Утвърждавам: директор: доц д-р инж. Кр. ГеоргиеваДата17.10.2018
Размер199 Kb.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СТАРА ЗАГОРА

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЯМБОЛ

Катедра ..............................................................
Утвърждавам:
ДИРЕКТОР: …............................

(доц.д-р инж. Кр. Георгиева)У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


Дисциплина

Икономика

Специалност
Област на висше образование
Професионално направление
Статут на дисциплината

 задължителна  избираема  факултативна

Курс
Семестър
Образователно

квалификационна степен


 специалист  бакалавър  магистър

Форма на обучение

 редовна  задочна

Форма за проверка на знанията
 писмен изпит  тест  другаОбсъдена на заседание на Катедрен съвет

…….. г. Протокол №


Обсъдена на заседание на Комисия по учебната дейност (Методичен съвет на специалността)

…….. г. Протокол №


Приета на заседание на Катедрен съвет

…….. г. Протокол №


Утвърдена на заседание на Съвет на колежа

…….. г. Протокол №


Ямбол, 2006 г.
УЧЕБНА ПРОГРАМА


(Учебната програма включва следните елементи)


  1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

1.1.Редовно обучение


Код на дисциплината

Часове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко
Лекции

Упражнения Семинари

Учебни практики

Други форми

Форми на аудиторна работа

30

1,4

Практически занятияСеминари
30


2
Форми на извънаудиторна работа


0,6

Подготовка за семинар


0,4

Самоподготовка за текущ контрол и изпита


0,2

Други форми


4

1.2.Задочно обучение
Код на дисциплината

Часове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко
Лекции

Упражнения Семинари

Учебни практики

Други форми

Форми на аудиторна работа

15

1,4

Практически занятияСеминари
15


2
Форми на извънаудиторна работа


0,6

Подготовка за семинар


0,4

Самоподготовка за текущ контрол и изпита


0,2

Други форми


4


2. Водещ дисциплината: доц.д-р Здравка Добрева Джандармова

Други лектори: 1. .............................................................

2. .............................................................
Водещи упражнения/практически занятия/семинари:
1доц.д-р Здравка Добрева Джандармова

2. .............................................................

3. .............................................................

4. .............................................................


3. АНОТАЦИЯ
4. Съдържание на учебната програма (като следва да се отрази хорариума)
4.1. Аудиторна заетост
4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)

4.1.1.1.Редовно обучение

Тема

Хорариум

1

Въведение в икономиката. Що е икономика? Какво изучава икономиката? Основни понятия, свързани с икономиката. Основни проблеми на икономиката. Принципи на икономическото мислене.

2 часа


2

Производство и производствена функция. Същност и фактори на производствения процес. Производство в краткосрочен и дългосрочен период. Производствена функция и закон за намаляване на възвращаемостта. Общи, средни и пределни (маржинални) величини.

Пазарни субекти – ЕТ,СД,ООД,АД, събирателни дружества.


4 часа


3

Теория на търсенето и предлагането. Фактори.Еластичност на търсенето и предлагането.Закон за търсенето и предлагането.

2 часа


4

Брутен продукт. Същност.Брутен национален и брутен вътрешен продукт. Методи за измерване на брутния продукт. Национален доход.

2 часа


5

Капитал на предприятието /ЕТ, ООД, АД/. Същност. Видове - собствен, основен, допълнителен и привлечен и други. Кръгооборот на капитала.

2 часа

6

Дълготрайни активи. Същност и видове. Оценка на ДА.Амортизация на ДА. Методи на амортизация. Насоки за подобряване използването на ДА.

2 часа

7

Краткотрайни запаси. Същност. Видове материални .Оценка на материалните запаси: при тяхното изразходване и в края на годината.

2 час

8

Разходи и приходи на предприятието. а/ Същност. Видове: основни , финансови и извънредни. Отчет за приходите и разходите.

2часа

9

Производителност на труда. Същност и значение. Видове.Измерване на производителността на труда в натурално изражение.Фактори.

2 часа


10

Заплащане на труда. Същност. Видове работна заплата: номинална и реална, основна, допълнителна и брутна заплата и чиста сума за получаване, заплата по трудов договор и по граждански договор, минимална заплата, повременна и сделна заплата..

2 часа


11

Себестойност на продукцията. Същност, видове себестойност и значение. Фактори за снижаване на себестойността на група изделия.

2 часа

12

Цени и ценообразуване. Същност. Функции на цените. Фактори, влияещи върху ценообразуването. Методи на ценообразуването: калкулационен и аналогов. Видове цени: справедлива, на придобиване и т.н. Отбиви.

2 часа

13

Същност на финансите. Източници и направления на финансовите резултати. Образуване и разпределение дохода на фирмата.

2часа

14

Финансиране.Видове финансиране. Същност на кредита. Видове кредит. Условия на кредитиране

2 часа

15

Икономически показатели за оценка на дейността на фирмата. Показатели за рентабилност /рентабилност на себестойността основа и фактори за нейното повишаване, рентабилност на собствения капитал, рентабилност на приходите от продажби, рентабилност на пасивите, капитализация на активите/. Показатели за ефективност. Показатели за ликвидност. Показатели за финансова автономност. Други показатели.

2 часа
ВСИЧКО ЛЕКЦИИ- хорариум

30 часа

4.1.1.2.Задочно обучение


Тема

Хорариум

1

Въведение в икономиката. Що е икономика? Какво изучава икономиката? Основни понятия, свързани с икономиката. Основни проблеми на икономиката. Принципи на икономическото мислене.

1 часа


2

Производство и производствена функция. Същност и фактори на производствения процес. Производство в краткосрочен и дългосрочен период. Производствена функция и закон за намаляване на възвращаемостта. Общи, средни и пределни (маржинални) величини.

Пазарни субекти – ЕТ,СД,ООД,АД, събирателни дружества.


2 часа


3

Теория на търсенето и предлагането. Фактори.Еластичност на търсенето и предлагането.Закон за търсенето и предлагането.

1 часа


4

Брутен продукт. Същност.Брутен национален и брутен вътрешен продукт. Методи за измерване на брутния продукт. Национален доход.

1 часа


5

Капитал на предприятието /ЕТ, ООД, АД/. Същност. Видове - собствен, основен, допълнителен и привлечен и други. Кръгооборот на капитала.

1 часа

6

Дълготрайни активи. Същност и видове. Оценка на ДА.Амортизация на ДА. Методи на амортизация. Насоки за подобряване използването на ДА.

1 часа

7

Краткотрайни запаси. Същност. Видове материални .Оценка на материалните запаси: при тяхното изразходване и в края на годината.

1 час

8

Разходи и приходи на предприятието. а/ Същност. Видове: основни , финансови и извънредни. Отчет за приходите и разходите.

1часа

9

Производителност на труда. Същност и значение. Видове.Измерване на производителността на труда в натурално изражение.Фактори.

1 часа


10

Заплащане на труда. Същност. Видове работна заплата: номинална и реална, основна, допълнителна и брутна заплата и чиста сума за получаване, заплата по трудов договор и по граждански договор, минимална заплата, повременна и сделна заплата..

1 часа


11

Себестойност на продукцията. Същност, видове себестойност и значение. Фактори за снижаване на себестойността на група изделия.

1 часа

12

Цени и ценообразуване. Същност. Функции на цените. Фактори, влияещи върху ценообразуването. Методи на ценообразуването: калкулационен и аналогов. Видове цени: справедлива, на придобиване и т.н. Отбиви.

1 часа

13

Същност на финансите. Източници и направления на финансовите резултати. Образуване и разпределение дохода на фирмата.

1часа

14

Финансиране.Видове финансиране. Същност на кредита. Видове кредит. Условия на кредитиране

1 часа

15

Икономически показатели за оценка на дейността на фирмата. Показатели за рентабилност /рентабилност на себестойността основа и фактори за нейното повишаване, рентабилност на собствения капитал, рентабилност на приходите от продажби, рентабилност на пасивите, капитализация на активите/. Показатели за ефективност. Показатели за ликвидност. Показатели за финансова автономност. Други показатели.

1 часа
ВСИЧКО ЛЕКЦИИ- хорариум

15 часа4.1 2. УПРАЖНЕНИЯ (обособяване по раздели, теми и модули)
Тема

ХорариумОбщо
4.1.3. Семинарни занятия (обособяване по раздели, теми и модули)

4.1.3.1. Редовно обучение

Тема

Хорариум

1

Въведение в икономиката. Що е икономика? Какво изучава икономиката? Основни понятия, свързани с икономиката. Основни проблеми на икономиката. Принципи на икономическото мислене.

2 часа


2

Производство и производствена функция. Същност и фактори на производствения процес. Производство в краткосрочен и дългосрочен период. Производствена функция и закон за намаляване на възвращаемостта. Общи, средни и пределни (маржинални) величини.

Пазарни субекти – ЕТ,СД,ООД,АД, събирателни дружества.


4 часа


3

Теория на търсенето и предлагането. Фактори.Еластичност на търсенето и предлагането.Закон за търсенето и предлагането.

2 часа


4

Брутен продукт. Същност.Брутен национален и брутен вътрешен продукт. Методи за измерване на брутния продукт. Национален доход.

2 часа


5

Капитал на предприятието /ЕТ, ООД, АД/. Същност. Видове - собствен, основен, допълнителен и привлечен и други. Кръгооборот на капитала.

2 часа

6

Дълготрайни активи. Същност и видове. Оценка на ДА.Амортизация на ДА. Методи на амортизация. Насоки за подобряване използването на ДА.

2 часа

7

Краткотрайни запаси. Същност. Видове материални .Оценка на материалните запаси: при тяхното изразходване и в края на годината.

2 час

8

Разходи и приходи на предприятието. а/ Същност. Видове: основни , финансови и извънредни. Отчет за приходите и разходите.

2часа

9

Производителност на труда. Същност и значение. Видове.Измерване на производителността на труда в натурално изражение.Фактори.

2 часа


10

Заплащане на труда. Същност. Видове работна заплата: номинална и реална, основна, допълнителна и брутна заплата и чиста сума за получаване, заплата по трудов договор и по граждански договор, минимална заплата, повременна и сделна заплата..

2 часа


11

Себестойност на продукцията. Същност, видове себестойност и значение. Фактори за снижаване на себестойността на група изделия.

2 часа

12

Цени и ценообразуване. Същност. Функции на цените. Фактори, влияещи върху ценообразуването. Методи на ценообразуването: калкулационен и аналогов. Видове цени: справедлива, на придобиване и т.н. Отбиви.

2 часа

13

Същност на финансите. Източници и направления на финансовите резултати. Образуване и разпределение дохода на фирмата.

2часа

14

Финансиране.Видове финансиране. Същност на кредита. Видове кредит. Условия на кредитиране

2 часа

15

Икономически показатели за оценка на дейността на фирмата. Показатели за рентабилност /рентабилност на себестойността основа и фактори за нейното повишаване, рентабилност на собствения капитал, рентабилност на приходите от продажби, рентабилност на пасивите, капитализация на активите/. Показатели за ефективност. Показатели за ликвидност. Показатели за финансова автономност. Други показатели.

2 часа
ВСИЧКО СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ - Хорариум

30 часа

4.1.3.2. задочно обучение


Тема

Хорариум

1

Въведение в икономиката. Що е икономика? Какво изучава икономиката? Основни понятия, свързани с икономиката. Основни проблеми на икономиката. Принципи на икономическото мислене.

1 часа


2

Производство и производствена функция. Същност и фактори на производствения процес. Производство в краткосрочен и дългосрочен период. Производствена функция и закон за намаляване на възвращаемостта. Общи, средни и пределни (маржинални) величини.

Пазарни субекти – ЕТ,СД,ООД,АД, събирателни дружества.


2 часа


3

Теория на търсенето и предлагането. Фактори.Еластичност на търсенето и предлагането.Закон за търсенето и предлагането.

1 часа


4

Брутен продукт. Същност.Брутен национален и брутен вътрешен продукт. Методи за измерване на брутния продукт. Национален доход.

1 часа


5

Капитал на предприятието /ЕТ, ООД, АД/. Същност. Видове - собствен, основен, допълнителен и привлечен и други. Кръгооборот на капитала.

1 часа

6

Дълготрайни активи. Същност и видове. Оценка на ДА.Амортизация на ДА. Методи на амортизация. Насоки за подобряване използването на ДА.

1 часа

7

Краткотрайни запаси. Същност. Видове материални .Оценка на материалните запаси: при тяхното изразходване и в края на годината.

1 час

8

Разходи и приходи на предприятието. а/ Същност. Видове: основни , финансови и извънредни. Отчет за приходите и разходите.

1часа

9

Производителност на труда. Същност и значение. Видове.Измерване на производителността на труда в натурално изражение.Фактори.

1 часа


10

Заплащане на труда. Същност. Видове работна заплата: номинална и реална, основна, допълнителна и брутна заплата и чиста сума за получаване, заплата по трудов договор и по граждански договор, минимална заплата, повременна и сделна заплата..

1 часа


11

Себестойност на продукцията. Същност, видове себестойност и значение. Фактори за снижаване на себестойността на група изделия.

1часа

12

Цени и ценообразуване. Същност. Функции на цените. Фактори, влияещи върху ценообразуването. Методи на ценообразуването: калкулационен и аналогов. Видове цени: справедлива, на придобиване и т.н. Отбиви.

1 часа

13

Същност на финансите. Източници и направления на финансовите резултати. Образуване и разпределение дохода на фирмата.

1часа

14

Финансиране.Видове финансиране. Същност на кредита. Видове кредит. Условия на кредитиране

1 часа

15

Икономически показатели за оценка на дейността на фирмата. Показатели за рентабилност /рентабилност на себестойността основа и фактори за нейното повишаване, рентабилност на собствения капитал, рентабилност на приходите от продажби, рентабилност на пасивите, капитализация на активите/. Показатели за ефективност. Показатели за ликвидност. Показатели за финансова автономност. Други показатели.

1 часа
ВСИЧКО СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ - Хорариум

15 часа5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (материална и техническа обезпеченост)
5.1. Лекции

Учебният процес се провежда на основата на лекционен материал и упражнения, в които се доизясняват, чрез активно участие на студентите, някои от въпросите, поставени в лекциите.


5.2. Упражнения

Участието на студентите в семинарните упражнения се осъществява чрез събеседване по изнесения в лекцията материал, доизясняване на някои въпроси, решаване на отделни задачи, изчисляване на показатели и други от различните областти.

Заверката на семестъра се получава при спазване условията и вътрешните наредби на Технически колеж - Ямбол.

Окончателната форма на контрол е тест


6. Критерии за оценяване знанията на студентите (като следва да се приложи Системата за оценяване знанията на студентите по дисциплини)

Крайната оценка е по шестобалната система, минималната оценка за успешното приключване на обучението е «Среднен (3)», съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта на оценките е следната :

отличен 6

много добър 5

добър 4

среден 3

Слаб 2

А

В

С

Д Е

РХ

Р

присъждат се кретити, както е по учебен план

не се присъждат кредити
основание

точки

коефициент

основание

точки

коефициент

присъствие

30
контролен тест 1

20
участие в дискусие

30
контролен тест 2

40
попълване на ръководството по икономика

40
контролен тест 3

40
всичко

100

0,4
100

0,6

максимален брой точки
100х0,4=40100х0,6= 60

общо:

40+60=100

Т.о. – Теоретичен изпит

0-49 – слаб (2)

50-61 – среден (3)

62-71 – добър (4)

72-87 – мн.добър (5)

88-100 – отличен (6)
7. ПРОГРАМА (КОНСПЕКТ)

ВЪПРОСНИК


1.Въведение в икономиката. Що е икономика? Какво изучава икономиката? Основни понятия, свързани с икономиката. Основни проблеми на икономиката. Принципи на икономическото мислене.

2.Производство и производствена функция. Същност и фактори на производствения процес. Производство в краткосрочен и дългосрочен период. Производствена функция и закон за намаляване на възвращаемостта. Общи, средни и пределни (маржинални) величини.Пазарни субекти.

3.Теория на търсенето и предлагането. Фактори.Еластичност на търсенето и предлагането.Закон за търсенето и предлагането.

4.Брутен продукт. Същност.Брутен национален и брутен вътрешен продукт. Методи за измерване на брутния продукт. Национален доход.

5.Капитал на предприятието /ЕТ, ООД, АД/. Същност. Видове - собствен, основен, допълнителен и привлечен и други. Кръгооборот на капитала.

6.Дълготрайни активи. Същност и видове. Оценка на ДА.Амортизация на ДА. Методи на амортизация. Насоки за подобряване използването на ДА

7.Краткотрайни запаси. Същност. Видове материални .Оценка на материалните запаси: при тяхното изразходване и в края на годината

8. Разходи и приходи на предприятието. а/ Същност. Видове: основни , финансови и извънредни. Отчет за приходите и разходите.

9. Производителност на труда. Същност и значение. Видове.Измерване на производителността на труда в натурално изражение.Фактори.

10. Заплащане на труда. Същност. Видове работна заплата: номинална и реална, основна, допълнителна и брутна заплата и чиста сума за получаване, заплата по трудов договор и по граждански договор, минимална заплата, повременна и сделна заплата.

11. Себестойност на продукцията. Същност, видове себестойност и значение. Фактори за снижаване на себестойността на група изделия.

12. Цени и ценообразуване. Същност. Функции на цените. Фактори, влияещи върху ценообразуването. Методи на ценообразуването: калкулационен и аналогов. Видове цени: справедлива, на придобиване и т.н. Отбиви

13. Икономически показатели за оценка на дейността на фирмата. Показатели за рентабилност /рентабилност на себестойността основа и фактори за нейното повишаване, рентабилност на собствения капитал, рентабилност на приходите от продажби, рентабилност на пасивите, Облагане на доходите на физически лица. Субекти и обекти на облагане по ЗОДФЛ. Облагаеми и необлагаеми доходи. Облагане на доходите от трудови правоотношения. Облагане на доходите от ЕТ. Облагане с платен данък.

14. Корпоративно подоходно облагане. Обекти и субекти. Формиране на данъчната основа. Изчисляване на корпоративно-подоходния данък.

15. Данък добавена стойност. Същност. Облагаеми и необлагаеми сделки. Регистрация по ДДС. Документация и отчетност.

16. Същност на финансите. Източници и направления на финансовите резултати. Образуване и разпределение дохода на фирмата.

17. Финансиране.Видове финансиране. Същност на кредита. Видове кредит. Условия на кредитиране


8. ЛИТЕРАТУРА

1. Савов, Стоядин и колектив. Икономикс. Люрен, С., 1997.

2. Николов, Н. и Е. Маринова. Икономика. Варна, 1996.

3. Ненов, Т. и З. Джандармова. Икономика, организация и управление на стопанските единици. Варна, 1993.

4.Джандармова,З.,Ръководство по икономика, Я. 2003.

5. Ангелов, Димо и М.Маринов. Икономика на предприятието. Варна, 1995.


9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ в резултат на обучението (теоретични и практични)
В резултат на обучението по дисциплината «Икономика» студентите трябва да са усвоили знания и умения относно категориите на пазарната икономика, същност и специфични особености на пазарните субести, кръгооборот на капитала, амортизационна политика, оценяване на краткотрайните активи, определяне на индивидуалната работна заплата, изчисляване на себестойността на продукцията, предлагане на цена на продукцията и финансиране на производството.
Каталог: img -> upload -> ico-tk
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
upload -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
upload -> Икономически основи на фирмата характеристика на производствения процес същност на производствения процес
upload -> Стратегически маркетинг
ico-tk -> Обхват на макроикономиката макроикономически проблеми цели и инструменти
upload -> Списък на клоновете на “Булбанк” ад, където се приемат поръчки за покупка и за обратно изкупуване на акции
upload -> Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10
upload -> Мениджмънт на проекти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница