Утвърждавам: адм. Ръководител председател рс-несебър: /С. Миховстраница1/4
Дата26.08.2016
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4
УТВЪРЖДАВАМ:

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ РС-Несебър:_____________

/С.Михов/


С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И П Л А Н

НА
РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
2008 - 2010

Стратегическият план на РС-Несебър е изготвен като система от последователни цели и мерки, с които се стига от «сегашния съд» до «желания съд» и има за цел, чрез предприемане на различни мерки и дейностти да повиши общественото доверие в Съда, като оформи облика му на обективен, гарантиращ и защитаващ правата на гражданите правораздавателен орган в Република България.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД – НЕСЕБЪР:
I.Оптимизиране управлението на съда за постигане на ефикасност, експедитивност, навременност, устойчивост и прозрачност на правораздавателния процес.
II.Подобряване на административната дейност в РС-Несебър и организацията на съдебната администрация за повишаване качеството й на работа, постигане на обективност и оптимизиране нивото на предлаганите услуги.
III. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на персонала в РС-Несебър.
IV. Повишаване на общественото доверие в РС-Несебър чрез:

IV.1.Вътрешно организационни дейности

IV.2. Работа с медиите

IV.3. Борба с корупцията

IV.4. Насоченост към различни групи от обществото
V. Ефективно използване на информационните технологии за подобряване качеството на правораздавателната дейност в РС-Несебър

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ:


I. Оптимизиране управлението на съда

1. Прилагане на методи за подобряване управлението на делата:

- увеличаване процента на решените дела

- намаляване забавянето на делата и брой на старите дела

Срок: постоянен

Отг.Председател

2. Определяне на критерии за оценка на натовареността

3. Въвеждане на механизми за обективно разпределение на делата:

- съблюдаване за стриктна работа със системата за разпределяне на делата на случаен принцип

- изготвяне на вътрешни правила по отделения за разпределянето на делата на принципа на случайния избор
Срок: постоянен

Отг.Председател и Зам.председател


4. Периодично провеждане на общи срещи на съдиите в РС-Несебър, за обсъждане и анализ на проблемите

5. Осъществяване на работни срещи с представители на Окръжен съд- Бургас и други съдилища от съдебния район, с цел укрепване и унифициране на начина на работа и процедурите в рамките на съдебния район, доколкото това е възможно.

6. Организиране на срещи между представители на РС-Несебър и Адвокатската колегия в Бургас поне 2 пъти годишно, за обсъждане на всички въпроси свързани с добрите отношения между съда и Адвокатската колегия, както и с управлението на съда.

7. Използването на статистическите отчети за целите на вземане на управленски решения , както и за ефективното разпределение на ресурсите и намаляване забавянето на делата, така и за изготвяне на бюджета и бъдещото планиране.
Срок: постоянен

Отг.ПредседателII. Подобряване на административната дейност и организацията на съдебната администрация

1. Одобряване на план за организирането на работното време без прекъсване:

- въвеждане на непрекъснато работно време на всички служби, които работят с физически и юридически лица, в съответствие с чл.194 от ПСАРОАВАС

-въвеждане на отделни обедни почивки на служителите, които не се застъпват

- организация за прехвърляне и комбиниране на задачите на съдебните служители по време на обедната почивка

- организирне на обучение с цел взаимзаменяемост и преразпределение на работните задачи
Срок: Постоянен

Отг. Адм.секретар2. Подобряване на административните процедури и работата с документи

- преглед на начина на работа на съда, за да се гарантира спазване на всички изисквания за работа с документите и сроковете

- прецизиране на процедурите , с цел определяне, намаляване и премахване на дублиращите се документи и опростяване на процедурите, когато това е възможно

- използване на унифицирана система за подреждане на делата в съдебните деловодства, с оглед подпомагане взаимозаменяемостта и преразпределението на работните задачи между съдебните служители

- изграждане на надеждна система за водене на съдебните протоколи, осигуряваща точност и навременност чрез: водене на
дословни записи на съдебните заседания, точност и вярност при отразяване на случилото се в съдебното заседание, изготвяне в съответствие с изискванията на закона и предоставяне на време на разположение на страните по делата

- популяризиране на изготвените Наръчници за процеса на призоваване, за гражданското деловодство, за наказателното деловодство и за въведение в работата на съда между съдебните служители – настоящи и новопостъпили

Срок: постоянен

Отг. Адм.секретар3. Подобряване организацията и работата на съдебната администрация в РС-Несебър чрез:

а/ ефективно управление на персонала и поддържане нивото на компентността му

- изготвяне, утвърждаване и прилагане на правила за подбор и наемане на служебни служители

- утвърждаване на Етичен кодекс на съдебните служители в РС-Несебър

- разработване и утвърждаване на Правилник за вътрешния трудов ред в РС-Несебър

- прилагане на Вътрешни правила за управление и организация на човешките ресурси

-разработване на вътрешна политика, включваща обучителен план за въвеждане в служебните задължения на новопостъпилите служители в съда

б/ спазване на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства, както и за законосъобразното им управление и разходване

- изготвяне, утвърждаване и прилагане на вътрешни правила за финансово управление и контрол на Районен съд – Несебър

- осигуряване на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции чрез въвеждане на процедури

- планиране, управление и отчитане на публичните средства с оглед постигане целите на РС-Несебър

- разпределяне на отговорностите, по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол


- въвеждане на система за двоен подпис, която не разрешава поемане на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на председателя на съда и гл.счетоводител отговорен за счетоводните записвания

Срок: Постоянен


Отг.Председател, Адм.секретар

III. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на персонала в РС-Несебър

1. Извършване на анализ и оценка на нуждите от обучение сред целия състав на съда/съдии и съдебни служители/.

2 .Изготвяне на обучителен план за всяка календарна година, като обучителните програми се структурират по приоритети

3. Актуализиране и разширяване на обучителните програми и помощни материали за новопостъпилите служители в РС-Несебър
Срок:постоянен

Отг.Адм.секертарIV. Повишаване на общественото доверие
IV. 1. Вътрешно-организационни дейности:

- създаване на работна група/комисия/, включваща двама съдии, двама служители и двама граждани, представители на обществеността, която да разисква начините, чрез които да се добие конкретна и точна представа за нивото на общественото мнение към Съда

- събиране на информация относно нивото на общественото мнение към Съда по всички възможни начини – анкети, интервюта, беседи и др.

Срок: постоянен

Отг. Председател и Зам.председател

- изработване и поддържане на разширена Интернет страница на съда, която да съдържа информация за:

1. структурата на съда, разположението на зали, деловодства и други служби; работното време и приемния ден на председателя, адреда на съда, телефони, факс и електронен адрес

2. график на насрочените заседания, списък на вещи лица, информация за решените дела , публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда

3. информация за следните процедури: как да извадим свидетелство за съдимост, получени призовки, правни средства за защита срещу недобросъвестната страна в процеса

4. бланки за: молба за издаване на свидетелства за съдимост, молба за издаване на препис от решение и изпълнителен лист, молба за ликвидиране на сметка

5. обяви за свободни работни места, с приложени формуляри за: молба образец за кандидастване за работа, автобиография-образец, длъжностни характеристики на конкурсните длъжности

6. информация за политиката за подбор и наемане на съдебни служители

7.списък на общините и населените места, включени в района на съда, банковите сметки на съда, информация и линкове към интернет страниците на Апелативен и Окръжен съд –Несебър, Районните съдилища, Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура-Несебър, Адвокатска колегия и Нотариална камара-Бургас.

8. информция за начина, по който гражданите могат да направят своите мнения, предложения и оплаквания

Срок: постоянен

Отг. Системен администратор

Адм. секретар
- поставяне на нови указателни табели, с цел бърз и улеснен достъп на гражданите до мястото, на което следва да се явят или могат да получат устна справка и да се снабдят с конкртен писмен документ, разделени в няколко вида:

1. общи указателни, които дават първоначален ориентир на постъпилите в Съдебната палата

2. конкретно-указателни, поставени пред отделните служби и в РС-Несебър

3. поддържане на табло за съобщения

Срок: постоянен

Отг. Адм.секретар

- изготвяне на нарочни печатни материали, които да запознават гражданите с различните видове съдебни процедури, правата и задълженията на различните участници в съдебното производство и институтите като споразумения, медиация, съкратено производство и тяхното приложение

Срок:постоянен

Отг. Съд.администратор

- игнориране анонимността на съдебните служители при обслужването на гражданите, чрез носене на табели с имената и длъжността, която заемат

Срок: постоянен

Отг. Адм.секретар

- въвеждане на система за паралелен аудиозапис в съдебните зали и популяризирането и сред обществото като гаранция за обективност на действията в процеса

Срок: г


Отг.системен администратор

IV. 2. Работа с медиите:

- осигуряване и предоставяне на информация на медиите като посредник с обществеността за работата на Районен съд- Несебър по въпроси и дела, представляващи интерес за гражданите чрез пресслужбата на Окръжен съд – Бургас.

Срок: постоянен

- изготвяне на анкета до представителите на различни местни масмедии, даваща възможност за по пълна представа за техните нужда във връзка с отразяване работата на съда

- използване на медиите като основна възможност за широко осведомяване на гражданите и обществеността за ролята и функциите на съдебните заседатели

Срок: постоянен

Отг. Председател

IV.3. Борба с корупцията

- поставяне на кутия за жалби до Висшия съдебен съвет за сигнали срещу корупция

Срок: постоянен

Отг. Адм. секретар

- проучване на общественото мнение чрез изготвяне и размножаване на анкетни листове, включващи въпроси относно: организацията на работа в съда, начина на обслужване на гражданите, отношението на служителите към гражданите, бързината , точността и коректността на обслужването и съответно слабостите и недостатъците в тази връзка

Срок: постоянен

Отг. Адм.секретар

Системен администратор


- поставяне на подходящо и достъпно място на кутия за събиране

на попълнените анкетни листове

- обявяване на телефонни номера, на които може да се съобщи за корупция

- обявяване на таксите и сумите, които се събират от съда на видно

от гражданите място

Срок: постоянен

Отг. Адм.секретар

- провеждане на открита и конкуретна процедура за назначаване на съдебните служители

Срок: постоянен

Отг. Председател

- въвеждане на система за разпределение на делата на принципа на случайния избор

Срок:


Отг. Зам.председател


ІV. Използване на информационните технологии

1. Въвеждане и изпълнение на писмени правила за управлението на информацията, използването на компютърното оборудване и достъпа до него на служителите.

2. Изготвяне на опис на наличната техника и софтуер.

Срок: постоянен

Отг. Адм.секретар

Систем.администратор


3. Внедряване и използване на електронна система за управление на делата, чрез вкарване на всички видове дела – граждански, наказателни, изпълнителни.
4. Обучение на съдебните служители съобразно нивото им на компетентност за работа със софтуерните продукти, използвани в РС-Ямбол.

5. Поддръжка и непрекъснато актуализиране на интернет страницата на съда.

Срок: постоянен

Отг.Систем.администратор

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ


  1. Измерване и отчитане на извършеното по плана.

Срок:постоянен

В края на всеки месец

Отг. Зам.председател

Адм.секретар

2.Анализиране на причините за неизпълнение на набелязаните инициативи по плана и предприемане на мерки за тяхното изпълнение.

Срок:постоянен

В края на всеки месец

Отг. Зам.председател

Адм.секретар


  1. Осъществяване на контрол

Срок:постоянен

В края на всеки месец

Председател

Изготвил


Адм.секретар:/П.Недева /

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНЗА ПЕРИОД 2008 - 2010 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ОБЛАСТ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РЕФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА, В ЧЛС1ТЛ И ДОСЕЖ1Ю АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩАВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за реформа па българската съдебна система е приета с Решение на Министерския съвет № 672 от 01.10.2001 г. С Решение на Министерски съвет 260 от 21 април 2003 г. е приета актуализация па Стратегията.

Програмата за изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система е приета през месец март 2002 г. В сьответствие с актуализираната Стратегия е извършено осъвременяване и па Програмата за нейното изпълнение -през месец април 2003 г.

На национално пиво, основната част от приоритетите от Стратегията за реформа на българската съдебна система и Профамата за нейното изпълнение са реализирани. В периода след затварянето на глава 24 "Правосъдие и вътрешни работи" (м. октомври 2003 г.) Министерството па правосъдието представя па Европейската комисия четири подробни доклада за напредъка по реализирането на Програмата за изпълнение на Стратегията за съдебна реформа — съответно през м. март и м. септември 2004 г. и м. март и м. септември 2005 г.

С оглед приключване на набелязаните дейности но Стратегията, по които е отчетено забавяне и във връзка с препоръките па Европейската комисия от

- 1 -

последните доклали за България, на 26 януари 2006 г. Министерският съвет приема Програма за изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система за 2006-2007 г.

Предмет на програмата са насоките за развитие на българката съдебна система непосредствено преди и след присъединяването на Република България към ЕС и определянето на конкретни мерки и законодателни промени, които да бъдат осъществени в краткосрочен и средно срочен план.

Акцентът е поставен върху укрепване на правоприлагащия капацитет на съдебните органи за посрещане предизвикателствата, които правото на Европейския съюз поставя пред тях и върху осигуряване на пълноценното участие на България в работата на ЕС. От друта страна, програмата има за цел усъвършенстването на функциониране на съдебната система, в посока на нейната достъпност, прозрачност и способност да защищава в пълна степен индивидуалните права и свободи на гражданите, което е в интерес на българското общество.

Интересите на българското общество изискват усъвършенстване на законодателната и институционалната рамка за функциониране на съдебната система, така че тя да стане достъпна, прозрачна и способна да защищава в пълна степен индивидуалните права и свободи на гражданите. Членството на България в Европейския съюз (ЕС) дава допълнителен импулс за ускореното осъществяване на съдебната реформа. Необходимо е да се оцени адекватно очакваното увеличение броя на делата във връзка с прилагане правото на ЕС. Утвърждаването на независимостта и ефективността на съдебната система са ключови фактори, тъй като укрепването на съдебната система е от особено значение за прилагането на правото на ЕС.

В Програмата са заложени мерки за продължаване изпълнението на основни приоритети от Стратегията за реформа на съдебната система. Предмет на Програмата е очертаването на насоките за развитие на съдебната система непосредствено преди и след присъединяването на България към ЕС и определянето на конкретни мерки и законодателни промени, които да бъдат осъществени в краткосрочен и средносрочен план, както и постоянни приоритети в областта на реформата на наказателното, административно и гражданското правораздаване. Формулирането на тези приоритети е в съответствие с действащите основни принципи, а именно:

/. Принципите на правовата държава и върховенството на закона.

2. Принципите за разделение на властите и независимостта на съдебната система.

3. Максимална степен на защита на правата и интересите на гражданите и
обществото и равен достъп до правосъдие.


4. Утвърждаване на европейските стандарти в правораздаването.

Този стратегически план има за задача, да отрази основните цели и приоритети на Административен съд — София област за периода 2008-2010 година, с оглед изпълнението на Програмата в частта и за развитие на съдебната система след присъединяването на България към ЕС. Стратегическият план е разработен въз основа на:

> Стратегия за реформа в съдебната система.

-2-

У Програмата за изпълнение на Стратегията за съдебна реформа. У Закона за съдебната власт.


  • Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

  • Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

  • др.

Стратегическият план се актуализира ежегодно в резултат на промяна в приоритетите, нормативната уредба и след анализ на риска.

Постигането на основните цели и приоритети, посочени в стратегическия план на Административен съд - София област за периода 2008-2010 година, ще гарантира сигурността и правата на българските граждани и ще допринесе за укрепване на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Република България.ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

/. УКРЕПВАНЕ НА ПРАВОПРИЛАГАЩИЯ КАПАЦИТЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ОБААСТЦел: Укрепване на професионалната квалификация на съдиите в Административен съд - София област.

Дейности:

  1. активно участие в задължителното обучение на новопостъпилите съдии в Административен съд - София област;

  2. поддържане и повишаване на професионалната квалификация на съдиите в Административен съд - София област, чрез участие в последващи квалификационни програми за обучение на магистрати;

3. установяване на европейски стандарти в работата на всички съдии в
Административен съд - София област, чрез участие в система за обучение на
магистратите по международноправни актове и право на ЕС;

4. прилагане на европейското право и европейските стандарти в


правораздаването от съдиите в Административен съд - София област;

5. изработване на предложения за развитие на специфични програми за


обучение, според конкретните нужди на съдиите в Административен съд - София
област.

Срок — постоянен

Отговорен орган — Административен ръководител

II. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В
РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ОБААСТ

Цел: Подобряване административната дейност и организацията в Административен съд — София област.

-3-

Дейности:

1. Оптимизиране управлението на съда:

> прилагане на методи за подобряване управлението на делата:^ увеличаване процента на решените дела в разумни срокове;

S недопускане на забавяне при решаване на делата;

^* определяне на критерии за оценка на натовареност; ^* въвеждане на механизъм за обективно разпределение на делата:S въвеждане на система за разпределяне на делата на случаен

принцип, посредством прилагането на софтуер за безпристрастно разпределяне на делата;S изготвяне на вътрешни правила за разпределянето на делата на

принципа на случайния избор;

^ периодично провеждане общи срещи на магистратите от Административен съд — София област за обсъждане и анализ на проблемите;

^* осъществяване на работни срещи с представители на административните съдилища и други съдилища, с цел укрепване и унифициране начина на работа и процедурите, доколкото е възможно;У организиране на срещи между представители на Административен съд - София област и Адвокатската колегия един път годишно, за обсъждане на всички въпроси, свързани с добрите отношения между съда и Адвокатската колегия, както и с управлението на съда;

> използване на статистическите отчети за целите на вземане на


управленски решения, както за ефективното разпределение на ресурсите и
намаляване забавянето на делата, така и за изготвяне на бюджета и бъдещото
планиране.

Срок - постоянен

Отговорен орган — Административен ръководител

2. Въвеждане на стандарти за обслужване на граждани:

> въвеждане на непрекъснато работно време на всички служби, които


работят с физически и юридически лица, в съответствие с чл. 164 от ПАРОАВАС;

^* организация за прехвърляне и комбиниране на задачите на съдебните служители по време на обедната почивка;

>* организиране на обучение с цел взаимозаменяемост и преразпределение на работните задачи.

Срок — постоянен

Отговорен орган — Съдебен администратор

3. Създаване на административни процедури и работа с документи:

> Организиране на работата на съда с цел да се гарантира спазване на


всички изисквания и срокове за работа с документите;

-4-

> изграждане на процедури с цел определяне, намаляване и премахване


на дублиращите се документи и опростяване на процедурите, когато това е
възможно;

^ използване на унифицирана система за подреждане на делата в съдебното деловодство, с оглед подпомагане взаимозаменяемостта и преразпределението на работните задачи между съдебните служители;  • изграждане на надеждна система за водене на съдебните протоколи, осигуряваща точност и навременност чрез водене на дословни записи на съдебните заседания, точност и вярност при отразяване на осъществените в съдебното заседание процесуални действия, съответствие на съдебните протоколи с изискванията на закона и своевременното им предоставяне на разположение на страните по делата;

  • популяризиране на изготвените Наръчници за процеса на призоваване, за деловодството и за въведение в работата на съда между съдебните служители — настоящи и новопостъпили.

Срок — постоянен

Отговорен орган - Съдебен администратор

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница