Утвърждавам, Заповед №1308/14. 09. 2017 г. Валери стояновстраница3/3
Дата30.07.2018
Размер0.66 Mb.
1   2   3С + 0,6

прозорецврата
D
+0,6


В + 0,3

ОБРАЗЕЦ № 12УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛКИ КЪМ ЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ / ПРУ/


КЪМ СКРИВАЛИЩЕТО
20 см

 1. см


ПРОТИВОРАДИАЦИОННО

УКРИТИЕОБРАЗЕЦ № 13СПИСЪК
НА ВИДОВЕТЕ ИМУЩЕСТВА НА ГРУПИТЕ


№ по ред

ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА

МЯРКА

КОЛИЧЕСТВО

1.

Индивидуални средства за защита1.1.

Противогази ПГ-11.2.

Респиратори1.3

Памучно-марлени превръзки1.4

Престилки1.5.

Гумени ръкавици1.6.

Гумени чорапи1.7

Калиев йодит2.

Медицинско имущество2.1.

Санитарни чанти2.2.

Носилки2.3.

Шини2.4.

Бинт2.5.

Памук3.

Противопожарно имущество3.1.

Кофпомпи3.2.

Пожарогасители3.3.

Кофи3.4.

Тупалки гумени4.

Други


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Към чл.8 , ал.1

П Р О Г Р А М А

За подготовка на децата от предучилищна възраст в държавни, общински, частни и с чуждестранно участие детски градини за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

ВЪВЕДЕНИЕ :

Стихийните сили на природата са причина за безброй човешки жертви.

Всяка година в света те причиняват и огромни материални щети, които непосредствено засягат много човешки съдби .

Статистическите данни показват, че едно от най-опустошителните бедствия са пожарите – социално зло с опасни и тежки последици. Те са сред най-често срещаните ежедневни рискови ситуации . За разлика от природните бедствия, те се дължат най-често на човешката небрежност към правилата и мерките за пожарна и аварийна безопасност. При пожарите най-безпомощни и беззащитни са децата. Нерядко играта с огъня става причина за тях , включително за горски пожари със стихийни размери и усложнена обстановка.

Нашата страна е ратифицирала Конвенцията за защита правата на детето и Международната харта за правата на човека. В пакта за гражданските права е посочено, че основно право на човек е правото му на живот и на благоприятна жизнена среда. Високохуманно задължение на обществото е да осигури необходимите условия за това.

Неоспорим факт е, че независимо от непрестанния технологичен напредък и повишаването стандарта на живот, на съвременния човек често се налага да действа при кризисни ситуации, възникнали в резултат на пожари и аварии, природни бедствия и катастрофи. Знанията за тях , отчитането на предпоставките и условията за тяхното възникване, за начините на предотвратяването им, както и усвояването на знания и умения за защита и самозащита са елементи на специфично обучение с акцент върху приложение на знанията в практически ситуации. Значимостта му за защита на здравето и живота на бъдните поколения изисква задължителност и непрекъснатост на неговото осъществяване .

Тези съображения налагат мнението, че детската градина е едно от местата , където е необходимо да се постави началото на целенасочено и системно обучение по проблематиката за действие при кризисни ситуации по време на природни бедствия, аварии, катастрофи и пожари. То е етап от формиране на глобална култура на превенция в системата на образованието, съобразена с националните особености и съществуващите опасности в страната .

ЦЕЛИТЕ на обучението са насочени към :


 • Опазване здравето и живота на децата .Осъзнаване на здравето като ценност .

 • Овладяване на система от общи представи за природните явления и закономерности, начини за поведение в критични ситуации.

 • Изграждане на предпоставки, необходими за адаптирането на детето според възникналата ситуация .

 • Формиране на позитивна личностна нагласа към обучението, психическа устойчивост за адекватно възприемане и действие в критични ситуации .

 • Изграждане на предпоставки , необходими за адаптирането на детето според възникналата ситуация .

 • Създаване на трайни умения у детето да бъде отговорно за поддържането и опазването на здравето и живота , за защита при критични ситуации. Задачите и обемът на учебното съдържание са съобразени със специфичните възрастови особености на децата и са съгласувани с психолози и МОМН.

За да е целесъобразно, обучението трябва да се провежда в рамките на предвидените ситуации през годината и неговата сложност да се увеличава пропорционално с възрастта на децата .

При реализиране на учебния материал е необходимо да се търси оптимално въздействие, както чрез традиционните форми и методи, така също и чрез специфичните изразни средства на художественото слово, изобразителното изкуство и обучението чрез различни видове игри .
 1. ГРУПА
№ по ред

ТЕМИ

Брой ситуации

1.

Изграждане на представи за понятията „вятър” и ,,дъжд “

1

2.

Изграждане на представи за понятията ,,буря” и ,,наводнение”.

1

3.

Изграждане на представи за понятията ,,огън“, ,,горене“ и ,,дим “.

1

4.

Запознаване с причините за поява на пожар и опасността от него .

1
ОБЩО :

4

1. Изграждане на представи за понятията ,,вятър “ и ,, дъжд “

Вятърът и дъждът като природни явления . Ползата от тях . Вредата – когато са много силни и продължителни . Въздействие върху хората и предметите . Възпроизвеждане на поведенчески норми според ситуацията – проливни / поройни/ дъждове и силни ветрове .


 1. Изграждане на представи за понятията ,,буря “ и ,,наводнение”.

Бурята и наводнението като природни явления. Причини за наводненията .Въздействие на бурята и наводнението върху хората, животните и заобикалящата ни среда ,Какво трябва да правим при буря и наводнение .

 1. Изграждане на представи за понятията ,,огън “, ,,горене” и ,,дим “.

Изграждане на представа за понятията и осмисляне на причинно-следствената връзка между тях.

 1. Запознаване с причините за поява на пожар и опасността от него .

Запознаване с причините за поява на пожар и опасността от него. Възпитаване на елементарни умения за недопускане на пожари и самозащита

III. ГРУПА

№ по ред

ТЕМИ

Брой ситуации

1.

Осъзнаване причините за бедствията – наводнение .

1

2.

Осъзнаване причините за пожар.

1

3.

Запознаване с труда на специалистите, които защитават хората от природни бедствия . Земетресение – правила за поведение

1

4.

Запознаване с труда на специалистите, които защитават хората от пожари.

1

5.

Огънят – приятел и враг на човека.

1
ОБЩО :

5

1.Осъзнаване причините за бедствията – наводнение .

Наводнението като природно бедствие . Причини за възникване на наводнение . Какво трябва да правим при наводнение.

2. Осъзнаване причините за пожар.

Разширяване и конкретизиране на понятията, свързани с пожарната опасност и последиците от детската игра с огън.

3. Запознаване с труда на специалистите, които защитават хората от природни бедствия. Земетресение – правила за поведение.

Запознаване на децата с труда на специалистите от ,,Гражданска защита”. Земетресението като природно бедствие. Въздействие върху заобикалящата ни среда и хората .Възпитание на положително отношение, уважение и признателност към грижите , които полагат спасителите за защита здравето и живота на хората .

4. Запознаване с труда на специалистите, които защитават хората от пожари .

Запознаване с труда на пожарникарите от национална служба ,,Пожарна и аварийна безопасност “ – МВР. Съобщение за пожар. Възпитание на уважение към труда на пожарникарите . 1. Огънят – приятел и враг на човека.

Осъзнаване на причините за пожар и най-често срещаните ситуации в бита
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


№ по ред

ТЕМИ

Брой ситуации

1.

Разширяване, систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при бедствия – буря и наводнение .

1

2.

Разширяване , систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при пожар .

1

3.

Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от природни бедствия. Земетресение – правила за поведение .

1

4.

Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от пожари

1

5.

Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на бедствие.

1

6.

Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на пожар.

1
Общо :

6

1. Разширяване, систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при бедствия – буря и наводнение

Бурята и наводнението като природно бедствие. Причини за възникване. Правила за поведение – в населено място, в планината, в полето. Наводнение – правила за поведение.

2. Разширяване, систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при пожар.

Пожарът като бедствие. Причини за възникване. Правила за поведение в дома, детската градина , планината , полето .

3. Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от природни бедствия. Земетресение – правила за поведение. Запознаване на децата с труда на специалистите от ,, Гражданска защита“. Земетресение – правила за поведение.

4. Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от пожари.

Запознаване на децата с труда на пожарникарите от Национална служба ,,Пожарна и аварийна безопасност” – МВР. Съобщение за пожар.

5. Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на бедствие.

Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на наводнение. Действие при наводнение в населено място. Действие при земетресение , когато се намираме в сграда . Необходимост от защита на дихателните органи при замърсяване на въздуха с отровни газове. Тренировка по поставяне на детски противогаз и / или памучно-марлена превръзка .

6. Овладяване на техники и поведенчески модели в случай на пожар.

Практическо усвояване на елементарните правила за пожарна безопасност .
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница