Уведомление за Инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: псов гр. Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа”страница1/6
Дата07.05.2017
Размер0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6
УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони

Във връзка с писма на РИОСВ – Бургас : № 3614/05.06.2008 г.; № 3615/05.06.2008 г.; № 3616/05.06.2008 г. и № 7548/29.12.2008 г.;

Относно: Уведомление за Инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: ПСОВ гр.Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа”.

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, Част Б

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Възложител: Община Царево, Област Бургас

Кмет на Община Царево инж. Петко Арнаудов


Седалище и адрес на управление –

гр. Царево 8260, ул. „Аспарух” 36;Булстат тел.0590/55010; факс 0590/52003;

Адрес за кореспонденция: гр. Царево 8260, ул. „Аспарух” 36;

Телефон, факс email: 0590/55010; 0590/52003; tzarevo@dir.bg

Лице за контакти:

инж.Стойчо Атанасов тел. 0590/55012; GSM 0887720225e – mail: tzarevo@dir.bg

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение на Община Царево за „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: ПСОВ гр.Ахтопол и довеждащ колектор; канално-помпени станции; улична канализационна и водопроводна мрежа

Инвестиционно предложение включва изграждане на:

І етап – Изграждане на :

 • ПСОВ гр.Ахтопол, І етап - капацитет– 20 000 екв. жит.

 • колектор и реконструкция на съществуваща КПС „Ахтопол”

ІІ етап – Изграждане на :

 • КПСт А и тласкател до изливна шахта, КПСт Б и тласкател до изливна шахта, КПСт Север и тласкател до изливна шахта,

 • Канализационната мрежа обхващаща кварталите Север, Юг, Изток, част от ЦГЧ (Главен колектор І, от включване на Главен колектор ІІ до КПСт Ахтопол, Главен колектор ІІ и каналите отводосбора на главен колектор ІІ, Главен колектор ІІІ и каналите от водосбора на Главен колектор ІІІ в частта му в регулация).

 • По отношение на водопроводната мрежа приоритетно във ІІ Етап е да се изгради допълнителен водоем V=3000 м3, външния водопровод от съществуващия водоем и дубража му от новия напорен резервоар, да се подмени водопроводната мрежа в централна градска част, по трасето на изгражданата канализационна мрежа

 • ПСОВ гр.Ахтопол І етап с капацитет 20 000 еквивалентни жители при сезонно натоварване и довеждащ колектор – гарантира се пречистване на отпадъчните води от гр. Ахтопол до изискванията за заустване в дере, приемник ІІ категория в мястото на заустване „ чувствителна зона”. Дерето се зауства в Черно море. Индивидуални емисионни ограничения ( съгласно Разрешително за заустване от БДЧР): БПК5/ BOD5 - 15 mg/dm3; ХПК/ COD - 70 mg/dm3; Nt- 15 mg/dm3; Pt 15 – 2 mg/dm3; Капацитет на ПСОВ – І етап – замърсителен товар, формиран от 20 000 екв. жит.

Технологичната схема включва съоръжения за:

 • механично пречистване, съоръженията са разположени в сграда с вентилация и пречиствателно съоръжение за да се гарантира чистотата на въздуха в района (предотвратяване на излъчване на вредни емисии и миризми)

 • биологично пречистване с активна утайка, работещо в условията на продължителна аерация на ниско утайково натоварване, висока степен на редукция на органичното замърсяване, висока степен на редукция на биогенните елементи (азотни съединения – чрез нитрификация и денитрификация и фосфорни съединения чрез биологчно отстраняване и симултантно в ББ с подаване на Al или Fe соли). При този метод се извършва и стабилизация на образуваната в процеса на биологичното пречистване утайка.) Предложени са два варианта за биологично пречистване SBR- І предпочитан вариант и ІІ вариант – биологично пречистване в ББ – продължителна аерация.

 • Механично обезводняване на стабилизираната утайка.

 • Реконструкция, модернизация и разширение на канализационна мрежа на гр.Ахтопол и съоръженията към нея. - КПС –ции (рахабилитация и преоборудване на съществувашите и изграждане на нови), довеждащи и отвеждащ колектор до ПСОВ..

 • Реконструкция, модернизация и разширение на Водопроводна мрежа на гр.Ахтопол и съоръженията към нея.(изграждането е етапно и полагането на водопроводите е успоредно с изграждане на канализационната мрежа).

За целта Общината е внесла проектно предложение №58112-49-416 от 19.01.2009год. за финансиране пред МОСВ , ОП”Околна среда”. Предвид това, че територията , която обхваща инвестиционното намерение попада в ПП”Странджа”, компетентния орган, който преценява необходимостта от ОВОС е Министъра на околната среда и водите.

Изготвено е предпроектно проучване за доказване необходимостта от финансиране на проект за “Интегриран воден цикъл на град Ахтопол”.на базата на разработените за ВиК инфраструктурата на град Ахтопол идейни проекти през 2008 г. за: • Генерално решение за реконструкция и разширение на водопроводната мрежа на град Ахтопол”;

 • “Генерално решение на канализационната мрежа на град Ахтопол;

 • Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Ахтопол.
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница