Утвърждавам ! Ръководител: с ч е т о в о д н а п о л и т и к а на „Алма Тур-бг”АДДата10.07.2017
Размер326.92 Kb.
УТВЪРЖДАВАМ !

РЪКОВОДИТЕЛ:___________
С Ч Е Т О В О Д Н А П О Л И Т И К А
на „Алма Тур-БГ”АД

в сила от 01 януари 2010 год.
Счетоводната политика на дружеството е съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовия отчет на същото. Тя регламентира начина на счетоводното отчитане на дейността му през отделните отчетни периоди. В най-изчерпателно определение счетоводната политика е “съвкупност от конкретни организационни, методологични, методични и технологични предположения, принципи, правила, и процедури за създаване, обработка, съхранение и ползване на счетоводната информация за осъществените от предприятието стопански операции и представянето на тази информация”.


1. Общи положения  1. Счетоводната политика на „Алма Тур-БГ”АД е разработена в изпъл-

нение на МСС 1 - “Представяне на финансовите отчети”.
1.2. С тази счетоводна политика се цели обработената счетоводна информация и изготвените счетоводни отчети да представят достоверно имущественото и финансово състояние на „Алма Тур-БГ”АД и промените настъпили в него, както и да се осигури спазване на принципите и изискванията на Закона за счетоводството , Международните Счетоводни Стандарти и други нормативни актове.

От месец ноември 2003г. “Алма Тур-БГ”АД е публично дружество – емитент на облигации и като такова периодично – на всяко тримесечие се отчита пред Комисията по финансов надзор, Българската фондова борса, Централния депозитар, а чрез тях и на своите облигационери. Съгласно изискванията на КФН финансовите отчети се представят според изискванията и нормите на МСС . За финансовата 2006 година отчетите са одитирани и заверени по МСС.


1.3. Счетоводната политика на “Алма Тур-БГ”АД е разработена в съответствие с характера на предмета на дейност на дружеството, който по обективни обстоятелства, базирани на предмета на дейност на фирмата в областта на туристическите услуги има сезонен характер, както и съобразно юридическият й статут,

2. Обща счетоводна политика
2.1. Годишните финансови отчети на „Алма Тур-БГ”АД се съставят, съгласно събраната и обработена счетоводна информация от първичните и главни счетоводни регистри към 31декември на съответната година. Те се разработват в съответствие със Закона за счетоводството в лева и се обобщават в хил. лева при съблюдаване на основните принципи, залегнали в чл. 4 ал.1 и 2 от Закона за счетоводството, а именно:

- съпоставимост между приходи и разходи;

- предимство на съдържанието пред формата;

- действащо предприятие;

- предпазливост;

- текущо начисляване;

- документална обоснованост;

- запазване при възможност на прилаганата в предшестващия период счетоводна политика, а когато се налага промяна, същата да бъде обоснована и аргументирана.
  1. Прилагайки принципа на документална обоснованост в края на финансовата година разходи и доставки, касаещи текущия период и документирани в следващия отчетен период се включват в счетоводния отчет в периода, за който се отнасят.
  1. С цел вярно и честно представяне на финансовото и имущественото състояние на фирмата не се извършва компенсиране на сумите между статиите на актива и пасива на баланса, както и статиите на прихода и разхода от отчета за приходите.
  1. Данните от предходни години се посочват в счетоводния отчет съгласно МСС по начина, по който са били в отчета от предходната година, с изключение на статиите, за които се изисква трансформация, според разпоредбите на МСС, влезли в сила за първи път през 2004 г..
  1. Годишните финансови отчети се изготвят и в съответствие с изискванията на всички нормативни актове, които се отнасят до данъчното законодателство, трудовото законодателство и здравното осигуряване.
  1. Неразделна част от счетоводната политика са вътрешните нормативни актове, свързани със спецификата на дейността: индивидуален сметкоплан, вътрешна наредба за документооборота, правилник за дейността на отдел “Финансово-счетоводен”, правила за организацията на работната заплата, вътрешни решения, заповеди и други.2.7. Основни положения за извършване на инвентаризация:


   1. Инвентаризацията се извършва въз основа на заповед, издадена от ръководителя, съгласно изискванията на чл.21 и чл.22 от Закона за счетоводството.
   1. Преди започване на инвентаризацията МОЛ попълва въпросен лист /декларация/, че всички документи са предадени в счетоводството. В същата следва да се опишат всички незаприходени и чужди ценности, приети на отговорно пазене, ако има такива. Преброяването или измерването на обекта на инвентаризация се извършва в присъствието на комисията, определена, съгласно т. 2.7.1..
   1. За резултатите от инвентаризацията се съставя инвентаризационен опис, който се подписва от МОЛ и членовете на комисията и сравнителна ведомост. Когато инвентаризацията се провежда с цел приемане и предаване, описа се подписва и от приемащото лице.
   1. Липсите и излишъците се описват на отделни описи. Комисията определя, има ли вина за липсите длъжностното лице. При открита вина липсата се остойностява по справедлива цена. Липсата по вина на МОЛ се осчетоводява като вземане от него в размера на справедливата цена на липсващите активи и дължимото ДДС, ако отговаря на изискванията на Закона за ДДС.

Излишъците се заприходяват на база справедлива цена, по оценка на техническите лица, присъствали на инвентаризацията.


   1. Инвентаризация се извършва и в случаите на констатирани кражби на активи. След изготвяне на инвентаризационния опис констатираните липси се остойностяват по справедлива цена и се осчетоводяват като вземане от неизвестен извършител.
   1. Вземането се отписва след получаване на известие от органите на МВР за спряно производство по издирване на неизвестен извършител.2.8. Изисквания за документална обоснованост на стопанските операции:
2.8.1. Информацията за осъществяване на стопанските операции, както и за настъпилите събития и стопански процеси дали отражение върху имущественото състояние на предприятието се отразява задължително на счетоводни документи.


   1. За определяне вида и формата на счетоводните документи се спазват разпоредбите на глава втора на Закона за счетоводството.

За документиране на стопанската дейност и движението на имуществото на предприятието се използват типовите счетоводни документи, утвърдени с вътрешната наредба за документооборота на предприятието (или тези от Албума на МФ, който има препоръчителен характер).


   1. За осигуряване на доказателствена сила на счетоводните записвания не се допуска да се съставят счетоводни статии и да се отразяват промени по счетоводните сметки, ако не са обосновани със счетоводен документ или счетоводна справка.
   1. В случаите, когато липсват първични счетоводни документи за отразяване на определен вид стопанска операция се съставят вътрешни такива за нуждите на фирмата, но същите трябва да съдържат изискуемите се с чл. 7 ал.1 и 2 от Закона за счетоводството реквизити.
   1. При съставянето, обработването и съхранението на счетоводните документи се спазват правилата на чл. 6, чл.7 и чл.8 от ЗС и глава шеста на същия закон като:

- всички първични документи се съставят на български език, с арабски цифри и в левове;

- сделки, договорени в чужда валута и с чуждестранни контрагенти се съставят при необходимост и на съответния чужд език, в левове и чуждестранна валута;

- при съставяне и обработване на първични счетоводни документи не се разрешават поправки и добавки, като при направени такива той се анулира и се съставя нов;

- анулиране на документ, издаден от „Алма Тур-БГ”АД се извършва задължително с подписа на издателя му, а ако е издаден от друго предприятие, анулирането става от издателя.
   1. Списъкът на длъжностните лица, отговорни за съставяне на първични документи или приемане на такива се уточнява със заповед, утвърдена от ръководителя на „Алма Тур-БГ”АД. В същата заповед са упоменати длъжностните лица, отговорни за стопанските операции при получаване и издаване на документи.
   1. Всички счетоводни документи се представят в счетоводството за обработка съобразно график за издаване, движение и предаване на документите, неразделна част от Наредбата за документооборота.

   2. Съобразно горепосочената информация са изготвени заповеди за спазване на изградената схема на работа във фирмата.3. Дълготрайни материални активи. Счетоводна политика при отчитането на ДМА
3.1. Характеристика на дълготрайните материални активи
3.1.1. Дълготрайните материални активи са всичките придобити и притежавани от „Алма Тур-БГ”АД активи, които имат материално-веществена форма и се очаква да бъдат използвани повече от дванадесет месеца в работния капитал на дружеството. Те се посочват в отделна балансова група, в балансови статии по степен на същественост. Същите следва да отговарят на изискванията на МСС 2.


   1. За да бъде един актив заприходен като дълготраен материален трябва да отговаря на следните изисквания:

- да е предназначен за административната дейност или за отдаване под наем;

- да се очаква да бъде използван за повече от една година;

- да има следния ценови праг при придобиване:

а) за преносими уреди и инструменти и офис мебели не по-малка от 500 лв.;

б) за компютърна техника – не по-малко от 500 лв;

в) за софтуер и битов електрически инвентар не по-малко от 500 лв.;

- представлява оборудване, съоръжение, инструмент, апарат или прибор с относителна самостоятелност при използването му и да не е предназначен за подмяна на съществуващо съоръжение, чиято стойност е влязла в стойността на обекта при първоначалното му заприходяване;

- да представлява съоръжение и оборудване, което се монтира при реконструкция и модернизация на обекти и да е с относителна самостоятелност при използването си.


3.2. Историческа цена
3.2.1. Историческата цена на ДМА е цената на придобиване или преоценената стойност.


   1. Цената на придобиване включва покупната цена и преките разходи за привеждане на актива в подходящ за ползването му вид. Към тези разходи не се включват разходите за обучение на персонала за първоначална работа с актива, разходите за пуск и други предпроизводствени разходи.
   1. Преоценките се осъществяват при спазване на следните изисквания:

- на земи, сгради и терени – по справедливата /пазарната/ стойност, определена от лицензиран оценител;

- на останалите дълготрайни активи – по пазарната им стойност получена в резултат от оценка на независим оценител, а когато липсва надеждна информация за пазарната им стойност, поради специфичния характер на активите, те се оценяват по амортизираната им възстановима стойност.3.2.4. Отписване на ДМА от данъчния амортизационен план се прави на напълно амортизирани активи , активи под стойностния праг, възприет от ръководството или при заприхождаване като материални запаси за краткотрайна употреба. С изведените ДМА по счетоводна балансова стойност се увеличава облагаемата печалба и се намалява съответно с данъчната балансова стойност.  1. Методика на заприходяване


3.3.1. “Алма Тур-БГ”АД придобива активи чрез закупуване и изграждане . При организирането на счетоводното отчитане на придобиването на ДМА се осигурява информация за активите, придобити посредством изграждане чраз възлагане и директно придобити.


   1. За всички активи, придобити през отчетния период, при заприходяване на актива се съставя типова бланка “Акт за придобиване на дълготрайни активи”, който се прилага към първичния документ за покупка или придобиване.
   1. Приемането на дълготрайните активи в употреба се извършва от комисия, опредена със заповед на ръководителя. Същата комисия определя срока на годност на конкретния актив в зависимост от съответствията на физическото и морално остаряване, условията за използване и амортизационния план.
   1. Разходите по заемите, ползвани за придобиване на дълготрайни материални активи не се капитализират и се признават към момента на тяхното възникване, съгласно МСС№23.
   1. Предоставените от “Алма Тур БГ”АД собствени материали за изграждане на ДА от външни изпълнители се продават на изпълнителите или с тях се намалява цената на договора.   1. Разходите за проекто-проучвателни работи се отчитат в самостоятелна сметка като в случай на натрупани разходи по проект, който няма да бъде осъществен, тези разходи се прехвърлят като разходи за дейността и намират отражение в отчета за приходите и разходите. Това става на база докладна записка до органа на управление и решение от заседание на същия.

Проверка за приложимостта на тези разходи се извършва по време на годишна инвентаризация на разходите за ДМА, отразени в счетоводна сметка с аналогично наименование.  1. Ремонт на ДМА
   1. Разходите за текущ и основен ремонт, извършени от външни изпълнители се

отнасят директно като текущ разход на база първичен документ /фактура/ и приемо - предавателен протокол.


   1. Разходите за ремонт на наети дълготрайни активи се отчитат като нематериален дълготраен актив.
   1. Разходи за ремонт, представляващи модернизация и реконструкция са тези, които увеличават полезния срок на годност на актива и подобряват безопасната му работа .
   1. С разходите за модернизация и реконструкция се коригира балансовата стойност на актива в посока увеличение само, когато е вероятно да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават в периода, през който са направени.


3.5. Амортизация на ДМА


   1. За всички дълготрайни материални активи се прилага линейния метод на амортизация, който е изработен на база остатъчния срок на тяхното практическо използване, а за новопридобитите активи, очаквания срок на използване, определен от комисията по приемане на актива в употреба.
   1. При модернизация и реконструкция се увеличава отчетната стойност на съответния актив и за него се преразглежда амортизационния му план или се създава нов актив в допълнение на съществуващия с начален амортизационен план.
   1. В началото на годината се съставя и утвърждава годишен амортизационен план по групи активи за целите на счетоводното отчитане и данъчното облагане с конкретизиране на амортизационните норми. Възможно е да се извърши корекция на амортизационната норма към датата на съставяне на баланса, ако се прецени, че оценката на полезния живот е неточна.


3.6. Инвентаризация на ДМА
3.6.1. Инвентаризация на ДМА се извършва:

- един път на 2 години, съгласно Закона за счетоводството;

- при смяна на МОЛ;

- извънредно при необходимост.
   1. В процеса на инвентаризация, при откриване на разграничими части на един актив,

същите се завеждат като отделни инвентарни обекти, ако отговарят на характеристиката на дълготраен материален актив.


   1. При констатирана негодност на актив се съставя протокол за брак на ДМА. Същият се одобрява от ръководителя и се пристъпва към ликвидацията на актива. Ако комисията от технически лица прецени, че от ликвидирания актив могат да се отделят полезни материали, то същите се разкомплектоват, остойностяват се по справедлива цена на база оценка от членовете на комисията и се заприходяват като материален запас.
   1. Приключването на ликвидацията на бракуван ДМА се извършва чрез предаване в складове за отпадъчни материали на полезните отпадъци, от където се извършва продажбата им.3.7. Преоценка и обезценка на ДМА
3.7.1. Преоценка на ДМА /допустим алтернативен подход/.
3.7.1.1. С цел спазване принципа за вярно и честно представяне на информацията, необходима за съставяне на счетоводния отчет, всеки актив след първоначалното си признаване като такъв се отчита по преоценена стойност към датата на преоценка, намалена с начислените амортизации и последвалата загуба от обезценка.
3.7.1.2 Преоценката на ДМА се прави по решение на ръководството и при спазване на изискванията посочени в т. 3.2.3.


    1. Когато липсва надеждна информация за определяне на пазарна стойност, поради специализирания характер на активите или липса на сделки с конкретен вид активи те се оценяват по амортизираната им възстановима стойност.
   1. Обезценка на ДМА
    1. Когато балансовата стойност /преносната/ на актива превишава възстановимата му стойност се прилагат правилата на МСС 36 “Обезценка на активи”.


3.7.2.2. Обезценка на активи се извършва в края на отчетния период във връзка със съставянето на годишния финансов отчет. Реда за извършване на обезценка е следният:

а) определя се комисия от специалисти, която определя дали са налице условия за обезценка на актива;

б) определя се възстановимата стойност на актива;

в) определя се загубата от обезценката на актива.


3.7.2.3. За да се определи дали са налице условия за обезценка на активи, комисията се мотивира с информация от:

а) външни източници, според които:

- продажната цена на актива е спаднала повече, отколкото би могло да се очаква, вследствие на моралното и физическото му изхабяване;

- са настъпили или се очаква да настъпят в близко бъдеще значителни негативни за предприятието изменения в технологичната, пазарната, икономическата или правната среда;

- балансовата стойност на нетните активи на предприятието е по-висока от пазарната му капитализация.

б) вътрешни източници на информация:

- постъпи информация от технически лица за занчително морално изхабяване или физическа повреда на актива;

- са настъпили или се очаква да настъпят в близко бъдеще значителни негативни за предприятието изменения в степента или в начина на използване на актива, като преустановяване или преструктуриране на дейността, в която се използва актива.
    1. Когато възстановимата стойност на актива спадне под балансовата /преносната стойност/ предприятието отразява намаление на балансовата стойност до размера на възстановимата му стойност. Намалението се третира като загуба от обезценка. Тя се признава като текущ разход за дейността, освен ако активът се отчита по преоценена стойност, тогава загубата от обезценка се отразява като намаление на преоценъчния резерв. Ако загубата от обезценка е по-голяма от създадения резерв, превишението се отразява като текущ разход за дейността.4. Дълготрайни нематериални активи


  1. Характеристика на дълготрайните нематериални активи.


4.1.1. Дълготрайните нематериални активи са всички установими нефинансови активи, придобити и притежавани от дружеството, които:

а/ нямат натурално- веществена форма;

б/ са със съществено значение при употребата им;

в/ носят икономическа изгода при използването им;

г/ изгодата от тях се черпи за повече от един отчетен период.


   1. Дълготрайните нематериални активи в “Алма Тур БГ”АД са:

- програмни продукти;

- други нематериални активи.

При придобиването на нематериални активи от други групи се спазват разпоредбите на МСС 38.


  1. Отчитане на дълготрайните нематериални активи
   1. Признаване: Един актив се класифицира за признаване и отчитане като нематериален актив, когато:

а/ отговаря на определението за нематериален актив, съгласно т. 4.1.1.;

б/ при придобиването му може надеждно да се оцени;в/ от използването на актива се очакват икономически изгоди, доказани, съгласно МСС 38.


   1. Първоначалната оценка на НДА /нематериалните дълготрайни активи/ на “Алма Тур-БГ”АД се определя на база цена на придобиване, която представлява капитализирана сума на всички разходи по придобиване на нематериалния дълготраен актив. Първоначалната оценка на нематериален актив, получен в резултат на безвъзмездна сделка се определя по справедливата му стойност.
   1. Програмните продукти се отчитат като самостоятелни активи в случаите когато са ясно разграничими в доставните фактури. Те се заприходяват след изготвяне на Акт за дълготраен актив.
   1. Към другите нематериални активи се отнасят:

- подобрения / модернизация и реконструкция/ на ДМА под наем.
4.2.5. Разходите за подобрения на наети дълготрайни активи се натрупват и при приключване се прехвърлят по счетоводната сметка за отчитане на други нематериални активи.


  1. Възприет подход за определяне на последващи разходи.


4.3.1. Разходи, които могат надеждно да бъдат измерени и отнесени към нематериален актив, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално определената ефективност на съществуващия актив, се отразяват като увеличение на отчетната му стойност или като отделен нематериален актив.
4.3.2. Разходи направени за поддържане на първоначално установената ефективност на нематериалния актив, се признават за текущи разходи в периода на възникването им.  1. Амортизация на нематериалните дълготрайни активи
   1. Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод при спазване възприетата амортизационна политика, която е съобразена с действащата фискална амортизационна политика.


4.5. Инвентаризация, бракуване и преоценка на нематериалните дълготрайни активи


   1. Инвенртаризацията се провежда на две години, съгласно закона за счетоводството, при смяна на МОЛ и извънредно по инициатива на ръководството.
   1. По време на годишна инвентаризация или при необходимост се извършва оценка на икономическата изгода от всеки нематериален дълготраен актив.
   1. При наличие на причини или доказателства тази изгода да не бъде реализирана в следващи отчетни периоди дълготрайния нематериален актив се отписва. Неамор-тизираната част на отписания актив се признава за разход в текущия период.
   1. Преоценка на дълготрайните нематериални активи се извършва, когато има съществена разлика между балансовата стойност и справедливата им стойност и тази стойност може да бъде надеждно измерена. Увеличението на балансовата стойност се отнася в резерв от преоценки, а намалението се признава на разход.5. Дългосрочни инвестиции


  1. “Алма Тур-БГ”АД е дружество , което съставя финансов отчет за група от предприятия , включвайки в нея следните фирми :

 • “Алма Тур-Кар”ЕООД

 • “Алма Тур-Хотел Атлас”ООД

 • “Алма Хотелс”ЕООД – с Решение №2 от 26,07,2006г. се вписват следните промени : увеличение на капитала на 135 000 лв; промяна в наименованието на „Алма Тур-Офис”ЕООД; вписва се като Управител Пламен Върбанов Георгиев.

 • “Алма Тур-Санкт Петербург”ООД

 • “Алма Тур-Киев”ООД

 • “Фиджи Травел”АД

 • „Алма Тур Груп”ООД, Талин

 • „Фиджи Травел-Алма Тур Груп”, Рига

 • „Атлас Голф енд СПА Ризорт”ООД

 • „Виа Травел”ООД/Хелзинки

“Алма Тур-БГ”АД отговаря на условията за съставяне на консолидирани финансови отчети по отношение на всички негови дъщерни предприятия , независимо от местонахождението им.

Консолидираните финансови отчети се съставят към 31 декември на отчетната година и съдържат :


 • счетоводен баланс

 • отчет за доходите

 • отчет за собствения капитал

 • отчет за паричния поток и приложение

Когато в състава на фирмите , включени в консолидацията има съществена промяна в приложението към консолидираните финансови отчети се посочват данни , позволяващи да се направи сравнение за най-малко 2 последователни години.

Дружествата , включени в консолидацията прилагат едни и същи методи на оценка на активите и пасивите с тези на предприятието майка , както и един и същ метод на амортизация .  1. Отчитане на инвестициите в дъщерно предприятие

Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност – в съответствие с МСС 27.

6. Краткотрайни материални активи


  1. Обща характеристика

Тази група материални активи на “Алма Тур-БГ”АД се състои от следните групи краткотрайни материални активи:

- материални запаси - материали

- краткосрочни вземания, в т.ч.: от клиенти; от бюджета; от други институции и от физически лица;

- финансови средства;

- разходи за бъдещи периоди.
6.1.1. Отчитане на материалите.


    1. Аналитично сметката за разходи за материали е със следните партиди :

 • гориво

 • материали по поддръжка автомобили

 • бутилирана газ6.1.1.2. При придобиване материалите се оценяват по историческа цена, която представлява цената на придобиване, включваща всички разходи по закупуването и доставката. Заприходяването на материалите по МОЛ се извършва по второ копие на складова разписка, изготвено и подписано от материално-отговорното лице.
6.1.1.3. При потребление материалите се отписват по средна претеглена цена, а при продажба се отписват по историческа цена.

Всеки разход се осчетоводява на база предвидените в Наредбата за документооборота документи по направление на разхода, съгласно разработения индивидуален сметкоплан.


6.1.1.4. Намерените излишъци от инвентаризация се заприходяват по справедлива цена.


    1. Установени липси на материали се осчетоводяват по справедлива цена при виновното длъжностно лице.    1. За упражняване на контрол в зависимост от полезния им срок и съгласно Наредбата за работното облекло може да се осигури задбалансово отчитане на тази група материали, според това дали тяхната стойност е съществена за групата на материалните запаси.
    1. Инвентаризацията на материалните запаси се извършва един път в годината, извънредно при смяна на МОЛ и в случаите на природни бедствия и кражби на СМЦ.
    1. Годишните инвентаризации се провеждат, съгласно заповед на ръководителя достатъчно време преди края на отчетния период с цел установяване на складовите наличности.
    1. Инвентаризациите приключват с изготвянето на инвентаризационен опис, подписан от всички членове на комисията, сравнителна ведомост, съдържаща липсите и излишъците, протоколи за брак на СМЦ с констатация на комисията за причините, довели до негодност на материалите и протокол за залежали материали /извън необходимия резерв / с предложение за продажба.
    1. За материалните запаси, загубили своите качества се съставя протокол от комисията с предложение за ликвидация, който след одобрение от ръководителя се приема за осчетоводяване.
    1. В края на отчетния период за представяне на нетната реализируема стойност на материалите съгласно МСС 2 се извършва оценка на същите. Когато отчетната стойност на материалите е по-голяма от нетната реализируема стойност, се прави намаление до размера на последната, което се признава за текущ разход.
    1. В следващия отчетен период се извършва нова оценка, съгласно МСС 2, като увеличението се признава за приход или увеличение на стойността на материалите.
    1. Честотата на оценката на материалите по нетна реализируема стойност зависи от конюнктурните условия в икономиката на страната, времето на престояване на наличните материали и ценовата политика на дружеството.
    1. Горецитираният метод на осчетоводяване,заприходяване и отписване на материалите е приложим в ограничени рамки за “Алма Тур-БГ”АД , тъй като дейността на фирмата основно е насочена в областта на услугите.   1. Незавършено производство
    1. Незавършеното производство в “Алма Тур-БГ”АД няма .

 1. . Краткосрочни вземания


7.1. Вземания от продажби

Вземанията от продажби се формират от : основната дейност-продажби на туристически услуги, услуги от спомагателните дейности, евентуално от продадени материали и ДА или отдадени под наем активи.

В края на всяка отчетна година се прави инвентаризация на вземанията по продажби.

Вземанията по продажби в чуждестранна валута се преоценяват в края на всеки месец и в края на годината по заключителния курс на БНБ.


7.1.1. При договаряне с клиенти е възможно да се извърши предварително фактуриране преди прехвърляне на собствеността по сделката. Счетоводното отчитане представлява приход за бъдещ период.


   1. Паричните постъпления от вземания по продажби са периодични. Когато клиента се явява и като доставчик към края на всеки месец се извършва прихващане на вземания и задължения с двустранен протокол.
   1. Вземанията от продажби на физически лица се отчитат ежедневно чрез касов апарат. Същите се натрупват по утвърдения ред и еднократно се включват в месечния отчет.
   1. Приходите от продажби на услуги и други се отчитат чррез сметка “Клиенти” по следните признаци: име, данъчен номер, булстат, група на вземанията, номер на фактура, възникване на вземането и стойност. Фактурирането на вземанията се извършва от длъжностни лица, съгласно утвърдено разпореждане на ръководството на фирмата.


7.2 Съдебни и присъдени вземания. Вземания по липси и начети.
7.2.1. При просрочени вземания (независимо от техния произход) счетоводния отдел изпраща три поредни писма с покана за погасяване. След третото писмо, в което се посочва седемдневен срок за плащане и предупреждение, че ще се предприемат съдебни мерки, счетоводството предоставя наличната документация за завеждане на дело. След получаване на копието от исковата молба вземането се прехвърля към съдебни вземания.
7.2.2. Съдебните и присъдени вземания се отчитат отделно по контрагенти, физически и юридически лица, възникване на вземането и стойност. Периодично счетоводството събира информация за състоянието на заведените съдебни дела. Направените разходи по съдебните дела се отчитат отделно по видове, контрагенти и стойност с оглед изискуемост на същите.
7.2.3. За установените липси на материални активи се съставят актове за начет на материално-отговорните лица. Записванията по акта се приключват със заплащането по същия. При липса на такова вземанията се преоформят като съдебни или присъдени.

8 . Парични средства8.1.1. Като парични средства “Алма Тур-БГ”АД отчита наличностите си в лева и валута по: каса, разплащателни сметки, краткосрочни депозити в търговски банки , чекови сметки и други подобни финансови активи.
8.1.2. Валутните разходи се отчитат по отчетен курс. Придобиването на валутата се отчита по цена на придобиване. Уреждането на валутни активи и пасиви се отчита по отчетен курс на БНБ на вземането или задължението, като се извършва изчисление и на валутни разлики. В края на всеки месец се извършва преоценка на остатъците по валутните сметки по курс на БНБ за последния ден от месеца.
8.1.3. При изготвяне на отчета за паричните потоци като налични парични средства се разглеждат и предоставените на подотчетни лица служебни аванси.
8.1.4. Раздадените служебни аванси, свързани с командировки в страната и чужбина се отчитат в счетоводството в седемдневен срок след приключване на командировката заедно със специален доклад - отчет.
8.1.5. Раздадените служебни аванси за закупуване на стоки и материали се отчитат в счетоводството не по-късно от три дни след завършване на възложената работа и най-късно четиринадесет дни от получаване на сумата.


 1. Разходи за бъдещи периоди

  1. В тази група разходи могат да се осчетоводяват всички парични потоци като разход, които имат значение за формиране на финансов резултат в следващ отчетен период, но тяхното наличие е необходимо в настоящето с цел проследяване на извършваните разходи по вид валута, размер, падеж или др.
  1. За осигуряване на аналитичност и контрол по прехвърлянето им се дефинират същите по вид, период на възникване и по падеж. За по-добра и ясна информация лихвите по финансов лизинг също се завеждат в счетоводната програма по партиди на разходи за бъдещи периоди, но съгласно изискването на МСС 17 Лизинг се изключват от актива и пасива на баланса.10. Разходи за персонал


  1. Разходите за персонал са свързани с разходи за заплати и социални осигуровки и надбавки, както следва:

- осигуровки по КЗОО;

- осигуровки за допълнително пенсионно осигуряване;

- социални надбавки, свързани със социална програма, приета на Общо събрание.
10.1.1. Разходите за заплати се отчитат в сметка “Разходи за заплати”, а социалните

осигуровки и надбавки в сметка “ Разходи за социални осигуровки и надбавки” по партиди.

Месечните възнаграждения се изчисляват чрез програмен продукт – СТИЛ. Рекапитулациите се осчетоводяват в счетоводен отдел по направление на разхода и видове удръжки и осигуровки.


   1. В края на отчетната година се изчисляват неизползваните отпуски на персонала за съответния период и се начисляват като разходи и задължения в съответствие с МСС 19 “Доходи на наети лица” (частично приложение) и разпоредбите на ЗКПДО в тази връзка.
   1. Отчитането на разходите по социалната програма за заплащане на режийни относно организиране на хранене за служителите на фирмата се извършва на две части:

 • при постъпване на фактурата - извършения разход се контира на с-ка Р-ди за социални осигуровки и надбавки , партида Режийни разноски.

 • Начислява се разхода от 20% данък при източника върху данъчната основа по стойността на постъпилата фактура , платим до 15-то число на месеца,следващ месеца на начисленто.

    1. За извършваните социални разходи в “Алма Тур-БГ”АД е взето решение на заседание на СД с Протокол от заседанието и последваща Заповед – регулираща социалната политика на фирмата.


11. Собствен капитал11.1. Промени в основния капитал се правят само след излязло съдебно решение във връзка с:

- отделяне на дейности от “Алма Тур-БГ”АД и регистрирането им като самостоятелни дружества;

- издаване на акции, съгласно устава .
11.2. В съответствие с Търговския закон и устава на дружеството “Алма Тур-БГ”АД всяка година след проведено Общо събрание и вземане на решение, отделя задължителния процент от печалбата след облагането й с данъци за законовите резерви.
11.3. Остатъкът от неразпределената печалба се разпределя съгласно решението на Общото събрание при приемане на годишния финансов отчет.
11.4. Ако финансовия резултат е отрицателен той се покрива по решение на общото събрание от резервите или неразпределената печалба.
11.5. Резервът от последващи оценки на дълготрайни, краткотрайни и финансови активи се отразява по сметка “ Резерв от последващи оценки” по партиди.

12. Задължения по заеми
12.1. Задълженията по заеми със срок на погасяване до 12 месеца след датата на сключване на заема се отчитат като краткосрочни, а като дългосрочни – всички останали. Заемите попадат в групата на привлечените средства – краткосрочни и дългосрочни пасиви.


  1. Разходите по заеми са:

 • лихви по банкови овърдрафти и по краткосрочни и дългосрочни заеми;

 • финансови разходи по отношение на финансов лизинг, признат в съответствие с МСС №17 Лизинг;

 • курсови разлики от валутни заеми;

Разходите по заеми се признават като разход в периода, в който са извършени – съгласно МСС №23-Разходи по заеми.


12.3. Таксите за ангажимент и управление на заемите се отчитат като други финансови разходи, срещу издадена фактура за разход.
12.4. Консултантските и спомагателни услуги, които се изплащат преди усвояване на кредита на банковата институция се отчитат като финансови разходи .

13. Задължения за подоходни, еднократни и други данъци

13.1. В края на отчетната година, при изготвяне на финансовия отчет се извършва данъчно облагане на финансовия резултат след прилагане на ЗКПО, изготвя се данъчна декларация и се начисляват “Данък печалба” и за финансовия резултат, както и за постоянните и временни данъчни разлики.
13.2. Съгласно ЗДДФЛ “Алма Тур-БГ”АД извършва ежемесечно облагане на доходите на персонала по същия. При ангажиране на персонал по извънтрудови правоотношения дружеството прилага разпоредбите на същия закон.

13.3. Данъци при източника /ако възникнат/ се начисляват и внасят ежемесечно съгласно чл. 204 от ЗКПДО както следва:

а) Данък върху представителни разходи – информацията се получава от оборота на статия “Разходи за представителни цели”.

б) Данък върху социалните разходи – начислява се върху общия оборот на статия “Социални разходи”, при спазване на разпоредбите на закона за собствени приходи от социална дейност.

в) Данък върху разходите за поддръжка и експлоатация на лекия транспорт, обслужващ управленския персонал (без разходите за заплати и амортизации) – данъкът е в процент, указан в закона и се начислява върху оборота на статия ”Разходи за лек транспорт”.13.4. Разходите за данъци при източника се осчетоводяват като разходи по дейността. За осигуряване на тяхната аналитичност са предвидени отделни статии в индивидуалния сметкоплан. Размерът на разходите е съобразно разпоредбите на ЗКПО.

14. Счетоводна политика по отношение отчитане на други задължения


  1. За отчитане на задълженията към доставчици се използват определени сметки от индивидуалния сметкоплан. Осигурено е аналитично отчитане по контрагенти, възникване на задължението и стойност. Не се допуска отделно отчитане на задължението и неговото покриване.
  1. Задълженията към персонала, ДОО, здравното осигуряване, удръжките, свързани с трудовите задължения и други, случайно възникнали задължения е организирано на принципа на партидното отчитане. На кратки периоди се извършва анализ на тези задължения и текущо, своевременно отчитане.
  1. Задълженията към бюджета за ДДС са свързани с разплащанията по туристически услуги и се уреждат ежемесечно ако възникнат или се приспадат съгласно чл.77 от ЗДДС.

15. Отчитане на разходи
Разходите се отчитат като разходи за дейността по икономически елементи (материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други), финансови, извънредни и разходи за данъци върху печалбата. Разходите по икономически елементи се признават за такива при възникването и начислението им.

.
15.1. Разходи за основна дейност
   1. За организиране на отчитането на тази група разходи се използват специфични сметки от индивидуалния сметкоплан.
   1. Разходите за основна дейност са групирани, както следва:

- разходи за материали;

 • разходи за външни услуги;

 • разходите за заплати и осигуровки по действащото законодателство;

 • разходите за амортизации;

 • други разходи;

 • разходи за транспорт;

 • разпределени непреки разходи на база на приемо-предавателни протоколи за извършена работа от спомагателни дейности.

Разпределението на видовете разходи по икономически елементи се извършва според вида на разхода и неговото предназначение. Всяка от изброените групировки е заведена съответно с партиди, съответващи на изискванията за подробна аналитичност на разходите от ръководния състав на фирмата.

Така създадените партиди към съответната разходна група дават информация същевременно за изготвяне на изискуемите справки от НСИ.

   1. Като общопроизводствени разходи –в сметкоплана на “Алма Тур-БГ”АД това са офис-разходите се отчитат всички онези, които не могат да бъдат определени пряко към дадена основна дейност (амортизационни отчисления за групи активи, консумирана ел. енергия, вода,СОТ,телефон,канцеларски материали,санитарни принадлежности,куриерски услуги и др. подобни).
   1. Разходите за организация и управление се отчитат по икономически елементи и структурни звена. Към тях се отнасят разходите за административните звена, обслужващи всички дейности на “Алма Тур-БГ”АД..
  1. Финансови и извънредни разходи
   1. Като финансови разходи се отчитат:

А) Разходи за лихви – за тяхното признаване се прилага принципа на текущото начисляване, на база фактически данни от банката или погасителния план. Окончателната корекция в начислението на разхода се извършва на текущи периоди до края на срока на кредитното споразумение.

Б) Разходи по валутни операции – признават се отрицателните разлики от преоценка на валутни активи и пасиви.

В) Други финансови разходи – признават се платените комисионни към банки за банково обслужване и разходите за обслужване и проучване на кредити.


   1. Извънредни разходи – към тях се включват:

А) балансовата стойност на унищожените или частично унищожени активи от стихийни бедствия или случайни събития, след намаляване на получените използваеми активи или обезщетения;

Б) кражбите, установени от съответните органи, когато материално - от-говорното лице няма вина и не са открити виновните лица;

В) други разходи, които са възникнали случайно или са породени извън обичайната дейност и не се очаква да възникнат отново в близко бъдеще.

16. Приходи
Приходите се отчитат като такива за дейността (от продажба на , услуги, от продажба на ДМА и материали) и извънредни приходи.

Приходите от основна дейност се формират при съобразяване на регулиращите разпоредби и законови изисквания.


16.1. Общи положения
16.1.1. Признаването на приходи става при спазване правилата, регламентирани в МСС 18 “ Приходи”, а именно:

- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

- направените разходи във връзка със сделката могат надеждно да бъдат измерени;

- когато има видима икономическа изгода от сделката;

- приходите от всяка сделка се признават едновременно с направените разходи.
16.1.2. Когато възникне неяснота по събирането на сума, която вече е включена в прихода от продажбата, несъбираемата сума се признава за разход, а не като корекция на прихода.
16.2. Приходи от обичайна дейност

16.2.1. Приходите от обичайна дейност, които се включват в отчета за приходи и разходи на “Алма Тур-БГ”АД са нетните приходи от:

а) извършени услуги от основни звена по турисически дейности– те се признават, когато услугата реално е извършена и приета от клиента и разходите са надлежно изчислени.

б) други продажби:

- приходи от продажба на дълготрайни и краткотрайни активи – приходът се признава при прехвърляне на собствеността върху активите на купувача;

- приходи от отдадени под наем активи – приходът се признава по линеен метод на база срок на отдаване под наем на актива;

- приход от излишък на активи – признава се при установяване на излишъка;

- приход от отписани задължения – приходът се признава при изтичане на давностния срок по решение на ръководството и по излезли съдебни решения;

- приход от глоби, неустойки, лихви и други – приходът се признава след установяване на правото за тяхното получаване, съгласно договор или чрез съдебен иск; • ценови разлики по липси и начети – признават се за приход при плащане на липсите или начетите.16.2.4. Финансови приходи:

А) приходи от лихви - признават се на база начислени лихви, включени като увеличение на разполагаемите банкови наличности.

Б) приходи от валутни операции - това са положителни разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута в следствие на настъпила промяна между датата на сделката и датата на разплащането или разлики възникнали от ежемесечна преоценка на валутни активи и пасичи;

В) други финансови приходи – към тях се включват всички приходи, коити не намират място в изброените по - горе.

  1. Извънредни приходи - към тях се отчитат приходите от застрахователните обезщетения на застрахованите активи, приходите, които са възникнали случайно или са резултат от събития извън обичайната дейност и не се очаква да възникнат отново в близко бъдеще. 1. Годишен финансов отчет
  1. При изготвяне на годишния финансов отчет се прилагат указанията и разпоредбите на МСС 1.
  1. Представянето на финансовия отчет се изразява в представяне на паричните потоци, финансовото състояние и резултатите от дейността, като: активи, пасиви, капитал по видове, приходи, разходи, парични потоци.
  1. Паричният поток се съставя съгласно изискванията на МСС 7 по прекия метод.
  1. Балансът, отчетът за доходите и отчетът за собствения капитал се изготвят на база главния счетоводен регистър - оборотна ведомост и главна книга като програмата, с която се обработват данните е от лицензирана фирма за изграждане и предоставяне на счетоводен продукт – “Комерс Финанс”ООД. Самата счетоводна програма е “Бизнес Навигатор”.
  1. Към финансовия отчет се изготвят и приложения за някои съществени пера в баланса и отчета за приходи и разходи.
 1. Заключения
  1. Тази счетоводна политика е неразделна част от вътрешните нормативни документи за управление на дружеството. Тя е съобразена с действащото законодателство през 2007 г. и Международните счетоводни стандарти.


Гл. счетоводител:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница