Утвърждавам: утвърждавамДата05.08.2018
Размер371.7 Kb.


УТВЪРЖДАВАМ:

УТВЪРЖДАВАМ:

Министър на транспорта на

Република БългарияМинистър на транспорта на

Руската федерацияП. Мутафчиев

И. Левитин


«___» _януари_2008 г.

«___» _януари 2008 г.

ПРАВИЛНИК


ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО ПРЯКАТА МЕЖДУНАРОДНА ЖЕЛЕЗОПЪТНО-ФЕРИБОТНА ВРЪЗКА

ПРЕЗ ПРИСТАНИЩАТА ВАРНА (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) И

КАВКАЗ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ)
Настоящият Правилник за превоз на товари по пряката международна железопътно-фериботна връзка през пристанищата Варна (Република България) и Кавказ (Руска Федерация) (по-нататък - Правилник) е изготвен в съответствие с член 5 от Спогодбата между Министерството на транспорта на Република България и Министерството на транспорта на Руската Федерация за организиране на пряка международна железопътно-фериботна връзка през пристанищата Варна (Република България) и Кавказ (Руска Федерация) (по-нататък – Спогодба) и е задължителен за железопътните и морските превозвачи, изпращачите и получателите на товари.
За целите на настоящия Правилник като компетентни органи са определени:

от българска страна - Министерство на транспорта на Република България;

от руска страна – Министерство на транспорта на Руската Федерация.
Железопътни превозвачи са:

от българска страна:

Еднолично акционерно дружество „Български държавни железници” (по-нататък - БДЖ ЕАД), други железопътни превозвачи, участващи в осъществяването на пряката международна железопътно-фериботна връзка, лицензирани според националното законодателство;

от руска страна:

Открито акционерно дружество „Руски железници” (по-нататък - ОАО „РЖД”), други железопътни превозвачи, участващи в осъществяването на пряката международна железопътно-фериботна връзка.

Морски превозвачи от българска и руска страна за целите на настоящия Правилник са юридическите лица съгласно член 2 от Спогодбата, осъществяващи превоз на товари с фериботни кораби по морския участък от пътя между пристанищата Варна и Кавказ и обявени от компетентните органи като такива с всички необходими пощенски и банкови реквизити.
В настоящия Правилник се използват следните съкращения:

СМГС– Съглашение за международно сточно съобщение;

СИ към СМГС - Служебна инструкция към Съглашение за международно сточно съобщение;

СІМ - Единни правни предписания към договора за международен железопътен превоз на товари (Приложение В към Конвенцията за международни железопътни превози).


§ 1. Общи положения
1. Настоящият Правилник урежда взаимоотношенията между превозвачите, изпращачите и получателите при превозите на товари по пряката международна железопътно-фериботна връзка през пристанищата Варна (Република България) и Кавказ (Руска Федерация) (по-нататък – пряка международна железопътно-фериботна връзка) по целия маршрут, и определя техните права, задължения и отговорност.

Настоящият Правилник определя реда на прилагане на разпоредбите на СМГС и СИ към СМГС.

Всички изменения и допълнения на посочените документи се прилагат при превоза на товари по пряката международна железопътно-фериботна връзка.

Превозите по морския участък от пътя се извършват предимно от български и руски морски превозвачи на паритетна основа. В случай, когато една от страните няма на разположение необходимите фериботни кораби, се допуска осигуряване на превозите с фериботни кораби на другата страна.

При необходимост се допуска извършването на превози от морски превозвачи на трети страни.

За използване по пряката международна железопътно-фериботна връзка се допускат товарни железопътни вагони за междурелсие 1520 мм, отговарящи на техническите изисквания, валидни в страните, прилагащи СМГС, оборудвани с автосцепка, с осно натоварване до 23 тона включително и с габарити 1-Т, 1-ВМ, 0-ВМ, 02-ВМ.

След съгласуване между превозвачите за използване могат да бъдат допускани и вагони с друг габарит.

2. Превозът на товари по пряката международна железопътно-фериботна връзка се извършва между железопътни гари, открити за съответни товарни операции.

Превозът на товари, предназначени за български железопътни гари, във вагони с междурелсие 1520 мм, прехвърляни на талига с междурелсие 1435 мм, се извършва, ако дадената гара е посочена за работа с вагони с междурелсие 1520 мм.

Смяната на талигите на вагоните за междурелсие 1520 мм с талиги за междурелсие 1435 мм и обратно, както и претоварването на товарите се извършва във фериботния комплекс Варна.


§ 2. Задължение на превозвачите да извършват превоза
1. Железопътните и морските превозвачи са задължени да извършват превози на товари по пряката международна железопътно-фериботна връзка, ако:

1.1. Превозът на товарите е предвиден в плана за превозите;

1.2. Изпращачите изпълняват настоящия Правилник;

1.3. Извършването на превоза не е възпрепятствано от обстоятелства, които превозвачите не могат да предотвратят и чието отстраняване не зависи от тях.

2. По указание на съответните правителствени органи компетентният орган на Страната, където са възникнали обстоятелства, възпрепятстващи извършването на превоза на товари, незабавно информира участниците в превоза за въведените ограничения по реда, определен от СМГС и СИ към СМГС.

При получаването на такава информация превозвачите са задължени:

- временно да прекратят превозите по дадената линия изцяло или частично;

- временно да прекратят приемането на някои товари или да допуснат приемането им при определени условия.

Освен това, при стихийни явления и възникването на други обстоятелства, които превозвачите не могат да предотвратят и чието отстраняване не зависи от тях, железопътните и морските превозвачи имат право, в случай на необходимост, да предприемат горепосочените мерки

Железопътните превозвачи уведомяват както компетентните органи, така и помежду си, по реда, определен от СМГС и СИ към СМГС, за тези разпореждания, като посочват срока на прекратяване на приемането на товари за превоз. Морските превозвачи в този случай известяват компетентните органи и железопътните превозвачи, с които имат Спогодба за взаимодействие, които, на свой ред уведомяват за въведените ограничения железопътните превозвачи на всички страни, участващи в превозите през дадената фериботна връзка.


§ 3. Предмети, които не се допускат за превоз
За превоз по пряката международна железопътно-фериботна връзка не се допускат:

1. Предмети, чийто превоз е забранен, дори и само в една от страните, чиито железници би трябвало да участват в превоза.

2. Предмети, чийто превоз е монопол на пощенските ведомства, дори и в една от страните, чиито железници би трябвало да участват в превоза.

3. Опасни товари, чийто превоз се изключва в Приложение 2 към СМГС и Международния кодекс за морски превоз на опасни товари (IMDG CODE).

4. Дребни пратки.

5. Домашни вещи.

Ако по време на превоза бъде установено, че приетите товари са забранени за превоз, дори при правилно наименование, с тях се постъпва по законите на държавата, на чиято територия е бил задържан товарът.
§ 4. Превоз на товари при особени условия
Превозът на товари при особени условия се извършва съгласно член 5 на СМГС. При това превозът на товари, за които се изисква предварително съгласуване с железопътните превозвачи, се съгласува и с морските превозвачи.
§ 5. Сключване на превозния договор
1. Договорът за превоз на товари по пряката международна железопътно-фериботна връзка се сключва между железопътния превозвач на страната изпращач и изпращача и се оформя с товарителница СМГС.

Превозният договор се смята за сключен от момента на приемане на товара за превоз и поставяне на датния печат на отправната гара върху товарителницата, както и върху допълнителните листи, прикрепени към товарителницата, съгласно § 12, член 7 от СМГС.

2. Превозът на празни вагони с фериботите, освен частните и наетите вагони, се извършва с вагонна ведомост, чиято форма се съгласува между железопътните и морските превозвачи.
§ 6. Оформяне на превозния договор
1. За всяка пратка изпращачът е длъжен да състави товарителница по формата, дадена в Приложение 12.1 и 12.2 към СМГС на руски език, като посочи в графа 7 на товарителницата СМГС граничните железопътни гари и пристанищата на предаване Варна (Република България) и Кавказ (Руска Федерация), през които трябва да бъде превозен товарът. Товарителницата трябва да бъде попълнена съобразно член 7 на СМГС и Приложение 12.5 към СМГС.

Всички товари трябва да бъдат посочени поименно в товарителницата съгласно Хармонизираната номенклатура на товарите.

Към товарителницата се прилага нужното количество допълнителни екземпляри на товарното писмо според формата, дадена в Приложения 12.3 и 12.4 към СМГС, включително:

- два екземпляра за железопътния превозвач на отправната страна;

- един екземпляр за морските превозвачи;

- по един екземпляр за всеки участващ в превоза транзитен железопътен превозвач;

- по един екземпляр за митническите органи.

2. При плащане на превоза по морския участък на пътя от изпращачите или получателите по пряк договор с морския превозвач, в графа 4 "Особени бележки на изпращача " се отбелязва: "Плащане за ферибота - по договор №___».

При плащане на превоза по морския участък на пътя чрез експедиторска организация, имаща договор с морския превозвач, в графа 4 "Особени бележки на изпращача" се отбелязва: "Плащане за ферибота - _____________ (съкратено наименование на експедиторската организация)".

В графа 20 на товарителницата СМГС заплащането на превозите по транзитните железници чрез спедиторска организация се отбеляза по реда, определен в § 2, член 15 от СМГС.

Липсата на надлежните отметки за плащането на превозите по транзитните железници или по морския участък от пътя в товарителницата СМГС е основание товарът да не бъде приет за превоз.

3. Изпращачът носи отговорност за правилността на сведенията, посочени в товарителницата, както и за всички последствия от неправилното, неточното и непълното им посочване, съгласно член 12 от СМГС.

4. Превозът на товари от страна, в която се прилага СМГС, за Турция или Гърция и други съседни на Република България страни с участие на фериботната връзка Кавказ - Варна се оформя с товарителница СМГС до входната българска гранична железопътна гара Варна-фериботна, където трябва да се извърши преоформяне на пратката за крайната получаваща страна.

В графа 4 "Особени бележки на изпращача " на товарителницата СМГС изпращачът посочва окончателния получател на товара на окончателната получаваща железопътна гара и пощенския му адрес.

В графа 5 "Получател, пощенски адрес" на товарителницата СМГС изпращачът посочва спедитора, който трябва да преоформи товарителницата СМГС в товарителница СІМ.

В графа 8 "Получаваща гара и железница" на товарителницата СМГС изпращачът посочва входната българска гранична железопътна гара Варна-фериботна. В същата графа изпращачът посочва: "За по-нататъшен превоз до железопътна гара... (посочва се крайната получаваща железопътна гара и крайната железница)".

Въз основа на сведенията, съдържащи се в товарителницата СМГС, на входната българска гранична железопътна гара се попълва товарителница СІМ, в която точно се пренасят всички данни от първоначалната товарителница, и товарът се изпраща до крайната получаваща железопътна гара.

В графа 1 «Изпращач (име, адрес)» на товарителницата СІМ се посочва изпращачът на товара според първоначалната товарителница и неговия пощенски адрес, както и първоначалната отправна гара и страна.

В графа 16 «Приемане» на товарителницата СІМ се поставя датният печат на входната българска гранична железопътна гара.

По искане на изпращача на товара, посочено в графа 4 на товарителницата СМГС, гарата, където се извършва преоформянето, изпраща на неговия адрес оригинала на дубликата на товарителницата СІМ.

5. Превозът на товари от Турция или Гърция с участие на фериботната връзка Варна - Кавказ за страна, която прилага СМГС, се оформя с товарителница СІМ до изходната българска гранична железопътна гара Варна-фериботна.

В графа 10 «Място на доставка» на товарителницата СІМ като получаваща гара изпращачът посочва изходната българска гранична железопътна гара, а в графа 4 «Получател» като получател - спедиторската организация, намираща се на тази гара, която трябва да преоформи товарителницата СІМ в товарителница СМГС и да препрати товара към крайната получаваща железопътна гара. Освен това, изпращачът посочва в товарителницата крайната получаваща железопътна гара и крайната получаваща железница, окончателния получател и неговия пощенски адрес.

Преоформянето на товарителницата СІМ в товарителница СМГС се извършва на изходната българска гранична железопътна гара Варна-фериботна.

Въз основа на сведенията, съдържащи се в товарителницата СІМ, на изходната българска гранична железопътна гара, където се извършва преоформянето, се попълва товарителницата СМГС, в която се пренасят точно всички данни от първоначалната товарителница, и товарът се изпраща до крайната получаваща железопътна гара.

В графа 3 "Отправна гара" на товарителницата СМГС се посочва граничната железопътна гара, където се извършва преоформянето.

В графа 1 "Изпращач, пощенски адрес" на товарителницата СМГС се посочват наименованието на първоначалния изпращач и неговия пощенски адрес, както и първоначалната отправна железопътна гара и отправната страна.

В графата "Датен печат на отправната гара " на товарителницата СМГС се поставя датният печат на изходната българска гранична железопътна гара, където се извършва преоформянето.

Първият лист на товарителницата СІМ, предназначен за получателя, се прилага към новата товарителница СМГС. На лицевата страна на всички листове на товарителницата СМГС в левия горен ъгъл се отбелязва: "Приложена товарителница СІМ №... от ... (дата)". Получателят потвърждава получаването на товарителницата СІМ, като го отбелязва съответно в графа 98 на листа за предаване на товара на товарителницата СМГС.

По искане на товароизпращача, отбелязано в товарителницата СІМ, железопътната гара, където се извършва преоформянето, изпраща на неговия адрес оригинала на дубликата на товарителницата СМГС.

6. При превозите, извършвани съгласно точки 4 и 5 от настоящия параграф, е възможно да се използва товарителницата СІМ/СМГС след предварително съгласуване между железопътните превозвачи-участници в превоза, изпращачите и получателите.§ 7. Приемане на товара за превоз
1. Приемането и изпращането на товара се извършва с вагонни и контейнерни пратки съгласно член 8 на СМГС.

2. Опаковката, маркировката, тегленето и товаренето на товарите се извършва съгласно член 9 на СМГС.

3. Разполагането и укрепването на товарите във вагоните се извършват според Правилника за товарене и укрепване на товарите (ТУ) (Приложение 14 към СМГС). В графа 11 на товарителницата СМГС след наименованието на товара изпращачът отбелязва: "Товарът е разположен и укрепен съгласно глава § на ТУ".

При товаренето на товари, които не са предвидени в ТУ, бележките за правилността на натоварването според чертежите и използваните реквизити на укрепване се правят в графа 93 на листовете 4 и 5 на товарителницата СМГС, които се заверяват с подписите на отговорни служители на железопътния превозвач и изпращача.

Ако в процеса на превоза бъде установена неизправност на укрепването, или несъответствие с посочените ТУ, предаващата страна, на чиято отговорност е товарът, отстранява недостатъците в укрепването на товара..

Под предаваща страна се разбира страната, посочена в точка 2, § 10 на настоящия Правилник.

Закрепването и освобождаването на пълните и празните вагони на ферибота, както и закрепването на вагоните в асансьора в процеса на натоварването/разтоварването им на/от ферибота, се извършва със сили и средства на ферибота по технология, посочена в правилника за техническата експлоатация фериботния кораб.

Промяна на конструкцията на вагона не се допуска.§ 8. Придружителни документи за изпълнението на митническите и други правила
1. В частта на съпроводителните документи за изпълнението на митническите и други правила действат разпоредбите на член 11 на СМГС, ако в настоящия Правилник не е посочено друго.

2. Превозвачите не са задължени да проверяват дали приложените от изпращача към товарителницата документи са правилни и достатъчни на брой.

Изпращачът носи отговорност пред превозвачите за последствията, предизвикани от липса, недостатъчност, непълнота или неправилност на тези документи.

Ако по тази причина по-нататъшният превоз или предаването на товара бъдат забавени, то таксите, глобите и другите плащания, свързани със забавянето на вагоните, се изчисляват и събират съгласно член 11 на СМГС.

В случаите, когато забавянето на вагоните е станало по транзитни железници, свързаните със забавянето такси, глоби и други плащания се събират от платеца на дадения превоз (спедиторска организация, фрахтов агент и др.).

За продължителността и причината на забавянето на товара превозвачът трябва да състави акт по обща форма съгласно Приложение 34 към СИ към СМГС и да отбележи акта в графата на товарителницата «Бележки на железницата».


§ 9. Пломбиране на вагоните и контейнерите
1. Пломбирането на вагоните и контейнерите се извършва съгласно член 9 на СМГС.

Вътрешните правилници на отправната страна определят кой да извършва пломбирането на вагоните – железопътният превозвач или изпращачът.

2. При превоза на товари от Турция и Гърция със смяна на талигите на вагоните, без претоварване на вагони, с преоформяне на товарителницата СІМ в товарителница СМГС без снемане на първоначалните пломби и разтоварване на вагоните на входните български гранични железопътни гари, в графа 45 на товарителницата СМГС се посочват количеството и знаците на първоначалните пломби или на заключващо-пломбиращите устройства (ЗПУ), в съответствие с първоначалната товарителница.

В случай, че на входните български гранични железопътни гари бъдат открити вагони и контейнери с неизправни пломби или ЗПУ, се съставя акт по обща форма съгласно Приложение 34 към СИ към СМГС в два екземпляра (един – за българската гранична железопътна гара и втори, който се прилага към товарителницата СМГС).

Ако при проверката на състоянието на товара и брой товарни единици бъде установена пълна или частична загуба на товара, недостиг на маса на товара, повреда, разваляне или влошаване на качеството, както и несъответствие между посочените в товарителницата СІМ сведения за товара, се съставя търговски акт съгласно Приложение 16 към СИ към СМГС в необходимия брой екземпляри.

След проверката на товара предаващата страна е длъжна да пломбира вагоните със свои пломби и да отбележи това съответно в превозните документи.

3. Отговорността за целостта на пломбите до момента на фактическото предаване на вагоните и контейнерите е на предаващата страна, а след фактическото предаване - на приемащата страна.

§ 10. Ред за предаване на вагони и товари по пряката международна железопътно-фериботна връзка
1. Организацията на работата и взаимодействието между железопътния и морския превозвач при изпълнението на операциите, свързани с предаването на вагоните, се регламентира със споразумения, сключвани между железопътните и морските превозвачи.

2. Железопътните и морските превозвачи, осъществяващи приемането и предаването на товарите, се наричат съответно «предаваща страна» или «приемаща страна».

3. За всички предавани товари се съставят предавателни ведомости по форма, посочена в Приложение 1 към настоящия Правилник.

Предавателната ведомост се съставя от предаващата страна в уговорен между железопътните и морските превозвачи брой екземпляри, като на приемащата страна се предават 4 екземпляра.

По един екземпляр предавателна ведомост се предава на митническите органи на съответните държави.

4. Предавателните ведомости се номерират според номерацията на рейсовете на фериботните кораби от началото на всяка година.

Всички листове на предавателната ведомост, отнасящи се до един и същ рейс на ферибота, получават номера на същата предавателната ведомост.

Всички листи на предавателната ведомост трябва да имат поредна номерация. Общият брой листи на предавателната ведомост трябва да бъде посочен в скобки на първия лист, след номера на предавателната ведомост.

В графа 1 на втория и следващите листи на предавателната ведомост трябва да се посочва поредната номерация на вагоните, следваща след края на предходния лист.

В графа 2 на предавателната ведомост номерата на вагоните се посочват в последователност, която съответства на плана за товарене на фериботния кораб.

В останалите графи на предавателната ведомост се посочват всички сведения, съответстващи на всеки вагон с товар.

Към предавателната ведомост трябва да бъдат приложени всички документи, отнасящи се до товарите. Тези документи се прилагат в реда, по който пратките са записани в предавателната ведомост.

5. Предаването на вагоните се извършва по вагонната ведомост, като броят на нейните екземпляри се съгласува между предаващата и приемащата страна.

6. Приемащата страна може да откаже да приеме вагон с товар, ако:

6.1. Укрепването и опаковката на товарите не допускат по-нататъшното им превозване.

6.2. Товарът е причислен към товарите, които не се допускат за превоз.

6.3. Товаренето е извършено в период, когато е действала обявена на всички заинтересовани страни конвенционална забрана.

6.4. Железопътният превозвач на отправната страна или изпращачът не са спазили особените условия за превоз на даден товар (например, не е посочен центърът на тежестта на товара, не са спазени условията за превоз на опасни товари, в товарителницата липсва запис за съгласуване на превоза на товарите и т. н.) в съответствие с § 4 на настоящия Правилник.

6.5. Товарът, празните частни или наети вагони са пристигнали без превозни документи.

6.6. Товарът, празните частни или наети вагони са пристигнали без документи, приложени от изпращача към товарителницата, или са приложени само някои, и предаващата страна не е приложила към товарителницата акт по обща форма, констатиращ тези обстоятелства.

6.7. Предаващата страна отказва да състави търговски актове в случаите, посочени в § 1, член 18 от СМГС и в точка 18.1 от СИ към СМГС.

6.8. Състоянието вагона не отговаря на техническите изисквания.

6.9. Предаващата страна отказва да замени неизправните пломби (ЗПУ).

6.10. Маркировката на товара не съответства на маркировката, посочена в товарителницата.

6.11. В превозните документи не са посочени:

а) нужните сведения за платеца на превоза по морския участък от пътя в графа 4 на товарителницата «Особени бележки на изпращача» в съответствие с точка 2, § 6 от настоящия Правилник;

б) нужните сведения за платците, включително и кодовете им, за транзитните железници в съответствие с § 2, член 15 от МГС;

в) глава и § ТУ, съгласно които е разположен и укрепен товарът.

6.12. Констатираните повреди на контейнерите дават възможност за безпрепятствен достъп към товара, без да бъдат нарушени наличните пломби (ЗПУ).

7. В случай, че предаващата страна не вземе мерки за отстраняване на причините, довели до отказ товарът да бъде приет, приемащата страна има право да върне товара обратно със същия или следващия ферибот.

Ако предаващата страна не приеме обратно пратката, която не е била приета от приемащата страна по причини, посочени в точка 6 на дадения параграф, отговорността за всички последствия, възникнали поради това, че пратката не е била приета обратно (разваляне на товара, престой на вагоните и т.н.) се поема от предаващата страна.

Предаващата страна носи отговорност за престоя на вагони, които не са били приети за по-нататъшен превоз, до премахване на причините, посочени в точка 6 на настоящия параграф, предизвикали задържането на вагоните.

8. Предавателните и вагонните ведомости се подписват и заверяват с датен печат от представителите на предаващата и приемащата страна.

При липсата на датен печат у морския превозвач се допуска заверка на предавателните и вагонните ведомости с обикновен печат.

9. Ако при предаването бъде констатирано наличието на товари, които в съответствие с настоящия Правилник не могат да бъдат приети за по-нататъшен превоз, документите на тези пратки се връщат на предаващата страна, като в предавателната ведомост и в акта по обща форма се отбелязва причината за отказа за приемане, а представителите на предаващата и приемащата страна ги подписват и слагат датен печат.

Приемащата страна носи отговорност за срока на доставка на товара от 0 часа на календарното денонощие, следващо след деня, в който тя е поставила първия датен печат в предавателната ведомост.

10. Печатите на всички документи се поставят на определените за тях места или в мястото, където са вписани забележки, изискващи заверка с печат.

Отпечатъкът на печата трябва да бъде ясен.

За всички последствия, които могат да настъпят в резултат от неясността или липсата на печат, носи отговорност страната, която не го е сложила или сложила неясен печат.

11. Предаването на товари в пломбирани вагони и цистерни, както и в открит подвижен състав под пломбирани брезенти, се извършва, като се проверява целостта и състоянието на поставените пломби и съответствието между контролните знаци на пломбите и данните, посочени в предавателната ведомост.

12. Товарите, предавани в открит подвижен състав без покритие с брезент или се намират под брезент, но без пломби, се приемат незабавно след като са предявени за предаване в присъствието на представител на предаващата страна с оглед на състоянието на тарата или на товарите, превозвани без тара.

13. В случай, че са налице явни признаци за неизправност на вагона, представляваща заплаха за запазването на товара и безопасността на движението на транспортните средства, повреди или недостиг на товара във вагона (точка 50.8 от СИ към СМГС), предаващата страна е задължена по искане на приемащата страна да извърши проверка на състоянието на товара или проверка на броя на товарните единици или на масата на товара и да състави търговски акт по формата, посочена в Приложение 16 към СМГС.

След проверката на товара предаващата страна е длъжна да пломбира вагона със свои пломби или ЗПУ и да направи съответните отметки в превозните документи

Разходите, свързани с проверката на товара, се поемат от:

- предаващата страна, ако бъдат установени повреди, недостиг на броя на товарните единици или на масата на товара;

- приемащата страна, ако резултатите от проверката не са потвърдили предполагаемите повреди или липси в товара.

14. Отговорността за запазване целостта на товара и вагоните до момента на фактическото им предаване се носи от предаващата страна, а след фактическото предаване – от приемащата страна.

15. В случай на повреда на вагона по време на превоза по морския участък от пътя, в резултат на което по-нататъшният превоз на товара в него се окаже невъзможен, железопътният превозвач трябва да провери товара, да го претовари за сметка на морския превозвач в друг изправен вагон и да изпрати товара на получаващата гара.

16. В останалите случаи при предаване на товарите за предаващата и приемащата страна са валидни разпоредбите на разделите 50-52 от СИ към СМГС.
§ 11. Оформяне на отварянето на вагоните за граничен, митнически и други видове контрол и проверки на пристанищните гари
1. Отварянето на пълните вагони и контейнери със снемане на пломбите или ЗПУ за оглед по искане на представител на контролния орган се извършва съгласно разпоредбите на СМГС и СИ към СМГС и се оформя с акт за отваряне на вагона по форма, дадена в Приложение 18 към СМГС, който се подписва от представители на предаващата страна и контролния орган, по искане на който вагонът е бил отворен.

2. Актът за отваряне на вагона се съставя в три екземпляра, от които първият екземпляр се пази със снетите пломби или ЗПУ в делото на страната, извършила отварянето на вагона, вторият се предава на органа, по чието указание се извършва отварянето на вагона, а третият се прилага към превозните документи и върви с тях до получаващата железопътна гара.

За съставянето на акта за отваряне на вагона в графата на товарителницата «Бележки на железницата» се прави отметка «Актът за отварянето на вагона е съставен ….(дата) на гара….».

Актът за отварянето на вагона удостоверява само огледа на товара, но не и състоянието на товара и изправността на превоза.


§ 12. Предаване на товарите
1. Предаването на товарите в получаващите гари се извършва в съответствие с член 17 и член 18 от СМГС.

2. След разтоварването на товарите със средствата на получателя вагоните трябва да бъдат върнати на железопътния превозвач почистени, а в необходимите случаи измити и дезинфектирани.


§ 13. Ред на изменение на превозния договор
1. Право на изменение на превозния договора има както изпращачът, така и получателят.

2. Изпращачът, при условие, че представи дубликат на товарителницата, може чрез отправната гара да направи следните изменения в превозния договор:

2.1. Да промени получателя на товара, получаващата железопътна гара, на товара и платеца за превоза по транзитните железници, появили се в резултат от промяната в превозния договор;

2.2. Да върне товара на отправната железопътна гара до момента на предаването на вагона с товара на морския превозвач.

3. Не се допускат промени в превозния договор, заменящи превоза на товара по пряката железопътно-фериботна връзка с превоз по пряка железопътна връзка, освен в случаите, предвидени в §14 на настоящия Правилник.

4. Получателят има право да промени получаващата гара и получателя на товара в границите на територията на получаващата страна. При това той може да промени превозния договор по условията на СМГС само на входната гранична железопътна гара или пристанищна гара на получаващата страна.

В случай, че товарът е преминал през входната гранична железопътна или пристанищна гара на получаващата страна, промяна в превозния договор от страна на получателя на товара се извършва само по вътрешните правила на получаващата страна.

5. Превозният договор може да бъде променен един път от изпращача и един път от получателя.

При това указанието за платеца за транзитните железници, появили се в резултат от промяната на превозния договор, не се смята за отделна промяна.

6. Допълнителните такси, глоби и други разходи, възникващи във връзка с промяната на превозния договор, се потвърждават със съответните документи и се вписват в товарителницата, за да бъдат събрани от изпращача, получателя или платеца на превоза в зависимост от това кой от тях извършва плащанията по превоза.

7. Изменението на превозния договор се извършва въз основа на писмено заявление на изпращача или на получателя, оформено съгласно Приложение 17 към СМГС.

8. По всички останали въпроси, не предвидени от настоящия параграф, изменението на превозния договор се урежда от разпоредбите на член 20 от СМГС.


§ 14. Пречки при превоза или предаването на товара
1. При възникването на пречки при превоза на товара по сухопътния участък от пътя или за предаването му в получаващите железопътни гари се прилагат разпоредбите на член 21 от СМГС.

2. При възникването на пречки за по-нататъшния превоз на товара по морския участък от пътя изпращачът има право да даде следните указания:

2.1. Да поиска връщане на товара на отправната железопътна гара;

2.2. Да се предаде товара на посочен от него получател в предаващото пристанище.

3. Ако изпращачът, известен за пречките при превоза или предаването на товара, не даде някакви указания в продължение на осем денонощия, а относно лесноразваляеми товари в продължение на четири денонощия от момента на изпращане на известието до него, с товара се постъпва в съответствие с член 21 от СМГС.

4. Допълнителните такси, глоби за престоя на вагоните и други разходи се потвърждават със съответните документи и се вписват в товарителницата за събиране от изпращача, получателя или платеца на превоза, в зависимост от това кой извършва плащанията по превоза.§ 15. Ред на изчисляване и събиране на превозните плащания
1. Превозните плащания, включващи превозната цена на товара, пътуването на придружителя и водача на автовлака, добавъчни цени и другите разходи по превоза на товари в вагони по пряката международна железопътно-фериботна връзка, се изчисляват по следните тарифи, действащи в деня на сключване на превозния договор:

1.1. По железниците на отправната страна и получаващата страна - по тарифите, прилагани от железопътните превозвачи на тези страни за такива превози;

1.2. За морския участък от пътя - по тарифа, съгласувана между морските превозвачи;

1.3. За операциите, свързани с подреждането, подаването, изтеглянето, натоварването и разтоварването на вагоните на/от фериботния кораб,смяната на талигите на вагоните с талиги за другата ширина на междурелсието - по вътрешните правилници, прилагани от железопътните превозвачи, осъществяващи тези операции;

1.4. За превоза на товари по транзитните железопътни линии - съгласно действащите тарифи за транзитните превози, прилагани от железопътните превозвачи, участващи в превоза.

2. Превозните плащания се събират:

2.1. За превоза на товари по железопътния участък от пътя - в съответствие с § 1, член 15 от СМГС;

2.2. За операции, свързани с подреждането, подаването, изтеглянето, натоварването и разтоварването на вагоните на/от фериботния кораб,смяната на талигите на вагоните с талиги за другата ширина на междурелсието – от изпращача, получателя или платеца (спедиторската организация, фрахтовия агент и др.), в зависимост от това кой плаща превозните цени на железопътния превозвач, извършващ тези операции,.

2.3. За превоза на товари по морския участък от пътя – от изпращача, получателя или спедитора по договора с морския превозвач;

2.4. За транзитните железници – от изпращача или получателя чрез спедиторските организации, имащи договори с железопътните превозвачи, осъществяващи тези превози.

3. За превоза с фериботните кораби на празни вагони, принадлежащи на железопътните превозвачи, изпращани за натоварване или освобождавани след разтоварване, както и за операциите, свързани с подреждането, подаването, изтеглянето, натоварването и разтоварването на вагоните на/от фериботния кораб, смяната на талигите на вагоните с талиги за другата ширина на междурелсието, такса не се събира.

4. Във всички останали случаи се прилагат разпоредбите на СМГС.
§ 16. Срокове за доставка на товарите
1. Срокът за доставка на товара се определя за цялото превозно разстояние като сума от сроковете за доставка, посочени в точки 2 и 3 на настоящия параграф.

2. Срокът за доставка по сухопътния участък от пътя се определя съгласно разпоредбите на член 14 от СМГС.

3. Срокът за доставка по морския участък е три денонощия.
§ 17. Солидарна отговорност на превозвачите
Спрямо железопътните и морските превозвачи действат разпоредбите на член 22 от СМГС.
§ 18. Граници на отговорността
1. Морските и железопътните превозвачи носят отговорност в границите на условията, определени с настоящия параграф, за просрочване на доставката на товара и за щета, възникнала в резултат от пълна или частична загуба, недостиг на маса, повреда, разваляне или влошаване на качеството на товара по други причини за времето от момента на приемане на товара за превоз до предаването му в получаващата железопътна гара.

2. Морските и железопътни превозвачи носят отговорност за последствията от загуба на съпроводителните документи по тяхна вина, приложени от изпращача към товарителницата и изброени в нея, както и за последствията от неизпълнението по тяхна вина на заявлението за изменение на превозния договор съгласно § 13 от настоящия Правилник, ако загубата или неизпълнението са станали по вина на превозвача.

3. Отговорност за недостиг, пълна или частична загуба, за повреда или разваляне на товари, предавани в пломбирани покрити вагони или цистерни или в открит подвижен състав под пломбирани брезенти, носи лицето, чиито пломби се намират на вагона или на брезентите, при условие, че при предаването пломбите са били цели и по вагоните или брезентите няма следи от повреда.

4. Морските и железопътните превозвачи във всички случаи на тяхна отговорност не компенсират причинената щета със сума, надвишаваща действителната стойност на товара.

5. Отговорността на морския превозвач за загуба на товарни вагони се определя в съответствие със споразуменията между превозвачите.

6. Ако при предаването на товара от морския превозвач на железопътния превозвач предаващата страна не отстрани за времето на престоя на ферибота причините, предизвикали отказа да се приеме товара, тя е длъжна да приеме вагона обратно или да заплати на приемащата страна разходите, свързани със съхраняването на товара в вагоните и маневрената работа за цялото време на забавяне на товара, по ставки, прилагани от железопътния превозвач.

7. Железопътните и морските превозвачи се освобождават от отговорност, ако докажат, че пълната или частична загуба, намаляването на масата, повредата, развалянето или влошаването на качеството на товара, приет за превоз, са станали:

7.1. В резултат от обстоятелства, които железопътните и морските превозвачи не са могли да предотвратят и чието отстраняване не е зависело от тях;

7.2. В резултат от скрити недостатъци на товара, негови свойства или естествено намаляване, незабележими по външния вид недостатъци на тарата и опаковката на товара, недостатъчност или неясност на маркировката;

7.3. При превоза на товари при особени условия, съгласно § 4 от настоящия Правилник;

7.4. По вина на изпращача или получателя или в резултат от техни искания, по силата на които вината не може да бъде отнесена към превозвачите;

7.5. По причини, свързани с натоварването или разтоварването на товара, ако натоварването или разтоварването са били извършени със средства на изпращача или получателя. Фактът, че товарът е бил натоварен от изпращача, се установява въз основа на запис, направен от изпращача в товарителницата в графа "Натоварено" в съответствие с § 4, член 9 от СМГС. Ако в тази графа липсват сведения за това кой е натоварил товара, смята се, че натоварването е извършено от изпращача;

7.6. В резултат от превоз на товари в открит подвижен състав, допускани за такъв превоз от правилника на отправната железница;

7.7. В резултат от това, че придружителят на изпращача или получателя, придружаващ товара, не е предприел необходимите мерки за осигуряване запазването целостта и качеството на тоара;

7.8. В резултат от това, че изпращачът е предал за превоз забранени предмети под неправилно, неточно или непълно наименование;

7.9. В резултат от това, че изпращачът е предал за превоз товари под неправилно, неточно или непълно наименование или не е спазил условията, установени с този параграф;

7.10. В резултат от естественото намаляване на масата на товара в границите на нормите, посочени в § 1, член 24 от СМГС, както и поради неговите особени естествени свойства, ако намаляването надвишава тези норми;

7.11. В резултат от това, че изпращачът е извършил натоварването със свои средства в непригоден за превоза на дадения товар вагон или контейнер в нарушение на § 4, член 9 или § 11 от Приложение 8 от СМГС;

7.12. В резултат от неизпълнението или ненадлежното изпълнение на митническите или други административни правила от страна на изпращача, получателя или упълномощеното лице.

8. Задължението да се докаже, че пълната или частична загуба, недостигът на маса на товара, повредата, развалянето или влошаването на качеството му са станали в резултат от обстоятелствата, изложени в точки 7.1 и 7.4 на настоящия параграф, се възлага на морските и железопътните превозвачи.

9. Ако според обстоятелствата се окаже, че пълната или частична загуба, недостигът на маса на товара, повредата, развалянето или влошаването на качеството му са могли да станат в резултат от причините, посочени в точки 7.2, 7.5 - 7.11 от настоящия параграф, смята се, че щетата е възникнала по тези причини, ако изпращачът или получателят не докажат противното.

10. Отбелязаните в товарителницата от изпращача сведения за масата на товара и количеството на товарните единици могат да служат за доказателство срещу железопътния превозвач само тогава, когато определянето на масата на товара и количеството на товарните единици е било извършено от железопътния превозвач и е удостоверено в товарителницата от него.

11. Освен това морските и железопътните превозвачи се освобождават от отговорност:

11.1. За пълна или частична загуба на товара, за недостиг на маса и количество товарни единици, ако товарът е бил предаден на получателя и количеството на пратките е било цяло, тарата или обвързването са били изправни и са липсвали външни признаци за достъп до товара, които биха могли да бъдат причина за недостиг на масата на товара;

11.2. За недостиг на маса и количество товарни единици, ако товарът, натоварен от изпращача във вагон (контейнер), в който се е превозвал товарът, е бил предаден на получателя с изправни пломби или ЗПУ на изпращача, както и с изправни пломби или ЗПУ (на превозвача или на митническите органи), сложени в случаите, предвидени в § 11 от настоящия Правилник;

11.3. За пълна или частична загуба на разглобяеми и резервни части, намиращи се в пломбирани автомобили, трактори и други самоходни возила, ако тези автомобили, трактори и други самоходни возила са били предадени с изправни пломби или ЗПУ на изпращача, както и с изправни пломби или ЗПУ (на превозвача или на митническите органи), сложени в случаите, предвидени в § 11 от настоящия Правилник, без повреда и външни признаци за достъп до товара, които биха могли да бъдат причина за пълна или частични загуба на разглобяеми части.

12. Към пломби или ЗПУ на изпращача или железопътния превозвач се приравняват изправните пломби или ЗПУ на митническите органи и пломбите или ЗПУ на всеки участник в превоза, сложени в съответствие с разпоредбите на § 8, член 9 от СМГС и § 11 от настоящия Правилник след граничен и митнически преглед, както и след ветеринарни, фитосанитарни и други проверки.

13. Ако пълната или частична загуба, развалянето или повредата на товара са станали по морския участък от пътя или в морско пристанище, морските превозвачи носят отговорност съгласно разпоредбите на настоящия Правилник.

Спрямо отношенията, възникващи в случай на обща авария, се прилагат законите на страната на онзи морски превозвач, чиито интереси са засегнати от общата авария.

Ограничаването на отговорността на морския превозвач не се прилага в случая, посочен в точка 3 § 1 член 33 от СМГС.

14. Железопътните и морските превозвачи се освобождават от отговорност за неизпълнение на срока за доставка на товара в следните случаи:

14.1. Железопътните превозвачи – в съответствие с § 5, член 23 от СМГС;

14.2. Морските превозвачи – в резултат от настъпването на обстоятелства с непреодолима сила (включително сложни климатични условия, при които морският превозвач не може да осъществи превоза) или от разпореждания на съответните власти (задържане, арест, карантина и други) за времето на тяхното действие.

15. Във всички останали случаи се прилагат разпоредбите на СМГС.


§ 19. Размер на обезщетението
1. Ако превозвачът трябва да обезщети изпращача или получателя на товара за сумата на щетата, настъпила в резултат от пълна или частична загуба на товара, размерът на това обезщетение се определя според цената, посочена в сметката или в заверено по установения ред копие на сметката съгласно договора за покупко-продажба.

Ако стойността на напълно или частично загубения товар не може да бъде определена по посочения ред, тогава се извършва експертиза в съответствие с националното законодателство.

2. При пълна или частична загуба на товара, превозван с обявена стойност, железопътният или морският превозвач изплаща на изпращача или на получателя обезщетение равно на сумата на обявената стойност или на част от обявената стойност, съответстваща на загубената част от товара.

Обявената стойност се посочва от товароизпращача в товарителницата.

3. Освен компенсиране на сумите, посочени в точка 1 на настоящия параграф, на обезщетение подлежат превозните такси и другите разходи, свързани с превоза на загубения товар или на загубена негова част, ако те не са включени в цената му.

Разходите и загубите на изпращачите и получателите, които не произтичат от превозния договор, не подлежат на обезщетяване.

4. При повреда, разваляне или влошаване на качеството на товара превозвачът трябва да обезщети изпращача или получателя със сума, съответстваща на понижаването на стойността на товара въз основа на акта на експертизата, съгласно § 7, член 18 от СМГС, без да обезщетява другите загуби.

5. В случай на повреда, разваляне или влошаване на качеството на товара, превозван с обявена стойност, превозвачът изплаща обезщетение на сума, която трябва да представлява част от обявената стойност, съответстваща в пропорционално отношение на процента на понижаване стойността на товара, настъпило в резултат от повредата, развалянето или понижаването на качеството на товара.

6. Размерите на обезщетенията, предвидени в точки 4 и 5 от настоящия параграф, не трябва да превишават:

6.1. Сумата на обезщетението за пълна загуба на товара, ако в резултат на повредата, развалянето или понижаването на качеството му е обезценен целият товар;

6.2. Сумата на обезщетението за загуба на обезценена част от товара, ако в резултат на повредата, развалянето или понижаването на качеството му е обезценена само част от товара.

7. При просрочване на доставката на товара се плаща глоба в размер, предвиден в член 27 от СМГС.

8. Изпращачът обезщетява на превозвача стойността на повредения вагон или стойността на ремонта на повредения вагон в случай, че повредата е станала по вина на изпращача.

9. Във всички останали случаи се прилагат разпоредбите на СМГС.


§ 20. Изплащане на обезщетенията. Лихви върху сумата на обезщетенията и надвзетите превозни плащания
1. Изплащането на сумите на обезщетенията, предвидени в § 19 от настоящия Правилник, се извършва във валутата на държавата, в която се изплащат тези суми.

2. Ако сумата на обезщетението е посочена във валутата на една държава, а плащането се извършва в друга, тогава тази сума се преизчислява по официалния курс на деня и мястото на плащане във валутата на държавата в която се изплащат тези суми.

3. В случай, че отговорът на рекламацията, връщането на надвзетите превозни плащания или обезщетенията, предвидени в § 19 на настоящия Правилник, бъдат извършени след изтичането на 180 дни от постъпването на заявлението за рекламация, на дължимата сума се начислява годишна лихва в размер на 4 % .

Лихвите се начисляват до деня на превеждане или заплащане на сумите и започват да текат от следните срокове:

3.1. По рекламациите за връщане на надвзети превозни плащания – от деня на поискването на тези надвзети суми.

3.2. По рекламациите за обезщетения, предвидени в § 19 от настоящия Правилник – от деня на заявяване на рекламацията.

4. Лихвите върху сумата на обезщетенията по исканията, възникващи от договорите за превоз на товари, предявени от участниците в превоза към изпращачите или получателите на товари, се плащат от последните в размерите и сроковете, посочени в точка 3 от настоящия параграф.
§ 21. Рекламации
1. Рекламации към железопътния превозвач се предявяват в съответствие с член 29 от СМГС.

2. Рекламациите по надвзети превозни плащания за морския участък от пътя се предявяват към морския превозвач, събрал тези суми, в съответствие с договора, посочен в точка 2.3 на § 15 от настоящия Правилник.

3. При превозите на товари от страни, прилагащи СМГС и настоящия Правилник, за страни, в които СМГС и настоящият Правилник не се прилагат, рекламациите се предявяват от получателя на товара непосредствено на последния превозвач, който осъществява предаването на товара.

4. Във всички останали случаи се прилагат разпоредбите на СМГС.


§ 22. Ред за разглеждане на рекламациите
1. Превозвачът, на който в съответствие с § 21 от настоящия Правилник е предявена рекламация, възникнала от превозния договор, е организацията, която урежда рекламацията.

2. Превозвачите са задължени в срок до 180 дни от деня на предявяване на рекламацията, потвърдено с пощенското клеймо на отправния пункт или с разписката на един от участниците в превоза, удостоверяваща получаването на непосредствено предявената рекламация, да разгледат тази рекламация, да дадат отговор на заявителя и при нейното пълно или частично признаване да заплатят дължимата сума.

Ако при предаването на еднакъв по наименование и качество товар, превозен без претоварване или с претоварване от вагони за една ширина на междурелсието във вагони за друга ширина на междурелсието от един изпращач в адрес на един получател, в едни вагони се констатира недостиг, а в други - излишък, при разглеждане на рекламацията недостигът се прихваща за сметка на излишъка.

3. Организацията, уреждаща дадената рекламация, трябва възможно най-точно да изясни същността на въпроса и правната му страна. Тя трябва да установи правото на заявителя да предяви рекламация, наличието на всички необходими документи и да провери спазването на сроковете за предявяване на рекламация в съответствие с изискванията на § 24 от настоящия Правилник. Освен това, тя трябва да реши въпроса дали рекламацията подлежи на удовлетворяване и от кого.

Всеки от участниците в превоза, получил рекламация за обезщетяване на вредата, трябва да подпечата рекламацията и всички приложени документи, като посочи официалното си наименование, датата на постъпване на рекламацията, дадения й номер, дори обезщетението да не подлежи на удовлетворяване.

В случай, че постъпи рекламация с документи, на които вече има печати, показващи, че е била разглеждана, уреждащата организация изяснява какво решение е било взето преди по дадената рекламация.

Ако към рекламацията не са приложени всички необходими документи или са приложени техни копия, железницата трябва да върне рекламацията на нейния предявител в срок до 15 дни от деня на нейното постъпване.

Отговорността за всички последствия от това дали е спазен даденият срок носи уреждащата организация.

4. Уреждащата организация разглежда рекламацията, взема решение по нея самостоятелно и изплаща на предявителя на рекламацията съответната сума, ако признава изключителната си отговорност по рекламацията.

5. Уреждащата организация, установила отговорността на други превозвачи по предявената рекламация, разглежда рекламацията с тяхно участие в следния ред:

5.1. Ако уреждащата организация констатира според обстоятелствата на делото, че по една част от рекламацията носи отговорност самата тя, а по друга част - други превозвачи, тогава уреждащата организация изпраща оригинала на заявлението за рекламация с всички отнасящи се до него документи на отговорния превозвач за разглеждане на рекламацията в онази й част, която се отнася до неговата отговорност. Останалата част от рекламацията, отнасяща се до отговорността на уреждащата организации, тя разглежда самостоятелно въз основа на копията на материалите на рекламацията;

5.2. Ако отговорни по предявената рекламация са други превозвачи, тогава рекламациите се решават по следния ред: уреждащата организация установява кои превозвачи могат да бъдат отговорни по предявената рекламация и разпределя поравно между тях 180-дневния срок, предвиден за разглеждането на рекламациите с оглед на времето, предвидено за отговор на предявителя на рекламацията;

След като установи отговорните превозвачи, уреждащата организация в 30-дневен срок от деня на получаването на рекламацията изпраща оригинала на заявлението за рекламация с всички отнасящи се до него документи на един от отговорните превозвачи по свое усмотрение и по един екземпляр от съпроводителното писмо на всеки от останалите превозвачи за сведение. В съпроводителното писмо на уреждащата организации се посочва кога и на кого е изпратена оригиналната рекламация, както и срокът за разглеждане на рекламацията от всеки участник в превоза.

Изпращането на рекламацията от уреждащата организация до един от превозвачите до 30-дни по-късно не може да служи като основание за отклоняване на рекламацията от негова страна.

5.3. Превозвач, получил оригинала на рекламацията, е длъжен в срока, определен за него от уреждащата организация, да разгледа рекламацията и да даде отговор по нея на уреждащата организация и да изпрати копия на този отговор до останалите участници в превоза.

Ако някой от превозвачите, получили рекламацията, не отговори на нея в определения му от уреждащата организация срок, последната изпраща напомняне с препоръчана поща.

Ако превозвачът, разгледал рекламацията, признава своята отговорност по нея, той е длъжен да се разплати по признатата сума с уреждащата организация в съответствие с Правилника за разчетите в международния пътнически и товарен железопътен транспорт и двустранните договори за разплащанията.

Ако превозвачът, разгледал оригинала на рекламацията, не признава отговорността си, той е длъжен в срока, установен за него от уреждащата организация, да изпрати оригинала на рекламацията на друг превозвач, когото той смята за отговорен по рекламацията, и същевременно да извести за това както уреждащата организация, така и другите превозвачи. Всеки следващ (включително и последният) превозвач, получил рекламацията, на свой ред е длъжен да я разгледа в срока, започващ да тече от деня на изпращането на рекламацията до него, и да даде отговор на уреждащата организация и останалите превозвачи;

5.4. Ако в резултат на разглеждането на рекламацията от всички превозвачи се окаже, че според тези обстоятелства е невъзможно да се установи отговорният превозвач, а рекламацията е обоснована и подлежи на удовлетворяване, уреждащата организация има право да разпредели сумата за обезщетяване на вредата между всички превозвачи пропорционално на тарифните километри, изминати от дадената пратка с всеки вид транспорт отделно;

5.5. Ако един или няколко превозвачи дадат отговор на уреждащата организации дори по-късно от установения срок, но признават рекламацията, уреждащата организация е длъжна да уведоми предявителя на рекламацията за нейното признаване;

5.6. Ако един или повече от превозвачите дадат на уреждащата организация отрицателен отговор по рекламацията след установения от нея срок, уреждащата организация е длъжна на това основание да отклони рекламацията на предявителя.

6. В случай, че предявителите на рекламацията подадат иск в съда по по-рано предявени рекламации, въпросът за разпределянето на сумата на обезщетението за вредата между превозвачите се разрешава по реда, определен в § 25 от настоящия Правилник, като при това лихвите по сумата на обезщетението и съдебните разходи се поемат от онези участници в превоза, по чиято вина е бил задържан отговорът на рекламацията или е бил получен отрицателен отговор.

7. Задълженията на железопътния превозвач, определени с разпоредбите на § 8, член 29 от СМГС, се разпростират и върху морския превозвач.

8. При липса на необходимите указания в настоящия Правилник се прилагат разпоредбите на член 29 от СМГС.


§ 23. Искове. Подсъдност
1. Право за предявяване на иск, основано на превозния договор, притежава лицето, което има право да предяви рекламация към превозвачите. Искът може да бъде подаден едва след предявяване на рекламацията.

2. Лицето, имащо право да предяви иск, може да предяви иск само срещу онзи превозвач, на когото е била предявена рекламацията, и само ако срокът за разглеждане на рекламацията, определен в § 22 от настоящия Правилник, не е бил спазен или ако в течение на този срок предявителят на рекламацията е бил уведомен за нейното пълно или частично отклоняване.

3. Иск може да бъде подаден само в съответния съд на страната, на чиито железопътни превозвачи е била предявена рекламацията.

Иск срещу морския превозвач може да бъде предявен в съответния съд само на Руската федерация или Република България.


§ 24. Давност на рекламациите и исковете
Давността на рекламациите и исковете се определя в съответствие с разпоредбите на член 31от СМГС.
§ 25. Ред за компенсиране на изплатените суми
Компенсирането на изплатените суми се осъществява по реда, определен с член 33 от СМГС.
§ 26. Прилагане на вътрешните правилници
При липса на необходимите указания в настоящия Правилник, в СМГС и СИ към СМГС при превоза на товари се прилагат предписанията на националното законодателство на държавите на превозвачите от българска и руска страна.
§ 27. Ред за изменение и допълнение на настоящия Правилник
С общото съгласие на Страните по Спогодбата в настоящия Правилник могат да се правят изменения и допълнения, които се оформят с утвърждавани от Страните протоколи.
§ 28. Влизане в сила. Публикация
Настоящият Правилник влиза в сила от датата на неговото утвърждаване.

Настоящият Правилник, както и измененията и допълненията в него се публикуват в съответствие с вътрешните правилници, действащи в железопътния и водния транспорт на Република България и Руската федерация.В публикацията трябва да бъде посочена датата на влизането на Правилника в сила, както и на измененията и допълненията, направени в него.Каталог: IAJI -> wwwFWRAEA.nsf -> f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Тарифа за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Железопътна администрация
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Наредба №4 от 27 март 1997 Г. За железопътните прелези
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Наредба №58 от 2 август 2006 Г. За правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Директива 94/63/ео на европейския парламент и на съвета от 20 декември 1994 година
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Първа общи положения ч
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Наредба №57, дв 55/25. 07. 2004 въвеждаща Directive 96/48/ec interoperability of the trans-European high-speed rail system


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница