Уведомление за Инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: псов гр. Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа”страница5/6
Дата07.05.2017
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6

От мигриращите видове(по-точно от гнездещите прелетници) в района на СЗЗ, според стандартния формуляр, се размножават 21 вида (в таблицата по-долу). От тяхв района са регистрирани 5 вида: полска бъбрица, ястребогушо коприварче, черночела сврачка, червеногърба сврачка, градинска овесарка. Поради твърде малката площ, реализацията на инвестиционното предложение не е в сътояние да им повлияе негативно. Не се засягат места за гнездене на голям маслинов присмехулник. Освен това, според информацията в стандартния формуляр в защитената зона са дадени като среден брой 155 гнездещи двойки. При този брой гнездещи двойки на територията на СЗЗ видът е широко разпространен в тази част на страната.

От останалите видове ръждивата чапла, малкият воден бик и голямата пъструшка се размножават във влажни зони. За видовете козодой, синявица, осояд, египетски лешояд, малък орел, малък креслив орел, ореел змияр – това са видове, които обитават основно обширните горски комплекси и скални стени, а откритите земеделски земи представляват само част от хранителната им база. Полубеловратата и червеногушата мухоловки(закритогнездещи видове) се размножават изключително встари гори в планината Странджа основно в горите от източен бук, като вторични хралупогнездници. Последният вид – ливадният дърдавец – се размножава във влажни ливади и мочурливи места.

Таблица №33.2.а. ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД

ИМЕ (на български)

Местна Попул.

Миграционна Популация

Оценка

ИМЕ (на латински)

Размн.

Зимув.

Премин.

Попул.

Опазв.

Изолир.

Цял.Оц.

A224

Caprimulgus europaeus
200p/10В

А

С

В

Козодой

0-400p

A338

Lanius collurio
490p/24С

А

С

В

Червеногърба сврачка

5-735p

A379

Emberiza hortulana
1465/58В

А

С

В

Градинска овесарка

6-2344p

A442

Ficedula semitorquata
100pВ

А

С

А

Полубеловрата мухоловка

A439

Hippolais olivetorum
155p/40В

А

С

А

Голям маслинов присмехулник

-270p

A255

Anthus campestris
21p/7-С

В

С

В

Полска бъбрица

34p

A231

Coracias garrulus
10p/2-С

В

С

С

Синявица

18p

A339

Lanius minor
85p/40-С

А

С

В

Черночела сврачка

130p

A307

Sylvia nisoria
50p/42-С

А

С

В

Ястребогушо коприварче

58p

A072

Pernis apivorus
11p/10-В

А

С

А

Осояд

12p

A031

Ciconia ciconia
9pА

А

С

А

Бял щъркел

A077

Neophron percnopterus
0-4pВ

А

С

В

Египетски лешояд

A029

Ardea purpurea
1pС

В

С

С

Ръждива чапла

A022

Ixobrychus minutus
5p/1-9pС

В

С

С

Mалък воден бик

АОЗО

Ciconia nigra
13p/13-14pA

A

C

A

Черен щъркел

A122

Crex crex
1p/1-2pD


Ливаден дърдавец

A119

Porzana porzana
5p/1-9pВ

В

C

A

Голяма пъструшка

A092

Hieraaetus pennatus
4p/3-5pA

A

C

A

Малък орел

A089

Aquila pomarina
20p/16-24pA

A

C

A

Малък креслив орел

A3 20

Ficedula parva
15p/5-25pC

A

В

C

Червеногуша мухоловка

A080

Circaetus gallicus
5p/4-6pВ

A

C

A

Орел змияр

От 5-те вида (таблицата по-долу) в Стандартния формуляр, посочени като зимуващи, бойникът се среща най-вече по време на сезонните миграции, големият воден бик е постоянен за района вид, а не само зимуващ, като останалите 3 вида са зимуващи в района (при голямата бяла чапла са регистрирани възрастни индивиди и през гнездовия период), но тези 5 вида търсят храна във влажните зони в района на СЗЗ, каквито не се засягат, т. е. не зависят пряко от терена на инвестиционното предложение.Таблица №4

3.2.а. ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД

ИМЕ (на български)

Местна Попул.

Миграционна Популация

Оценка

ИМЕ (на латински)

Размн.

Зимув.

Премин.

Попул.

Опазв.

Изолир.

Цял.Оц.

A151

Philomachus pugnaxР
D


Бойник

A392

Phalacrocorax aristotelis desmarestiiР
D


Среден корморан

A027

Egretta alba7i
D


Голяма бяла чапла

A021

Botaurus stellarisР
D


Голям воден бик

A002

Gavia arctica0-18i
C

A

C

C

Черногуш гмуркач

В стандартния формуляр са изброени 68 вида(таблицата по-долу), които преминават над СЗЗ по време на основно сезонни миграциии. Всички те по време на прелетите си използват района за почивка и хранене. От тази група видовете дневните грабливи птици и единствения вид нощна граблива птица (блатната сова) използват откритите територии като хранителна база, без орела рибар , който ловува във водни басейни, видовете рибарки, чайки, водобегачи(Tringa sp.), чапли, щъркели, пеликани, корморани, пъструшки(Porzana sp.), крайбрежни бекаси, гмурци и други водолюбиви са от екологичните групи на водните и околоводните видове и се хранят или и укриват в обхвата на влажни зони, като само 2-та вида щъркели и някои видове чапли частично набавят храната си и в открити земеделски земи наоколо.Таблица №5

3.2.а. ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC

КОД

ИМЕ (на български)

Местна Попул.

Миграционна Популация

Оценка

ИМЕ (на латински)

Размн.

Зимув.

Премин.

Попул.

Опазв.

Изолир.

Цял.Оц.

A190

Sterna caspia


И

D


Каспийска рибарка

A193

Sterna hirundo


р

D


Речна рибарка

A195

Sterna albifrons


р

D


Белочела рибарка

A196

Chlidonias hybridus


р

D


Белобуза рибарка

A197

Chlidonias niger


Р

D


Черна рибарка

A177

Larus minutus


Р

D


Малка чайка

A135

Glareola pratincola


И

D


Кафявокрил огърличник

A222

Asio flammeus


Р

D


Блатна сова

A176

Larus melanocephalus


Р

D


Малка черноглава чайка

A167

Xenus cinereus


И

D


Жълтокрак брегобегач

A166

Tringa glareola


Р

D


Малък горски водобегач

A157

Limosa lapponica


И

D


Пъстроопашат крайбрежен бекас

A154

Gallinago media


И

D


Голяма бекасина

A151

Philomachus pugnax


р

D


Бойник

A138

Charadrius alexandrinus


р

D


Морски дъждосвирец

A133

Burhinus oedicnemus


р

D


Турилик

A140

Pluvialis apricaria


р

D


Златистопер дъждосвирец

A007

Podiceps auritus


0-1i

D


Ушат гмурец

A511

Falco cherrug


и

В

А

С

В

Ловен сокол

A464

Puffinus yelkouan


р

А

А

В

А

Обикновен буревестник

A404

Aquila heliaca


2i

С

А

С

В

Kръстат(царски)орел

A402

Accipiter brevipes


13i

А

А

С

А

Късопръст ястреб

A180

Larus genei


И

D


Дългоклюна чайка

A132

Recurvirostra avosetta


Р

D


Саблеклюн

A403

Buteo rufinus


2i

D


Белоопашат мишелов

A027

Egretta alba


Р

D


Голяма бяла чапла

A075

Haliaeetus albicilla


И

D


Белоопашат морски орел

A074

Milvus milvus


Р

D


Червена каня

A073

Milvus migrans


Р

D


Черна каня

A072

Pernis apivorus


685i

В

А

С

А

Осояд
A060

Aythya nyroca


Р

D


Белоока потапница

A038

Cygnus cygnus


Р

D


Поен лебед

A034

Platalea leucorodia


Р

D


Бяла лопатарка

A032

Plegadis falcinellus


Р

D


Блестящ ибис

A031

Ciconia ciconia


274000i

А

А

С

А

Бял щъркел

A077

Neophron percnopterus


И

В

А

С

В

Египетски лешояд

A029

Ardea purpurea


И

С

В

С

С

Ръждива чапла

A021

Botaurus stellaris


И

D


Голям воден бик

A026

Egretta garzetta


Р

D


Малка бяла чапла

A024

Ardeola ralloides


И

D


Гривеста чапла

A023

Nycticorax nycticorax


Р

D


Нощна чапла

A022

Ixobrychus minutus


Р

С

В

С

С

Mалък воден бик

A131

Himantopus himantopus


Р

D


Кокилобегач

A020

Pelecanus crispus


Р

D


Къдроглав пеликан

A191

Sterna sandvicensis


Р

D


Гривеста рибарка

A002

Gavia arctica


0-1i

C

A

C

C

Черногуш гмуркач

АОЗО

Ciconia nigra


1286i

A

A

C

A

Черен щъркел

A121

Porzana pusilla


Р

D


Малка пъструшка

A019

Pelecanus onocrotalus


17645-37228i

C

A

C

A

Розов пеликан

A078

Gyps fulvus


И

A

В

В

A

Белоглав лешояд

A122

Crex crex


Р

D


Ливаден дърдавец

A120

Porzana parva


Р

D


Средна пъструшка

A119

Porzana porzana


Р

В

В

C

A

Голяма пъструшка

A103

Falco peregrinus


Р

D


Сокол скитник

A100

Falco eleonorae


Р

C

A

C

C

Средиземноморски сокол

A098

Falco columbarius


И

D


Малък сокол

A097

Falco vespertinus


Р

D


Вечерна ветрушка

A094

Pandion haliaetus


3i

D


Oрел рибар

A092

Hieraaetus pennatus


44i

A

A

C

A

Малък орел

A081

Circus aeruginosus


47i

В

A

C

В

Тръстиков блатар

A079

Aegypius monachus


1i

D


Черен лешояд

A089

Aquila pomarina


647 2i

A

A

C

A

Малък креслив орел

A127

Grus grus


5i

A

A

C

A

Сив жерав

A084

Circus pygargus


P

D


Ливаден блатар

A083

Circus macrourus


P

D


Степен блатар

A082

Circus cyaneus


P

D


Полски блатар

A091

Aquila chrysaetos


1i

В

A

C

A

Скален орел

A080

Circaetus gallicus


175i

В

A

C

A

Орел змияр


Реализацията на инвестиционното намерение , респективно ПСОВ, поради незначителната големина на територията, спрямо тази на СЗЗ, не е в състояние да предизвика осезаеми негативни влияния на мигриращите през района видове по време на сезонните миграции, както и на обитаващите тук птици от останалите групи по присъствие – постоянни, гнездещи прелетници, зимуващи, летуващи и върху орнитофауната като цяло.
Изграждането на ПСОВ и свързаните с нея канализационни обекти ще помогне за снижаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда като цяло и в частност върху орнитофауната в района на Ахтопол.


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница