Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържаниестраница2/4
Дата07.08.2018
Размер0.64 Mb.
1   2   3   4

10

XI

Болшевизъм, фашизъм и националсоциализъм
У

1 уч. часОбяснява причините за появата на тоталитарни режими.

Попълва в таблица по зададени показатели основни характеристики на болшевизма, фашизма, националсоциализма.

Извлича информация от писмени документи и схеми.

Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.
Работа с текст от учебника.

Самостоятелно извличане, интерпретиране и анализиране на информация от различни по вид исторически източници.

Попълване на таблица, показваща основни характеристики на болшевизма, фашизма, националсоциализма.

Създаване на кратък писмен отговор на исторически въпрос, свързан с тоталитарните лидери. Изготвяне на презентация.Писмено

Устно

10

ХI

Тест: Демократични и тоталитарни държави между двете световни войни
К

1 уч. часИзпълняват се задачи за контрол и оценка на знанията и уменията.Писмено изпитване – тест
11

XI

България между двете световни войни

НЗ

1 уч. час


Описва следвоенни политически и социално-икономически изпитания пред България в междувоенния пориод.

Описва основни тенденции на българския политически живот между двете световни войни.

Извлича информация от различни източници за развитието на България.

Познава най-значимите исторически събития и личности от периода.

авторитаризъм,

ревизионизъм,

съсловна теорияОписание на политическите сътресения в развитието на българската държава през 20-те години.

Изясняване на причините за политическата нестабилност в страната.

Изясняване на причините за „белия“ и „червения“ терор и последиците за българското общество.

Откриване на разлики и формулиране на промени в управлението на България в междувоенния период.

Характеризиране

на външната политика на българските правителства в междувоенния период и посочване на примери за приемственост.Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
11

XI

България между двете световни войни
У

1 уч. часОписва следвоенни политически и социално-икономически изпитания пред България в междувоенния пориод.

Описва основни тенденции на българския политически живот между двете световни войни.

Извлича информация от различни източници за развитието на България.

Познава най-значимите исторически събития и личности от периода.
Работа с текст от учебника.

Самостоятелно извличане, интерпретиране и анализиране на информация от различни по вид исторически източници.

Работа с историческа карта.

Провеждане на дискусия на тема: „България между национална катастрофа, ожесточени политически борби и надежди за развитие и просперитет“.

Създаване на кратък исторически текст по зададени опори.


Устно

Писмено

12

ХII

Авторитарни режими на Балканите

НЗ

1 уч. час


Разбира особеностите на авторитарния политически модел, чрез режимите в балканските държави между двете световни войни.

Описва промените на Балканите след Първата световна война.

Обяснява как промените влияят на отношенията между държавите и на вътрешнополитическото им развитие.

Представя опитите за запазване на демократичните модели на Балканите.

Описва налагането на балканските диктатури.

Оценява идеи и действия на държавници от периода.

Излича и интерпретира информация от писмени документи и изображения.

мегали идея, унитарна държава, халифат,

Царанистка партияПосочване на причините за установяване на политически режими от авторитарен тип на Балканите след Първата световна война.

Систематизиране на причините за политическата нестабилност на Балканите след Първата световна война.

Описание на отражението на световната икономическа криза върху развитието на балканските страни.

Изработване на сравнителна таблица за развитието на балканските страни през 20-те години по зададени показатели.

Търсене на информация в интернет за балканските политически лидери и обсъждане в клас.
12

XII

Гражданската война в Испания

НЗ

1 уч. час


Открива причини и последици, свързани с Гражданската война в Испания.

Описва намесата на Италия, Германия и СССР в Гражданската война в Испания и изяснява причините за това.

Извлича информация от различни исторически източници за превръщането на Испанската гражданска война в световно събитие.

Оценява значението на Испанската гражданска война. Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за исторически личности и събития.

гражданска война, Испанска фаланга, франкизъм

Формулиране на причините за Гражданската война в Испания.

Описание на намесата на Италия, Германия и СССР в Гражданската война в Испания и изясняване на причините за това.

Работа с историческа карта – описание на разположението на силите (републиканци и метежници) в Гражданската война.

Извличане на информация от различни исторически източници за превръщането на Испанската гражданска война в световно събитие.

Систематизиране на политическите и икономическите последици от Гражданската война.

Попълване на хронологична таблица за основните събития в политическия живот на Испания през 30-те години.Устно

Оценяване на самостоятелното учене


13

XII

Авторитарни политически режими
У

1 уч. часОписва и обяснява особеностите на авторитарния политически модел, чрез примера на франкизма и режимите в балканските държави между двете световни войни.

Оценява идеи и действия на държавници на авторитарни държави.

Посочва разликите между тоталитарна и авторитарна диктатура.

Извлича информация от писмени документи и изображения.

Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.
Работа с текст от учебника.

Проучване, съпоставяне и анализиране на информация от различни по вид исторически източници.

Изготвяне на презентеция за исторически личности и представяне в клас.

Създаване на кратък писмен текст по зададен исторически проблем.

Работа с линия на времето.


Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелно учене
13

XII

Международни отношения в навечерието на Втората световна война

НЗ

1 уч. час


Посочва причините за неуспеха на опитите на западните демокрации за запазване на мира.

Описва как се променя следвоенният ред в Европа.

Обяснява условията и факторите, тласкащи света към нова война.

Представя предпоставките за обединение между Германия, Италия и Япония.

Извлича и интерпретира информация от различни исторически източници.

Представя политиката на сближение между Германия и СССР.

аншлус, мораториум, Вермахт

Проследяване на динамиката на международните отношения в периода от 1935 до 1939 г. – изготвяне на презентация.

Изясняване на причините за разбиването на Версайската система и за неуспеха на западните демокрации за запазване на мира.

Обясняване и систематизиране на големите европейски и световни кризи през 20-те и 30-те години.

Описание на външнополитическата тактика и стратегическата цел на Хитлер, Великобритания и Франция.

Работа с исторически източници по зададени опори.


Устно

Оценяване на самостоятелното учене


14

XII

Началото на Втората световна война (1939 – 1941)

НЗ

1 уч. час


Посочва причините и повода за Втората световна война.

Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия по време на Втората световна война.

Определя кога войната от европейска се превръща в световна.

Посочва кои страни и кога подписват Тристранния пакт и държавите, присъединили се към него.

Посочва факти в подкрепа на определението за периода от 1939 до 1941 г. „триумф на агресорите“.

Обяснява причините за създаването на Антихитлеристката коалиция и посочва държавите, влизащи в нея.

Вермахт,

расизъм

Описание на причините за Втората световна война и повода за избухването ѝ.

Посочване на събитията, определени като „странната война“, и на воюващите държави през 1939 – 1940 г. Обясняване на значението на германско-съветската война за последвалия ход на Втората световна война.

Съставяне на хронологична таблица с основните етапи на военни действия в периода 1939 – 1941 г.

Изясняване на причините за създаване на Антихитлеристката коалиция и нейните цели.

Работа с исторически източници по предварително зададени опори.


Устно

Писмено

14

XII

Решителен етап на Втората световна война (1941 – 1945)

НЗ

1 уч. час


Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия през втория етап на Втората световна война.

Характеризира като геноцид политиката на Холокост, провеждана от нацистка Германия. Представя принципи на Атлантическата харта.

Попълва в таблица основните решения от срещите на лидерите на Антихитлеристката коалиция (Москва, Ялта, Потсдам).

Извлича информация от писмени документи, карти и изображения.

Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

геноцид, Холокост, антисемитизъм

Извеждане на факторите, довели до поврат в хода на Втората световна война.

Самостоятелно търсене на информация в интернет по зададени опори.

Изясняване на принципите на Антихитлеристката коалиция и на механизмите ѝ за действие.

Аргументиране на антихуманния характер на Холокоста и посочване на страните в Европа, спасили своите евреи. Съставяне на хронология на основните събития от 1939 до 1945 г.

Оценяване на основните военно-политически грешки на Хитлер и причините за победата на Антихитлеристката коалиция.


Писмено

Оценяване на самостоятелното учене


15

I

Втора световна война
У

1 уч. часОбяснява причините и последиците от Втората световна война.

Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия по време на Втората световна война.

Определя кога войната от европейска се превръща в световна.

Представя по зададени показатели двата военно-политически блока – Тристранен пакт и Антихитлериска коалиция.

Посочва факти в подкрепа на определението за периода от 1939 до 1941 г. „триумф на агресорите“.

Обяснява последиците от Втората световна война.

Попълва в таблица основните решения от срещите на лидерите на Антихитлеристката коалиция (Москва, Ялта, Потсдам).

Извлича информация от писмени документи, карти и изображения.
Работа с текст от учебника.

Самостоятелно извличане и интерпретиране на информация от различни по вид исторически източници – историческа карта, исторически документи, изображения и фотоси.

Съставяне на хронология на етапи от хода на Втората световна война по зададени опори.

Систематизиране в таблица на основните решения от срещите на „Тримата големи“ и самостоятелно формулиране на критерии за представяне.Устно,

Писмено,


Оценяване на самостоятелното учене
15

I

Участието на България във Втората световна война

НЗ

1 уч. час


Определя причините за включването на България във Втората световна война.

Обяснява избора и действията на България във войната.

Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия на България по време на Втората световна война.

Извлича информация от различни източници за участието на България във Втората световна война.

Оценява като проява на гражданско поведение спасяването на българските евреи във Втората световна война.

Дава примери за легална и нелегална съпротива срещу прогерманската политика на режима в България.

Търси информация и представя личности по определени опори: цар Борис III.
Формулиране на причини и последици от участието на България във Втората световна война.

Проследяване на пътя на България от неутралитета до съюза с Германия и поражението във Втората световна война.

Оценяване на акта на спасяването на българските евреи като проява на гражданско поведение във Втората световна война.

Описание на историческа личност по зададени показатели – цар Борис III, Богдан Филов.

Работа с различни по вид исторически източници.


Устно,

Писмено,


Оценяване на самостоятелното учене
16

I

България в годините на Втората световна война
ПД

1 уч. часОпределя причините за включването на България във Втората световна война.

Обяснява избора и действията на България във войната.

Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия на България по време на Втората световна война.

Извлича информация от различни източници за включването, участието и излизането на България от Втората световна война.

Оценява като проява на гражданско поведение спасяването на българските евреи във Втората световна война.

Дава примери за легална и нелегална съпротива срещу прогерманската политика на режима в България.

Представя с помощта на ИКТ участието на България в победата над хитлеристка Германия.
Проектна групова и индивидуална работа – изготвяне и представяне на презентации за участието на България във Втората световна война, за участието ѝ в победата над хитлеристка Германия и за спасяването на българските евреи.

Работа с текст от учебника.

Работа с различни по вид исторически източници.

Провеждане на дискусия на тема: „Обединена България (1941 – 1944) – национални надежди и политически реалности“.Оценяване на самостоятелното учене и участие в проектна работа
16

I

Тест: Втора световна война и участие на България в нея
К

1 уч. часИзпълняват се задачи за контрол и оценка на знания и умения.Писмено изпитване – тест
17

I

Икономическо развитие на държавите с демократично управление
НЗ

1 уч. часОбяснява понятието „средна класа“ чрез примера на Великобритания и САЩ.

Описва социално-икономическия модел на държавите с демократично управление.

Обяснява основни характеристики на социално-икономическия модел на Франция, Чехословакия и Швеция.

Обяснява последиците от световната икономическа криза върху икономическата, социалната и политическата система на държавите с демократичен тип управление.

Извлича информация от исторически документи и изображения.

Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени опори.

средна класа

Посочване на основните характеристики на социално-икономическата система на демократичните държави.

Обясняване на начина за справяне с авторитарните тенденции след Първата световна война в държавите с демократичен тип управление.

Изясняване на проблемите на Чехословакия през 30-те години и коментиране на антикризисните действия на правителството. Описание на шведския модел на социална държава и предпоставките за изграждането му.

Сравняване на икономическите мерките на Народния фронт за преодоляване на социалното недоволство във Франция с Новия курс на Рузвелт в САЩ.Устно

Писмено


Самооценяване
17

I

Икономическо развитие на държавите с тоталитарно и авторитарно управление

НЗ

1 уч. час


Описва стопанските преобразувания в СССР (НЕП).

Представя новата роля на държавата в икономиката чрез примера на фашистка Италия и нацистка Германия.

Обяснява последиците от световната икономическа криза върху икономическата, социалната и политическата система на държавите с тоталитарен и авторитарен тип управление.

Извлича информация от исторически документи и изображения.

Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени опори.


национализация, планова икономика, колхоз, совхоз, санация

Описание на промените, настъпили в икономическото и социалното развитие на държавите с тоталитарно и авторитарно управление. Обясняване на процесите на индустриализация и колективизация.

Сравнителен анализ на икономическото и социалното развитие на Германия, СССР и Полша по зададени показатели.

Обясняване на механизмите за мобилизиране на обществото и постигане на високи икономически резултати от тоталитарните и авторитарните режими.

Работа с исторически документи и изображения.Устно

Писмено


Самооценяване
18

I

Световната икономическа криза 1929 – 1933 г.

НЗ

1 уч. час


Открива причини за световната икономическа криза (1929 – 1933). Описва последиците от световната икономическа криза за икономическата и международната стабилност в междувоенния период.

Описва антикризисните мерки, прилагани за преодоляване на кризата.

Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически събития чрез ИКТ.

Излича и интерпретира информация от исторически източници.

автаркия, златен стандарт, патернализъм

Проследяване на тенденциите в икономическото развитие от средата на 20-те години, предвещаващи световната икономическа криза от 1929 г.

Изясняване на причините за икономическата криза и нейното начало.

Описание на антикризисните мерки, прилагани от отделните държави за преодоляване на кризата. Систематизиране на последиците от световната икономическа криза за политическото и икономическото развитие на света през 30-те години на XX в.


Устно
18

II


Каталог: Razpredelenia-Bulvest -> 9kl2018bv
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Програма за разширена и допълнителна подготовка по български език и литература в избираеми учебни часове
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница