Утвърждавам: директор: /ЦВ. КостадиноваДата05.02.2018
Размер86.63 Kb.
105. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ”

ГР.СОФИЯ, РАЙОН “ИЗГРЕВ”, КВ.”ДИАНАБАД”, УЛ. „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” № 7

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/ЦВ.КОСТАДИНОВА/


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

В 105. СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”

ПРЕЗ УЧ. 2015/2016 Г.
І . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Вътрешните правила за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование са изготвени на база Постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование на Министерския съвет, обнародвано в ДВ.бр.17 от 21 февруари 2013 година.

ІІ. ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Чл.2. Стипендии имат право да получават:

(1) Ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - ученици в държавните и общинските училища;

2. ученици – чужденци:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.

(2) Ученици по ал.1 с трайни увреждания, които са завършили VIII клас и не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, и са продължили обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование.
Чл.3. Стипендии нямат право да получават:

(1) Ученици, прекъснали обучението си или повтарящи учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

(2) Ученици, които имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до заличаване на наказанието.
ІІІ.СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ

Чл.4. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

(3) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал.1 съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и информационната система "Админ" към 1 януари на съответната година.

(4) По предложение на министъра на образованието, младежта и науката в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година може да бъде предвидено част от средствата по ал. 1, освен по реда на ал. 3, да се разпределят въз основа на:


 • образователните резултати на училището;

 • социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с достъпа до образование.

(5) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за същата цел през следващата година.
Чл.5. Училището предоставя получените средства по чл. 4 за месечни и еднократни стипендии.
ІV.ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ

Чл.6. (1) Месечните стипендии са за:

 1. постигнати образователни резултати:

 • отличен успех

 1. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

 • за нисък доход

 • с един родител / починал родител, самотна майка/

3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. ученици без родители /пълни сираци/. "Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.(2) Стипендиите за постигнати образователни резултати и подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

(3) Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

(4) Стипендиите за постигнати образователни резултати и подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на учениците.

(5) За всеки вид стипендия по ал. 1,т.1 и т.2 се извършва отделно класиране.

(6) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и т.4 не се извършва класиране.
Чл.7. (1) Еднократните стипендии са за:

1.преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

2.постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност като:


 • ученици класирали се за национален кръг на олимпиада по предмети;

 • ученици класирани на І – ІІІ място на конкурси, спортни и друг вид състезания;


(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(3) Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

Чл. 8. (1) Училището може да определи част от средствата за стипендии по чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл.7, ал.1 да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му като:

1.учебници;

2.учебни помагала и пособия;

3.материали за работа;(2)Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

(3) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител - ако ученикът не е пълнолетен.

(4) Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл.6, ал.1, т.2 се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл.6, ал.1, т. 2, която не се предоставя целево на учениците;

Чл.9.(1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 8, ал. 1 /карта за пътуване в градския транспорт/, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

(2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

(3) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл. 7, ал. 1 и еднократна целева стипендия по чл. 8, ал. 1.
V.РЕД, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

Чл.10.(1) Директорът на училището в началото на всяка учебна година определя комисия за стипендиите, в чийто състав се включват класните ръководители на учениците от ІХ – ХІІ клас.

(2) Комисията по ал. 1:

1. предлага на директора:

а) разпределението на средствата по видове стипендии;

б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;

в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен срок или за учебна година;

г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;

д) документите за кандидатстване;

2. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, включително за месечна целева стипендия по чл. 8, ал. 1;3. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия.
Чл.11.(1) Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на комисията по чл. 10, ал. 2, т. 1 или ги връща с мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището (при наличие на такава) в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване.
Чл.12.(1) Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати:

 • отличен успех на ученика;

 • липса на наложени от педагогическия съвет наказания.

(2) Критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

 • месечен доход на член от семейството;

 • минимален успех – много добър 4,50.

(3) Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

(4) Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него

(5) В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

(6) При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от предходния срок.

(7) Директорът на училището или упълномощено от него лице извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи.

(8) Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.
Чл.13.(1) Размерът на месечните стипендии е както следва:

 1. постигнати образователни резултати:

1.1.за ученици с пълен отличен успех – 50 лева;

1.2.за ученици с успех от 5,50 до 5,99 – 40 лева;

2.подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на ученици – 40 лева;

3.за ученици без родители – 40 лева;Чл.14.(1) Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището.

(2) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците по чл. 9, ал. 1.

(3) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на предложението по ал. 2.

(4) Заповедта по ал. 3 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за изплащане.
Чл.15.(1) Еднократните стипендии по чл. 7 се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл. 10.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика и вида и размера на стипендията.
Чл.16.Стипендиите, отпуснати преди влизането в сила на постановлението, със срок на изплащане, по-дълъг от един учебен срок, /съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Постановление № 207- ученици без родители или с един родител/ продължават да се изплащат при условията и по реда на отмененото Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница