - включва Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по Рихтер - до 7.5, интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник), Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-ма, интензивност поне от 9-та степен по Черноморското крайбрежие), Дуловската зона (максимален магнитуд 7.5, поради относително голямата дълбочина на огнището - максималното въздействие е с интензивност над 8-ма степен).

-Средногорски - състои се от Софийска зона (максимален очакван магнитуд 6.5 - 7, интензивност около 9-та степен), Маришка зона (максимален магнитуд 7.5, интензивност до 10-та степен), Тунджанска зона (магнитуд до 6, интензивност в епицентъра до 9-та степен) и Подбалканска зона (магнитуд до 7.5 и епицентрална интензивност - между 8-ма и 9-та степен).

-Рило-Родопски - включващ Струмска зона (максимален очакван магнитуд 8, интензивност над 9-та степен в епицентралната област), Местенска и Западно-Родопска зони (във всяка от тях максимален магнитуд 6, съответно епицентрална интензивност - около 8-ма степен).-Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са възможни земетресения, които също могат да станат причина за силни въздействия (с интензивност от седма и по-висока степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник) в България: Вранчански район (Румъния), Мраморноморски (Турция), Ксантийски (Гърция), Валандовски (Македония).

За период от 1000 години, за който период е съставен оптималният вариант за разпределение на очаквани сътресения, 98% от територията на България ще бъдат подложени на въздействие с интензивност от 7-ма и по-висока степен, от-които с интензивност от 7-ма степен - 51%, с 8-ма степен - 28%, с 9-та и по-висока степен - 19%. В тези райони попадат 94 населени места с населе­ние око­ло 6 340 000 души, пред­с­тав­ля­ва­що 80% от на­се­ле­ни­ето на стра­на­та и мо­гат да бъ­дат раз­ру­ше­ни час­тич­но или на­пъл­но - 26% от сград­ния фонд.Очаква се до 30-50% на­ру­ша­ва­не на комунално-енергийната и съоб­щителнa сис­те­мa на страната. Възможни са взривове, по­жа­ри и раз­ру­ше­ния на око­ло 30-35% от про­миш­ле­ни­те обек­ти и хидросъоръженията.

В страната се очертават 7 сеизмични райони с прогнозирана вероятност VIII степен по Медведев-Шпонхоер-Карник с население 3 350 000 души, където разрушенията на сградния фонд могат да достигнат до 26% и четири сеизмични района с IX степен със 76 населени места и население около 2 990 000 души.

Територията на ПГ „К. Фотинов” попада в Софийската сеизмична зона със степен на сеизмичност от 6,5 до 7-ма степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник.Скали за определяне на силата на земетресението:

За оценка на земетресенията са приети две скали: на Рихтер и на Медведев, Шпонхоер, Карник

1.Магнитудна скала на Рихтер.

Тя служи за определяне на енергията, която се освобождава при едно земетресение. Магнетудът /магнитудната стойност/ е условна, инструментално получена /от калиброван сеизмограф/ величина, представляваща логаритмичен израз на енергията освободена при земетресениетои позволява да се сравняват земетресенията по техните енергии. Магнитудната скала на Рихтер отчита енергията, отделяна при земетресенията в граници от 0 до 8,9.

2.Интензивна скала на Медведев, Шпонхоер.

Интензивната скала на Медведев, Шпонхоер, Карник характеризира разрушителната сила на труса в степени (балове) - от 1 да 12 степени и е основана на три точни критерия:

а) усещанията на хората и въздействие на околните предмети;

б) въздействие върху различните типове сгради;

в) остатъчни деформации в почвата и изменение режима на плитко и дълбоко залегнали подземни води.
3.Сравнителна скала на Гутенберг и Рихтер за приблизителната връзка между магнитудната скала на Рихтер и интензивната скала на Медведев, Шпонхоер, Карник:

Магнитудна скала на Рихтер Интензивната скала на Медведев, Шпонхоер, Карник

Магнетуд приблизително отговарящ на Степен/бала/

3,0 - 3,9 II - III

4,0 - 4,9 IV - V

5,0 - 5,9 VI - VII

6,0 - 6,9 VII - VIII

7,0 - 7,9 IX - X

8,0 - 8,9 XI - XII

Земетресения до VI степен /бала/ по Интензивната скала на Медведев, Шпонхоер, Карник са най - често практически безопасни, независимо че се усещат от хората.


2. От наводнения:

Същност на наводнението:

Наводнения мо­гат да въз­ник­нат при обил­ни валежи и снего­то­пе­не.

Дълготрайните обил­ни ва­ле­жи в пла­нин­с­ка­та част на стра­на­та пре­диз­вик­ват на­вод­не­ния в средните и дол­ни­те те­че­ния на реките. При про­лив­ни дъж­до­ве се пре­диз­вик­ват ло­кал­ни на­вод­не­ния в големите градове и другите населени места, вслед­с­т­вие на недобре из­г­ра­де­ни­те и поддържани отводнителни системи.

Източници и причини за наводненията:

-от реки и големи напоителни канали при проливни валежи и при интензивно топене на снеговете.

-от реки и големи напоителни канали при затлачване на светлото сечение на същите.

-при залпово изпускане на големи водни количества от язовири и други хидротехнически съоръжения по речните корита под тях.

Основни характеристики на наводненията като природно бедствие:

1.Формиране на висока вълна.

2.Заливни зони на високата вълна.

3.Разрушително действие на високата вълна.

4.Застрашаване живота на хората попадащи в заливните зони на високата вълна.

5.Заливане и затлачване с кални маси на основни обекти попадащи в заливните зони на високата вълна.

Данните за възможните наводнения се вземат и съгласуват с плановете на Дирекциите "Гражданска защита", както и от структурите на "Напоителни системи", Районно управление хидрология и метериология /РУХМ/ към БАН и Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Параметрите на високата вълна се определя от времето за достигане до обектите, височина и широчина на заливните зони, скорост на придвижване и др. и се вземат от плановете на Дирекциите "Гражданска защита". Определяне на въздействието на наводняванията от атмосферни валежи вследствие невъзможността за оттичане през инженерните съоръжения на водни количества по-големи от оразмерителните или поради тяхното затлачване и от повредени комунално енергийни мрежи /водопроводни мрежи за питейна и промишлена вода /топла и студена/ , канализационни мрежи и др.Площно наводняване от атмосферни валежи с количества по-големи от оразмерителните, вследствие невъзможността за оттичане през инженерните съоръжения /мостове, водостоци и др./, или поради тяхното затлачване и от повредени комунално енергийни мрежи /водопроводни мрежи за питейна и промишлена вода /топла и студена/ , канализационни мрежи и др./.

Наводнява се територия на които са разположени сградите на ПГ “К. Фотинов”.


3. От снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания.

Характеристика на снеговалежите, снежните бури /снегонавяванията/ и обледенявания.

Рязката про­мя­на на тем­пе­ра­ту­ра­та през зи­ма­та до­веж­да до обил­ни снеговалежи, съп­ро­во­де­ни със си­лен вя­тър. Образуват се снеж­ни прес­пи, об­ле­дя­ват се контактната мрежа, кабели и други важни КЕМ.

Снежните бу­ри, сне­го­на­вя­ва­нията и обледеняванията ка­то бед­с­т­ве­но яв­ле­ние с про­яв­ле­ние на 2 - 3 години, най-сил­но се из­ра­зя­ват в об­шир­ни ра­йо­ни ос­та­ващи с на­ру­ше­но елек­т­ро и водо­снаб­дя­ва­не и с пре­къс­на­ти тран­с­пор­т­ни и свър­зоч­ни връзки. Ежегодно око­ло 50-60% от столицата е зас­т­ра­ше­на от снегонавявания.При снеговалежи, снежни бури /снегонавявания/ и обледенявания се застрашават обекти от обледенявания и прекъсването на участъци на електро и ВиК мрежите и съоръженията по тях.
4.От пожари:

Характеристика на пожарите.

Пожарът, ка­то сти­хий­но бед­с­т­вие възниква:

-при на­ру­ша­ва­не на тех­но­ло­гич­на­та дисциплина или изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в ПГ «К. Фотинов”.

-при на­ру­ша­ва­не на тех­но­ло­гич­на­та дисциплина, придизвикани умиш­ле­но или по непредпазливост или при гръ­мо­те­вич­ни бури в обектите на националното стопанство и жилищните сгради намиращи се в близост до територията на гимназията и които могат да придизвикат пожари.Пожари възникват:

1.Вследствие къси съединения от електро инсталации:

2.Вследствие на­ру­ша­ва­не на тех­но­ло­гич­на­та дисциплина или изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в обектите на гимназията.

3.В обекти и складове с пожароопасни вещества и материали вследствие на­ру­ша­ва­не на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

4.Вследствие пожари в жилищни сгради намиращи се в близост до гимназията.
Пожари в обекти на ПГ “ К. Фотинов “могат да възникват:

А.При нарушаване на експлоатационните характеристики на обектите обхванати от пожари.

Степента на нарушаване на експлоатационните характеристики на сградите, оборудването и съоръженията към тях, на телефонни кабели и ел.кабели се определя:

-по методика на регионалното звено "Противопожарна и аварийна безопасност", секторите "Контрол на общоопасните средства" при служба "Полиция" на Регионалните дирекции на вътрешните работи, Регионалните органи по котлонадзора и Инспекции но охрана на труда,.

-на базата на тяхната степен на пожароустойчивост и вероятните разрушения, нарушаване цялостта на конструкциите и оборудването от избухналите пожари.

Определя се до каква степен избухналите пожари, допринасят за разрушенията и нарушаване цялостта на конструкциите и как се отразяват на възможностите на обектите, оборудването и съоръженията към тях, телефонни кабели и КЕМ да изпълняват прозводственото си предназначение.

Подробно се описват:

-складовете съхраняващи пожароопасни вещества.

-сградите с инсталации с пара, тяхното състояние, и противопожарната им устойчивост.

-зоните на безопасност от ударната вълна при изпускане под налягане, на съхраняваните в тях пожароопасни вещества и пара.

-отстоянията им от сгради с масово пребиваване на хора и основно технологично оборудване.
5. От бури, суховеи и градушки.

Характеристика на прашните бури, суховеите и градушките.

Климатичните осо­бе­нос­ти на РБългария съз­да­ват въз­мож­ност за въз­ник­ва­не на про­дъл­жи­тел­ни засушавания, смерчове, бури, гра­душ­ки и дру­ги, ко­ито на­на­сят зна­чи­тел­ни ма­те­ри­ал­ни щети.

Съ­щес­т­вен проб­лем за стра­на­та са за­су­ша­ва­ни­ята и мал­ко­то из­точ­ни­ци за пи­тей­на вода, които не се използват навсякъде целесъобразно. Република България е сред европейските стра­ни с най-мал­ко вод­ни ре­сур­си на гла­ва от населението.

През 30 - 40 го­ди­ни се про­явя­ват дъл­гот­рай­ни засушавания, въз­ник­ва­щи в ре­зул­тат на цир­ку­ла­ци­он­ни про­це­си през ля­то­то и есен­та и пре­диз­вик­ват спа­да­не на поч­ве­ни­те вла­го­за­па­си и кос­ве­но вли­я­ят вър­ху ма­со­ви­те пол­с­ки и гор­с­ки пожари. Засушаването през пос­лед­ни­те го­ди­ни се очер­та­ва ка­то един от ос­нов­ни­те проб­ле­ми в страната и могат да соведат до избухването на масови пожари в близост до територията на гимназията.

Големи ще­ти на сградите, контактната мрежа и КЕМ, еже­год­но на­на­сят градуш­ки­те, поради слабата въоръженост и малкият брой на структурите на Дирекция "Борба с градушките" на Министерството на земеделието.

Смерчовите явления, прашните бури и суховеите нанасят значителни щети, когато преминават над населени места, стопански обекти, горски и земеделски масиви, като не са изключени поражения на животни, а даже и човешки жертви. Те, като правило, трудно се прогнозират и могат да нанесат големи щети.

Прашните бури са рядко явление за България. Прогнозата му е със сравнително добра сбъдваемост, което предполага и по-добри възможности за провеждане на превантивни мероприятия от страна на персонала на ПГ “К. Фотинов”.Степен на нарушаване на експлоатационните характеристики на обектите на гимназията.

Определят се:

-броят и размерите на разрушените елементи и съоръжения на покривните конструкции.

-размерите на счупените остъклявания по сградите.

-повреди по електропреносната мрежа.

-нарушени комунално - енергийните мрежи.

-съборени и повредени указателни табели и надписи.

6. От авария в АЕЦ "Козлудуй"

При нарушаване нормите за безопасна експлоатация и разрушаване на защитните бариери в АЕЦ "Козлодуй е възможно възникване на радиационна авария, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни продукти в окол­на­та среда. Ще се създаде сложна радиационна обстановка, при която част от населението ще получи еквивалентна доза на облъчване над допустимата.

При неблагоприятни метеорологични условия и неовладяване про­цесите на изхвърляне на радиоактивни продукти от авариралия реактор е възможно радиоактивно замърсяване на околната среда в зона за дълговременни защитни мерки, в която могат да попаднат 64 населени места с над 150 000 души население.

Основните усилия за провеждане на СНАВР при авария в АЕЦ "Козлудуй", трансграничен пренос на радиоактивни вещества и киселинни дъждове да се насочат към осигуряване на защитата на учениците и служителите от радиоактивният облак от аварията и трансграничният пренос и от поразяващото действие на киселинни на дъждове.

При получаване на сигнала за авария в АЕЦ "Козлудуй" и трансграничен пренос на радиоактивни вещества :

-Незабавно се оповестяват родителите на децата или други членове на семействата им.

-Получават се, проверяват и се раздават на децата и служителите на гимназията индивидуалните средства за защита.

-Получаване от органите на Гражданска защита на индивидуални дозиметри и раздаването им на служителите на гимназията, които извършват дейности извън херметизираните сгради.

-Получаване от болничните заведения и раздаване на децата, учителите и служителите на гимназията препаратите за йодна профилактика.

-Провеждат се мероприятия за осигуряване на херметизираните сгради със запаси от храна, питейна вода.

-Провеждат се мероприятия за херметизация на обектите с основно значение за дейността на гимназията.

-Осигуряване и херметизиране на запаси от храни и питейна вода за служителите на гимназията, които ще извършват дейности извън херметизираните сгради.

- Свеждане до децата, учителите и служителите на гимназията начините и правилата за действие при авария в АЕЦ "Козлудуй" и трансграничен пренос на радиоактивни вещества и киселенен дъжд.

- Провеждане на дозиметричен контрол на децата, учителите и служителите на гимназията.

Провеждане на аварийно-възтановителните работи / АВР / започва с извършването на дезактивация или измиване с разреден основен разтвор на дрехите и снаражението на служителите, които са извършвали дейности извън херметизирани сгради. Дегазация или измиване с разреден основен разтвор се извършва и на сградите, съоръженията, прилежащате територии с основно значение за дейността на гимназията.

За извършване на дегазация и дезактивация по плана за взаимодействието могат да се привличат сили от:

-професионалните сили на Държавна агенция "Гражданска защита" - отделите "АСД".

-Поделения на Министерството на отбраната с химическа насоченост дислоцирани на територията на /посочва се наименованието поделението/.
­ІV. Изводи от вероятната обстановка и основни задачи произтичащи от нея.

1.От земетресение.

Последствията от сеизмичното въздействие са:

а.Част от сградния фонд на гимназията ще получи пълни и силни разрушения, а друга частични и слаби.

б.Човешки жертви, затрупани и ранени хора, нуждаещи се от спасяване, включително и по вторите етажи. По-голяма част от децата ще останат без подслон и ще се нуждаят от настаняване и всестранно осигуряване.

в.Нарушаване системата на електроснабдяване.

г.Затрудняване снабдяването със питейна вода и необходимост от набавяне на бутилирана минерална вода.

д.Създаване на опасна пожарна обстановка в сградите на гимназията.

е.Нарушаване на съобщителната система на гимназията, поради излизане от строя на мобилните и стационарните телефонни връзки.

ж.Поради нарушаване на технологичните процеси, възникнали аварии и пожари в много промишлени обекти е възможно да възникнат замърсяване на въздуха с промишлени отрови или димове.

з.Възможно е възникването на опасност от инфекции и епидемии.

и.Унищожаване и загубване на част или на всичките хранителни продукти и хигиенни материали.

к.Настъпване на паника и психически разтройства сред учениците и персонала на гимназията.
Поражения от вторични фактори на земетресението :

а.Възможност от възникване на пожари в корпусите и складови помещения вследствие къси съединения от електро инсталации.

в.Течове и взривове от отоплителните инсталации.

в.Наводнения от разрушени ВиК инсталации.

г.Поразяване на учениците и персонала на гимназията от разрушени и неустойчиви строителни конструкции
Основни задачи за ликвидиране последствията от земетресението:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на учениците и служителите на гимназията и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от земетресението на територията на ПГ “К. Фотинов”.

3. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на учениците и служителите на гимназията за потенциални опасности први възникване на земетресения.

4. Провеждане на мероприятия и поддържане на готовност за провеждане на евакуация на учениците, учителите и служителите на гимназията по разпореждане на ПОбК за ЗНБАК към община Самоков

5. Осигуряване на получаването от ПОбК за ЗНБАК към община Самоков.на информация за хода на СНАВР, прогнози за времето и за разпостранението в атмосферата на радиоактивни или токсични вещества, на базата на компютърни системи за ранно предупреждение и националните сеизмологични, метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и прогнози от органите на Гражданска защита.

6. Създаване в ПГ “К. Фотинов” на резерви от финансови и материални средства за ликвидиране на последствията от земетресението.

7. Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на собствеността в засегнатите сгради и двора на гимназията.

8. Всестранно осигуряване на мероприятията за ликвидиране на последствията от земетресението на територията на ПГ “К. Фотинов”.
2. От наводнение.

Последствията от наводнението.

а.Част от сградния фонд на гимназията вследствие наводнението ще получи частични и слаби разрушения и повреди.

б. Ученици и персонал на гимназията, нуждаещи се от помощ включително и по вторите етажи. По-голяма част от децата от групите разположени на първият етаж на корпусите ще останат без подслон и ще се нуждаят от настаняване и всестранно осигуряване.

в.Ще се наруши системата на електроснабдяване на първият етаж на корпусите.

г.Затрудняване снабдяването със питейна вода и необходимост от набавяне на бутилирана минерална вода.

д.Създаване на опасност от пожари в сградите на гимназиятапоради. къси съединения от електро инсталации

е.Нарушаване на съобщителната система нагимназията, поради излизане от строя на мобилните и стационарните телефонни връзки.

ж.Възможно е възникването на опасност от инфекции и епидемии.

з.Унищожаване и загубване на част или на всичките хранителни продукти и хигиенни материали.

и.Настъпване на паника и психически разтройства сред учениците и персонала на гимназията.


Основни задачи за ликвидиране последствията от наводнението:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на учениците, учителите и служителите на гимназията и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от наводнението на територията на ПГ “К. Фотинов”.

3. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на учениците, учителите и служителите на гимназията за потенциалните опасности при възникване на наводнения..

4. Провеждане на мероприятия и поддържане на готовност за провеждане на евакуация на учениците, учителите и служителите на гимназията по разпореждане на ПОбК за ЗНБАК към община Самоков.

5. Осигуряване на получаването от ПОбК за ЗНБАК към община Самоков на информация за хода на СНАВР, прогнози за времето на базата на националните метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и прогнози от органите на Гражданска защита.

6. Създаване в ПГ “К. Фотинов” на резерви от финансови и материални средства за ликвидиране на последствията от наводнението.

7. Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на собствеността в засегнатите от наводнението сгради и двора на гимназията.

9. Всестранно осигуряване на мероприятията за ликвидиране на последствията от наводнението на територията на ПГ “К. Фотинов”.
3. От снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания.

а.Част от сградния фонд на гимназията вследствие снежните бури, поледици и обледенявания може да получи частични и слаби разрушения и повреди.

б.Може да се наруши системата на електроснабдяване .

в.Може да настъпи затрудняване снабдяването със питейна вода и необходимост от набавяне на бутилирана минерална вода.

г. Може да се наруши съобщителната система на , поради излизане от строя на мобилните и стационарните телефонни връзки.

д.Възниква опасност от травми и счупвания вследствие падания на учениците, учителите и служителите .

е.Затруднения в снабдяването с хранителни продукти и хигиенни материали вследствие затруднената проходимост на улицити и пътищата.

ж.Настъпване на паника и психически разтройства сред учениците, учителите и персонала.


Основни задачи за ликвидиране последствията от снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания наводнението:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на учениците и служителите на гимназията и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания на територията на ПГ “К. Фотинов”.

3. Проверка на изправността и отремонтиране при необходимост греблата и лопатите за почистване на снега. Съхраняване на същите в абонатната станция. Ключа за същата е поставен до вътрешната врата в коридора за абонатната.

4. Осигуряване на сол /луга/ за посипване на обледенените места по алеите на двора на гимназията.

5. Ежедневно почистване на двора и входовете при обилен снеговалеж.

6. Изчукване на заледените части.

7. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване научениците, и служителите за потенциалните опасности при възникване на снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания.

8. Провеждане на мероприятия и поддържане на готовност за провеждане на евакуация на учениците, учителите и служителите по разпореждане на ПОбК за ЗНБАК към община Самоков.

9. Осигуряване на получаването от ПОбК за ЗНБАК към община Самоков на информация за хода на СНАВР, прогнози за времето на базата на националните метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и прогнози от органите на Гражданска защита.

10. Създаване в ПГ “К. Фотинов” на резерви от финансови и материални средства за ликвидиране на последствията от снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания.

11. Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на собствеността в засегнатите от снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания сгради и двора на гимназията.

12. Всестранно осигуряване на мероприятията за ликвидиране на последствията от снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания на територията на ПГ ”К. Фотинов”.
4. От пожари:

а.Сградния фонд на гимназията вследствие пожарите ще получи разрушения и повреди.

б. Ранени от обгаряния и задушени от дима ученици и персонал , нуждаещи се от помощ включително и по вторите етажи. По-голяма част от децата ще останат без подслон и ще се нуждаят от настаняване и всестранно осигуряване.

в.Ще се наруши системата на електроснабдяване насградите.

г.Затрудняване снабдяването със питейна вода и необходимост от вабавяне на бутилирана минерална вода.

д.Нарушаване на съобщителната система, поради излизане от строя на мобилните и стационарните телефонни връзки.

е.Възможно е възникването на опасност от инфекции и епидемии.

ж.Унищожаване и загубване на част или на всичките хранителни продукти и хигиенни материали.

з.Настъпване на паника и психически разтройства сред учениците и персонала.
Основни задачи за ликвидиране последствията от пожарите:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на учениците и служителите на гимназията и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от пожари на територията на ПГ “К. Фотинов”.

3. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на учениците, учителите и служителите за потенциалните опасности при възникване напожари.

4. Провеждане на мероприятия и поддържане на готовност за провеждане на евакуация на учениците, учителите и служителите по разпореждане на ПОбК за ЗНБАК към община Самоков

5. Осигуряване на получаването от ПОбК за ЗНБАК към община Самоков на информация за хода на СНАВР и прогнози от органите на Гражданска защита.

6. Създаване в ПГ “К. Фотинов” на резерви от финансови и материални средства за ликвидиране на последствията от пожари.

7. Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на собствеността в засегнатите от пожара сгради и двора на гимназията.

8. Всестранно осигуряване на мероприятията за ликвидиране на последствията от пожари на територията на ПГ “К. Фотинов”.

9. Извършване периодична профилактика на ел.инсталациите и ел.уредите /шалтери, контакти ел.табла/ преди всики отоплителен сезон.

10. В съответствие с ПУЕУ, чл.39 и чл.40 от Наредба №3 за пожарна безопасност в началотото на отоплителния сезон да се извърши проверка на пожарната безопасност на гимназията с цел недопускане на пожари.

11. Ежедневно да се изнася и изхвърля лесно запалимия амбалаж от групите, кухненския блок и складовете.

12. Да се приведат в изправност всички пожарогасители и пожарни кранове.

13. След приключване на работния ден да се изключва ел.захранването от всички помещения. Дежурния по звънец и огняра удостоверяват това с подписа си в специална тетрадка.


5. От бури, суховеи и градушки.
Последствията от въздействието на бури, суховеи и градушки:

- Разрушават се елементи и съоръжения на покривните конструкции.

- Счупват се остъклявания по сградите.

- Поврежда се електропреносната мрежа.

- Нарушават се комунално - енергийните мрежи.

- Събарят се и се повреждат указателни табели и надписи.


Основни задачи за ликвидиране последствията от бури, суховеи и градушки:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на учениците, учителите и служителите и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бури, суховеи и градушки на територията на ПГ “К. Фотинов”.

3. Ежедневно затваряне в края на работния ден на остъкляванията и тяхното укрепване при отваряне с клинове.

4. Почистване на двора и входовете от твърди предмети и счупени клони от дървета и храсти.

5. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване на учениците, учителите и служителите за потенциалните опасности при възникване на бури, суховеи и градушки.

6. Провеждане на мероприятия и поддържане на готовност за провеждане на евакуация на учениците, учителите и служителите по разпореждане на ПОбК за ЗНБАК към община Самоков.

7. Осигуряване на получаването от ПОбК за ЗНБАК към община Самоков на информация за хода на СНАВР, прогнози за времето на базата на националните метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и прогнози от органите на Гражданска защита.

8. Създаване в ПГ “К. Фотинов” на резерви от финансови и материални средства за ликвидиране на последствията от бури, суховеи и градушки.

9. Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на собствеността в засегнатите от бури, суховеи и градушки сгради и двора.

10. Всестранно осигуряване на мероприятията за ликвидиране на последствията от бури, суховеи и градушки на територията на ПГ “К. Фотинов"
6. От авария в АЕЦ.

Последствията от авария в АЕЦ са:

а.Затрудняване снабдяването със питейна вода и необходимост от набавяне на бутилирана минерална вода.

б.Нарушаване на съобщителната система, поради излизане от строя на мобилните и стационарните телефонни връзки.

в.Възможно да възникнат замърсяване на въздуха с радиоактивни вещества.

г.Унищожаване и загубване на част или на всичките хранителни продукти и хигиенни материали.
Основни задачи за ликвидиране последствията от аварията в АЕЦ:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на учениците, учителите и служителите и извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от авария в АЕЦ на територията на ПГ “К. Фотинов”.

3. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване научениците, учителите и служителите за потенциални опасности први възникване на авария в АЕЦ.

4. Провеждане на мероприятия и поддържане на готовност за провеждане на евакуация на учениците, учителите и служителите по разпореждане на ПОбщК за ЗНБАК към община Самоков.

5. Осигуряване на получаването от ПОбК за ЗНБАК към община Самоков на информация за хода на СНАВР, прогнози за времето и за разпостранението в атмосферата на радиоактивни вещества, на базата на компютърни системи за ранно предупреждение и националните сеизмологични, метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и прогнози от органите на Гражданска защита.

6. Създаване в ПГ “К. Фотинов” на резерви от финансови и материални средства за ликвидиране на последствията от авария в АЕЦ.

7. Всестранно осигуряване на мероприятията за ликвидиране на последствията от авария в АЕЦ на територията на ПГ “К. Фотинов”.V. Поддържане на постоянна готовност за действие при БАК.
В ПГ “К. Фотинов” са изградени:

1. Постоянна комисия за защита на населениего при бедствия, аварии и катастрофи /ПК за ЗНБАК/.

Изготвена е заповед № 208-69 / 3 I.2005 година на Директора на ПГ “К. Фотинов” за създаване на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, в която са посочени състава и задачите на ПК / прил№1/

Същата е изготвена на основание чл.14 и чл.15 от “Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи” приет с ”ПМС№18/1998год, за повишаване на устойчивостта на структурите за работа в условия на кризи от невоенен характер, организиране и провеждане на превантивна дейност за недопускане и/или намаляване на вредните последствия от възникнали на територията на предприятието /секцията/ бедствия, аварии и катастрофи.

Задачи на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към ПГ “К. Фотинов”:

1. Защитата на учениците, учителите и служителите при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

2. Планиране на превантивни мероприятия за снижаване степента на риска и създаване на организация за тяхното изпълнение.

3. Формиране, подготовка и поддържане в готовност за действие на органи за управление, сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от БАК на територията на ПГ “К. Фотинов”.

4. Изграждане и поддържане в готовност на системи за управление, наблюдение и контрол, информация, оповестяване и известяване научениците, учителите и служителите за потенциалните опасности при възникване на БАК.

5. Провеждане на мероприятия и поддържане на готовност за провеждане на евакуация на учениците, учителите и служителите по разпореждане на ПОбК за ЗНБАК към община Самоков

6. Осигуряване на получаването от ПОбК за ЗНБАК към община Самоковна информация за хода на СНАВР, прогнози за времето и за разпостранението в атмосферата на радиоактивни или токсични вещества, на базата на компютърни системи за ранно предупреждение и националните сеизмологични, метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и прогнози от органите на Гражданска защита.

7. Създаване в ПГ “К. Фотинов” на резерви от финансови и материални средства за ликвидиране на последствията от БАК

8. Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на собствеността в засегнатите от БАК сгради и двора на гимназията.

9. Всестранно осигуряване на мероприятията за ликвидиране на последствията от БАК на територията на ПГ “К. Фотинов”.
2.Група за наблюдение и оповестяване.

Състава и задачите на групата са определени в заповед № 209-70 /3 I.2005 година на Директора на ПГ “К. Фотинов” /прил.№2/.

Задачи на групата:

1. Да организира непрекъснато наблюдениепри обявена опасност от бедствия, аварии и катастрофи в района на гимназията.

2. Да обходи района веднага след бедствия, аварии и катастрофи и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд.

3. Да подпомогне Председателя на ПК /Директора на гимназията/ при изясняване на цялостната обстановка след бедствия, аварии и катастрофи.

4. Да информира своевременно ПК за възникналипромени в обстановката.

3. Санитарен пост.

Състава и задачите на поста са определени в определени в заповед № 209-70 /3 I.2005 година на Директора на ПГ “К. Фотинов” /прил.№3/. В състава на поста влизат предварително обучени лица от персонала за оказване на първа медицинска помощ.

Задачи на поста:

1. Да участвува в провеждането на всички санитарни и противоепидемични мероприятия в гимназията.

2. Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили и усилията им за спасяване на живота на пострадалите.
4. Група за получаване и раздаване на индивидуалните средства за защита.

Състава и задачите на поста са определени в определени в заповед № 209-70 /3 I.2005 година на Директора на ПГ “К. Фотинов.” /прил.№4/.

Задачи на групата:

1. Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания..

2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества.

3. Да води отчет на наличните и полагащи се ИСЗ.

4. Да създаде организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ.

5. Да изготвя списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в началото на учебната година.

6. Да осигурява подръчни средства за защита /памучно – марлени превръзки, кърпи/ при липса на ИСЗ в общината.
5. Група за херметизиране на помещения.

Състава и задачите на поста са определени в определени в заповед № 209-70 /3 I.2005 година на Директора на ПГ “К. Фотинов” /прил.№5/.

Задачи на групата:

1. Определя подходящи за херметизиране помещения в сградата.

2. Организира при необходимост бързо затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата.

3. Раздаде предварително подготвените подръчни средства за херметизиране на помещенията /прил№6/

4. Организира при необходимост бързо херметизиране на предварително определените помещения.

5. Следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.


6. Група за противопожарна защита.

Състава и задачите на поста са определени в определени в заповед №209-70 /3 I.2005 година на Директора на ПГ “К. Фотинов” /прил.№6/, съгласно указанията на РС ”ПАБ”.

Задачи на групата:

1. Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените помещения или цялата сграда на гимназията, като не се допуснат човешки жертви, увреждане наздравето на застрашените деца, учитили, административен и помощен персонал при възникване на пожар.

2. При пожар се извършват следните дейности:

НЕЗАБАВНО СЪОБЩАВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА”ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ” НА ТЕЛ.160.

ПОДАВАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛЯ, ПРЪВ ЗАБЕЛЯЗАЛ ПОЖАРА, НА ЗВУКОВ СИГНАЛ,ЧРЕЗ УЧЕСТЕНО БИЕНЕ НА звънеца.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРУПИ,ЧРЕЗ ПРИСЛУЖНИК ЧИСТАЧИТЕ И огняра.3. ІПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА НЕЗАБАВНА ЕВАКУАЦИЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ЗА ВРЕМЕ,КАКТО СЛЕДВА:

МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И УЧИТЕЛИТЕ В СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛА, НЕЗАБАВНО ПРЕБРОЯВАТ УЧЕНИЦИТЕ И СЛЕД КАТО СЕ УВЕРЯТ В ТЯХНАТА НАЛИЧНОСТ,ЗАПОЧВАТ ЕВАКУАЦИЯТА ПО НАЙ -БЪРЗИЯТ НАЧИН БЕЗ ПАНИКА.  • ИЗПОЛЗВАТ СЕ НАЙ-ПРЕКИТЕ КОРИДОРИ ДО ИЗХОДИТЕ.

  • ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ЕВАКУАЦИЯТА СЕ ДЕЙСТВА ПОД ПРЯКОТО РЪКОВОДСТВО НА ДИРЕКТОРА.

4. ОГНЯРА И ДЕЖУРНИЯ ПО ЗВЪНЕЦ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВО ИЗКЛЮЧВАТ ЕЛ.ТАБЛАТА И ТОГАВА ПРИДРУЖАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ЕВАКУАЦИЯТА.

5. МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА СЛЕДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОКАЗВА ПЪРВА ПОМОЩ.

6. В СЛУЧАЙ НА ДИМ ПО КОРИДОРИТЕ ИЛИ В ГРУПИТЕ НЕЗАБАВНО СЕ ДАВА НА ДЕЦАТА МОКРИ КЪРПИ ЗА ДИШАНЕ ПРЕЗ ТЯХ.

7. СЛЕД ИЗВЕЖДАНЕТО НА ДВОРА УЧИТЕЛИТЕ И МЕД.СЕСТРА :

o НЕЗАБАВНО ИЗВЪРШВАТА ПРЕБРОЯВАНЕ НАУЧЕНИЦИТЕ.

o ОТВЕЖДАТ СЪЩИТЕ НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ СГРАДАТА И В СТРАНИ ОТ ДИМНИ ОБЛАЦИ И ПЪТЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ.

o ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЛИПСВАЩИУЧЕНИЦИ, НЕЗАБАВНО СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОТКРИВАНЕТО И ЕВАКУИРАНЕТО ИМ ОТ СГРАДАТА,А ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ УВЕДОМЯВАТ ЗА ЕВЕНТУАЛНОТО ИМ МЕСТОСТОЕНЕ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА/ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ/.8. ДИРЕКТОРА РЪКОВОДИ ПРОЦЕСА НА ЕВАКУАЦИЯТА,ПОСРЕЩА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ КОЛИ И УКАЗВА МЕСТАТА НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ КРАНОВЕ,ВХОДОВЕ ,КОРИДОРИ И ВСИЧКИ ПОМЕЩЕНИЯ НА СГРАДАТА.

9. ДОМАКИНА С ДРУГИЯ СВОБОДЕН ПЕРСОНАЛ,СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯТА ОРГАНИЗИРАТ ПО ВЪЗМОЖНОСТ ИЗНАСЯНЕ НА ТЕХНИКА,ИМУЩЕСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ СГРАДА И СКЛАДОВЕ,БЕЗ ТОВА ДА ЗАСТРАШАВА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ПЕРСОНАЛА.

10. СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ГОРНИТЕ ТОЧКИ,ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УКАЗАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА”ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ” И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА.

11. Известяването на РС ”ПАБ” за възникване на пожар се извършва в следната последователност:

 Длъжност и фамилия на подаващия сигнал за възникване на пожар

 Наименование на обекта

 Вид на възникналата опасност, темп на нарастване и има ли застрашени хора.

12.Действия на групата при гасене на възникнал пожар:

 Гасене на огнището на запалване /пожар/ чрез преносими уреди за първоначално пожарогасене.

 Изключване на електрическото захранванена етажа /сградата/ с пожар.

 Своевременно събиране и изнасяне на сухите листа от двора на гимназията. Забранява се паленето им.

13.Периодична проверка на наличността и изправността на противопожарните средства.

14.Почистване на воронките на улуците на покривите от сухи листа.

15.След приключване на евакуацията: се затварят вратите към помещението или зоната с пожар зада не се допусне задимяване на съседните части на сградата..

16.След пристигането на РС “ПАБ” се свежда информация за евекуацията, извършените дейности по пожарогасенето и други, при поискване.

17.При застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за евакуация, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от служебните лица

18. Извършване периодична профилактика на ел.инсталациите и ел.уредите /шалтери, контакти ел.табла/ преди всики отоплителен сезон.

18.Извършване периодична профилактика на ел.инсталациите и ел.уредите /шалтери, контакти ел.табла/ преди всики отоплителен сезон.

19.В съответствие с ПУЕУ, чл.39 и чл.40 от Наредба №3 за пожарна безопасност в началотото на отоплителния сезон да се извърши проверка на пожарната безопасност с цел недопускане на пожари.

20.Ежедневно да се изнася и изхвърля лесно запалимия амбалаж от класните стаи и складовете.

21.Отоплителните уреди да се съхраняват в склада на домакина.
22. Да се приведат в изправност всички пожарогасители и пожарни кранове.

23. След приключване на работния ден да се изключва ел.захранването от всички помещения. Дежурния учител да удостоверява това с подписа си в специална тетрадка.


VІ. Оповестяване и привеждане в готовност.

А. На Постоянната комисия

1. Извършва се съгласно реда описан в прил.№7.

2. Комисията се оповестява при:

 Опасност и критична ситуация породена от БАК и пожар /т.е. при реална обстановка/.

 Провеждане на учение по плана на ПОбК за ЗНБАК

 По решение на Председатела на ПК /директора на гимназията/.3. Привеждане в готовност на комисията:

Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи създадена заповед № 208-69 /3 I.2005 година на Директора на ПГ “К. Фотинов” се събира на работното си място – заседателната зала, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:

 Мероприятията за незабавно изпълнение.

 Редът за действия.

 Задачите.

 Редът за обмен на информация.

 Съставът и задачите на органите за управление и групите за взаимодействие и връзка с тях.

Б. На групите:

1. Оповестяване на групите.

Оповестяването на групите се извършва в ред съгласно прил.№8.2. Привеждане в готовност но групите.

При необходимост групите се събират на:

- Група за наблюдение и оповестяване – Фоаето на първия етаж пред учителската стая.

- Санитарен пост – Кабинета на медицинската сестра.

- Група за получаване и раздаване на индивидуалните средства за защита – Фоаето пред канцеларията.

- Група за херметизиране на помещения – Фоаето пред учителската стая..

- Група за противопожарна защита – Фоаето на втория етаж пред дирекцията.

След получаване и уточняване на задачите от ръководителите на групите, същите организират получаването на имуществата и изпълнение на задачите.
VІІ. Управление на действията при бедствия, аварии и катастрофи.

Извършва се от Председателя на ПК /Директора на гимназията/ - Кирил Славов , а при отсъствие или невъзможност от:

Първа смяна – Галина Григорова

Втора смяна – Данчо Костадинов

В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от втория етаж и други особени случаи и при участието на професионални и доброволни формированияя, ръководството се извършва от :

- Председателя на ПК /Директора на гимназията/ - Кирил Славов

а при отсъствие или невъзможност от:

- Първа смяна –– Галина Григорова

- Втора смяна – Станко Кичев

до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.


VІІІ. Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав на гимназията.

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието /аварията/ и мащабите, в следната последователност:1. Оповестяване на личния състав.
а.По време на занимания, съгласно прил.№8, оповестяването се извършва от секретаря на ПК: Виолета Груева

- Първа смяна – Станко Кичев

- Втора смяна – Силвия Методиева
б.В периода между двете смени, ако отсъства секретаря на ПК, оповестяването се извършва от

- Секретар-касиера – ръководител на Групата за получаване и раздаване на индивидуалните средства за защита

- ЗАТС на гимназията- ръководител на Групата за херметизиране на помещения.
в.През периода от 19,00часа до 07,00 часа оповестяването се извършва от Председателя на ПК /Директора на гимназията/ -Кирил Славов, по разпореждане на Председателя на ПК за ЗНБАК към кметство Самоков община Самоков.
г.В почивните дни оповестяването се извършва Председателя на ПК /Директора на гимназията/ - Кирил Славов, по разпореждане на Председателя на ПК за ЗНБАК към кметство Самоков на община Самоков.
За оповестяването се използват установените сигнали на Гражданска защита /прил.№9/ или установените в Плана за евакуация:

_ При пожар – подаване на звуков сигнал чрез учестено биене на кънтящи предмети и дублирането му във фоаето на големия корпус.

_ При други стихийни бедствия – уведомяване на всички групи чрез прислужник- чистачите .

Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника е целесъобразно първоначално да бъдат информиранипоетапно и последователно Председателя на ПК /Директора на гимназията/, секретаря на ПК, ръководителите на групи, учителите и обслужващия персонал, които да извършат мероприятия по информирането и организирането на дейстнията на децата.2. Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/.

Индивидуални средства за защита на личния състав се съхраняват във:

- Собствен склад на гимназията - ........броя.

- Склад на община Самоков намиращ се

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Получаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/.

а. ИСЗ съхраняващи се в собствения на гимназията склад се раздават по разпореждане на Председателя на ПК /Директора /,. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до Постоянната областна комисия за ЗНБАК /ПОКЗНБАК/ на Софийска област, съгластно образец – прил№10.

б. ИСЗ съхраняващи се в склад на община Самоков намиращ се..........................................................................................................................................................................................................................................................................

се получават от Домакин закупчика – ръководител на Групата за получаване и раздаване на индивидуалните средства за защита,в. Раздаване на ИСЗ.

Раздаване на ИСЗ става въз основа на предварително изготвен отчет – прил.№11.

При раздаването се използват раздавателно – приемателна ведомост – прил.№12.
ІХ. Указател с телефонните номера /прил.№13/.

Указани са телефонните номера на длъжностните лица от ПК в гимназията, ПК в кметство Самоков община Самоков, ПОбК за ЗНБАК към община Самоков и представителите на други ведомства и организации. Ползва се при организиране и провеждане на мероприятията на ПК в гимназията. Същият се актуализира ежегодно, както и при структурни и изборни промени в администрацията на кметсво Самоков и община Самоков.Х. Карта /прил.№14/.

На картата са нанесени:

1.Местонахождението на ПГ “К. Фотинов”

2.Маршрут за извеждане пеша.

3.Местата за изчакване на автобусите.

4.Местата за разполагане след възникване на бедствието.

5.Възможни заливни зони

6.Обекти съхраняващи и работещи с ПОВ и прогнози на зоните.

7.Работните места на ПК в гимназията, ПОбК за ЗНБАК към община Самоков, Спешна и неотложна медицинска помощ /СНМП/, РС”ПАБ”, РПУ, поликниката и болницата и др.

8.Основни сеизмични огнища на земетресения.Описание на скалата МШК - 64.

общините попадащи в основните сизмични зони на силни земетресения.

9.Таблици, разчети, схеми, сведения, списъци и справочни данни.


ХІ. Схема на гимназията /прил.№15/.

Схемата се изготвя в два екземпляра. Единият остава в ПГ “К. Фотинов”, а другият в представителя на ДА “Гражданска защита” в община Самоков.

Изготвя се обща схема на двора и първия етаж и схема на втория етаж.

На схемата са нанесени:

1.Местата на класните стаи, кабинетите по информатика, физика, химия, физкултурен салон, канцеларии, фоаета и коридори.

2.Общи и технически помещения, складове и други.

3.Стълбища.

4.Санитарни възли.

5.Отбелязват се херметизираните помещения

6.Местата за съсредоточаване на хора.

7.Работното място на ПК и местата за събиране на групите.

8.Местата на складовете за съхраняване на ИСЗ, имуществата и материалите за работа на групите.

9.Входовете към двора .

10.Местата на противопожарните хидранти и противопожарните табла.Част втора
План за действие при силни земетресения.

1.В непосредствена близост до гимназията няма обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения.

2.При извършване на СНАВР от групите на ПК към гимназията, същите ще взаимодействат с професионалните сили на ДА “Гражданска защита”, силите на РС ”ПАБ” и РПУ, обектовите, териториалните и специализираните формирования на община Самоков.

3.Ред за действие на ПК за ЗНБАК към ПГ “К. Фотинов”.

След преминаване на труса /около 60 секунди/ ПК изцвършва следното:

а.Организира наблюдение за уточняване на обстановката– пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално – енергийните системи и други и определя пътищата за извеждане от корпусите на децата и персонала.Поледствията от сеизмичното въздействие са:

- Част от сградния фонд на гимназията ще получи пълни и силни разрушения, а друга частични и слаби.

- Човешки жертви, затрупани и ранени хора, нуждаещи се от спасяване, включително и по вторите етажи. По-голяма част от децата ще останат без подслон и ще се нуждаят от настаняване и всестранно осигуряване.

- Нарушаване системата на електроснабдяване.

- Затрудняване снабдяването със питейна вода и необходимост от набавяне на бутилирана минерална вода.

- Създаване на опасна пожарна обстановка в сградите .

- Нарушаване на съобщителната система , поради излизане от строя на мобилните и стационарните телефонни връзки.

- Поради нарушаване на технологичните процеси, възникнали аварии и пожари в много промишлени обекти е възможно да възникнат замърсяване на въздуха с промишлени отрови или димове.

- Възможно е възникването на опасност от инфекции и епидемии.

- Унищожаване и загубване на част или на всичките хранителни продукти и хигиенни материали.

Настъпване на паника и психически разтройства сред учениците и персонала.
Поражения от вторични фактори на земетресението :

- Възможност от възникване на пожари в корпусите и складови помещения вследствие къси съединения от електро инсталации.

- Течове и взривове от отоплителните инсталации.

- Наводнения от разрушени ВиК инсталации.

- Поразяване на учениците и персонала от разрушени и неустойчиви строителни конструкции
б.Организира извеждането на децата веднага след първия трус /след около 60 секунди/ на определеното място на двора нагимназията, на разтояние от корпусите по-голямо от 7 метра (безопасното разстояние = Н/2 + 3метра, където Н = 8 метра е височината на двата етажа на корпуса 8/2+3метра = 7 метра).

в.Организира оказването на първа долекарска помощна пострадалите и транспортирането им до болничните заведения

г.Прави проверка наизведените деца, ако има липсващи, организира издирването им в корпусите.

д.Прави необходимите донесения до ПОбщ.К към община Самоков и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност към община Самоков за получаване на помощ и указания.

4.Уточняват се с ПК в кметство Самоков община Самоков местата и маршрутите за извозване при евакуация.

5.Действия след напускане зоната на разрушения:

а.Издирва и се уведомява родителите на пострадалите лица.

б.Издирва и се подава сведения до ПК в кметство Самоков за устройване на децата, чиито семейства са пострадали.


Част трета
План за действие при наводнения.
1.Прогнозна оценка за въздействие върху гимназията:

а.Нанесени поражения на сградния фонд вследствие наводнението, получени частични и слаби разрушения и повреди.

б.Ранени от учениците и персонала, нуждаещи се от помощ включително и по вторите етажи.

в.По-голяма част от децата от групите разположени на първият етаж на корпусите ще останат без подслон и ще се нуждаят от настаняване и всестранно осигуряване.

г.Ще се наруши системата на електроснабдяване на първият етаж на корпусите.

д.Затрудняване снабдяването със питейна вода и необходимост от набавяне на бутилирана минерална вода.

е.Създаване на опасност от пожари в сградите поради. къси съединения от електро инсталации

ж.Нарушаване на съобщителната система, поради излизане от строя на мобилните и стационарните телефонни връзки.

з.Възможно е възникването на опасност от инфекции и епидемии.

и.Унищожаване и загубване на част или на всичките хранителни продукти и хигиенни материали.

к.Настъпване на паника и психически разтройства сред учениците и персонала.

2.Сигнали за оповестяване – уведомяване на всички групи чрез прислужник- чистачите. Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника е целесъобразно първоначално да бъдат информирани поетапно и последователно Председателя на ПК /Директора н/, секретаря на ПК, ръководителите на групи, учителите и обслужващия персонал, които да извършат мероприятия по информирането и организирането на дейстнията на децата.

3.Органи и сили с които ще си взаимодействат.

При извършване на СНАВР от групите на ПК към гимназията, същите ще взаимодействат с професионалните сили на ДА “Гражданска защита”, силите на РС ”ПАБ” и РПУ, обектовите, териториалните и специализираните формирования на община Самоков.4.Ред за действие:

а.При опасност от наводнение

Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност към община Самоков, се изразява в:

- Организиране на дежурство средствата за свръзка в гимназията и осигуряване на свръзка с ПК и ПОбК за ЗНБАК към община Самоков.

- Осигуряване изпълнението на всички рещения взети от ПОбК за ЗНБАК към община Самоков.

- Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнения.

- Организира временно прекратяване на заниманията в помещенията, в които има опасност ат наводнения.

- Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминавоне на опасността.

б.След възникване на наводнение:

- Оповестяване на личния състав.

- Прекратяване на заниманията

- Прави проверка наизведените деца, ако има липсващи, организира издирването им в корпусите.

- Организира своевременното извеждане на децата и персонала на безопасно място и дава указания за тяхното пнедение съобразно конкретната обстановка.

- Съобщава на ПК към кметство Сомоков и ПОбК за ЗНБАК към общината за състоянието на детската градина и при необходимост иска конкретна помощ.4. Места и маршрути извеждане пеша.

5. Действия след напускане на новоднената зона:

а. Издирва и се уведомява родителите на пострадалите лица.

б.Издирва и се подава сведения до ПК в кметство Самоков за устройване на децата, чиито семейства са пострадали.

Част четвърта
План за действие при снежни бури, поледици и обледенявания
1.В непосредствена близост до гимназията няма обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения.

2.Последици и обекти за работа при възникване на снеговалежи, снежни бури, поледици и обледенявания:

а.Част от сградния фонд вследствие снежните бури, поледици и обледенявания може да получи частични и слаби разрушения и повреди.

б.Може да се наруши системата на електроснабдяване.

в.Може да настъпи затрудняване снабдяването със питейна вода и необходимост от набавяне на бутилирана минерална вода.

г. Може да се наруши съобщителната система, поради излизане от строя на мобилните и стационарните телефонни връзки.

д.Възниква опасност от травми и счупвания вследствие падания на учениците и служителите.

е.Затруднения в снабдяването с хранителни продукти и хигиенни материали вследствие затруднената проходимост на улицити и пътищата.

ж.Настъпване на паника и психически разтройства сред учениците и персонала.

3.При извършване на СНАВР от групите на ПК към гимназията, ще взаимодействат с професионалните сили на ДА “Гражданска защита”, силите на РС ”ПАБ” и РПУ, обектовите, териториалните и специализираните формирования на община Самоков.

4.Ред за действие на ПК за ЗНБАК към ПГ “К. Фотинов”.

Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност към община Самоков, се изразява във:

а.Осигурява режим на водните и парните инсталации за изключване възможността от възникване на аварии.

б.Осигурява почистването и опясъчаването на района и пред двора на гимназията.

в.Поддържа непрекъсната връзка с ПОбК за ЗНБАК към община Самоков за помощ и указания.

г.Организира получаването на първа и лекарска помощ при необходимост.

д..Организира информирането на родителите и близките за здравословното състояние на учениците и личния състав и тяхното местонахождение.

е.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ПОбК за ЗНБАК и до общинската администрация и РИО на МОН Софийска област за временно прекратяване на занятията.

5.Определят се местата на учениците и персонала при извършване на евакуация.

Част пета
План за действие при пожар
Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, увреждане на здравето на застрашените ученици, учителите, административния и помощен персонал при възникване на пожар.


  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница