Утвърждавам: съгласувано: кмет на община омуртаг директор на дирекция “гражданска защита”страница1/2
Дата21.07.2018
Размер487.79 Kb.
  1   2
УТВЪРЖДАВАМ: СЪГЛАСУВАНО:

КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ


................................... ...................................

/НЕЖДЕТ ШАБАН/ /ИНЖ. АН. ГЕОРГИЕВ/
.................... 2008 г. .................... 2008 г.
ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА


 1. Основание за разработване на плана

Планът за защита при бедствия в община Омуртаг е разработен на основание и в изпълнение на чл. 9 и чл. 65 от Закона за защита при бедствия.
 1. Цел на плана

Целта на плана е:

  • да създаде оптимална организация за своевременно прогнозиране на възможните за общината бедствия и последствията от тях;

  • да осигури организирани и координирани действия за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствията;

  • осигуряване на средства, необходими за преживяване на населението от засегнатата територия;

  • да създаде оптимална организация за премахване на последиците от бедствия.
 1. Основни задачи:

 • Анализ на възможните бедствия;

 • Прогнозиране на последиците от тях;

 • Набелязване на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствията;

 • Набелязване на мерки за защита на населението;

 • Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;

 • Определяне на необходимите средства и ресурси за ликвидиране на последиците от бедствия;

 • Уточняване начина на взаимодействие между органите на изпълнителната власт;

 • Уточняване реда за навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствия.
 1. Връзка с други планове.

 • Областен план за защита при бедствия;

 • Обектови аварийни планове;

 • Планове за взаимодействие с органите на МВР
 1. Въвеждане на плана в действие

При възникване на критична ситуация на територията на общината планът за защита при бедствия се въвежда в действие по разпореждане на кмета на община Омуртаг, а при негово отсъствие от зам.-кмета.
ІІ. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ


 1. Географско положение, граници и големина

Местоположение на общината: Североизточен район на планиране. Намира се на кръстопът между Републиканските пътища І-4 София-Варна и ІІ-48 Омуртаг-Котел, свързващ северна с южна България. Южната граница на общината достига до предпланините на Стара планина. Административен център е град Омуртаг.

Разстояние до по-големи градове и населени места: Общинският център отстои на 25 км. югозападно от гр. Търговище, на 80 км. източно от гр. Велико Търново и на 36 км. северно от гр. Котел. Граници на общината: на север и североизток граничи с община Търговище, на запад и северозапад с община Антоново, на юг с община Котел и на изток с община Върбица.

Площ – 421,7 кв.км.


 1. Релеф

Релефът на общината е силнопресечен, хълмист, полупланински, достигащ в южната граница на общината до предпланините на Стара планина. Районът се отводнява от реките: Камчия, Българаново дере, Гюрла, Палиска, Ялъ дере, Голяма река и др. по-малки.

Средно надморската височина е 540 м. (гр. Омуртаг 540 м.)
 1. Рискови процеси

Те са свързани с образуване на свлачища, които застрашават предимно пътната инфраструктура. Според кадастъра на свлачищата в Република България на територията на общината са регистрирани свлачища в районите около селата Птичево, Змейно и Тъпчилещово.


 1. Геолого-тектонски строеж и сеизмичност

Територията на общината е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като “втори ранг земетръсноопасни участъци” по земята. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни райони с очаквана интензивност до 8-ма по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник. Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са възможни земетресения, които също могат да станат причина за силни въздействия с интензивност от 7-ма и но-висока степен по скалата на МШК: Вранчански район (Румъния), Мраморно-морски район (Турция) и др.


 1. Климат

Климатът в общината е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,70 С, максималната средномесечна е 290 С, а абсолютната максимална е 39,90 С. Годишните валежи възлизат на 585 мм. През зимните месеци духат студени североизточни ветрове, а лятото е горещо и сухо.


 1. Описание на реките преминаващи през територията на общината

Районът се отводнява от реките: Голяма Камчия, Българаново дере, Гюрла, Палиска, Ялъ дере, Голяма река и др. по-малки. • Р. “Голяма Камчия” навлиза в община Омуртаг от Сливенска област и водите и се вливат в яз. “Тича” община Върбица. Реката не преминава през населени места.

 • Р. “Българаново дере” извира от землището на с. Зелена морава и се явява приток на р. Голяма Камчия. Също не представлява опасност за населени места.

 • Р. “Гюрла” води началото си от яз. “Красноселци” и също се влива в р. Голяма Камчия. Не преминава през населени места.

 • Р. “Палиска” започва от яз. Кестеняво и преминавайки през с. Плъстина напуска границите на общината и се влива в яз. “Тича”.

 • Р. “Ялъдере” започва от яз. Беломорци. Водите и се вливат в яз. “Ястребино”. Не преминава през населени места.
 1. Демографска характеристика на общинатаСПИСЪК

на селищата в община Омуртаг и численост на населението към 09.02.2008 г.НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ПОСТ. АДРЕС
НАСТ. АДРЕС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Омуртаг

Беломорци

Българаново

Великденче

Величка

Веренци


Веселец

Висок


Врани кон

Голямо Църквище

Горна Хубавка

Горно Козарево

Горно Новково

Горско село

Долна Хубавка

Долно Козарево

Долно Новково

Зелена Морава

Змейно

Звездица


Илийно

Камбурово

Кестеняво

Козма Презвитер

Красноселци

Могилец


Обител

Панайот Хитово

Паничино

Петрино


Плъстина

Птичево


Пъдарино

Първан


Росица

Рътлина


Станец

Тъпчилещево

Угледно

Царевци


Церовище

Чернокапци

ОБЩО


11035

1100


347

376


863

610


202

378


1170

486


514

323


239

293


344

500


264

830


318

1008


633

1438


400

779


295

585


1044

514


170

213


992

387


932

373


26

392


329

75

15379

1151


503

32663


10016

1063


281

318


565

523


171

328


893

385


444

292


219

206


277

418


182

659


236

847


594

1169


316

656


261

459


782

377


154

150


710

293


677

303


16

285


300

91

15178

755


382

27372


Гъстота на населението – 65 д/км2

 1. Стопанска характеристика на общината
 • Първичен сектор

В икономиката основно място заема леката промишленост. С най-бързи темпове се развиват текстилната и дървопреработвателната промишленост. Предмет на дейност е преработката на дървен материал, производство на заготовки за детайли за кухненско обзавеждане и всякакъв вид дъски. Важно място заемат хранително-вкусовата промишленост, млеко и месопреработването, производството на хляб и сладкарски изделия.

Земеделието е важна съставна част от икономиката на община Омуртаг. Тук има потенциално силна селскостопанска основа. 

Общата територия на общината е 401 697 дка. Същата е разпределена по предназначение както следва: • Земеделски територии – 285 263 дка;

 • Фонд населени места и урбанизирани територии – 97 967 дка;

 • Водни течения и площи – 7 187 дка ;

 • Пътища и прокари – 11 280 дка.

На територията на община Омуртаг са налице отлични условия за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури. Основна култура е пшеницата. Животновъдството в община Омуртаг е изцяло в частния сектор. Това прави отрасъла губещ и затруднява развитието му. То е сравнително дребно и не е механизирано. В общината са налице условия за развитие на овцевъдство и говедовъдство от месодайни и млекодайни породи.
  • “М-ТРИКО” ЕООД – 135 заети лица

  • “РЕЯ СТИЛ” ЕООД – 85 заети лица

  • “ЛЕСКОМЕКС” ООД – 100 заети лица

  • “АЛТЕЯ” ООД – 30 заети лица

  • “СИ ВИ ЕС” ООД – 30 заети лица

  • ЕТ “СТЕЗИС” – 23 заети лица

  • “БУЛ МЕД” ООД – 20 заети лица

  • “МАРАТОН 62” ЕООД – 18 заети лица

  • “РЕДЖО И КО” ЕООД – 15 заети лица

  • ЕТ “ОЛИМП 131” – 70 заети лица

  • “ТУС” ЕООД – 20 заети лица
 • Вторичен сектор

В областта на тежката промишленост водещо място имат автомобилостроенето и металопреработването с предмет на дейност ремонт на автобуси, металолеене и механика.

Строителната дейност обхваща високо и ниско строителство, и производство и търговия със строителни материали. Сравнително ново за стопанската структура на общината е производството на каучукови изделия.
 • “КЕНТА” АД – 113 заети лица

 • “ОК ОЛИМП” ЕООД – 42 заети лица

 • “ЛИСЕЦ” ЕООД – 60 заети лица

 • “ИНТЕР БГ” ООД – 50 заети лица

 • “БУМЕРАНГ” ООД – 30 заети лица
  • Третичен сектор

Медицинското обслужване на населението в общината се обезпечава от: • МБАЛ – Омуртаг

   • 227 заети лица

   • 150 леглова база
    • Медицински център – 21 заети лица

    • Група семейни лекари

    • ЦСМП

Общината разполага с: • Детски градини – 21 бр.

 • Начални училища – 3 бр.

 • Основни училища – 7 бр.

 • Прогимназия – 1 бр.

 • Средни училища – 2 бр.
  • Персонал – 541

  • Ученици – 2742

  • Деца - 877
 1. Водностопанска характеристика на общината
  • Водоснабдени населени места – 42

  • Населени места с канализационна мрежа - 3

  • Водоизточници – 67 бр.

  • Помпени станции – 30 бр.

  • Външна водопроводна мрежа – 138 км.

  • Улична водопроводна мрежа – 230 км.

  • Канализационна мрежа – 26 км.
    • Напоителни системи

 • Изравнители - 2 бр.

 • Напоителни канали - 18 км.
  • ЯзовириНаименование

Година на изграждане

Залята площ (дк)

Водосбор (км2)

Обем

(хил. м3)Височина на стената

Дължина на стената

(м)


Ширина на прел.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Красноселци

1969

302
3160

33

240

39

2

Омуртаг

1964

77

6,8

1240

16

174,4

20

3

Царевци

1960

112

65,5

995

11

230,5

20

4

Беломорци

1964

156

8,7

700

12

300

24

5

Г. Козарево

1958

46

6,1

300

11

35
6

Кестеняво

1959

24

-

130

8

84

2

7

Пъдарино

1965

28

-

30

10

160

3

8

Илийно 1


9

Илийно 2
6


100
10

Веренци
7


97
11

Висок
7
12

Консервна фабрика


Наименование

Диам. на изпуск.

(мм)


Време на източване в денон.

Заливна площ

(дк.)


Тип стена

-

-

10

11

12

13

1

Красноселци

500

15,5

330

Еднородна земнонасипна

2

Омуртаг

400

6

50

3

Царевци

800

6

300

4

Беломорци

300

4

400

5

Г. Козарево

200

-

-

6

Кестеняво

-

-

-

7

Пъдарино

300

-

-

8

Илийно 1


9

Илийно 2


10

Веренци


11

Висок


12

Консервна фабрика

  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница