Утвърждавам, възложителстраница1/4
Дата22.07.2016
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-40, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

УТВЪРЖДАВАМ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….

КМЕТ НА СО - РАЙОН „НАДЕЖДА”

инж. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма “a” от ЗОП
Предмет:

Извършване на аварийни ремонти в 101-во СОУ „Бачо Киро”, 63-то ОУ „Христо Ботев”, 153-та ПГ „Неофит Рилски”, 141-во ОУ „Народни будители”, 98-мо НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 102-ро ОУ „Панайот Волов”, находящи се на територията на Столична община – район „Надежда”.


София 2013г.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-40, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ І: Публична покана


РАЗДЕЛ ІІ: Технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ III : Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

РАЗДЕЛ IV: Критерии за извършване на избора на изпълнител

РАЗДЕЛ V: Заявление за участие в процедурата (Приложение №1)

РАЗДЕЛ VI: Оферта на кандидата (Приложение №2)


Приложение № 2а: Ценова оферта

Приложение № 2б: Техническа оферта

РАЗДЕЛ VII: Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3)

РАЗДЕЛ VIII: Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 4)


РАЗДЕЛ IX: Декларация за участие или не на подизпълнители (Приложение № 5)

РАЗДЕЛ X: Декларация по § 1, т. 12 от ДР на ЗОП (Приложение № 6)

РАЗДЕЛ XI: Проект на договор (Приложение № 7)


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

РАЗДЕЛ I: Публична покана

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com
РАЗДЕЛ ІІ: Технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката
1. Предмет на поръчката:

СО - район „Надежда” обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на аварийни ремонти в 101-во СОУ „Бачо Киро”, 63-то ОУ „Христо Ботев”, 153-та ПГ „Неофит Рилски”, 141-во ОУ „Народни будители”, 98-мо НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 102-ро ОУ „Панайот Волов”.Обща прогнозна стойност на поръчката: 75 000.00 лв. /седемдесет и пет хиляди лева/ без начислено ДДС или 90 000.00 лв. /деветдесет хиляди лева/ с ДДС.

2.  Място на изпълнение на поръчката:

1. 101-во СОУ „Бачо Киро” - гр. София, жк. „Надежда”, ул. „Илиенско въстание” №36;

2. 63-то ОУ „Христо Ботев” – гр. София, кв. „Требич”, ул. „Леденика” №12;

3. 153-та ПГ „Неофит Рилски” – гр. София, ул. „Народни будители” №2;

4. 141-во ОУ „Народни будители” – гр. София, жк. „Свобода”;

5. 98-мо НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Махония” №2;

6. 102-ро ОУ „Панайот Волов” – гр. София, ул. Звезда” №3.
3. Срок за изпълнение на поръчката – срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е съобразно предложеното от класирания на първо място и избран за изпълнител участник, но не повече от 40/четиридесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора.
4. Технически спецификации:

1а. Авариен ремонт на амортизирана и дефектирала ел. инсталация на 101-во СОУ „Бачо Киро”:

Видове СМР


МяркаKоличество

 

Електро монтажни работи

 

 

1

Демонтаж, доставка и монтаж на нови ключове за осветление

бр.

28


2

Демонтаж, доставка и монтаж на нови контакти тип шуко със защитен капак

бр.

56


3

Демонтаж на стари ел. проводници
 

4

Доставка и монтаж на нови ел.проводници СВТ 3*4мм2 вкл.кабел канал

мл

2250

5

Доставка и монтаж на нови ел.проводници ПВВ-МБ1 3*2,5мм2 вкл.изкопаване и подмазване на каналите

мл

250

6

Доставка и монтаж на ел.проводници ПВВ-МБ1 3*1,5мм2

мл

450

7

Доставка и монтаж на разпределително ел.табло за скрит монтаж

бр.

4

8

Доставка и монтаж на АП 3P63A

бр.

4

9

Доставка и монтаж на дефектнотокова защита ДТЗ 3P40A

бр.

4

10

Доставка и монтаж на АП-1P32A

бр.

10

11

Доставка и монтаж на АП-1P25A

бр.

10

12

Крепежни елементи

 

 


1б. Авариен ремонт на 63-то ОУ „Христо Ботев”:
Видове СМР

Мярка

Количество

 

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

 

 

1

Демонтаж на тоалетни мивки

бр.

3

2

Демонтаж на фаянс вкл стара основа - хастар

м2

36

3

Демонтаж тоалетни чинии

бр.

5

4

Демонтаж смесителни батерии

бр.

2

5

Демонтаж на врати

бр.

7

 

МОНТАЖНИ РАБОТИ

 

 

1

Доставка и монтаж врати АL с р-ри 2.00м Х 0,90м - 14 бр вкл възстановяване

м2

12,6

2

Изстъргване на латекс по таван и стени

м2

70

3

Шпакловка по стени и таван с готова смес 30%

м2

21

4

Латекс постени и таван двукратно

м2

87

5

Направа на изравнителна циментова мазилка по стени

м2

67,5

6

Доставка и монтаж на фаянс (I - во качество) на лепило, вкл. Направа хастар

м2

70

7

Направа на изравнителна циментова замазка под

м2

23

88

Доставка и монтаж на теракот, матиран с дълбок релеф, на лепило ( I - во качество )

м2

23

9

Доставка и монтаж на тоал. мивки вкл. сифони

бр.

3

10

Доставка и монтаж на смесителна батерия

бр.

3

11

Доставка и монтаж на моноблок

бр.

5

12

Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела

бр.

2

 

ВиК

 

 

11

Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16,20 и фитинги за тях

м

13,5

2

Демонтаж стара канализация Ф 110

м

17,5

3

Доставка и монтаж канал от Ф 110, вкл фасонни части и скоби за укрепване

м

17,5

4

Извозване на строителни отпадъци с контейнер

бр.

1


1в. Авариен ремонт на 153-та ПГ „Неофит Рилски”:
Видове СМР

мярка

количество
Ремонт на вертикални водопроводни щренгове

1

Демонтиране на поцинковани тръби в сграда3/4"

м

20
2

Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 1"

м

20
3

Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 2"

м

20
4

Механизирано разбиване на стоманобетонна плоча

м2

1
5

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови ППР Стаби тръби ф20-топла вода

м

20
6

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови ППР Стаби тръби ф32-топла вода

м

20
7

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови ППР Стаби тръби ф63-студена вода

м

20
8

Захващане на ППР тръби ф20 към стени с 13 скоби на етаж

бр.

52
9

Захващане на ППР тръби ф32 към стени с 8 скоби на етаж

бр.

32
10

Захващане на ППР тръби ф63 към стени с 4бр. скоби на етаж

бр.

16
11

Монтаж на сферичен спирателен кран ф63 с изпразнител

бр.

1
12

Монтаж на ППР тройник 63-32-63 - студ. Вода и преходник 32-20

бр.

4
13

Монтаж на ППР тройник 32-20-32 - топла вода

бр.

4
14

Монтаж на тройник 63ППР-63метал-63ППР - студ. Вода

бр.

4
15

Доставка и монтаж на колена ф63

бр.

8
16

Доставка и монтаж на колена ф32

бр.

8
17

Доставка и монтаж на колена ф20

бр.

2
18

Доставкаи монтаж на пожароустойчив гипсокартон

бр.

10
19

Доставкаи монтаж на UD и CD профили

м

54
20

Доставка и полагане фина гипсова мазилка с готова смес и оформяне на ъглите

м2

14,4
21

Блажна боя по гипсова мазилка двукратно

м2

14,4
1

Демонтаж стари врати

бр.

6
2

Демонтаж на тоалетни мивки

бр.

2
3

Демонтаж на фаянс вкл стара основа - хастар

м2

53
4

Демонтаж на клекала

бр.

4
5

Демонтаж на писоари

бр.

3
6

Демонтаж смесителни батерии

бр.

2
7

Демонтаж на подов сифон

бр

1
8

Доставка и монтаж обръщане и боядисване на врати АL с р-ри 2,00м Х 0,8 м - 6бр

м2

9,6
9

Изстъргване на латекс по таван и стени

м2

47
10

Шпакловка по стени и таван с готова смес 30%

м2

14,3
11

Латекс по стени и таван двукратно

м2

47
12

Направа на изравнителна циментова мазилка по стени

м2

65
13

Доставка и монтаж на фаянс (I - во качество)

м2

65
14

Направа на изравнителна циментова замазка под

м2

18
15

Доставка и монтаж на теракот, матиран с дълбок релеф, на лепило ( I - во качество )

м2

18
16

Доставка и монтаж на тоал. мивки вкл. сифони

бр.

2
17

Доставка и монтаж на смесителна батерия

бр.

2
18

Доставка и монтаж на моноблок

бр.

4
19

Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела

бр.

2
20

Извозване на строителни отпадъци с контейнер

бр.

1

1г. Авариен ремонт на покрив на 141-во ОУ „Народни будители”:
Видове СМР

мярка

количество

 

Покрив

 

 

1

Демонтаж на стара хидроизолация

м2

150

2

Доставка и полагане на хидроизолация с посипка

м2

150

3

Доставка и полагане на грунд

м2

150

4

Доставка и монтаж водосточни тръби

мл

48

5

Демонтаж доставка и монтаж на улуци

мл

90

6

Доставка и полагане на улама

мл

40


1д. Авариен ремонт на 98-мо НУ „Св. Св. Кирил и Методий”:
Видове СМР

Мярка

Количество

 

 

 
 

І. САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

 
1

Демонтаж на стара дограма

бр.

2

2

Доставка и монтаж на PVC дограма вкл.обръщане

м2

4

3

Изстъргване на латекс по таван и стени

м2

60

4

Шпакловка по таван с готова смес 30%

м2

18

5

Латекс по таван двукратно

м2

60

6

Демонтаж на фаянс по стени

м2

81

7

Изравнителна мазилка по стени

м2

81

8

Доставка и монтаж на фаянс по стени

м2

81

9

Демонтаж на стари WC

бр.

5

10

Доставка и монтаж на моноблок

бр.

5

11

Демонтаж на мивки

бр.

3

12

Доставка и монтаж на мивки вкл. сифони

бр.

6

13

Денонтаж доставка и монтаж на смесителна батерия

бр.

3

14

Доставка и монтаж на теракот

м2

25

15 

Направа на изравнирелна замаска по под

м2

19

16

Демонтаж на подов сифон

бр.

3

17

Доставка и монтаж на подов сифон ф50

бр.

3

18

Блажна боя по радиатори двукратно/шкурене/

бр.

2

19

Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела

бр.

4

20

Извозване на строителни отпадъци с контейнер

бр.

1


1е. Авариен ремонт на 102-ро ОУ „Панайот Волов”:
Видове СМР

мярка

количество

Монтаж на скеле1

Монтаж на тръбно скеле

кв.м

160

2

Демонтаж на тръбно скеле

кв.м

160

Външна мазилка1

Изчукване на стара подкожушена мазилка

кв.м

158

2

Измазване на фасадна стена, вкл. обръщане на прозорци

кв.м

158

3

Демонтаж, укрепване и монтаж на водосточни тръби

мл

38

Извозване на строителни отпадъци1

Контейнер за строителни отпадъци

бр.

2


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

гр.София 1220, ул. “Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница