Утвърждавам: ректор: д е к а нДата04.01.2018
Размер113.91 Kb.


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР: Д Е К А Н:

/Доц. д-р Д. ГРЕКОВ/ /Доц. д-р Я. ДИМИТРОВ/

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
За дисциплината: ЕКОЛОГИЯ

Включена като: задължителна

в учебния план на специалността РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАобласт 6. Аграрни науки и

ветеринарна медицина
професионално направление 6.2 Растителна защита
за образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

Катедра АГРОЕКОЛОГИЯ

И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО Преподавател:

/доц. д-р П. Костадинова/

2 0 0 9 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

І. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Часове

Кредитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения,

семинари


Учебни практики

Други

форми


02.03.14

Доц. д-р П. Костадинова

писмен

изпит


30

30

7

58

125

5

ІІ. АНОТАЦИЯ
Учебната програма по дисциплината “ЕКОЛОГИЯ е предназначена да запознае студентите със същността, основните понятия и категории в екологията , механизмите на взаимодействие и функционалните зависимости в сложната и взаимосвързана система: растения-животни и микроорганизми – среда за съществуване.

Включените в програмата последни методични единици имат за цел да дадат основни познания на студентите за структурите и функциите на агроекосистемите. Основните различия са довели до нарушаване на природното екологично равновесие и подходи за неговото възстановяване.

Поставени са основните принципи на природосъобразно биологично земеделие.

Изучаването на основните принципи и закономерности на природните екосистеми формират у студентите екологична култура и правилен екологичен мироглед.

Като интердисциплинарна наука екологията има връзка с изучаваните фундаментални биологични дисциплини: ботаника, зоология, физиология и всички частни биологични науки, изучавани от студентите в специалността Растителна защита.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ІІІ.1. ЛЕКЦИИ
Тема

Хорариум,

часове

1.

Предмет, цел и задачи на екологията. Основни раздели в екологията. Връзки на екологията с другите биологични науки. Методи в екологията.

2


2.

Биосфера. Същност на биосферата. Строеж на биосферата.

Атмосфера, хидросфера, литосфера. Функциониране на биосферата като цялостна система.


2


3.

Екология на организмите. Фактори на средата и въздействието им върху организмите. Понятие за среда и фактори на средата. Общи закономерности при действието на факторите на средата върху организмите.

2


4.

Светлината и температурата като екологични фактори. Слънчева радиация, спектър на слънчевата радиация. Биологичен ефект.

Екологична класификация на организмите по отношение на светлината. Температура и температурен режим на средата. Екологично значение. Екологични групи организми.2


5.

Водата като среда и екологичен фактор. Атмосферно налягане като екологичен фактор. Снежната покривка като екологичен фактор. Интегрално въздействие на климатичните фактори.

2


6.

Екология на популациите. Видът в екологията. Структурна диференциация на вида. Пространствена и възрастова структура на популацията.

4


7.

Полова, етологична и генетична структура на популацията.

Полиморфност на популацията.2

8.

Свойства и динамика на популацията. Механизми за регулиране числеността на популацията.

2

9.

Екология на съобществата. Понятие за биоценоза, биогеоценоза и екосистема. Класификация на биоценозите.

Биотични взаимоотношения в биоценозите – положителни и отрицателни.


2


10.

Енергетика на екосистемата. Хранителни вериги и екологични пирамиди. Поток на енергията и кръговрат на биогенните елементи. Биологична продуктивност на екосистемата.

Динамика и развитие на екосистемата.


2


11.

Агроекосистеми. Определение. Класификация.

2

12.

Екологична съпоставимост между природни и агроекосистеми. Прилагане на природните закономерности за намаляване на различията.

2


13.

Биологично разнообразие в природните и агроекосистемите. Ролята на биоразнообразието за устойчиво развитие.

2

14.

Агролесовъдни системи. Структура, класификация и дизайн.

2


ІІІ.2. УПРАЖНЕНИЯ


1

Природни ресурси. Защитени обекти. Видеофилми. Дискусия и анализ.

4

2.

Природни забележителности. Видеофилми. Дискусия и анализ.

4

3.

Определяне на качеството на водите с помощта на биоиндикаторни организми – макробезгръбначни. Запознаване с методиката за хидробиологичен мониторинг и БИ /биотичен индекс/ за оценка качеството на повърхностните течащи води.

2


4.

Роля на геобионтите в биогенния кръговрат на веществата. Отчитане на видовото разнообразие, плътност и обилие на геобионти в природна екосистема и агроекосистема.

4


5.

Въведение в основните принципи на биологичното земеделие. Сравнение на биоразнообразието при биологично и конвенционално земеделие. Запознаване с методите за екологосъобразна растителна защита, прилагани в Демонстративна ферма за биологично земеделие към Агроекологичен център при АУ – Пловдив.

6
ІІІ. 3. СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ

`

1.

Алелопатия. Понятие за алелопатия. Възможности за използване на алелопатични взаимодействия като алтернативен метод за борба с плевелите. Култури, подтискащи развитието на плевелната растителност. Залагане на съдови опити за определяне взаимодействието на плевелното растение.

4


2.

Отчитане на заложените съдови опити. Биометрия. Оформяне на резултатите в таблици и графики. Семинар – дискусия върху получените резултати. Изводи относно алелопатичните взаимодействия.

4


3.

Биотични взаимоотношения в биоценози. Видове. Положителни и отрицателни взаимоотношения.

2


ІІІ. 4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА
ІІІ. 4. 1. Учебни практики


1.

Биологично разнообразие в защитени местности и прилежащи земеделски земи “Чинар дере”

3

2.

Посещение на комплекс – природосъобразно земеделие – парк – с 300 растителни вида защитена територия – “Резерват Кричим”

4


ІІІ. 4.2. Разработка и защита на екологични проекти


1.

Самостоятелна работа с литература за разработване и защита на проекти

.


23


ІІІ. 4.3. Самоподготовка /за текущия контрол и изпита/

1.

Самостоятелна подготовка за семестриален изпит


35ІV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
За особения интерес от студентите и активното им участие в практическите упражнения, както и дискусионното разглеждане на темите спомагат:

 • издадената по дисциплината литература – учебник

 • онагледяването на методичните единици

 • видеофилми

 • включените за посещения защитени местности “Чинар дере” и “комплекс Кричим”


V. ПРОГРАМА /КОНСПЕКТ/1.

Предмет, цел и задачи на екологията. Основни раздели в екологията. Връзки на екологията с другите биологични науки. Методи в екологията.

2.

Биосфера. Същност на биосферата. Строеж на биосферата.

Атмосфера, хидросфера, литосфера. Функциониране на биосферата като цялостна система.3.

Екология на организмите. Фактори на средата и въздействието им върху организмите. Понятие за среда и фактори на средата. Общи закономерности при действието на факторите на средата върху организмите.

4.

Светлината и температурата като екологични фактори. Слънчева радиация, спектър на слънчевата радиация. Биологичен ефект.

Екологична класификация на организмите по отношение на светлината. Температура и температурен режим на средата. Екологично значение. Екологични групи организми.5.

Водата като среда и екологичен фактор. Атмосферно налягане като екологичен фактор. Снежната покривка като екологичен фактор. Интегрално въздействие на климатичните фактори.

6.

Екология на популациите. Видът в екологията. Структурна диференциация на вида. Пространствена и възрастова структура на популацията.

7.

Полова, етологична и генетична структура на популацията.

Полиморфност на популацията.8.

Свойства и динамика на популацията. Механизми за регулиране числеността на популацията.

9.

Екология на съобществата. Понятие за биоценоза, биогеоценоза и екосистема. Класификация на биоценозите.

Биотични взаимоотношения в биоценозите – положителни и отрицателни.10.

Енергетика на екосистемата. Хранителни вериги и екологични пирамиди. Поток на енергията и кръговрат на биогенните елементи. Биологична продуктивност на екосистемата.

Динамика и развитие на екосистемата.11.

Агроекосистеми. Определение. Класификация.

12.

Екологична съпоставимост между природни и агроекосистеми. Прилагане на природните закономерности за намаляване на различията.

13.

Биологично разнообразие в природните и агроекосистемите. Ролята на биоразнообразието за устойчиво развитие.

14.

Агролесовъдни системи. Структура, класификация и дизайн.

15.

Природни ресурси. Защитени обекти. Видеофилми. Дискусия и анализ.

16.

Природни забележителности. Видеофилми. Дискусия и анализ.

17.

Определяне на качеството на водите с помощта на биоиндикаторни организми – макробезгръбначни. Запознаване с методиката за хидробиологичен мониторинг и БИ /биотичен индекс/ за оценка качеството на повърхностните течащи води.

18.

Роля на геобионтите в биогенния кръговрат на веществата. Отчитане на видовото разнообразие, плътност и обилие на геобионти в природна екосистема и агроекосистема.

19.

Въведение в основните принципи на биологичното земеделие. Сравнение на биоразнообразието при биологично и конвенционално земеделие. Запознаване с методите за екологосъобразна растителна защита, прилагани в Демонстративна ферма за биологично земеделие към Агроекологичен център при АУ – Пловдив.

20.

Алелопатия. Понятие за алелопатия. Възможности за използване на алелопатични взаимодействия като алтернативен метод за борба с плевелите. Култури, подтискащи развитието на плевелната растителност. Залагане на съдови опити за определяне взаимодействието на плевелното растение.VІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Костадинова, П., И. Велчева, К.Кузмова, 2002. Основи на екологията.

Академично издателство при Аграрния Университет.

 1. Ангелов, П., 1981. Екология. С., “Народна просвета”, 271 с.

 2. Байков, Б., 2000. Екология за всеки. С., Нов български университет, Планета 3, 624 с.

 3. Бигон, М., Дж., Харпер, К. Таунсенд, 1989. Экология. Особи, популации и сообщества. Том I (667), Том II (477).

 4. Каменов, Д., 1986. Обща екология с основи на опазване на околната среда. С., Наука и изкуство, 252 с.

 5. Одум, Ю., 1975. Основы экологии. М., Мир, 740 с.

 6. Радкевич, В.А., 1983. Экология. Минск, Вышейшая школа , 320 с.

 7. Риклефс, Р., 1979. Основы общей экологии. М., Мир, 424 с.

 8. Шилов, И.А., 2000. Экология. М., Высшая школа, 511 с.

 9. Костадинова, П., И. Лечева, Н. Бенчева, Р. Ангелова, В. Попов, 2003. Агроекология и управление на агроекосистемите.

 10. Altieri M.A., 1986. The significance of diversity in the maintenance of the sustainability of traditional agroecosystems. Newsletter informationcentre for Low extremal input Agriculture (Netherlands), vol. 3 (2) , 3-7.

 11. Pimente, D., 1961. Species diversity and insect population outbreaks Ann. Entomol Soc. Amer., 54, 76-86.


Съставил:………………….


/доц. д-р П. Костадинова/База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница