Утвърждавам: директор: /ЦВ. КостадиноваДата13.09.2017
Размер77.19 Kb.
105. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ”

ГР.СОФИЯ, РАЙОН “ИЗГРЕВ”, КВ.”ДИАНАБАД”, УЛ. „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” № 7
УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/ЦВ.КОСТАДИНОВА/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

В 105 СОУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ”

ПРЕЗ УЧ. 2015/2016 Г.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вътрешните правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм са изготвени въз основа на Наредба № 2 от 24.04.1997 година за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, издадена от министъра на науката, образованието и технологиите, Закона за туризма, Заповед № РД 01-181 от 19.10.2012 г. и Указание за изготвяне на документи при организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм на Началника на РИО на МОМН - София – град.ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ

 1. Изготвя и представя на ресорния ПД по УД докладна записка със следната информация:

1.1.Форма на провежданото мероприятие извън училище:

 • посещение на културно или спортно мероприятие;

 • участие в културно или спортно мероприятие;

 • посещение на изложба;

 • екскурзия, зелено училище, бяло училище, летен отдих;

 • дейности с учебна цел;

 • дейности по проекти.

1.2.Участници в мероприятието:

 • брой ученици, клас, паралелка;

 • ръководители – учители, служители на училището, родители;

 • главен отговорник на провежданото мероприятие;

1.3.Информация /оферта/ за условията за организирания отдих и туризъм, предоставена от лицата, предлагащи туристическата услуга;

1.4.Общите условия на организирания отдих и туризъм:Пътуването задължително е в светлата час на деня!!!

 • брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка /когато пътуването включва нощувка/;

 • транспортните средства, които ще бъдат използвани, данни за превозвача /когато превозът на децата и учениците се организира с автобус/ и данни за лиценза на превозвача, застраховки, гражданска отговорност;

 • организация на хранене на децата и учениците – заведения за обществено хранене, в които ще се хранят участниците;

 • организацията на нощувката;

 • специфични условия за организирания отдих и туризъм, в зависимост от формата;

1.5.Данни за туроператора, предоставящ туристическата услуга, включително за правото му да осъществява такава дейност. Ако документите са предоставени предварително в РИО на МОН, София – град, се изписва входящия номер.
2.Представя 2 /два/ броя списъци, заверени с подписите на ръководителите, съдържащи:

 • трите имена на учениците;

 • дата, месец и година на раждане;

 • клас и паралелка;

 • подпис на ученика за проведен инструктаж по здравословно, безопасно и културно поведение по време на провежданото мероприятие.

3.Представя 2 /два/ броя списъци за изготвяне на застраховки, съдържащи: • трите имена на учениците;

 • трите имена на ръководителите;

 • ЕГН на участниците;

Списъците се изготвят при провеждане на мероприятия с организиран транспорт.

4.Представя списък с имената на непътуващите ученици по паралелки.


5.Представя писмено съгласие на родителя, настойника или попечителя за участие на детето или ученика в мероприятието.

Писмената декларация да съдържа основна информация за провежданото мероприятие и лицето, отговарящо за групата и телефон за контакт с него.


6.При провеждане на зелено /бяло/ училище или летен отдих ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се провежда среща на родителите на участниците с представител на туроператора, който представя пред родителите офертата за организиране на формата
7.Информация за преструктуриране на учебното съдържание преди провеждане на мероприятието /ако същото се провежда в учебно време/.
8.При провеждане на мероприятия с организиран транспорт горепосочените документи се представят не по- късно от 8 /осем/ работни дни от провеждане на мероприятието.
9.При провеждане на мероприятия извън училище /посещения на културни и спортни мероприятия, изложби, мероприятия свързани с образователна и проектна дейност/ документите се представят не по – късно от 3 /три/ дни преди датата на мероприятието.

10. При възникване на проблеми по време на провежданото мероприятие главният отговорник незабавно информира директора или дежурния помощник – директора по УД.
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОМОЩНИК – ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

1.Изготвя заповед за провеждане на формата, съдържаща:

1.1.начална и крайна дата на организираното мероприятие;

1.2.начален час на тръгване и час на връщане;

1.3.начален, краен пункт и маршрут на пътуването;

1.4.ръководният и педагогически персонал, отговорни за провежданото мероприятия и техните задължения;

1.5.главен отговорник на провежданото мероприятие;

1.6.срок за провеждане инструктажа на учениците;

1.7.срок за представяне на писмено съгласие /декларация/ на родителя, настойника или попечителя за участие на детето/ученика в мероприятието.

1.8.срок за представяне на документ за извършен медицински преглед от личния лекар / до три дни/ от началната дата на отдиха – лагер, зелено /бяло/ училище;

1.9.задължения на ръководителите за преструктуриране на учебното съдържание /ако формата се провежда в учебно време/ и срок за представянето му, преди провеждане на формата;

1.10.задължения на главния отговорник;

2. Ако отдиха се провежда в почивна база, разположена край водна площ, в заповедта задължително се указва спазване на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, приета с ПМС № 182 от 1996 г. (ДВ,бр.65 от 1996 г.);

3. Ако е предвидено обучение по туризъм и ски, поход в планината или ученическо екскурзионно летуване,се осигуряват инструктори, съобразно изискванията на туристически прояви на Българския туристически съюз.


ІV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

1.Проверява, подписва и подпечатва изготвената от помощник – директора по УД заповед за провеждане на съответната форма.

2.Командирова (със заповед) служителите на училището, определени за провеждане на формата. В случаите, когато разходите за командировка са за сметка на туроператора, те са регламентирани съгласно Наредбата за командировките в страната (последно изм. ДВ. бр.2 от 07.01.2011 г.) и чужбина (последно изм. ДВ. бр.106 от 30.12.2011 г.). Средствата за командироване да бъдат превеждани по банков път от туроператора на училището след надлежно оформен документ или двустранно оформен протокол за дарение.

3. Организира и контролира:

3.1. информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата или учениците за провеждане на формата.При организиране на зелено училище или летен отдих ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се провежда родителска среща, на която представител на туроператора представя пред родителите офертата за организиране на формата;

3.2.представяне на писмено съгласие на родителите, настойниците или попечителите за участие на детето или ученика в съответната форма;

3.3.провеждане на инструктаж на децата или учениците за безопасност и културно поведение;

3.4. представяне от всяко дете или ученик на документ, издаден от личния (семейния) лекар на детето или ученика;

3.5. застраховането на участниците във формите;

3.6.преструктуриране на учебното съдържание, когато формата се провежда в учебно време;

4. Заверява с подпис и печат списък на децата или учениците, който съдържа данни за трите имена, дата, месец и година на раждане, клас и паралелка.

5.Сключва договор с туроператора, предоставящ туристическата услуга.

6.Изисква от туроператора, предоставящ туристическата услуга, да удостовери правото си да извършва съответния вид туристическа дейност чрез предоставяне на:


 • удостоверение за регистрация;

 • валидна застрахователна полица „Отговорност на туроператора”, съгласно чл.42 от Закона за туризма;

 • данни за лиценз на превозвача;

7. До 7 (седем) работни дни преди провеждане на формата представя в РИО на МОН, София – град, следните документи:

7.1. Уведомление в писмена форма до Началника на РИО на МОН, София – град, което да съдържа:

7.1.1.Формата на организирания отдих и туризъм;

7.1.2.Общите условия на организирания отдих и туризъм: • начална и крайна дата;

 • начален и краен пункт и маршрут на пътуването;

 • брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка /когато пътуването включва нощувка/;

 • транспортните средства, които ще бъдат използвани, данни за превозвача / когато превозът на децата и учениците се организира с автобус/ и данни за лиценза на превозвача, застраховки, гражданска отговорност;

 • организация на хранене на децата и учениците – заведения за обществено хранене, в които ще се хранят участниците;

 • организацията на нощувката;

 • специфични условия за организирания отдих и туризъм, в зависимост от формата;

7.1.3.Данни за туроператора, предоставящ туристическата услуга, включително за правото му да осъществява такава дейност. Ако документите са предоставени предварително в РИО на МОН, София – град, се изписва входящия номер.

7.1.4.Информация за преструктуриране на учебното съдържание /ако мероприятието се провежда в учебно време/ - № на заповедта на директора.

7.2.Заповед, която да съдържа посочените по - горе срокове, задължения и отговорности на длъжностните лица, организатори на отдиха;

7.3. Списък на децата и учениците, съдържащ: • трите имена;

 • дата, месец и година на раждане,;

 • клас и паралелка;

 • подпис на ръководителите;

 • подпис на директора и печат на училището;

7.4.Доказателства за проведен инструктаж.

7.5.Декларация за: • събрани писмените декларации за съгласие на родителите за участие на децата им в организираната форма;

 • наличие на копие на застрахователна полица с вписана валидност на застраховка;

 • приложен списък на застрахованите ученици;

7.6.Информация /оферта/ за условията за организирания отдих и туризъм, предоставена от лицата, предлагащи туристическата услуга;

7.7.Копие от договора с туроператора, съгласно Закона за туризма, в който е вписано: • общата цена на пакета;

 • цената на допълнителните договорени услуги;

 • срок и начин на плащане;

 • спазено съотношение за брой деца, ученици и ръководители според изискванията;

 • текст указващ, че формата се извършва в светлата част на деня;

7.8.Документ за осигурено нощуване и брой на нощувките, когато не описано в договора с туроператора.

7.9.Документ, описващ организацията на хранене на децата и учениците, когато не описано в договора с туроператора.7.10.Лиценз на превозвача, когато превозът на децата или учениците се организира само от транспортна фирма.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница