В IІ. Опростени процедуриДата03.05.2017
Размер42.59 Kb.

В IІ. Опростени процедури

Член 76

1. За облекчаване на митническите формалности и процедури, без това да засяга редовността на операциите, митническите органи разрешават при спазване на условията, определени съгласно процедурата на комитета:

а) декларацията по член 62, да не съдържа някои от изискваните данни по параграф 1 от същия член, или към която не са приложени някои от документите, посочени в по параграф 2 от същия член;

б) вместо декларацията, посочена в член 62, да бъде представен търговски или административен документ, придружен от молба за поставяне на стоките под съответния митнически режим;

в) декларирането на стоките под съответния митнически режим да се извърши чрез вписването им в счетоводната отчетност на декларатора. В тези случай митническите органи могат да освободят декларатора от задължението за представяне на стоките.

Опростената декларация, търговският или административен документ или вписването на стоките в счетоводната отчетност трябва да съдържат най-малко данните, необходими за идентифициране на стоките. Вписването в счетоводните документи трябва да съдържа задължително и датата, на която то е извършено.

2. С изключение на случаите, определени съгласно процедурата на комитета, деклараторът е длъжен да представи допълнителна декларация, която може да има общ, периодичен или рекапитулативен характер.

3. Допълнителните декларации и опростените декларации, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), се считат за единно и неделимо цяло, което влиза в сила от датата на приемане на опростените декларации от митническите органи. В случаите по параграф 1, буква в), вписването в счетоводните документи има същата правна сила, както приемането на декларацията, посочена в член 62.

4. Специални опростени процедури за режим общностен транзит се определят съгласно процедурата на комитета.


В Б. Други форми на деклариране

Член 77

В 1. Когато декларирането пред митническите органи е извършено по електронен път по смисъла на член 61, буква б), устно или чрез друго действие по смисъла на член 61, буква в), разпоредбите на членове 62 — 75 се прилагат mutatis mutandis и без да се нарушават принципите, уредени в тях.

М 3 2. Когато декларирането е направено по електронен път, митническите органи могат да разрешат придружаващите документи по Член 62(2) да не бъдат подавани с декларацията. В този случай тези документи се пазят на разположение на митническите органи.

В В. Последваща проверка на декларации

Член 78

1. След вдигането на стоките митническите органи имат право по своя инициатива или по искане на декларатора да поправят декларацията.

2. Митническите органи имат право след вдигане на стоките и с цел установяване истинността на данните от декларацията, да извършват контрол на търговските документи и данни за вносните или износните операции с декларираните стоки, включително и на последващите търговски операции с тях. Този контрол се извършва на място в помещенията на декларатора при всяко лице, свързано пряко или косвено с горепосочените операции, както и при всяко друго лице, притежаващо тези документи и данни за професионални цели. Митническите органи имат право да извършват и проверка на стоките, ако те все още могат да бъдат представени.

3. Когато последващата проверка на декларацията или последващият контрол установят, че разпоредбите, отнасящи се до съответния митнически режим са били приложени на основата на неверни или непълни данни, митническите органи вземат необходимите мерки, при спазване на приетите разпоредби, да уредят ситуацията, като отчитат новите данни, с които разполагат.В Раздел 2 Допускане за свободно обращение

Член 79

Допускането за свободно обращение придава на необщностните стоки митнически статут на общностни стоки.

Допускането за свободно обращение води до прилагането на мерките на търговската политика, извършването на други формалности, предвидени при вноса на стоки и облагането със законно дължимите сборове.


В Член 80

1. Чрез дерогация на член 67, при условие че вносните сборове, с които се облагат стоките, са от видовете посочени в член 4, точка 10, първо тире и ставката за някое от тях бъде намалена след датата на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, но преди разрешаването на вдигането на стоките, деклараторът има право да поиска прилагането на по-благоприятната ставка.

2. Параграф 1 не се прилага, когато не е разрешено вдигане на стоките по вина на декларатора.


В Член 81

Когато една пратка съдържа стоки с различно тарифно класиране и обработката на всяка от тези стоки според тарифното класиране за целите на извършване на декларирането би довела до работа и разходи, несъответстващи на размера на дължимите вносни сборове, митническите органи имат право, по искане на декларатора, да приемат облагане на цялата пратка съобразно тарифното класиране на стоката с най-висока ставка на митните сборове.В Член 82

1. Когато стоките са допуснати за свободно обращение с намалени или нулеви ставки на вносните сборове поради употребата им за специфични цели, те остават под митнически надзор. Митническият надзор приключва, когато условията, определени за облагане с намалени или нулеви ставки на сборовете са вече неприложими, когато стоките са изнесени или унищожени, или когато се разреши използването им за цели, различни от определените за прилагането на намалени или нулеви ставки на сборовете и след заплащане на дължимите сборове.

2. Разпоредбите на член 88 и член 90 се прилагат mutatis mutandis за стоките, посочени в параграф 1.


В Член 83

Стоки, допуснати за свободно обращение, губят митническия си статут на общностни стоки, когато:

а) декларацията за допускане за свободно обращение е анулирана след вдигането им <M 1>, или

б) вносните сборове за тези стоки са възстановени или опростени:

— в рамките на митнически режим на активно усъвършенстване по системата с възстановяване,

или


— в случаите на дефектни стоки или стоки, които не съответстват на договора съгласно член 238, или

— в случаите, посочени в член 239, когато възстановяването или опрощаването е в зависимост от условието за износ или реекспорт на стоките или от получаването на друго допустимо митническо направление.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница