Утвърждавам: деканстраница1/3
Дата20.07.2018
Размер401.57 Kb.
  1   2   3
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СТАРА ЗАГОРА

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра “Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”
Утвърждавам:
ДЕКАН:

(.................................................)

/проф. двмн М. Люцканов/

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


Дисциплина

Систематична анатомия

Специалност

Ветеринарна медицина, 6 4.

Област на висше образование

Аграрни науки и ветеринарна медицина, 6

Професионално направление

Ветеринарна медицина, 6 4

Статут на дисциплината

X задължителна  избираема  факултативна

Курс

І,ІІ

Семестър

І,ІІ,ІІІ

Образователно

квалификационна степен


X магистър

Форма за проверка на знанията
X писмен изпит,  тест, X практически изпитОбсъдена на заседание на Катедрен съвет

2016 г. Протокол № 8 от 11.11.


Обсъдена на заседание на Комисия по учебната дейност

2016 г. Протокол №1 /23/11/2016


Приета на заседание на Катедрен съвет

2016 г. Протокол № 8 от 11.11.


Утвърдена на заседание на Факултетен съвет

2016 г. Протокол №10 /19/12/2016


Стара Загора, 2016 г.


УЧЕБНА ПРОГРАМА1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Код на дисциплината

Семестър

Хорариум

/часове/


Седмична

заетост


/часове

Краен

контрол


Кредити

от аудиторна

заетост


Кредити

от извънаудиторназаетост

Общо кредити
Вид занятие

1. ЛЕКЦИИ

І, ІІ, ІІІ

80 от

5,3

писмен

9

9

18

2. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ

І,ІІ,ІІІ

145

9,6

писмен


3. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ2. Водещ дисциплината: доц. д-р Росен Димитров.

Други лектори:

проф. д-р Ангел Воденичаров, дн

доц. д-р Димитър Костов

доц. д-р Дияна Владова
Водещи практически занятия:

1.гл.ас. д-р Пенка Йонкова

2.гл. ас. д-р Камелия Стаматова

3. ас. Христо Христов

4 ас. Генади Костадинов

5. ас. Николай Цандев3. Съдържание на учебната програма

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница