Утвърждавам: деканстраница3/3
Дата20.07.2018
Размер401.57 Kb.
1   2   3
ТЕМА № 3. КОСТИ НА ТРУПА. ПРЕШЛЕНИ.
АНОТАЦИЯ: Кръстцови и опашни прешлени. Гръбначен стълб. Ребра и ребрена дъга. Гръдна кост. Гръден кош. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 4. КОСТИ НА ГРЪДНИЯ КРАЙНИК. ГРЪДЕН КРАЙНИКОВ ПОЯС. СКЕЛЕТ НА РАМОТО И ПОДРАМОТО.
АНОТАЦИЯ: Гръден пояс на домашните животни. Лопатка. Скелет на рамото (раменна кост) и подрамото (лъчева и лакътна кост). Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 5. КОСТИ НА ГРЪДНИЯ КРАЙНИК. СКЕЛЕТ НА РЪКАТА.
АНОТАЦИЯ: Скелет на ръката. Кости на китката, подкитката и на пръстите. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 6. КОСТИ НА ТАЗОВИЯ КРАЙНИК. ТАЗОВ ПОЯС.
АНОТАЦИЯ:Тазов пояс на домашните животни. Слабинна, лонна и седалищни кости. Хълбочна кост. Тазът като цяло. Тазова кухина. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 7. КОСТИ НА ТАЗОВИЯ КРАЙНИК. СКЕЛЕТ НА БЕДРО И ПОДБЕДРО. СКЕЛЕТ НА КРАКЪТ.
АНОТАЦИЯ: Скелет на бедрото (бедрена кост). Колянно капаче. Скелет на подбедрото (голям и малък пищял). Скелет на кракът (петни, подпетни и пръстови кости). Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 8. СКЕЛЕТ НА ГЛАВАТА. КОСТИ НА ЛИЦЕТО.
АНОТАЦИЯ: Носна, слъзна, скулова, горночелюстна, резцова, рилна, небцова и криловидна кост. Ралник. Навити кости. Долна челюст. Подезична кост. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 9. КОСТИ НА ЧЕРЕПА.
АНОТАЦИЯ: Тилна, челна, клиновидна, слепоочна, теменна, междутеменна, челна, ситовидна кост и ралник. Скелет на главата като цяло. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 4 часа
ТЕМА № 10. СКЕЛЕТЪТ НА ПТИЦИТЕ.
АНОТАЦИЯ: Общи характеристики на костите при птиците (зърноядни и водоплаващи). Кости на главата. Кости на трупа. Кости на крайниците. Сравнително разглеждане на скелета във видов, възрастов и породен аспект. Видови особености (зърноядни и водоплаващи)

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 11. КОЛОКВИУМ ПО ОСТЕОЛОГИЯ.
АНОТАЦИЯ: Практическото изпитно писмено тестово занятие се провежда върху костни препарати на бозайници (едри и дребни преживни, кон, свиня, месоядни, заек) и птици (зърноядни и водоплаващи)

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 12. ОБРАЗНОАНАТОМИЧНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КОСТНИ ОБЕКТИ.
АНОТАЦИЯ: Демонстрация на анатомичните образи на скелета на главата, трупа, гръдния и тазовия крайник, получени чрез рентгенография, компютърна (аксиална и спирална) томогрофия и ядреномагнитен резонанс.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 13. СЪЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ КОСТИТЕ. СТАВИ.
АНОТАЦИЯ: Фиброзно, хрущялно и ставно свързване. Видове стави. Съединения на гръбначния стълб. Стави в областта на главата. Долночелюстна става. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 4 часа
ТЕМА № 14. СТАВИ НА ГРЪДЕН КРАЙНИК.
АНОТАЦИЯ: Съединения межд костите на гръдния крайник. Раменна, лакътна, карпална и метакарпофалангеална и пръстови стави. Видови особености (преживни, кон, свиня, месаядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 15. СТАВИ НА ТАЗОВ КРАЙНИК.
АНОТАЦИЯ: Съединения между костите на тазовия крайник. Тазобедрена, колянна и петна става. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ОБЩ ХОРАРИУМ ЗА СЕМЕСТЪРА – 48 ЧАСА
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС (ВТОРИ СЕМЕСТЪР)
ТЕМА № 16. МУСКУЛИ НА ТРУПА-1
АНОТАЦИЯ: Повърхностна и дълбока фасция на трупа. Кожни мускули. Дълги мускули на гръбначния стълб. Вентрални мускули на гръбначния стълб. Мускули на вентралната шийна област. Мускули на гръдния кош. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 17. МУСКУЛИ НА ТРУПА-2
АНОТАЦИЯ: Мускули, съединяващи гръдния крайник с трупа. Диафрагма. Коремни мускули. Големи телесни кухини. Обща торакална /гръднокошова/ кухина – подразделяне. Гръдна кухина. Серозна обвивка на гръдната кухина. Фиброзно-елестична фасция. Плеврални торби и средностение – подразделяне. Коремна кухина. Подразделяне. Тазова кухина. Перитонеум и образувания на перитонеума. Ретроперитонеални пространства.Видови особености. Дихателен апарат – трахея и бял дроб. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек)

ХОРАРИУМ: 4 часа
ТЕМА № 18. ФАСЦИИ И МУСКУЛИ НА ГРЪДНИЯ КРАЙНИК
АНОТАЦИЯ: Повърхностна и дълбока фасция на гръдния крайник. Мускули на раменната става. Мускули на лакътната става. Общи данни за мускулите на подрамото. Краниални мускули на подрамото. Каудални мускули на подрамото. Къси мускули на пръстите. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 19. МУСКУЛИ НА ТАЗОВИИЯ КРАЙНИК
АНОТАЦИЯ: Повърхностна и дълбока фасция на тозовия крайник. Поясни мускули. Тазови мускули – латерални тазови /бутови/ и малки тазови мускули. Краниални, медиални и каудални бедрени мускули. Общи данни за мускулите на подбедрото. Краниални мускули на подбедрото. Каудални мускули на подбедрото. Петна връв. Къси мускули на пръстите. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 20. МУСКУЛИ НА ГЛАВАТА
АНОТАЦИЯ: Повърхностна и дълбока фасция на главата. Лицеви мускули. Дъвкателни мускули. Видови особености. Къси мускули между глава и шията Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 21. ДИСЕКЦИЯ
АНОТАЦИЯ: Относително самостоятелно изработване от студентите (под ръководството и с помощта на преподавател) на мускулни препарати от областите на трупа, главата, гръдния и тазовия крайник. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 22. КОЛОКВИУМ ПО АРТРОЛОГИЯ (СИНДЕЗМОЛОГИЯ) И МИОЛОГИЯ.
АНОТАЦИЯ: Практическото изпитно писмено тестово занятие се провежда върху мускулни препарати от областите на главата, шията, трупа, гръдния и тазовия крайник. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 23. ДИХАТЕЛЕН АПАРАТ – НОС, НОСНА КУХИНА И ЛАРИНКС. ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН АПАРАТ. УСТНА КУХИНА.
АНОТАЦИЯ: Нос, носна кухина и ларинкс. Устна кухина. Бузи. Венец. Зъби – устройство и видове зъби. Твърдо и меко небце. Език – устройство и мускули на езика. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 4 часа
ТЕМА № 24. ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН АПАРАТ. ГЛЪТКА. ГОЛЕМИ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ. ХРАНОПРОВОД И СТОМАХ.
АНОТАЦИЯ: Глътка – устройство и връзка със съседните кухини и органи. Слюнчени жлези. Лимфоидни /лимфоретикуларни/ образувания. Хранопровод – устройство и основни части. Стомах – разположение, форма, видове. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 25. ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН КАНАЛ. ЧЕРВА.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за червата. Тънко черво – устройство на стената и подразделяне. Положение при домашните животни. Дебело черво - устройство на стената и подразделяне. Положение при домашните животни. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 26. ЧЕРЕН ДРОБ. ПАНКРЕАС. ДАЛАК.
АНОТАЦИЯ: Устройство на черния дроб –дялове, локализация, жлъчен мехур, големи жлъчни канали, кръвоснабдяване. Панкреас – дялове, локализация, изводни канали, кръвоснабдяване. Далак – устройство, локализация и кръвоснабдяване. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 27. ПИКОЧНО-ПОЛОВ АПАРАТ. ПИКОЧНИ ОРГАНИ
АНОТАЦИЯ: Общи данни за пикочните органи. Бъбрек – устройство, локализация и кръвоснабдяване. Пикочопровод – устройство и локализация. Пикочен мехур –устройство и локализация. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 28. ОБРАЗНОАНАТОМИЧНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ГРЪДНИ, КОРЕМНИ И ТАЗОВИ ОРГАНИ.
АНОТАЦИЯ: Образноанатомично представяне на бял дроб, черен дроб, стомах, далак, тънки и дебели черва, панкреас, бъбреци и големите кръвонсни съдове, пикочен мехур, ректум, мъжка и женска уретра, матка, яйчници, млечна жлеза, тестиси, семенна връв, допълнителни мъжки полови жлези, получени чрез ултрасонография, ендоскопия, рентгенография, компютърна (аксиална и спирална) томогрофия и ядреномагнитен резонанс.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 29. ПИКОЧНО-ПОЛОВ АПАРАТ. МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за мъжките полови органи. Семенник – положение в скроталната торба и устройство. Надсеменник, семепровод, семенна връв. Обвивки на семенната връв и семенника. Мъжка пикочна тръба. Скротална торба. Допълнителни полови жлези (везикулозна, простатна и булбоуретрална) – разположение и устройство. Мъжки полов член и препуциум. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 30. ПИКОЧНО-ПОЛОВ АПАРАТ. ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ.
АНОТАЦИЯ: Общи данни за женските полови органи. Яйчник и яйцепровод – разположение и устройство. Матка. Широка маточна връзка. Влагалище и влагалищно предверие. Вулва и клитор. Женска пикочна тръба. Видови особености (преживни, кон, свиня, месоядни, заек).

ХОРАРИУМ: 4 часа
ОБЩ ХОРАРИУМ ЗА СЕМЕСТЪРА – 48 ЧАСА

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС (ТРЕТИ СЕМЕСТЪР)
ТЕМА № 31. СЪДОВЕ НА ТРУПА. СЪРЦЕ И ПЕРИКАРД.
АНОТАЦИЯ: Перикард. Разположение и устройство на сърцето. Кухини и клапи. Съдове, излизащи и влизащи в сърцето. Кръвоснабдяване и инервация на сърцето. Гръдна аорта – подразделяне и клонове. Общ раменно-главов ствол. Клонове на лявата и дясната подключична артерия. Големи вени в гръдната кухина – предна и задна куха вена, нечифтна вена. Големи лимфни съдове и лимфни възли. Видови особености при преживни, кон и куче.

ХОРАРИУМ: 4 часа
ТЕМА № 32. НЕРВИ НА ТРУПА.
АНОТАЦИЯ: Образуване, ход и разклоняване на гръбначномозъчните нерви. Шийни /С3 – С8/ и гръдни нерви. Шиен и раменен сплит. Диафрагмен нерв. Поясни нерви. Автономно (вегетативна) нервна система – общи данни. Шийна и гръдна част на блуждаещия нерв – клонове. Симпатиков дял на автономната нервна система. Симпатиков ствол. Звездовиден ганглий – образуване и клонове. Вагосимпатиков ствол. Видови особености при преживни, кон и куче.

ХОРАРИУМ: 4 часа
ТЕМА № 33. ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ДРЕБНО ПРЕЖИВНО ЖИВОТНО.
АНОТАЦИЯ: Ексентерацията се провежда с цел представяне на коремните и тазовите органи, натехният нативен изглед в съответните кухини, на пространствените им взаимоотношения. Органите се отстраняват от коремната и тазовата кухина, по групи чрез изпълнението на плана за ексентерация, което е в съответствие с локализацията им и принадлежността им към определен апарат. Органите се разглеждат самостоятелно извън съответната кухина, от която се получени.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 34. КОЛОКВИУМ ПО СПЛАНХНОЛОГИЯ.
АНОТАЦИЯ: Практическото изпитно писмено тестово занятие се провежда върху препарати от областите на дихателния, храносмилателния и пикочно–половия апарат на преживни, кон, свиня, куче и заек.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 35. СЪДОВЕ И НЕРВИ НА ГРЪДНИЯ КРАЙНИК.
АНОТАЦИЯ: Подмишнична артерия – положение и основни клонове. Подлопаткова артерия – клонове. Раменна и срединна артерия – положение и клонове. Артерии на пръстите. Особености на вените на гръдния крайник. Повърхностни вени – клонове на главовата вена и връзка с дълбоките вени. Лимфни възли на гръдния крайник. Раменен сплит – образуване, двигателни и смесени нерви. Видови особености при преживни, кон и куче.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 36. СЪДОВЕ И НЕРВИ НА ТАЗОВИЯ КРАЙНИК
АНОТАЦИЯ: Крайна част на коремната аорта. Париетални клонове. Артерии на тазовите стени и тазовите органи. Вътрешна слабинна артерия – отделяне, ход и клонове. Външна слабинна артерия – разположение и клонове. Бедрена и задколянна артерия – клонове. Артерия сафена – общи данни. А. дорзалис педис. Пръстови артерии. Лимфни възли на тазовия крайник. Поясно-кръстцов сплит. Образуване и клонове. Двигателни и смесени нерви на сплита. Н. ишиадикус – образуване, ход и разклоняване. Видови особености при преживни, кон и куче.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 37. СЪДОВЕ НА ГЛАВАТА
АНОТАЦИЯ: Обща сънна артерия – клонове до разделянето. Външна сънна артерия. Езичнолицев ствол – клонове. Вътрешна сънна и тилна артерия. Горночелюстна артерия и нейните клонове. Вени на главата. Видови особености при преживни, кон и куче.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 38. ГРЪБНАЧЕН И ГЛАВЕН МОЗЪК.
АНОТАЦИЯ: Гръбначен мозък – разположение в гръбначния канал,подразделяне и устройство. Главен мозък – положение в черепната кухина. Външна форма и повърхности. Ромбенцефалон (продълговат мозък, мост, малък мозък), мезенцефалон и прозенцефалон (междинен мозк, краен мозък) – разположение и устройство. Мозъчни камери и мозъчен водопровод. Обвивки на главния и на гръбначния мозък. Видови особености при преживни, кон и куче.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 39. ЧЕРЕПНИ (ГЛАВНОМОЗЪЧНИ) НЕРВИ. НЕРВИ В КРАНИАЛНАТА ЧАСТ НА ШИЯТА.
АНОТАЦИЯ: Първи и втори шиен нерв – ход, клонове и зона на инервация. Сравниелни данни за черепномозъчните /главномозъчните/ нерви. Последователно разглеждане на черепномозъчните нерви от I до XII – образуване, клонове и зона на инервация. Особености, свързани със сетивните органи и парасимпатиковия дял на автономната нервна система. Краниален шиен симпатиков ганглий – положение, клонове и разклоняване. Видови особености при преживни, кон и куче.

ХОРАРИУМ: 4 часа
ТЕМА № 40: ДИСЕКЦИЯ
АНОТАЦИЯ: Относително самостоятелно изработване от студентите (под ръководството и с помощта на преподавател) на препарати за съдове и нерви от областите на трупа, главата, гръдния и тазовия крайник при преживни, кон, куче и заек.

ХОРАРИУМ: 4 часа
ТЕМА № 41: ЗРИТЕЛЕН ОРГАН. СЛУХОВ ОРГАН.
АНОТАЦИЯ: Очна ябълка. Устройство на обвивките на очната ябълка. Интраокуларни органи. Спомагателни образувания на окото – периорбита, мускули, фасции, клепачи, конюнктива, мастни възглавнички. Слъзен апарат. Видови особености при преживни, кон и куче.

Устройство на външно ухо, външен слухов проход. Средно - тъпанчева мембрана, слухови костици. Вътрешно ухо. Видови особености при преживни, кон и куче.ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 42: КОЛОКВИУМ ПО АНГИОЛОГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ
АНОТАЦИЯ: Практическото изпитно писмено тестово занятие се провежда върху препарати от съдове и нерви в областите на глава, шия, труп, гръден и тазов крайник на преживни, кон и куче.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 43: ОБРАЗНОАНАТОМИЧНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ОРГАНИ И СЪДОВЕ ОТ КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА. ЦЕНТРАЛНИ НЕРВНИ ОРГАНИ, АНАЛИЗАТОРИ И НЕРВИ.
АНОТАЦИЯ: Образноанатомично представяне на сърцето и големите медиастинални съдове. Образноанатомично представяне на централните нервни органи. Образноанатомично представяне на съдовете и нервите от областите на главата, шията, трупа, гръдния и тазовия крайник, получени чрез ултрасонография, Доплер сонография, ангиография, компютърна (аксиална и спирална) томогрофия и ядреномагнитен резонанс.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 44: КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ
АНОТАЦИЯ: Млечна жлеза – устройство, локализация, изводна система, кръвоснабдяване и инервация. Видови особености при преживни, кон, свиня, куче и заек.

Копито. Рогова капсула и живец. Видови особености при коня, преживните и свинята.Нокът – куче, заек.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ТЕМА № 45. ЕКСЕНТЕРАЦИЯ НА ПТИЦИ
АНОТАЦИЯ: Външен оглед на трупа. Изучаване на особеностите в храносмилателната, дихателната и пикочно-половата система чрез дисекция на цял труп. Храносмилателна система – устройство на устоглътката, хранопровода и гушата. Отваряне и инспекция на телесната кухина и някои от въздушните торби. Плеврална и перитонеална кухина. Ексентерация на стомаха, червата с панкреаса, черния дроб и далака. Секция и инспекция на двете части на стомаха. Дихателна система – носна кухина, ларинкс, трахея, сиринкс. Бели дробове и въздушни торби. Пикочно-полова система. Пикочни органи – бъбрек и пикочопровод. Мъжки полови органи – семенник, надсеменник, семепровод и копулационен апарат. Женски полови органи – яйчник и яйцепровод. Устройство и видови особености на клоаката.

ХОРАРИУМ: 3 часа
ОБЩ ХОРАРИУМ ЗА СЕМЕСТЪРА – 49 ЧАСА
ОБЩ ХОРАРИУМ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СИСТЕМАТИЧНА АНАТОМИЯ - 145 часа.

КРЕДИТИ ЗА АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 9

3.1.3. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ


 1. І семестър.

  • Подготовка за практическо занятие - включва запозвнаване с теоретичния материал – 0.10

  • Самостоятелна подготовка за колоквиум по остеология. Кредитът се получава за успешно взет колоквиум: Отличен – 2.00; Мн. добър – 1.50; Добър – 1.00; Среден – 0.50

  • Участие при изработване на трайни анатомични препарати (участие при обработка на кости, свързване на скелети, стави) – 1.0

  • Изработване на онагледяващи материали с предварително уточнена тема: групово – 0.20; индивидуално – 1.0

  • Създаване на анатомични рисунки или изрисуване на трайни препарати – 2.00

  • Презентации на част от практическо занятие с предварително уточнена тематика – 1.00

  • Изработка на макети и сухи оцветени препарати за нуждите на анатомичния музей на катедрата, хигиена, и поддръжка – 1.50

  • Предоставен материал който с успех може да се ползва в учебен процес (напр. снимки, клипове, филми, графики) – 0.50

  • Превод на специализирана литература – 2.00


ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР - 3.
СТУДЕНТЪТ САМ ИЗБИРА, ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА СЪБЕРЕ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КРЕДИТИ!


 1. ІІ семестър

  • Подготовка за практическо занятие - включва запознаване с теоритичният материал за упражнението и предоставяне на протокол по темата – 0.10

  • Самостоятелна подготовка за колоквиум по миолология. Кредитът се получава за успешно взет колоквиум: Отличен – 2.00; Мн. добър – 1.50; Добър – 1.00; Среден – 0.50

  • Участие при изработване на трайни анатомични препарати (участие при подготовка на мускулни препарати) – 1.0

  • Изработване на онагледяващи материали с предварително уточнена тема: групово – 0.20; индивидуално – 1.0

  • Презентации на част от практическо занятие с предварително уточнена тематика – 1.00

  • Изработка на макети и сухи препарати за нуждите на анатомичния музей на катедрата, хигиена, и поддръжка – 1.50

  • Предоставен материал който с успех може да се ползва в учебен процес (напр. снимки, клипове, филми, графики) – 0.50

  • Превод на специализирана литература – 2.00


ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР - 3.
СТУДЕНТЪТ САМ ИЗБИРА, ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА СЪБЕРЕ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КРЕДИТИ!


 1. ІІІ семестър

  • Изработване на онагледяващи материали с предварително уточнена тема: групово – 0.20; индивидуално – 1.0

  • Създаване на анатомични рисунки или изрисуване на трайни препарати – 2.00

  • Компетентно участие при препариране (кръвоносни съдове, нерви) , организация на учебния процес, инструментариум и хигиена – 0.75

  • Изготвяне на трайни препарати от стави, мускули, съдове и нерви, представени в завършен вид с приложена към тях легенда – 1.50

  • Изготвяне и изнасяне на реферат по предварително избрана тема: за изготвяне на реферат се присъждат – 0.75; изготвяне и изнасяне на реферат пред групата – 1.00

  • Изработка на макети и сухи оцветени препарати за нуждите на анатомичния музей на катедрата, хигиена, и поддръжка – 1.50

  • Предоставяне на обработен костен материал като траен анатомичен препарат – 0.50

  • Подготовка за практическо занятие - включва запознаване с теоритичният материал за упражнението и предоставяне на протокол по темата – 0.10

  • Предоставен материал който с успех може да се ползва в учебен процес (напр. снимки, клипове, филми, графики) – 0.50

  • Превод на литература – 2.00

  • Самостоятелна подготовка за колоквиум по спланхнология. Кредитът се получава за успешно взет колоквиум: Отличен – 1.; Мн. добър – 0.75; Добър – 0.5; Среден – 0.25

  • Самостоятелна подготовка за колоквиум по ангиология и неврология. Кредитът се получава за успешно взет колоквиум: Отличен – 1.; Мн. добър – 0.75; Добър – 0.5; Среден – 0.25


ОБЩ БРОЙ КРЕДИТИ ЗА ТРЕТИ СЕМЕСТЪР - 3.
СТУДЕНТЪТ САМ ИЗБИРА, ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА СЪБЕРЕ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КРЕДИТИ!
КРЕДИТИ ЗА ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 9
ОБЩ БРОЙ НА КРЕДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИСТЕМАТИЧНА АНАТОМИЯ - 18

4. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (материална и техническа обезпеченост)
4.1. Лекции За провеждане на лекционния курс на обучение по Систематична анатомия са наличин необходимите аудитории, както и техническа обезпеченост.

4.2. Упражнения Катедрата разполага с необходимите зали, препарати, материали и онагледяващи средства за провеждане практическите занятия със студентите.

4.3. Семинарни Катедрата притежава необходимата база и материали, преподаватели и техническа обезпеченост.
5. 5. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА xxx
Крайната оценка е по шестобалната система. Минималната оценка за успешно положен изпит и приключване на обучението е “Среден (3)”. Съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта на оценките е следната:


Отличен 6

Мн. добър 5

Добър 4

Среден 3

Слаб 2

А

В

С

D

E

FX

F

Присъждат се кредити както е по учебен план - 18

Не се присъждат кредити

Оценката се формира от X компонента:
Скала за оценка на всеки изпитен въпрос:

За оценка “Слаб 2” - непълно (под 50%) излагане на материала, груби грешки, невъзможност за отговор на допълнително зададените въпроси, опити за преписване или подсказване.

За оценка “Среден 3” – владеене на 50-60% от материала, някои от термините са грешни или неправилно употребени, колебливи отговори на допълнително зададените въпроси.

За оценка “Добър” 4 - излагане на въпросите с несъществени пропуски, владеене на материала 60-75 % и колебливи отговори на допълнително зададените въпроси.

За оценка “Мн. добър 5” – подробно, компетентно и непълно (75-90%) излагане на материала, малки неточности в терминологията, бързо и точно отговаряне на допълнително зададени въпроси.За оценка “Отличен 6” – подробно, компетентно и пълно (90-100%) излагане на материала по въпроса, владеене на точната терминология, бързо и точно отговаряне на допълнително зададени въпроси.

………………………………………………………………………………………………………..Крайната оценка се формира по следния начин:

- Текущ контрол – провежда се върху материал от практическите занятия по преобладаващата част от разделите. Слабите оценки от този компонент са основание на преподавателя да намали крайната оценка до 25%, а много добри и отлични оценки са основание за повишаване също до 25%.

- Практически изпит – провежда се писмено. Включва 60 анатомични образувания, по 10 от основните раздели на дисциплината (остеология, синдезмология с миология, спланхнология, ангиология и неврология, сетивни органи и кожни образувания), които трябва да се напишат на латински език за точно определено време. При оценка “слаб 2.00” – вярно написани до 30 наименования, студентът не се допуска до теоретичен изпит.

- Теоретичен изпит – провежда се писмено, с последваща дискусия, с продължителност 3 часа, след изтегляне на изпитен билет, състоящ се от 5 въпроса от конспекта по дисциплината. Всеки въпрос се оценява поотделно, като крайната оценка е средноаритметична. Слаба оценка по един от въпросите или крайно недоразвит един въпрос не е основание за неуспешно положен изпит.


Скала за оценка на всеки изпитен въпрос:

За оценка Среден 3.00 – знания върху 60% от целия материал

За оценка Добър 4 – знания върху 61 – 73% от целия материал

За оценка Много добър 5.00 – знания върху 74 – 87% от целия материал

За оценка Отличен – знания над 87% от целия материал
6. ПРОГРАМА (КОНСПЕКТ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ

Изготвени са конспекти за практичен и теоретичен изпит, които са предоставени на студентите.


7. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
Гаджев, Ст., 2000. Анатомия на домашните животни. Том I. Издател: N/A, Стара Загора.

Ковачев, Г., Георгиев, Г., Воденичаров, А., 2013. Анатомия на домашните животни. Двигателен апарат. т. І. Кота, София.

Гаджев, Ст., 1999. Анатомия на домашните животни. Том II. Издател Литера принт, Стара Загора.

Ковачев, Г., Георгиев, Г., Воденичаров, А., 2006. Анатомия на домашните животни. Вътрешни органи. т. ІІ. Кота, Стара Загора.

Ковачев, Г., Георгиев, Г., Воденичаров, А., 2014. Анатомия на домашните животни. Съдова, нервна система и сетивни органи. Том III. Кота, Стара Загора.

Гаджев, Ст., 1997. Анатомия на домашните птици. Издател: N/A, Стара Загора.

Г.Георгиев, 2007. Анатомия на домашните птици. Издателство, Еньовче, София.

Димитров, Р., Владова, Д., Костов, Д., Йонкова, П., Стаматова – Йовчева, К., 2016. Лекционен курс по образна анатомия. (електронен носител); (одобрен с решение на катедрен съвет от 01. 06. 2016. и регламентиран с протокол № 6). Стара Загора.

Димитров, Р., Тонева, Ю., Костов, Д., Владова, Д., Йонкова, П., Стаматова – Йовчева, К., 2013. Ръководство за упражнения по образна анатомия на домашните животни. Академично издателство. Тракийски университет. Стара Загора.

Стефанов, М., Владова, Д., Костов, Д., Димитров, Р., Martin-Orti, R., 2010. Practicum osteologiae bovis et equi, Pars I. Кота, Стара Загора.

Стефанов, М., Владова, Д., Костов, Д., Димитров, Р., Йонкова, П., Стаматова- Йовчева, К., Йовчев, Д., Желязков, Г., Martin-Orti, R., 2011. Practicum miologiae bovis et equi. Pars II. Кота, Стара Загора.

König E and Liebich H., 2007. Veterinary Anatomy of Domestic Animals. 3rd ed. Stuttgard: Schattauer GmbH.

Budras,·K., McCarthy, P., Fricke,·W., Richter, R., 2007. Anatomy of the Dog. Fifth, revised Edition, Schlutersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG., Hannover, Germany.

Budras, K., Sack, W., Rock, S., Horowitz, A., Berg, R., 2009. Anatomy of the Horse. Fifth, revised Edition. Schlutersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG., Hannover, Germany.

Budras, K., Habel, R., Wunsche, A., Buda, S., 2003. Bovine Anatomy. First Edition. Schlutersche GmbH & Co. KG, Hannover, Germany.

Dyse, K., Sack, W., Wensing, C., 2010. Textbook of Veterinary Anatomy. Fourth Edition. Saunders Elsevier, Missouri, USA.


8. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ в резултат на обучението (теоретични и практични)
След завършване на лекционния и практическия курс на обучение студентите придобиват знания за анатомичното устройство на отделните органи включени в апаратите и системите на различните видове домашни животни и птици. Това им позволява по-лесното справяне с материала по другите дисциплини свързани в една или друга степен със систематичната анатомия. Придобитите знания по систематична анатомия създават една добра морфологична база, която е необходима при изучаване на патологичните промени в органите, изучавани в дисциплините при клиничните катедри на факултета. Знанията по образна анатомия ще са необходими за образната интерпретация на нормалните органни находки.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница