В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!Дата01.08.2018
Размер72.33 Kb.
(1)

КЕЛИМЕТУ ТЕВХИДبسم الله الرحمن الرحيم


В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Хвала на Аллах, Господарят на световете. Той е единственият Създател, Владетел, Управител и единствено заслужаващ да Му се прави ибадет. Всички прекрасни имена и висши качества принадлежат на Него. Нека саляту селям да бъде върху Пратеника на Аллах - Мухаммед ибни Абдуллах, семейството му, неговите сподвижници и последователи.Уважаеми братя!

Първото нещо, към което всички пратеници и пейгамбери (алейхимусселям) призоваваха своите народи, бе тевхида.

Аллах Субханеху ве Теаля в Корани Керим казва:§И на всеки пратеник, когото Ние пратихме преди теб, дадохме откровението: “Няма друго истинско божество освен Мен! Правете ибадет [единствено] на Мен!”§ /Сура Енбия/21/:25./§...А им бе повелено да правят ибадет само на единствения Аллах. Няма истинско божество освен Него. Пречист е Той от онова, което съдружават с Него!§ /Сура Тевбе/9/:31./

Тевхида се изразява чрез думите: “Ля иляхе иллеллах Мухаммед Расулюллах.”-“Няма друго истинско божество освен Аллах и Мухаммед е Пратеник на Аллах”

Това е базата, върху която се опират основите на Исляма. Заради нея Аллах Теаля изпрати Пратеници, низпосла Книги, узакони Ислямския ред, създаде везните, Дженнета, Джехеннема и взе обещание от хората в деня, когато ги сътвори. Всевишният Аллах казва:

§И когато твоят Господар извади от синовете на Адем, от гърба им, тяхното потомство, ги накара да засвидетелстват за себе си: “Не съм ли Аз вашият Господар?”, казаха: “Да, свидетели сме.” Да не кажете в Деня на съживяването: “Бяхме нехайни за това!”§ /Сура Еараф/7/:172./

Това свидетелство е предпазният щит между човека и наказанието на Аллах, границата между вярата и неверието, и е ключът, с който се влиза в Исляма и Дженнета.Пейгамберинът (с.а.в) казва:

“Аллах Субханеху ве Теаля е забранил на Огъня да гори онзи, който изрече, че няма друго истинско божество освен Аллах и да цели с това задоволството на Аллах”/Бухари и Муслим./Тевхида е една крепост, от която започва пътят към Аллах. Пейгамберинът (с.а.в), изпращайки Муаз (р.а) с мисия за Йемен, му казал:

(2)


“Ти отиваш при хора на писанието и нека първото нещо, към което ще ги призовеш, е да засвидетелствуват, че няма друго истинско божество освен Аллах. Ако те се подчинят на това, извести ги, че Аллах Теаля им е заповядал петкратен намаз в денонощието. Ако се подчинят и на това, извести ги, че Аллах им е заповядал да дават зекят, който се взема от богатите и се дава на бедните. Пази се от (злоупотреба) със скъпоценните им имущества, ако те са покорни. И се страхувай от клетвата на угнетения, защото няма преграда между нея и Аллах (т.е тя се приема).”/Бухари и Муслим./

Уважаеми братя!Една постройка не може да е здрава и стабилна без да има здрави основи. Така в Исляма са и словата “Ля иляхе иллеллах Мухаммедур- Расулюллах.”.

Аллах Теаля казва:

§Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли тагута и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.§ /Сура Бакара /2/: 256./

  • Тагут е всичко, което отклонява от пътя на Аллах, като шейтани, идоли, хора и т.н.

Аллах Теаля казва:§За никого не ще има застъпничество, освен за онези, които получиха обещание от Всемилостивия.§ - Сура Мерйем/19/:87.

обещанието са словата “Ля иляхе иллеллах Мухаммедур-Расулюллах.” /Предадено от Ибни Аббас./

Пратеникът на Аллах (с.а.в) казва:

((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة, و أفضل ما قلت أنا و النبيون من قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له.)) ـ رواه اللإمام مالك في الموطأ.

Най-превъзходната дуа е дуата в деня на Арафат, а най-превъзходното, което аз и Пейгамберите преди мен сме казали, е: “Ля иляхе иллеллах вахдеху ля шерике лех”-“Няма друго истинско божество освен Аллах, Той е един-единствен и няма съдружник. ” /Имам Малик./((قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك به, قال يا موسى قل: لا اله الا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لوأن السماوات السبع و عامرهن غيري, و الأرضين السبع في كفة, و لا اله الا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله.)) ـ رواه ابن حبان و حاكم و صححه.

Муса алейхисселям рекъл: О, Господарю мой! Научи ме на нещо, с което да те споменавам! Аллах Теаля казал: О, Муса! Кажи: Ля иляхе иллеллах. Муса алейхисселям рекъл: О, Господарю! Всички хора казват това.

(3)

Аллах Теаля отговорил: О, Муса! Ако седемте небеса и земи и всичко, което е в тях, без Мен, бъдат събрани в едното блюдо на везните, а в другото бъдат поставени словата “Ля иляхе иллеллах”, то блюдото с “Ля иляхе иллеллах” ще натежи.”/Ибни Хиббан и Хаким./

Всички призиви на Пейгамберина ни (с.а.в) са базирани върху “Ля иляхе иллеллах.” С това той превъзпита своята общност, формира ново поколение, което безпрекословно и искрено прави ибадет на Аллах Теаля, и е далеч от ширк. Преди изпращането на Мухаммед (с.а.в) човечеството е живяло в невежество и заблуда, царяла анархия в религията, били разпространени суеверия. Хората приемали за божества идоли, изработени от дърво, камък, глина, фурми, тесто и др. Търсели от тях помощ, благоденствие и благополучие. А когато изпадали в беда и нещастие, ги изоставяли.

Всевишният Аллах казва:

§А вместо Него [неверниците] приеха божества, които нищо не творят, а те са сътворени, и не владеят за себе си нито вреда, нито полза и не владеят нито смърт, нито живот, нито съживяване.§ /Сура Фуркан/25/:3./

Пратеникът на Аллах (с.а.в) възобнови тази права и велика религия с думите: “Ля иляхе иллеллах” и призова цялото човечество под този девиз. Всевишният Аллах казва:§...кое е по добро-разни божества или Аллах, Единосъщият, Покоряващият??§/Сура Юсуф/12/:39./

Тевхида е причината за изпращането на Корана, в него се разяснява за неговата необходимост, структура и онова, което му противоречи.

Думите “Ля иляхе иллеллах” не трябва да бъдат изказвани само с устата, без да оказват влияние върху поведението и делата на човека. Тяхното значение, както теоретически, има и практически характер. Тези слова имат определени изисквания и са свързани с определени шериатски постановления. Изискват твърдо приемане само на божествеността на Аллах Теаля и отдалечаване от езичеството, искреност в ибадета и освобождаване на сърцето от всичко, което не е свързано с Всевишния Аллах. Ето затова в Исляма е забранено обожаването на идоли, паметници, хора, животни и приемане за свещени разни гробници, мавзолеи, текета и др. Забранено е да се прави подчинение на когото и да е от създанията при положение, че ще бъде в противопоставяне на Аллах Аззе ве Джелле.

Всички ибадети като: почит, възвеличаване, обич, страх, надежда, уповаване, желание и други, трябва да се извършват само в името на Аллах.

Най-много да обичаме Аллах. Да не се страхуваме от никого, освен от Него. Да се надяваме единствено на Него. Да искаме опрощение за нашите прегрешения само от Него. Да се кълнем само в името на Него и
(4)

в Негово име да колим курбан. Не е позволено да се вярва на магьосник, нито да се ходи на врачка, нито да се следват предсказанията на гадателя, който претендира, че знае тайните и че уж предпазва от злото и допринася полза. Трябва да се знае, че гадателят е лъжец, защото Аллах Теаля казва:

§Кажи: “Никой на небесата и на земята не знае тайнственото, освен Аллах. И не ще усетят те кога ще бъдат съживени. § /Сура Немл/27/: 65./§А ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, и е подчинил слънцето и луната, ще рекат: “Аллах!” Тогава защо биват подлъгвани?§/Сура Анкебут/29/:61./

Затова ако някой каже: “Знам и вярвам, че Аллах е Създателят и Даващият средствата за препитание, но не желая да правя ибадет на Него,” то този човек не се счита за мюсюлманин, защото неверниците и езичниците по времето на Пейгамберина (с.а.в) знаеха и казваха, че Аллах е Създателят и Даващият средствата за препитание и въпреки това не бяха наречени мюсюлмани, а езичници. Те разбираха великото съдържание на тези слова въпреки невежеството и заблудата, в която живееха. Всевишният Аллах казва:

§И ги отрекоха с гнет и надменност, въпреки че душите им се убедиха в тях. Виж какъв е краят на сеещите развала!§/Сура Немл/27/:14./

§Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително.” И си тръгнаха знатните от тях: “Вървете и отстоявайте вашите богове! Именно това се възнамерява.§/Сура Сад/38/:5,6,7./

И днес подобие на това са лицемерите, които изричат тези слова и се стараят да се представят за мюсюлмани, но в действителност те са далеч от Исляма и той е далеч от тях. Тънат в мрака на неверието, затова ще бъдат на дъното на Джехеннема и няма да има избавител за тях. Всевишният Аллах казва:
(5)§Тези са, които купуват заблудата вместо напътствието. Ала нито търговията им печели, нито са на правия път.§/Сура Бакара/2/:16./

Това е едно ярко и точно предаване смисъла и значението на израза “Ля иляхе иллеллах,” но за голямо съжаление днес мюсюлманите са твърде далеч от неговото значение и същност. Колко от тези, които изричат с езиците си, противоречат на практика?! Колко от тези, които казват: “Ние сме мюсюлмани?!” , съдружават с Аллах?! Правят обиколки на гробища, колят животни на определени гробове, вярват на магьосници, врачки, гадатели и на много други шарлатани. Това са неща, които ни заобикалят, които виждаме и слушаме постоянно. Така хората се заблуждават, като си въобразяват, че това ще ги предпази от злото и ще им донесе полза, а всичко това влиза в списъка на ширка (съдружаването).

Колко от тези, които казват: “Ние сме мюсюлмани?!”, не кланят намаза и не дават зекята. Нито пък се замислят, че ще дойде ден, в който ще напуснат този свят и ще се завърнат при Онзи, Който ги е сътворил.

На Хасан ел-Басри (Аллах да го помилва) бе казано: “Хората говорят, че който каже “Ля иляхе иллеллах”, ще влезне в Дженнета”. А той отговорил: “Който каже “Ля иляхе иллеллах” и изпълни изискванията и фарзовете, тогава ще влезне в Дженнета".Молим Аллах Субханеху ве теаля да пречисти нашите сърца от лицемерие и небрежност. Да ни помогне да съчетаем думи и дела и да ни пази от ширк. Амин!
***

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница