Уведомление за Инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: псов гр. Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа”


Отстояние от най – близко разположените защитени териториистраница6/6
Дата07.05.2017
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6
Отстояние от най – близко разположените защитени територии

ЗМ “Кълката”

1.Гнездово находище на двойка бухали.

2. Забележителни геоложки обекти Обектът отстои на около 12.3 км.
ПЗ ”Махарата”, м. Сарпия

Пещера

Обектът отстои на около 11.9км.

РезерватСилкосия

Широколистна смесена гора от дъб и източен бук и характерни сам за планина Странджа растения, странджанска зеленика, странджанска боровинка.

Обектът отстои на около 15.2 км.

РезерватТисовица

Единствено естествено находище на тис в пл. Странджа, характерни горски екосистеми и местообитания на редки и защитени растителни видове.

Обектът отстои на около 14.5 км.
Реализацията на ИП, включително и изграждането на ПСОВ Ахтопол по никакъв начин не би могло да се отрази неблагоприятно на защитените територии в района, пречистването на отпадъчните води, които в момента се заустват непречистени в морето имат позитивно влияние върху биоразнообразието в района и предотвратяват здравния риск за населението в района и курортистите.
Предложения за смекчаващи мерки

По време на строителството

 • Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон (май-юни), за да се избегне безпокойството на птиците;

 • Да се извърши оглед на терена преди започване на строителството и при намиране на сухоземни костенурки, таралежи, змии и други животински видове, те да бъдат пренасяни и освобождавани на безопасно разстояние от обекта;

 • Да се направи точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на терена, за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност;

 • Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от изкопните дейности, чимове и храстова растителност;

 • Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата;

 • Да не се допуска изхвърлянето на битови и хранителни отпадъци, които могат да доведат до отравяне на почвите и представители на растителния и животинския свят;

 • Да се извърши разяснение сред участниците в строителните дейности за целите и предмета на защитената зона „Странджа”, с оглед предотвратяване на щети върху растителния иживотински свят в района;

 • Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителните машини;

 • Да се спазват правилата за противопожарна безопасност;

 • При озеленяването на терена да се използват само местни видове. Дърветата, които ще се засадят да бъдат предимно от видовете Quercus petraea и Carpinus betulus, които са доминиращи за засегнатия хабитат.

 • За да се запазят качествата на хумусния пласт е необходимо преди започване на строителството пласт с дебелина 50 см от направения изкоп и от ивицата за депониране на изкопаната почва, да бъде отделен и да се транспортира до определено място за депониране. След завършване на строителството той трябва да се върне обратно, като строителната ивица се възстанови в първоначалния си вид.

 • Трасетата на вътрешната канализационна мрежа са проектирани по всички улици на селището.Изкопаните земни маси ще бъдат транспортирани на депо, а след монтажа на тръбите отново ще се върнат за засипване.

 • При работа със строителните машини трябва да се внимава за запазване целостта на трайните зелени насаждения по тротоарите. Евентуална вредност е възможна при работа с асфалтовия битум при възстановяване на асфалтовата настилка, там където това е необходимо. Необходимо е да се избягва заливането с битум на дървесните, храстовите и тревистите насаждения.

 • Средствата за опазване на околната среда и рекултивация са заложени в количествено – стойностната сметка на обекта.

 • Изграждането на водопроводната и канализационната мрежа и съоръженията към тях, а така също и ПСОВ на гр. Ахтопол и външният колектор няма да замърси въздуха, водата и почвата.

 • По време на строителството ще се изпитат известни комуникационни затруднения, но като цяло ще се подобри инженерната инфраструктура на гр. Ахтопол,

 • Ще се повишат хигиенните и санитарни условия на населението.

 • Мрежата не попада в санитарно охранителни зони на изградени водовземни съоръжения.

 • Реализацията на интегриран воден цикъл в населени места е типично екологично мероприятие, с което се решават редица проблеми по опазване на прилежащите водни течения и басейни и подпочвените води в района, което е в съответствие с изискванията на Закона за водите и Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС.


По време на експлоатацията

 • В района на обекта да се поставят информационни и указателни табели, които да разясняват на посетителите, значимостта на защитената зона „Странджа” за опазването на редките видове, както и начините за смекчаването на антропогенното въздействие;

 • В случай на намиране на сухоземни костенурки, таралежи, змии, прилепи и други животински видове, те да бъдат пренасяни и освобождавани на безопасно разстояние от обекта;

 • Предпазване на терена в зоната на ИП от рудерална и синантропна инвазия, чрез периодично почистване от постепенното проникване на рудерални видове в района. Да се организира и провежда постоянен мониторинг за състоянието на околната среда по време на строителството и експлоатацията на предвиденото строителство, с оглед предотвратяване на негативно въздействие върху прилежащите потенциално защитени зони по Натура 2000;

 • Информиране на строителите, обслужващия персонал посетителите за ценността на защитените зони – причина за тяхното обявяване за защитени, чрез поставянето на табели, отпечатването на дипляни и други илюстративни и информационни материали.

 • Да се разработят нагледни материали с характеристика на редките и застрашени от изчезване растителност и местообитания, с консервационна стойност и природозащитна значимост за опазване на биологичното разнообразие в нашата страна и в европейски мащаб. Да се посочат границите, целите, задачите и режима на ЗЗ и ЗМ. Да се информира за предвидените санкции при нарушаване на основните нормативни документи, свързани с опазване на животните и техните местообитания .Изводи:

При спазване на заложените в ИП мерки: • Областта на въздействие ще се ограничи само в границите на терените на които са разположени обектите на инвестиционното предложение.

 • Ще има незначителна степен на въздействие върху типовете природни местообитания, което ще се ограничи само върху терените на инвестиционното предложение.

 • Не се предлага реализиране на други алтернативи.

 • Предметът на опазване в Защитена зона “Странджа” BG 0001007 по Директивата за хабитатите и Защитена зона “Странджа” BG 0002040 по Директивата за птиците, и ЗМ „Устието на р. Велека”, а в дългосрочен период и ПЗ "няма бъде значително повлиян от реализирането на инвестиционното предложение.

(Препоръчани са няколко смекчаващи мерки, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта. Предвиждат възстановителни мерки при рекултивацията на незастроените части.)
Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното намерение върху предмета и целите на опазване на Защитената зона

Описаните, при обявяването, основните заплахи, имащи отрицателен ефект върху предмета и целите за опазване на Защитените зони BG 0002040 “Странджа” и BG 0001007 “Странджа” са свързани с незаконната сеч, ловуването, пашата на селскостопански животни, строителството в нейните граници. Заедно с това негативно влиание оказват селскостопанските дейности, индустриалните и търговски зони в непосредственна близост до Защитената зона.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с урбанизирана среда за целите на изграждане на водопроводна и канализационната системи и съоръженията към тях. Малките площи за изграждане на колектори в границите на терени на ЗМ Наково кладенче са в сервитута на минаващ път и не засягат местообитание, предмет на опазване.

Местоположението на ПСОВ е в границите на ЗМ Устието на р. Велека – в най – западната част по границата на ЗМ.

Предвид на това реализацията на обекта и последващата му експлоатация няма да доведе до загуба на природни местообитания предмет на защита и включени в Приложение I и местообитания на видове животни от Приложение II на Директива 92/43/EEC. Популациите на тези видове, предмет на опазване в Защитената зона, няма да бъдат повлияни негативно от осъществяването на инвестиционното предложение.
Границите на Защитената зона изключва възможността за диструктивни промени в природните местообитания и разнообразието на фауната. Обекта предмет на инвестиционо предложение, при спазване на заложените в настоящата разработка мерки, в нито една от фазите на изграждане и експлоатация не би могъл да предизвика фрагментиране на приоритетните за опазване хабитатни типове нито да доведе до унищожаване, застрашаване или безпокойство на видовете предмет на защита, както и до увреждане или унищожаване на техните местообитания.

В заключение може да се посочи че реализациата на инвестиционното предложение” няма да има значимо негативно въздействие върху предмета и целите на опазване в Защитената зона 0002040 и 0001007“Странджа”, ПП „Странджа”, ЗМ „Наковото кладенче” и ЗМ „Устието на р. Велека”.


г) Цел и предмет на инвестиционното предложение -

Като цяло реализацията на Инвестиционното предложение на Община Царево за изграждане на Интегриран воден цикъл на гр. Ахтопол ще осигури високо качество на жизнена и околна среда. Ще се снижи вероятността от отрицателни въздействия върху околната среда, растителните и животински видове в района, ще се предотврати здравния риск за хората. Ще се постигне една от основните цели за устойчиво развитие на Община Царево приоритетно развитие на туризма и опазване на биоразнообразието в района.
Основни цели на Инвестиционното предложение:

 • Осигуряване на високо качество на жизнена среда за обитателите на района

 • Осигуряване на вода за питейно-битови нужди с качества, количество и напор отговарящи на българските стандарти;

 • Рехабилитация на водопроводната мрежа с цел по бързо намаляване на загубите на вода;

 • Разширение на канализационната мрежа и обхващане на нови консуматори Рехабилитиция на изградената канализационна мрежа с цел поемане на оразмерителните отпадъчни водни количества от прилежащите и новоприсъединени водосборни области; Канализационната мрежа е основно инженерно благоустройствено мероприятие за населените места. Тя им осигурява необходимите санитарно – хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението. Канализацията е основен благоустройствен и екологичен елемент на градската среда.

 • Ще се подобри качеството и на подпочвените води. Проблем който към момента е актуален предвид използването от населението на изградените септични ями и попивни кладенци – основни дифузни източници, замърсяващи подземните течения. Функциониращите в частните имоти септични ями са и потенциален източник на зарази извън границите на населените места.

 • Изграждане на съвременна ефективна ПСОВ. Не допускане замърсяване на водните течения и Черно море.

 • Предотвратяване на здравен риск за населението в района и посетителите на Черноморското крайбрежие.

 • Развитие на туризъм, един от приоритетите за развитие на Община Царево и респективно гр. Ахтопол

 • Опазване на биоразнообразието в района.


д) Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, В и К:

Изграждане на нови пътища не е необходимо. Ще се изгради само пътно отклонение до площадката на ПСОВ за свързване със съществуващия път.

Ще се изградят довеждащи и отвеждащ колектор за ПСОВ по определените за целта трасета.

Водоснабдяването ще се извърши от водопроводната мрежа на гр. Ахтопол.

Електроснабдяването на ПСОВ е с двойно ел. захранване което е осигурено


3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение


 • Община Царево

 • Администрацията на гр. Ахтопол.

 • Областна администрация Бургас

 • МРРБ

 • МЗ

 • Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с център Варна

 • Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

 • Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с център Варна

 • МОСВ


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1, Част Б

1. Характеристики на засегнатата територия.

Реконструкцията, модернизацията и разширението на водопроводната и канализационната система и съоръженията към тях в основната си част ще се извършва в регулацията на гр. Ахтопол.

Теренът на площадката на ПСОВ попада в границите на ПП« Странджа».и ЗМ «Устието на р. Велека».

* В дългосрочен аспект при реализация на бъдещи разширения и благоустройство на гр. Ахтопол т.е. реализация на ІІІ, ІV и Vетап, които не са включени за финансиране в ОП „ Околна среда” са предвидени терени за изграждане на КПС «Коросията» и свързващ колектор с КПС Ахтопол . Само част от трасето на връзката на КПС «Коросията» ще преминава през ПЗ «Наковото кладенче» и то по съществуващ път около 30 м. Част от трасето на колектора, започващо от гр. Ахтопол с L около 80 m.попада в ПП « Странджа». В ПП « Странджа».попада и частта в края на колектора преди КПС «Коросията» с L около 80 m

Инвестиционното предложение Изграждане на интегриран воден цикъл на гр. Ахтопол попада и в потенциална защитена зона «Странджа» с код BG 000107 по Директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в потенциална защитена зона «Странджа» с код BG 000204 по Директива за опазване на дивите птици.

2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.(дадени в приложение)

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта (приложение. )

Приложение: 1. Актуални скици на имотите засегнати от ИП

 2. Картен материал.

 3. Други документи и материали.


Съставили
инж. Георги Загоров
инж. Стела Иванова

П Р И Л О Ж Е Н И Я


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница