Утвърждавам: деканстраница2/3
Дата20.07.2018
Размер401.57 Kb.
1   2   3
А Н О Т А Ц И Я


Анатомията е общобиологична наука, дял от морфологията и тясно свързана с медицината. Тя изучава макроскопския строеж на организмите. Ветеринарната анатомия е клон от общата наука за живота и биологията и има за задача да се изучи строежа на животинското тяло и закономерностите на които той се подчинява, взаимовръзките и взаимозависимостите, които обуславят оформянето на особеностите на отделните анатомични обекти. Бозайниците представляват най-висша форма на развитие на живата материя и се отличават със своята сложност и качествено своеобразие.

Систематичната анатомия на домашните животни е първата професионална основна учебна дисциплина в обучението по ветеринарна медицина. Поради това, целта на обучението по тази дисциплина е студентите да получат познания за устройството на животинския организъм, които по-нататък да им послужат при обучението по останалите дисциплини в системата на висшето ветеринарномедицинско образование, както и във ветеринарномедицинската практика. Освен това, анатомията като биологична наука се съобразява с общите биологични принципи и закономерности, характерни за всички живи организми. Следователно, наред с новите медицински знания, които студентите ще получат в курса по анатомия, те ще обогатят и общобиологичната си култура.

Систематичната анатомия изучава формата и структурата на животинското тяло по органи и органни системи. Тя има следните дялове: Анатомия на опорнодвигателния апарат - Остеология– изучава костите, Артрология – изучава свързванията, Миология – изучава мускулите; Спланхнология – изучава вътрешните органи; Анатомия на сърдечно-съдовата система; Анатомия на нервната система; Анатомия на сетивните органи.

Учебната програма е съобразена от една страна с познанията на студентите от курса по биология в средните училища, а от друга с най-съвремените изисквания и предизвикателства, които практиката поставя пред ветеринарния лекар. Поради това, материалът за преподаване е осовбоден от излишни подробности, като вниманието е насочено само към най-характерното, най-важното и най-необходимото. В курса на обучение основно се изучава анатомията на преживните животни, коня, свинята, месоядните, заека и птиците. Наименованията са напълно съобразени с последното издание на Анатомичната номенклатура (Nomina Anatomica Veterinaria). Особено внимание се обръща на: органи и системи, които са чест обект на ветеренарномедицинската клинико-диагностична дейност; връзката на отделните органи, системи и апарати помежду им; връзката на организма с околната среда. Учебната програма се допълва и с познания по образна анатомия на животните, която представя и проучва образите на нормалните биологични обекти, като се извършва една съвременна прежизнена компютърна методологична дисекция на изследваните нормални структури.

Лекционният курс има за цел да насочи студентите към по-лесното усвояване и разбиране на материята, както при практическите занятия, така и при самостоятелната им подготовка с препоръчаната литература. Известна част от материала не е включен в лекционния курс, а се разглежда единствено на практическите занятия, което е резултат от естеството и спецификата на теоретическото и практическото обучение по систематична анатомия и образна анатомия.

Целта на практическите упражнения е студентите да се запознаят с устройството на отделните органи и образувания върху пресни, сухи и влажни препарати, и прежизнени образноанатомични изображения. Студентите учасвстват активно по време занятията. На упражненията се разглеждат основни анатомични характеристики на определените органи, като особено внимание се обръща и на видовите особености. На всеки студент е осигурено собствено работно място и достатъчно материал за работа.3.1. Аудиторна заетост
3.1.1. ЛЕКЦИИ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС (ПЪРВИ СЕМЕСТЪР)
Тема № 1. ВЪВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЯТА. ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ. СКЕЛЕТНА СИСТЕМА.
АНОТАЦИЯ: Предмет, методи и обекти на анатомията. Определение, развитие и клонове на анатомията. Части на животинското тяло и организмът като цяло. Организъм и външна среда. Единство между форма, структура и функция. Принципи в устройството на гръбначните. Анатомична терминология и номенклатура. Анатомични методи за изследване на биологичните обекти. Функционално значение на скелета. Хрущялът като орган. Форма, големина и устройство на костите. Костта като орган. Химичен състав и физични свойства на костите. Развитие и строеж на скелета.

ХОРАРИУМ . 2 часа.
Тема № 2. СКЕЛЕТ. ОСЕВ СКЕЛЕТ. КОСТИ НА ТРУПА.
АНОТАЦИЯ: Гръбначен стълб. Общо устройство на прешлените. Видови прешлени. Особености в устройството на шийните, гръдните, поясните, кръстцовите и опашните прешлени. Ребра, ребрена дъга, гръдна кост и гръден кош. Видови и възрастови особености.

ХОРАРИУМ: 1 час.
ТЕМА № 3. ДОПЪЛНИТЕЛЕН СКЕЛЕТ. КОСТИ НА ГРЪДНИЯ КРАЙНИК. КРАЙНОКОВ ПОЯС. ГРЪДЕН ПОЯС.
АНОТАЦИЯ: Крайников пояс. Гръден пояс при домашните животни. Лопатка, ключица и човковидна кост. Редукция на костите и видови особености.

ХОРАРИУМ: 1 час.
ТЕМА № 4. КОСТИ НА ГРЪДНИЯ КРАЙНИК
АНОТАЦИЯ: Скелет на гръдния крайник. Раменна кост. Подраменни кости. Кости на китката. Подкиткови кости. Копитни кости. Сусамовидни (сезамовидни) кости. Редукция на костите. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 1 час.
ТЕМА № 5. КОСТИ НА ТАЗОВИЯ КРАЙНИК. ТАЗОВ ПОЯС.
АНОТАЦИЯ: Тазов пояс при домашните животни. Кости на таза – слабинна, лонна и седалищна кости.

ХОРАРИУМ: 1 час.
ТЕМА № 6. ХЪЛБОЧНА КОСТ. ТАЗ И ТАЗОВА КУХИНА.
АНОТАЦИЯ: Хълбочна кост. Тазът като цяло. Полови и видови различия. Възрастови особености.

ХОРАРИУМ: 1 час.
ТЕМА № 7. СКЕЛЕТ НА ТАЗОВИЯ КРАЙНИК.
АНОТАЦИЯ: Бедрена кост. Подбедрени кости. Кости на петата. Подпетни кости. Копитни кости. Сусамовидни кости. Редукция на костите. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 1 час
ТЕМА № 8. СКЕЛЕТ НА ГЛАВАТА. ЧЕРЕП.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за скелета на главата. Череп и лице. Кости на черепа – тилна, клиновидна, криловидна, слепоочна, междутеменна, теменна, решетъчна кост и ралник. Видови особености и възрастови изменения.

ХОРАРИУМ: 1 час
ТЕМА № 9.КОСТИ НА ЛИЦЕТО.
АНОТАЦИЯ: Кости на лицето – носна, слъзна, горночелюстна, резцова, рилна, небцова, и скулова кост. Носни раковини. Долна челюст и подезичен апарат (кост). Видови особености и възрастови изменения.

ХОРАРИУМ: 1 час
ТЕМА № 10. СКЕЛЕТ НА ГЛАВАТА КАТО ЦЯЛО.
АНОТАЦИЯ: Скелетът на главата като цяло. Тилно поле. Ддорзална стена. Странични стени. Вентрална стена. Челна кухина. Носна кухина. Параназални синуси. Видови особености и възрастови изменения..

ХОРАРИУМ: 1 час
ТЕМА № 11. СКЕЛЕТ НА ДОМАШНИТЕ ПТИЦИ
АНОТАЦИЯ: Общи принципи в строежа на тялото при птиците. Особености в устройството на скелета на главата, прешлените, ребрата и гръдната кост. Гръден пояс и крило. Тазов пояс. Таз. Кости на тазовия крайник.

ХОРАРИУМ: 1 час
ТЕМА № 12. ОБРАЗНОАНАТОМИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОРМАЛНИТЕ КОСТНИ ОБЕКТИ.
АНОТАЦИЯ: Основни методи и енергиини източници, използвани за получаване на анатомични образи от отделни области на скелета. Представяне на анатомични образи, получени чрез рентгенография, компютърна томогрофия и ядреномагнитен резонанс.

ХОРАРИУМ: 1 час.
ТЕМА № 13. УЧЕНИЕ ЗА СВЪРЗВАНИЯТА МЕЖДУ КОСТИТЕ – АРТРОЛОГИЯ. ВИДОВЕ СЪЕДИНЕНИЯ.
АНОТАЦИЯ: Общо за съединенията между костите.Видове съединения. Фиброзни и хрущялни свързвания.

ХОРАРИУМ: 1 час.
ТЕМА № 14. СТАВНО СЪЕДИНЕНИЕ.
АНОТАЦИЯ: Ставно съединение. Устройство на ставата. Елементи на ставата и биомеханика на ставите

ХОРАРИУМ: 1 час
ТЕМА № 15. МОРФОФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТАВИТЕ. ВИДОВЕ СТАВИ.
АНОТАЦИЯ: Морфофунционална характеристика на ставите. Видове стави. Общи данни за особеностите в свързванията между костите на клавата, гръбначния стълб, гръдния кош и крайниците.

ХОРАРИУМ: 1 час
ОБЩ ХОРАРИУМ ЗА СЕМЕСТЪРА: 16 часа
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС (ВТОРИ СЕМЕСТЪР)
ТЕМА № 16. УЧЕНИЕ ЗА МУСКУЛИТЕ – МИОЛОГИЯ
АНОТАЦИЯ: Общо за мускулната тъкан и мускулите. Функционално значение на мускулите. Мускулът като орган. Форма и големина на мускулите. Функционален строеж на мускула. Мускулна дейност и биомеханика на скелетните мускули. Спомагателни образуния на мускулите. Сухожилия. Фасции. Сухожилни дъги и влагалища. Синовиални влагалища и торбички. Мускулна плочка. Общи данни за особеностите на мускулните групи в отделните части на животинското тяло.

ХОРАРИУМ: 3 часа.
ТЕМА № 17. ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ
АНОТАЦИЯ:Общи данни за вътрешните органи. Принципно устройство на вътрешните органи. Големи телесни кухини. Гръдна кухина. Плевра и плеврални кухини. Средностение. Коремна кухина. Подразделяне на коремната кухина. Тазова кухина. Перитонеум и перитонеални образувания. Ретроперитонеални пространства. Видови особености на големите телесни кухини.

ХОРАРИУМ: 3 часа.
ТЕМА № 18. ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН АПАРАТ. УСТНА КУХИНА.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за храносмилателния апарат. Устна кухина. Устна кухина– падразделяне и стени. Устни. Бузи. Венци. Твърдо и меко небце. Зъби. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 19. ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН АПАРАТ. ЕЗИК. СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ. ГЛЪТКА. ХРАНОПРОВОД.
АНОТАЦИЯ: Език. Малки и големи слюнчени жлези. Глътка. Лимфни (лимфоидни, лимфоретикуларни) образувания в устната кухина, мекото небце и глътката. Хранопровод. Граница между глътката и хранопровода. Подразделяне и устройство на хранопровода. Видови особености.

Видови особености.ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 20. ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН КАНАЛ. СТОМАХ.
АНОТАЦИЯ: Стомах. Общо устройство. Прост, сложен, еднокамерен и многокамерен стомах. Устройство на стената. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 21. ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН КАНАЛ. ТЪНКИ ЧЕРВА.
АНОТАЦИЯ: Общо устройство на червата. Подразделяне. Тънко черво – особености в положението на дванадесетопръстника, празното и слабинното черво при отделните видове.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 22. ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН КАНАЛ. ДЕБЕЛИ ЧЕРВА.
АНОТАЦИЯ: Сляпо, дъговидно и право черво. Анален канал и анус. Видови особености

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 23. ГОЛЕМИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ЖЛЕЗИ.
АНОТАЦИЯ: Черен дроб. Устройство и дялове. Интраорганни и есктраорганни жлъчни пътища. Жлъчен мехур. Нутритивно и функционално кръвоснабдяване на черния дроб. Видови особености на черния дроб. Панкреас. Устройство. Дялове. Изводни канали. Перитонеални образувания – малка и голяма мрежа, оментална торба. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 24. ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ. НОС, НОСНА КУХИНА, ОКОЛОНОСНИ СИНУСИ.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за дихателния апарат. Въздухоносна и респираторна част. Външен нос. Ноздри и носни хрущяли. Костна основа на носната кухина. Подразделяне на носната кухина. Конхи. Разделна преграда. Хоана. Крайна част на носнослъзния канал. Носно-ралников орган. Околоносни кухини. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 25. ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ. ГРЪКЛЯН, ТРАХЕЯ, БЯЛ ДРОБ.
АНОТАЦИЯ: Дихателни органи.Гръклян. Хрущялен скелет. Лигавица, връзки и мембрани. Гласов апарат. Трахея. Трахеални пръстени и меки тъкани на дихателната тръба. Разделяне на трахеята. Бял дроб. Форма, повърхности и дялове. Бронхиално дърво – подразделяне и крайни разклонения. Нутритивно и функционално кръвоснабдяване на белия дроб. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 26. ПИКОЧНО-ПОЛОВ АПАРАТ. ПИКОЧНИ ОРГАНИ
АНОТАЦИЯ: Общи данни за пикочно-половия апарат. Пикочни органи. Бъбрек. Общо устройство и видове бъбреци. Кръвоснабдяване на бъбрека. Ексреторни пътища на бъбрека. Бъбречни чашки, бъбречно легенче и пикочопровод. Пикочен мехур. Връзки на пикочния мехур. Пикочна тръба. Видови особености на пикочните органи.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 27. МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за половите органи. Семенник. Надсеменник. Семепровод. Видови особености. Семенна връв. Обвивки на семенната връв и семенника. Допълнителни полови жлези. Мехурчеста жлеза. Простата. Булбоуретрална жлеза. Външни части на мъжките полови органи. Мъжки полов член. Видови особености. Мъжка пикочна тръба. Видови особености. Скротална торба. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 28. ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ.
АНОТАЦИЯ: Общо за женските полови органи. Яйчник. Яйцепровод. Мезовариум и мезотубариум. Матка. Широка маточна връзка. Влагалище. Влагалищно преддверие. Устройство на стената и жлези. Видови особености. Външни части на женските полови органи. Вулва. Клитор. Женска пикочна тръба. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 29. ОБРАЗНОАНАТОМИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНАТОМИЧНИТЕ ОБЕКТИ ОТ ОБЛАСТТА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ, ДИХАТЕЛНИЯ И ПОКОЧНО-ПОЛОВИЯ АПАРАТ.
АНОТАЦИЯ: Основни методи и енергиини източници, използвани за получаване на анатомични образи на вътрешните коремни и тазови органи, получени чрез ехография, ендоскопия, рентгенография, компютърна томография и ядреномагнитен резонанс.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 30. ОСОБЕНОСТИ В ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА, ДИХАТЕЛНАТА И ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМИ ПРИ ПТИЦИТЕ
АНОТАЦИЯ: Храносмилателна система. Уста и глътка. Слюнчени жлези. Хранопровод и гуша. Серозни кухини. Стомах. Черва. Клоака. Черен дроб и панкреас. Дихателна система. Въздушни торби. Трахея и бял дроб. Пикочно-полова система. Особености в стройството на мъжките и на женските полови органи.

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ОБЩ ХОРАРИУМ ЗА СЕМЕСТЪРА: 32 часа
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС (ТРЕТИ СЕМЕСТЪР)
ТЕМА № 31.СЪРДЕЧНОСЪДОВА СИСТЕМА. ПЕРИКАРД. СЪРЦЕ.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за сърдечно-съдовата и лимфната система.

Сърце и перикард. Стена и кухини на сърцето. Сърдечни клапи. Проводна система на сърцето. Кръвоснабдяване, лимфни съдове и инервация на сърцето. Видови особености.ХОРАРИУМ: 3 часа.
ТЕМА № 32. КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ. КРЪВООБРЪЩЕНИЕ.
АНОТАЦИЯ: Кръвоносни съдове. Принципно устройство на артериите, вените и капилярите. Венозни клапи. Положение, ход и начини на разклоняване на кръвоносните съдове. Колатерали и анастомози. Съдови образувания. Кръвообръщение. Общи данни за кръвообръщението. Малък и голям кръг на кръвообръщението. Белодробен ствол и аорта. Раменноглавов ствол. Основни клонове на гръдната и коремната аорта. Общи принципи в кръвоснабдяването на крайниците. Предна и задна куха вена. Вена порте.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 33. ЛИМФНА СИСТЕМА.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за структурата на лимфните органи и лимфните съдове. Лимфа. Функционално значение на лимфната система. Големи лимфни съдове. Лимфни сплетения. Лимфни възли. Тимус, далак – устройство и видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 34. ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за устройството и функцията на ендокринните жлези. Хипофиза. Щитовидна жлеза и околощитовидни жлези. Ендокринна част на панкреаса. Адренална (надбъбречна) жлеза. Тимус. Епифиза. Ендокринни части на семенници и яйчници. Видови особености.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 35. НЕРВНА СИСТЕМА. РАЗВИТИЕ, ПОДРАЗДЕЛЯНЕ. ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за нервната система.

Функция и основни стуктурни елементи на нервната система. Неврони, синапси, рецептори, рефлексна дъга. Невроглия. Подразделяне на нервната система. Етапи и фази в развитие на нервната система и централните нервни органи.ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 36. ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМАЛ ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК.
АНОТАЦИЯ: Централни нервни органи. Гръбначен мозък. Разположение, форма, повърхност и устройство на гръбначния мозък. Бяло и сиво мозъчно вещество. Сиви ядра. Ретикуларна формация на гръбначния мозък. Централен канал.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 37. РОМБОВИДЕН И СРЕДЕН МОЗЪК.
АНОТАЦИЯ: Ромбовиден мозък - ромбенцефалон.

Продълговат мозък. Мост. Малък мозък. Разположение, повърхности, устройство. Сиви ядра на проводни пътища и на черепномозъчни нерви. Ретикуларна формация на ромбенцефалона. Четвърта мозъчна камера. Среден мозък - мезенцефалон. Разположение и подразделяне на мезенцефалона. Устройство на мозъните крачета и читирихълмието. Средномозъчен (мозъчен) водопровод. Сиви ядра – разположение и функция. Ретикуларна формация. Ядра и корени на черепномозъчни нерви.ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 38. МЕЖДИНЕН И КРАЕН МОЗЪК.
АНОТАЦИЯ: Междинен мозък - диенцефалон.Разположение и подразделяне. Устройство на таламенцефалона, субталамуса и хипоталамуса. Епифиза и хипофиза. Сиви ядра – функция. Трета мозъчна камера. Краен мозък – теленцефалон. Разположение, форма и подразделяне на хемисферите. Устройство на обонятелния мозък, плаща и базалните ядра. Неопалиум. Устройство на бялото и сивото мозъчно вещество. Връзки между полукълбата. Странични мозъчни камери.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 39. ПРОВОДНИ ПЪТИЩА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ НЕРВНИ ОРГАНИ.
АНОТАЦИЯ: Проводни пътища на централните нервни органи. Общи данни за проводните пътища. Проводни пътища на гръбначния и на главния мозък. Спинални ганглии, аферентни и еферентни проводни пътища. Пирамиден път и екстрапирамидна система.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 40. ОБВИВКИ И КРЪВОНАСНАБДЯВАНЕ НА ГЛАВНИЯ И ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК.
АНОТАЦИЯ: Твърда, паяжиновидна и мека мозъчна обвивка на главния и на гръбначния мозък. Образувания на мозъчните обвивки. Венозни синуси. Субдурално и субарахноидално пространство. Цереброспинална течност. Основни артерии и вени, вземащи участие в кръвоснабдяването на главния и на гръбначния мозък.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 41. ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
АНОТАЦИЯ: Принципно устройство и закономерности в хода и разпределянето на цереброспиналните нерви. Соматични, автономни (вегетативни), сетивни, двигателни и смесени нерви. Общо устройство и функционална характеристика на черепномозъчните нерви. Нерви с парасимпатикова съставка. Обобщено описание на началото, хода и разклоняването на всеки от 12-те черепномозъчни нерва. Церебрални и спинални ганглии. Общи данни за нервните сплитове. Гръбначномозъчни нерви. Принципно устройство, образуване, състав и разклоняване на гръбначномозъчните нерви. Шийни, гръдни, поясни, кръстцови и пашни нерви. Образуване и състав на соматичните нервни сплитове –шиен, раменен и поясно-кръстцов.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 42. АВТОНОМНА /ВЕГЕТАТИВНА/ НЕРВНА СИСТЕМА
АНОТАЦИЯ: Обща характеристика на автономната нервна система. Основни различия между автономната и соматичната нервна система. Централна и периферна част на вегетативната нервна система. Основни периферни нервни клетки, ганглии и влакна. Видове вегетативни нерви, в зависимост от функцията им. Симпатикова и парасимпатикова част на автономната нервна система. Симпатикова част на автономната нервна система. Централна и периферна част. Образуване, ход и разклоняване на симпатиковите нерви. Вертебрални, паравертебрални и мурални ганглии. Симпатиков ствол. Парасимпатикова част на автономната нервна система. Централна и периферна част. Парасимпатикови влакна - начало, ход и разклоняване. Парасимпатикови ганглии. Парасимпатикови ядра в главния мозък и черепномозъчни нерви, към които се присъединяват автономни нервни влакна. Кръстцова част на парасимпатикуса, тазови нерви и ганглии.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 43. ОБРАЗНОАНАТОМИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНАТОМИЧНИТЕ ОБЕКТИ ОТ СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА, ЛИМФНИТЕ ОРГАНИ, ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА, ЦЕНТРАЛНАТА И ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА, СЕТИВНИ ОРГАНИ И КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ.
АНОТАЦИЯ: Основни методи и енергиини източници, използвани за получаване на анатомични образи на сърце, медиастинални находки, големи кръвоносни съдове в гръдната, коремната и тазовата кухина. Образноанатомично представяне на централни и периферни нервни органи. Образноанатомично представяне на части от зрителния и слуховия анализатор. Образноанатомично представяне на млечна жлеза. (получени чрез ехография, Доплер сонография, рентгенография, компютърна томография и ядреномагнитен резонанс)

ХОРАРИУМ: 2 часа.
ТЕМА № 44. СЕТИВНИ ОРГАНИ
АНОТАЦИЯ: Орган на зрението. Очна ябълка. Външна обвивка – склера и корнеа. Средна обвивка – хороидеа, ирис, цилиарно тяло. Вътрешна обвивка – части на ретината. Зрителен нерв и зрителен път. Леща. Стъкловидно тяло. Очни камери. Кръвоснабдяване и инервация на окото. Очница и периорбита. Мастни възглавнички. Клепачи. Конюнктива. Слъзен апарат. Двигателни мускули на окото. Фасции на окото.

Орган на равновесието и слуха /слухово-вестибуларен/ орган.

Външно ухо. Ушна раковина. Костен и хрущялен слухов канал. Средно ухо. Тъпанчева мембрана и барабанна кухина. Слухови костички. Мускули. Слухова тръба. Вътрешно ухо. Ципест лабиринт. Кохлеарен канал. Спирален /Кортиев/ орган. Костен лабиринт. Преддверие. Костни полуокръжни канали. Кохлеа. Вътрешен слухов проход. Равновесно-слухов нерв. Път на равновесието и слуха.

ХОРАРИУМ: 2 часа
ТЕМА № 45. КОЖА И КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ
АНОТАЦИЯ: Копито. Копито на кон. Рогова капсула и живец. Рогова стена. Рогово стъпало. Рогова стрелка. Бяла линия. Живец на стената, стъпалото и стрелката. Копитни хрущяли. Дистална междуфалангова (копитна) става. Синовиална торбичка. Възглавнички. Копитен механизъм. Видови особености при преживните, свинята и месоядните.

Млечна жлеза. Общи данни за млечната жлеза. Положение на млечните жлези при домашните животни. Устройство на млечна жлеза при кравата. Кожа и прикрепващ апарат. Жлезни дялове и жлезни делчета. Изводна система. Кръвоснабдяване, лимфни съдове и възли и инервация на млечните жлези. Видови особености при отделните видове домашни животни.ХОРАРИУМ: 2 часа
ОБЩ ХОРАРИУМ ЗА СЕМЕСТЪРА: 32 часа
ОБЩ ХОРАРИУМ ЗА ТЕОРЕТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СИСТЕМАТИЧНА АНАТОМИЯ - 80 часа.

3.1.2.. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ – СЪДЪРЖАНИЕ И ОБЕМ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС (ПЪРВИ СЕМЕСТЪР)
ТЕМА № 1. ВЪВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЯТА
АНОТАЦИЯ:Технически изрази в анатомията. Части на тялото. Форма и устройство на костите. Видове ксти. Химичен състав и физични своства на костите. Костен мозък. Хрущял.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 2. КОСТИ НА ТРУПА. ВИДОВЕ КОСТИ. ПРЕШЛЕНИ.
АНОТАЦИЯ: Общо устройство на прешлените. Шийни, гръдни и поясни прешлени. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 4 часа
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница