Утвърждавам, възложителстраница6/13
Дата06.04.2017
Размер1.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Приложения:


  • документи за завършено образование, професионална квалификация и трудов стаж на всеки един от инженерно-техническия състав на участника;

  • други, по преценка на участника.


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 9: Декларация за запознаване с обекта:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с обекта

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична карта № ………………………………….., издаден на …………………… от МВР………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на …………………………….. (посочете длъжността) на ………………………………….. (посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”, Обособена позиция: ....................,Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта на ………………. 2014 г. и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение № 10: Образец на ценова оферта:
До

СО – район „Надежда”

гр. София 1220

ул. „Кирил Дрангов” № 55

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”
Обособена позиция: ..........
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”,
Ние от .......................................................................................................................................................

/изписва се името на участника/

……………………………………...............................................………....................................../ЕИК/БУЛСТАТ/

………………………………………………………………………………………………………./адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:Цена за цялостно изпълнение на Обособена позиция № ............. от поръчката: ................…………… лева без ДДС /словом…………….............………………../ лева
В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение по договора в размер на ………………………………………….
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде …………………. дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР – Приложение № 10А.
2. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Приложение №10Б.

……………………….г. Декларатор: ­ ……………………….(дата на подписване) (подпис и печат)

Упълномощен да подпише предложението на сума ……………….....….…. от името и за сметка на …………………………………………………………………...........................….. /изписва се името на участника/ …………………………………………………………..…………….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/.Приложение № 10А: КСС

Забележка: Попълва се тази КСС, съответстваща на обособената позиция, за която кандидатсва участникът.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 1: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част ВиК: присъединяване и оборудване на сонд. Кладенец, водна площ, площадкови мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система”

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕКТ: РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГЛАВЕН ВХОД „СЕВЕРЕН ПАРК” ОТ

УЛ. „ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Поз.

Описание

М-ка

К-во

Ед.цена

Об.цена

Межд.суми
1

2

3

4

5

6_

7
ЕТАП I

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1. Присъединяване и оборудване на сонд. Кладенец - част ВиК

 

 
1

Стоманени тръби DN80

Л.м

2 
2

Стоманени тръби DN65

Л.м

2 
3

ТФ DN80/80

Бр.

1 
4

ТФ DN80/65

Бр.

2 
5

КоФ DN80/900

Бр.

2 
6

Свободен фланец DN80

Бр.

7 
7

Глух фланец DN65 с резба ф 2”

бр.

1 
8

Глух фланец DN80 с резба ф 3”

Бр.

1 
9

Фланшов накрайник ф90

Бр.

1 
10

Фланшов накрайник ф75

Бр.

1 
11

СК DN80 с ел.задвижка

Бр.

1 
12

СК DN65 с ел.задвижка

Бр.

1 
13

СК ф 2»

Бр.

1 
14

ОК DN80

Бр.

1 
15

Филтър DN80

Бр.

1 
16

Водомер DN80 за студена вода

Бр.

1 
17

Таймери

Бр.

2 
18

Потопяема помпа с q = 18,00 куб.м/час, Н= 115,00м; P=11.00kW

Бр.

1 
 

общо

 

 

 

 2.Част ВиК – водна площ

 

 

 

 

 
І.

Строителна част

 

 

 

 

 
1

Изкоп с шир.до 2,00 м и дълб. до 2,00 м

Куб.м

120

 
 
 

70% машинно:

Куб.м

84 
 

30% ръчно:

Куб.м

36 
2

Извозване на излишната пръст

Куб.м

18

 
 
 

- натоварване и разтоварване от самосвал

Куб.м

18 
 

- превоз със самосвал на ….. км

Куб.м

18 
 

- разриване

Куб.м

9 
3.

Обратна засипка с мека пръст

Куб.м

102 
4.

Доставка и полагане с трамбоване на пясъчна подложка с деб.15 см

Куб.м

8 
5.

Доставка и полагане на пясъчна засипка с деб. 20 см

Куб.м

10 
ІІ.

Монтажни работи тласкател

 

 

 
 
1.

ПЕВП тръби PN10 ф 90 мм

Л.м

50 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница