Уважаеми жители на община Сандански, Госпожи и господаДата16.10.2018
Размер126.91 Kb.
Уважаеми жители на община Сандански,

Госпожи и господа,
В духа на утвърдената традиция представям пред вас резултатите от извършената работа през първата година на втория ми мандат.

Принципът, от който се ръководя в работата си като кмет е доброто на хората, с убеждението, че проблемите нямат политически цвят. Следвах принципите за прозрачност и гласност в управлението. Винаги съм разчитал на вашето доверие, но и на вашата критичност, защото съм убеден, че хората са най-добрият коректив на всяко управление.

Определихме реални и ясни приоритети в работата на екипа ми, съобразени с динамичното развитие на общината и безспорното утвърждаване на общината като туристически и балнеолечебен център с национално и международно значение. Бъдещото икономическо развитие на общината е свързано именно с туризма. Имаме най-благоприятните предпоставки за това: уникални природни дадености, богато културно-историческо наследство и единния културно-исторически комплекс Сандански-Мелник-Роженски манастир, наличие на човешки ресурс.

Резултатите от досегашната ни работа дават основание да заявим, че Сандански се развива и утвърждава като модерна българска и европейска община, икономически просперираща.

Благодаря за разбирането и подкрепата на всички институции и организации и преди всичко на Общинския съвет за конструктивната ни работа при решаване на задачи, важни за многостранния живот на общината.
Основни задачи за изминалата година
- Продължаване реконструкцията на старата и изграждане на нова инфраструктура на общината, със средства както от европейски фондове, така и от собствени приходи;

- Реализиране на социалната политика на общината, насочена към хората в неравностойно положение, социално слаби, възрастни хора;

- Създаване на условия за съвременен образователен процес с грижа за младите хора и тяхното бъдеще;

- Развитие на културната дейност за обогатяване на духовния живот на жителите на града и общината, осъвременяване на материалната база за културни дейности;

- Разширяване сътрудничеството със Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите и Промишлено-търговската камара и все по-активното участие на общината в съвместни дейности;

- Установяване на успешни контакти чрез различни форми на трансгранично сътрудничество и евроинтеграция с Република Гърция и Република Македония в името на общите ни интереси;

- Активно международно сътрудничество със страни, членки на Европейския съюз и побратимяване с градове от Русия в интерес на бизнеса и социалната ни политика;

- Подобряване качеството на административното обслужване на служителите.


Преди да очертая постигнатите резултати в различни направления, искам да напомня, че те се базират и на Стратегията за развитие на община Сандански до 2013 год. В момента работим за нейното актуализиране. Важно е да отбележа, че общината получи сертификат на Агенция “Глобъл-рейтинг” АД за дългосрочен и краткосрочен кредитен рейтинг, което е оценка за резултатна работа и по-специално за кредитоспособността на общината да обслужва финансовите си задължения.

Град Сандански е удостоен със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за “Уникално европейско селище”. Призът се връчва от Европейския форум на експертите и официалното представителство на уникалните селища в Европа. Сандански получава този приз за историческо и културно развитие и уникални дадености, което дава широки възможности за развитието на града и общината.


КАКВО ПОСТИГНАХМЕ?
Инфраструктура и инвестиционна политика
- Рехабилитация на старата и изграждане на нова инфраструктура на територията на общината.

Продължихме политиката в това направление като осигурихме финансиране от местни приходи и участие с проекти по програми, финансирани от централни ведомства.  1. Обекти, финансирани от община Сандански:

За цялостно асфалтиране на 6 км. улична настилка и изкърпване на асфалтовата настилка на останалите улици в града, за асфалтиране на улици в селата Поленица, Лиляново, Петрово и Дамяница, за хоризонтална маркировка на 11 км. улици, за зимно поддържане и снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа вложихме 1 041 900 лв.

Извършихме основен ремонт на общинската пътна мрежа на обща стойност 433 837 лв., което включва пътя гр. Сандански – м. Попина лъка, път с. Склаве – с. Ласкарево и път І-1 с. Лешница .

За енергийно-ефективна рехабилитация на уличното осветление в населените места в общината, за подмяна на разпределителни касети и извеждане на ел.табла и за основен ремонт на ел. инсталацията на Летния театър вложихме 472 516 лева.

Изградихме водопровод по ул. “Бистрица” в град Сандански на стойност 118 583 лв. Извършихме ремонт на лечебен профилакториум “Мирото” на стойност 34 286 лв., както и основен ремонт на фонтана при входа на града на стойност 120 000 лв. Изградихме пенсионерски клуб в с. Лиляново на стойност 14 283 лв., пенсионерски и спортен клуб в с. Дамяница на стойност 21 600 лв.

135 960 лв. вложихме за закупуване на инвентар за направление “Чистота” /метални кофи и контейнери/, машини за сметосъбиране за гр. Сандански и кола за сметосъбиране за район Катунци.

Осигурихме компютърни конфигурации за общинска администрация и читалища на стойност 20 000 лв. За Медицинския център закупихме уредба за прочистване на рентгенови снимки на стойност 10 450 лв.2. Обекти, финансирани от фондове, по проекти и от министерства:

Реализира се проект по програма ФАР-МРРБ “Струмският път от неолита до ранното християнство” на стойност 315 189 лв.

По същата програма изграждаме бизнес-център за развитие на земеделието и туризма в гр. Сандански на стойност 208 798 лв.

Финансиран от МРРБ, изградихме свързващ водопровод до водоемите висока зона в гр. Сандански на обща стойност 956 246 лв.

До края на този месец ще влезе в експлоатация Пречиствателна станция за отпадни води /ПОСВ/ с. Вълково на стойност 594 370 лв. Обектът има голямо значение за решаване на екологични проблеми, касаещи чистотата на р. Струма и принос към трансграничното ни сътрудничество с Република Гърция.

С финансиране по ПУДОС се изгражда канализацията на с. Ново Делчево на стойност 700 000 лв. и се завърши канализацията на с. Дамяница.

1 034 067 лв., осигурени от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, вложихме за изграждане на подпорни стени и други възстановители работи при с. Виногради, с. Левуново, в района ДДМУИ с. Петрово, както и подпорна стена и други възстановителни работи по коритото на р. Санданска Бистрица.

3. За поддържане чистотата в населените места по договор на общината със “Стройкомтранс” ЕООД се извършва сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на обществени терени /метене/, поддържане и експлоатация на депото за ТБО, зимно почистване и поддържане на улици и обществени терени, както и миене на улици на обща стойност 677 932 лв.

Продължиха грижите ни за поддържане на зелените площи и през тази година – 600 дка в гр. Сандански и 150 дка в другите населени места за което сме осигурили 324 000 лв.Дейността на Дирекция “Устройство на територията и инвестиционна политика” има пряко отношение към решаване проблемите на гражданите и добрия социален климат на общината.
Ако конкретизираме в цифри извършените от тази дирекция административни услуги, дейности по кадастър и регулация, както и по архитектурно-строителен контрол, техният брой е значителен. Постъпилите, разгледани и решени молби, искания, жалби и сигнали от граждани, писма и разпореждания на различни инстанции за отчетната година са 3 891 бр.

Беше изготвена, приета и обявена на заинтересованите лица кадастралната карта и кадастрални регистри за землището на гр. Мелник.

Продължи работата по обявяването на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Сандански.

Приет бе помощен план за имотите на бившите собственици на земеделски земи на територията на Промишлената зона на града.

Беше изготвен, процедиран и одобрен План за уличната регулация на м.”Нишан Таши”.

Постъпленията от извършените технически услуги са в размер на 273 720 лв.

Трябва да се отбележи, че сме длъжни на жителите на общината и нашите гости по решаването на молбите и жалбите в срок и качество , за което мисля , че има какво да се направи от екипа.
Дирекция “Стопанска политика и евроинтеграция”
След одобрението от Европейската комисия на националните оперативни програми и реалното им стартиране, дейността на отдел “Приватизация, проекти и европейска интеграция” в края на 2007 год. навлезе в нова фаза. Същността на дейността му се състои в подготовката на общински проекти, кандидатстващи за финансиране пред националните оперативни програми и по Националната програма за развитие на селските райони.

= По оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013” са подадени три проекта:

- “Рехабилитация на пътя гр. Мелник – с. Рожен”, за който е подписан договор на стойност 5 000 000 лв. и са стартирали строителни дейности по рехабилитацията;

- “Реконструкция на детски градини в община Сандански”;

- “Ремонт на социалния патронаж”.

Трите проекта са на стойност 12 000 000 лв.

= По оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013” са подадени два проекта на обща стойност 1 400 000 лв.

Проектите са за техническа помощ, за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за гр. Сандански” на стойност 12 000 000 лв. и “Изграждане на втора клетка на регионалното депо за твърди битови отпадъци на общините Сандански, Кресна и Струмяни” за 4 000 000 лв.

= По оперативна програма “Административен капацитет” са подадени два проекта на обща стойност 850 000 лв.

= По оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” отделът подпомогна подготовката на два проекта на училища от града, по които общината е партньор. В момента се подготвя проектно предложение за ДДМОУ с. Петрово, което предвижда професионално обучение на персонала, както и реконструкция и модернизация на рехабилитационен блок.

По програмите “Транспорт”, “Конкурентноспособност на българската икономика” и по Националната програма за развитие на селските райони, отделът продължава работа по координация, набиране на проектопредложения.

Паралелно с новите отговорности продължава работата и по подготовка на проекти по предприсъединителните фондове на Европейския съюз. Продължи работа по изпълнение на втория проект с градския регион на Хаагланден , Индерландия, който включва подобряване на системата за паркиране в гр. Сандански на стойност 80 000 евро. Отделът работи и по актуализирането и изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013год.

През отчетния период в изпълнение на решения на Общинския съвет от отдел “Стопанска политика и транспорт” бяха извършени 29 разпоредителни сделки с общински имоти на обща стойност 95 016 лв.

В изпълнение на решение на ОбС беше проведена открита процедура за предоставяне на концесия на Ветеринарна лечебница в с. Склаве, въз основа на която се определи концесионера.

През отчетния период общината осигуряваше контрол по изпълнение на транспортната схема, маршрутните разписания и спазване на законовите изисквания от таксиметровите превозвачи. Тук определено трябва да подчертая, че сме длъжници на населените от общината, не се спазват разписанията в градския и междуселски транспорт. Пропуски се допускат в таксиметровия бранш.

Приходите от категоризация на туристически обекти, от годишни такси за търговия с тютюневи изделия и спиртни напитки, от регистрация на търговски обекти и туристическа такса са на стойност 277 470 лв.


Стопанисване и управляване на имоти – публична и частна общинска собственост – е задача, която дирекция “Общинска собственост” успешно реализира през отчетния период.
От наеми и такси от тези имоти общината реализира месечно приходи в размер на 65 000 лв. От отдадените под наем общински имоти в касата на общината са постъпили 621 000 лв., приходите от такси за реклами се увеличиха от 22 000 лв. на 30 000 лв. Съвместно с Общинска служба по земеделие и гори общината изготви пълен списък на земите от общинския поземлен фонд и тези със статут “Община ползвател”. Голяма част от тези земи се предоставиха на желаещите малоимотни и безимотни граждани. В резултат на предприети съдебни действия в касата на общината постъпиха 3 519 лв. приходи от длъжници по прекратени договори за заем.
Инвестиционната политика в духовната и социална сфера и през тази година бе насочена към осигуряване на подходящи условия за решаване проблемите в образованието, културата и социални дейности.
В системата на образованието се извършиха ключови промени с въвеждането на делегираните бюджети. Ние сме една от първите общини в тази област и получихме допълнително финансиране в размер на 400 000 лв., които средства насочихме към подобряване базата на приемните училища.

За оптимизиране на учебно-възпитателния процес в училищата и детските заведения вложихме инвестиции на стойност 1 839 270 лв. За изграждане на спортна площадка, плувен басейн и актова зала в ІV ОУ “Св.Св. Козма и Дамян” бяха вложени 1 080 168 лв. За реконструкция на ОДЗ “Великденче” в с. Склаве бяха изразходвани 280 000 лв. За извършване на основен ремонт на ІІ ОУ “Христо Смирненски”, на ОУ с. Склаве – подмяна на дограма, изграждане на учебни кабинети и др., както и за извършване на основен ремонт на спортната площадка в ІІІ ОУ “Хр. Ботев” се вложиха 359 102 лв. За рехабилитация на осветителната система в сградите на детските заведения бяха изразходвани 120 000 лв.

Община Сандански получи три нови автобуса от Министерство на образованието и науката, които са предназначени за превоз на ученици от населените места, където училищата бяха закрити.

Обстоятелствата наложиха оптимизация на учебните заведения, което създаде възможност за първи път учебната година да започне обучение на учениците без слети паралелки. С решение на ОбС бе закрит МУЦ, а базата се предостави на учебните заведения. Съвместно с бюрото по труда реализирахме проект за извънкласна дейност, чрез който се даде възможност на 17 съкратени учители да се върнат отново в училище.В културният живот на гр. Сандански утвърдихме традиционни дейности и обогатихме културния календар с нови. С ежегодните фестивали “Пирин фолк”, “С песните на сестри Бисерови”, “Балкански младежки фестивал” Сандански зае свое място сред фестивалните градове в страната. Фестивалите и Празникът на град Сандански, с богатите си културни програми, създават нова духовна среда в общината и привличат непрекъснато голям зрителски интерес. Свое място в културния календар на общината имат и Мелнишките вечери на поезията, организирани от едноименната фондация, културните събития, осъществени от сдружение “Родолюбие”, фондация “Спартак” и други неправителствени формации. Голям успех за социализирането на културно-историческото наследство бе откриването на Епископската базилика, чието проучване и адаптиране в този вид беше осъществено с проект по програма ФАР. Успешно се реализираха пет художествени изложби, осигуриха се условия за различни видове изкуства, общината подпомага отпечатването на творби на местни творци.

Израз на политиката на общината за повишаване грижите към младите хора е финансовото подпомагане и на спортната и туристическа дейност: спортни клубове, традиционния колопоход, колоездачната обиколка на Пирин, ФК “Вихрен”, секция “Женски футбол”, турнири по различни видове спорт, екологични акции и други мероприятия.

През периода продължи политиката на общината за специално внимание към социалните проблеми: закрила на социално слабите, закрила на детето, грижа за хората в неравностойно положение. Чрез Агенцията за социално подпомагане от м. януари 2008 год. се разкриха Дневен център за хора с увреждания в парковата зона на града в единен комплекс с Дневен център за деца с увреждания. Откри се и Дневен център за възрастни с увреждания – седмична грижа, в с. Ласкарево. Продължиха грижите към Дома за деца с умствена изостаналост в с.Петрово, в който са приютени 90 деца от цялата страна. Чрез програма “Внучето на баба” получават индивидуална грижа и емоционална подкрепа 30 деца с увреждания от Дома. Има още много какво да направим за решаване на проблемите в социалния сектор – общината има нужда и работи за разкриване на Дом за възрастни, на Център за обществена подкрепа. Ще създаваме условия за достъпност до обществените сгради на хора с тежки физически увреждания. Изготвен е технически проект за изграждане на Център за настаняване от семеен тип и за “Защитено жилище”.
От особена важност в дейността на дирекция “Административна” е повишаване качеството на услугите на населението.
Едно от условията за това е квалификация на общинските служители в духа на съвременните изисквания. По проект на МДААР в курсове по компютърна грамотност преминаха 30 служители, а с цел разширяване възможностите за комуникация 10 служители преминаха курс по френски език, 38 души курс по английски език. В Института по Публична администрация и европейска интеграция имаме годишен абонамент за 2008год. за участие в курсове и семинари по специфични теми, които касаят дейността на различните дирекции.

През изтеклата година дирекция “Административна” работи и за реализиране на различни програми по насърчаване на заетостта. По Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” е осигурена трудова заетост на 70 безработни лица от цялата община, отговарящи на условията в Дирекция “Бюро по труда”. По Национална програма “Помощ за пенсиониране” е осигурена заетост на 12 безработни лица, на които не достига необходимия сбор за осигурителен стаж и възраст за пенсия. На 28 безработни лица с увреждания са създадени условия за заетост по Национална програма “Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.


Международна дейност на общината
Общинска администрация продължава да развива и установява нови контакти с общини от Република Македония и Република Гърция, задълбочава ефективното сътрудничество с окръг Мийт, Република Ирландия. Подписахме договори за многостранно сътрудничество с гр. Воскресенск, Московска област, с район Новокосино, гр. Москва и с район Джерзински, гр. Волгоград. Тези контакти създават условия за успешно трансгранично сътрудничество, както и за широки бизнес –контакти с Р.Ирландия и Русия.

Уважаеми съграждани,

Уверявам ви, добре знаем, че не всички проблеми са решени, че ежедневно възникват нови задачи, които ускореното развитие на община Сандански налагат, но сме наясно какво още трябва да направим:

- Модернизиране на инфраструктурата на общината е изключително важно условие за по-добър живот на населението.

- Ще подпомагаме и по-нататък интензивното развитие на туризма съвместно със Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите;

Важен въпрос за нас е създаването на кадри, затова ще продължим грижите за образованието ;

- Понататъшно обогатяване на духовните дейности за качествено нова визия на града и общината;

- Издигане нивото на съвременните изисквания на културата и ефективността на административното обслужване;

- Приоритет в дейността ни ще бъде грижата за децата и младите хора, за възрастните хора и за хората в неравностойно положение.

- Повече време, грижи, внимание и инвестиции за по- нататъшно развитие на земеделието в общината;

- Ще работим за практическо реализиране на сключените договори за сътрудничество с общини от други държави.

Това уважаеми съграждани, са основните изводи от дейността на общинска администрация за първата година от втория ми мандат и основни виждания на екипа за бъдещата ни работа.

Очаквам вашите мнения, предложения и критични бележки, които ще приема като израз на истинска грижа към развитието на общината и като доверие в екипа ни.


Благодаря ви за вниманието!База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница