Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържаниестраница4/4
Дата07.08.2018
Размер0.64 Mb.
1   2   3   4

сегрегация, маккартизъм, рейгъномика

Формулиране на новите глобални отгворности на САЩ след Втората световна войната: вътрешни проблеми, външнополитически предизвикателства.

Представяне на явлението маккартизъм като проява на Студената война в САЩ.

Формулиране на причините за появата на т.нар. протестна култура през 60-те години. Характеризиране на ролята на САЩ в борбата с глобалния тероризъм.

Работа с различни по вид исторически източници.Устно

Писмено

28

V

Японското икономическо чудо

НЗ1 уч. часПосочва действия за преодоляване на следвоенната обществена, политическа и икономическа криза в Япония.

Обяснява превръщането на Япония от абсолютна империя с милитаристична идеология в конституционна монархия с демократична система и водеща икономика.

Извлича и интерпретира информация от исторически документи и изображения.

Представя личности и идеи, свързани с японското икономическо чудо.


дзайбацу, Мейджи

Представяне на действията за преодоляване на следвоенната обществена, политическа и икономическа криза в Япония.

Обясняване на процесите по превръщането на Япония от абсолютна империя с милитаристична идеология в конституционна монархия с демократична система и водеща икономика.

Проследяване на етапите в развитието на японската икономика след войната. Формулиране на факторите, довели до японското икономическо чудо.

Отбелязване на ролята на САЩ за промяната на Япония в политически и обществен план.

Работа с исторически документи и изображения.


Оценяване на самостоятелното учене

Самооценяване


29

V

Китай по пътя към световна роля

НЗ

1 уч. час


Посочва действия за преодоляване на следвоенната обществена, политическа и икономическа криза в Китай.

Описва китайския модел на социализъм, основаващ се на китайската традиция Посочва разликите между европейския и китайския модел на социализъм. Извлича и интерпретира информация от исторически документи и изображения.

Представя с помощта на ИКТ личности и идеи, свързани с превръщането на Китай в икономическа и военна сила.


Забранен град,

хунвейбиниПредставяне на действията за преодоляване на следвоенната обществена, политическа и икономическа криза в Китай и оценяване на тяхната ефективност.

Характеризиране на китайския модел на социализъм и изясняване на следните явления: „голям скок напред“, „народни комуни“, китайска традиция и „културна революция“. Анализиране на китайския икономически модел от 50-те и 60-те години и резултатите от неговото приложение.

Обсъждане на ролята на Китай в съвременния свят в икономически, политически и културен план.

Работа с различни по вид исторически източници.Устно

Писмено


Самооценяване
29

V

Тест: Икономически модели в Европа, САЩ, Китай и Япония
К

1 уч. часИзпълняват се задачи за контрол и оценка на знанията и уменията.Писмено изпитване – тест
30

V

Преход към демокрация и пазарна икономика в Източна Европа

НЗ

1 уч. час


Описва прехода в Източна Европа от комунистическа диктатура към демокрация и свързаните с него политически предизвикателства.

Обяснява трудностите при прехода от планова към пазарна икономика в държавите от Източна Европа.

Описва процесите на евроатлантическа интеграция на страните от Източна Европа.

Извлича и интерпретира информация от исторически документи и изображения.

Представя с помощта на ИКТ на личности, идеи и движения, свързани с прехода към демокрация на Източна Европа.


приватизация, „шокова терапия“

Формулиране на трудностите в страните от Източния блок при преминаването им от планова към пазарна икономика. Оценяване на високата социална цена на прехода.

Систематизиране на промените, настъпили в Централна и Източна Европа след 1989 г., и извеждане на общи тенденции в икономическото и политическото им развитие.

Обясняване на разликата между централноевропейския и балканския регион в процеса на евроатлантическа интеграция.

Работа с исторически източници, линия на времето, исторически понятия и личности.Устно,

Оценяване на умението за самостоятелно учене30

V

Животът на хората в съвременното общество

НЗ

1 уч. час


Дава примери за масови обществени движения (младежки, антивоенни, за граждански права).

Описва ролята на жената в съвременния свят.

Обяснява социални и икономически последици от открития в областта на науката, техниката и технологиите.

Оценява идеи и действия на появилите се масови обществени движения и на техните лидери.

хипидвижение, Ал-Кайда

УолстрийтПредставяне на процесите по превръщане на масовата култура в глобална и извеждане на ролята на новите средства за комуникация.

Обясняване на ролята на масовите обществени движения в съвременността. Посочване на примери за младежки, антивоенни и движения за граждански права.

Обсъждане на предизвикателствата, пред които е изправен светът днес, и посочване на причините за появата им.

Оценяване на ролята на новите технологии за промяната на живота и развлеченията на хората днес.Устно
31

V

Младежките субкултури през втората половина на ХХ век
У

1 уч. часОписва основни характеристики на младежките субкултури през втората половина на ХХ век.

Дава примери за наложили се младежки субкултури през втората половина на ХХ век.

Търси и подбира информация с помощта на ИКТ за изявени представители на младежките субкултури през втората половина на ХХ век.

Извлича и интерпретира информация от различни по вид исторически източници.
Учениците работят с:

– текст от учебника;

– писмени извори;

– изображения;

– ел. вариант на учебника.

Самостоятелно търсят информация в интернет по зададени опори.

Работа с различни по вид исторически източници – извличане, интерпретиране и анализиране на информация.


Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
31

V

Ролята на технологиите в живота на хората

НЗ

1 уч. час


Посочва открития и нововъведения, подобрили начина на живот на хората.

Описва влиянието на интернет и социалните глобални мрежи върху общуването между хората.

Дава примери за промени в развлеченията под въздействието на технологиите. Извлича и интерпретира информация от различни по вид исторически източници.

интернет, цунами, GSM

Разглеждане на откритията и нововъведенията със значима роля в живота на съвременните хората и научните области, в които са осъществени – атомна енергия, проучване на Космоса, компютърни технологии. Самостоятелно търсене на информация чрез ИКТ за представяне на българските космически постижения и за привеждане на аргументи за или против създаването и развитието на изкуствен интелект.

Устно

Оценяване на самостоятелното учене


32

V

Познава'>Съвременното изкуство и култура

НЗ

1 уч. час


Познава културни достижения от периода.

Дава примери за българи със световни постижения в областта на културата, науката и спорта.

Оценява значението на националните и европейските приноси в развитието на съвременното изкуство и култура.

Представя с помощта на ИКТ постиженията на световната култура.

попкултура, „Аватар“, попмузика

Описание на т.нар. единна консуматорска култура – кога и как се създава и каква е ролята на технологиите.

Проследяване на процеса на комерсиализиране на изкуството на ХХ и ХХI в.

Характеризиране на т.нар. уличното изкуство.

Посочване на новите тенденции в областта на музиката и изобразителното изкуство.

Оценяване на значението на компютрите и новите технологии за превръщането на киното в световно изкуство, за налагането на новите музикални жанрове и за развитието на т.нар. дигитално изкуство.

Работа с различни по вид исторически източници.Устно
32

VI

Обединена Европа ХХ – XXI век – упражнение
У

1 уч. часПредставя развитието на идеята за обединена Европа.

Познава права и задължения на гражданите на Европейския съюз.

Извлича информация от документи на различни международни организации.

Представя с помощта на ИКТ процесите на разширяване на ЕС и евроинтеграцията на България.
Учениците работят с:

– текстове от учебника;

– исторически документи и изображения;

– историческа карта;

– ел. вариант на учебника.

Попълване на работните листове.

Представяне с помощта на ИКТ на развитието на идеята за обединена Европа.


Устно Самооценяване
33

VI

Светът след 1945 г. – обобщение и преговор
ОП

1 уч. часИзпълняват се задачи за обобщение и преговор.

Учениците работят с:

– текстове от учебника;

– исторически документи и изображения;

– историческа карта;

– ел. вариант на учебника.

Попълване на работните листове.

Представяне с помощта на ИКТ на развитието на Източна и Западна Европа след 1945 до 1989 г. – очертаване на тенденции в развитието им.


Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
33

VI

Светът след 1945 г. – обобщение и преговор
ОП

1 уч. часИзпълняват се задачи за обобщение и преговор.

Учениците работят с:

– текстове от учебника;

– исторически документи и изображения;

– историческа карта;

– ел. вариант на учебника.

Съставяне на кратък исторически текст по зададени опори.Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
34

VI

Проверете какво знаете за… светът след 1945 г. – контрол
К

1 уч. часИзпълняват се задачи за контрол и оценка на знания, умения и компетентности.
Писмено изпитване – тест

Писмено

34

VI

Съвременността – годишно обобщение и преговор
ГО1 уч. час

Изпълняват се задачи за годишно обобщение и преговор.
Учениците работят с текст от учебника и от работните листове.

Работа с исторически източници.

Сравняване на информация от различни исторически източници.

Изработване на плакат и мултимедийна презентация по зададена тема.Устно

Оценяване на самостоятелното учене


35

VI

Съвременността – годишно обобщение и преговор
ГП

1 уч. часПреговор на изученото в 9. клас
Работа с линия на времето.

Разпознаване на исторически личности и понятия по зададени белези.

Създаване на кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.


Устно

Писмено Самооценяване


35

VI

Съвременността – годишно обобщение и преговор
ГП

1 уч. часПреговор на изученото в 9. клас
Работа с линия на времето.

Разпознаване на исторически личности и понятия по зададени белези.

Създаване на кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.


Устно

Писмено Самооценяване


36

VI

Съвременността – годишен контрол
К

1 уч. часПроверка на знания и умения, формирани в 9. класПисмено

Тестови задачи за проверка на изходящо равнище36

VI

Виртуално пътешествие в съвременността – култура, общество, предизвикателства
ГП

1 уч. часПреговор на изученото в 9. клас с помощта на ИКТ
Проектна работа – индивидуална и групова. Представяне на най-значимите промени в живота на хората, настъпили през съвременната епоха.

Самооценяване


Работа в библиотека

Каталог: Razpredelenia-Bulvest -> 9kl2018bv
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Програма за разширена и допълнителна подготовка по български език и литература в избираеми учебни часове
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница