Уведомление за Инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: псов гр. Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа”


Видове, обект на опазване, съгласно стандартния формулярстраница4/6
Дата07.05.2017
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6

Видове, обект на опазване, съгласно стандартния формуляр.


  • Видове по чл. 6, ал.1, т.3, определени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие:

  • Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/, Ръждива чапла /Ardea purpurea/, Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Белоока потапница /Aythya nyroca/, Осояд /Pernis apivorus/, Червена каня /Milvus milvus/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Белоглав лешояд /Gyps fulvus/, Черен лешояд /Aegypius monachus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, Тръстиков блатар /Circus aeruginosus/, Степен блатар /Circus macrourus/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Царски орел /Aquila heliaca/, Скален орел /Aquila chrysaetos/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Орел рибар /Pandion haliaetus/, Вечерна ветрушка /Falco vespertinus/, Средиземноморски сокол /Falco eleonorae/, Ловен сокол /Falco cherrug/, Голяма пъструшка /Porzana porzana/, Ливаден дърдавец /Crex crex/, Сив жерав /Grus grus/, Бухал /Bubo bubo/, Козодой /Caprimulgus europaeus/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Синявица /Coracias garrulus/, Сив кълвач /Picus canus/, Черен кълвач /Dryocopus martius/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Среден пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, Белогърб кълвач /Dendrocopos leucotos/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Полска бъбрица /Anthus campestris/, Голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, Полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, Черночела сврачка /Lanius minor/, Градинска овесарка /Emberiza hortulana/.


Видове по чл.6, ал.1, т.4: Черногуш гмуркач /Gavia arctica/, Обикновен буревестник /Puffinus yelkouan/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Орко /Falco subbuteo/, Голяма бекасина /Gallinago media/.

Други видове:

  • Въртошийка /Jynx torquilla/, Зеленика /Carduelis chloris/.


Съгласно Стандартния формуляр за защитената зона „Странджа" с код ВG0002040 на територията са установени 188 вида птици, от които 75 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 112 са от европейско природозащитно значение (8РЕС) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория 8РЕС1 са включени 12 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория 8РЕС2 — 29 вида, в 8РЕСЗ - 71 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 96 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Те са вписани също в приложение I на Директива 79/409 на ЕС. Странджа е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за 15 застрашени видове птици – черен щъркел (Ciconia nigra), египетски лешояд (Neophron percnopterus), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел (Aquila pomarina), скален орел (Aquilachrusaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), сив кълвач (Picus сапиs), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos), горска чучулига (Lulluta arborea), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), градинска овесарка (Emberiza hortulana), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), земеродното рибарче (Acedo atthis), голямата пъструшка (Porzana porzana) и средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)."

Площадката на обекта заема около 0,0009 % от общата площ на зоната. Съоръжението ще бъде изпълнено като ниско застрояване. Високата степен на автоматизиране на управлението на процесите ще ограничи до минимум обслужващия персонал, а от там и движението на хора и превозни средства пряко ангажирани с дейността. Това ще снижи до минимум безпокойството при птиците, обитаващи района по време на експлоатацията му. Обект с такава площ, на това място и от такъв характер не може да окаже отрицателно въздействие върху миграцията на птиците по Via pontica. Рисков, обаче си остава периодът на строителство. За да се избегнат нежелани въздействия върху гнездящите в района птици строителните работи трябва да се извършат извън периода на гнездене и отглеждане на малките (края на август-първата половина на април).


Поради факта, че инвестиционното предложение обхваща малък по площ терен, с предназначение точно за този обект, в непосредствена близост до населено място, върху територията на СЗЗ, както и извън нея, е невъзможно да се получи фрагментация, и това няма да представлява никакъв проблем за птиците, като ще затрудни в минимална степен само по-дребноразмерните нелетящи видове.
От видовете в Стандартния формуляр само 10 са посочени като представители на местна популация (в таблицата по-долу). От тях един е даден и като преминаващ – ловният сокол. Сирийският пъстър кълвач може да попадне в разглежданата територия при търсене на храна (той обитава и гнезди в територии с наличие на средно и едроразмерна дървесна растителност). От останалите само земеродното рибарче е свързано с водни площи, каквито няма да бъдат засягани пряко. Горската чучулига, въпреки името й, не гнезди в гори, а в открити тревни площи извън склопа на насажденията, в т. ч. в аридизирани територии, но в разглеждания терен при този вид гнездене не регистрирано, а само единични случаи на хранещи се индивиди, а по време на сезонни миграции и на групи до над 20-30 индивида. Ще бъде отнета пренебрежимо малка част от териториите, служещи частично като хранителна база за този вид. При останалите видове не са наблюдавани в района на площадката и гнездене не е констатирано.

Таблица №2КОД

ИМЕ (на български)

Местна Попул.

Миграционна Популация

Оценка

ИМЕ (на латински)

Размн.

Зимув.

Премин.

Попул.

Опазв.

Изолир.

Цял.Оц.

A215

Bubo bubo

8p/7-9p


С

А

С

В

Бухал

A229

Alcedo atthis

41p/33-


В

А

С

А

Земеродно рибарче

49p

A511

Falco cherrug

0-1i1i

В

А

С

В

Ловен сокол

A429

Dendrocopos syriacus

204p/68


С

А

С

В

Сирийски пъстър кълвач

-340p

A246

Lullula arborea

990p/39


В

А

С

А

Горска чучулига

6-1584p

A239

Dendrocopos leucotos

130p/60


В

А

С

А

Белогръб кълвач

-200p

A238

Dendrocopos medius

470p/83


В

А

С

В

Среден пъстър кълвач

0-1100p

A236

Dryocopus martius

13p


С

В

С

С

Черен кълвач

A234

Picus canus

80p


В

А

С

А

Сив кълвач

A091

Aquila chrysaetos

6p/5-7p1i

В

A

C

A

Скален орел

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница