В м. Събора в пи 064024, землище с. Буйново, община Борино Нетехническо резюме Настоящият докладДата19.07.2018
Размер432.76 Kb.

База за отдих в м. Събора в ПИ 064024, землище с. Буйново, община Борино Нетехническо резюменетехническо резюме
Настоящият доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното е изготвен от екип лицензирани експерти в състав: инж. Лидия Борисова Петрова, арх. Красимира Николова Петкова, инж. Людмил Славчев Гочев, Стили­ян Илиев Казалиев и инж. Руска Петкова Келевска.

Ръководител на екипа е инж. Лидия Борисова Петрова.


1. анотация

на инвестиционното предложение
1.1. Наименование на обекта, предмет на ДОВОС

Съгласно инвестиционното предложение, предмет на Доклада за ОВОС е инвестиционно предложение “База за отдих” в поземлен имот № 064024 с обща площ по ПУП ПРЗ – 8.554 дка в м. Събора в землището на с. Буйново, с ЕКАТТЕ 06879, община Борино, обл. Смолянска.

Имотът е с начин на трайно ползване “Пасище с храсти”. Предложението ще се реализира чрез изграждане на до 3-етажни сгради за отдих с леглова база за около 150 човека.

Намерението ще се реализира в извън урбанизирана територия.


1.2. Лица за контакти

Възложители на инициативата за изграждане на базата за отдих са: • Славян Асенов Евстатиев, гр. София, ул. “Ивайло” № 28

 • Николай Митев Славчев, гр. София, ж.к. “Сухата река” № 80, вх. Г, ет. 1, ап. 52

 • Филип Георгиев Филипов, гр. София, ул. “Киевска” № 1А, ет. 7, ап. 24

Лица за контакти:

ü от стра­на на инвеститора:

* Филип Георгиев Филипов, гр. София, ул. “Киевска” № 1А, ет. 7, ап. 24, тел. 0887 201 123.ü от стра­на на еки­па, из­гот­вил док­ла­да за ОВОС:

* инж. Лидия Борисова Петрова – тел. 0301 / 8 29 78; 0889 62 52 34.


1.3. Предназначение, мотивация за изграждане

Предназначението на базата е да създаде условия за отдих и спорт, в които основен елемент са местата за настаняване. Базата ще се изгради по съвременни технологии с всички комуникации. Ще се създадат съвременни условия и качествена среда за развитие на туризъм през всички сезони, подобряване на привлекателността на района на с. Буйново и устойчивост на околната среда при посещаване на забележителностите в близост – “Буйновско ждрело” и “Ягодинската пещера”, които са уникални по своя характер.

В последните години с. Буйново активно се разраства като туристическа дестинация. Отдалечеността му от районите с развита промишлена дейност го прави предпочитано място за отдих и отмора. С помощта на местните власти и участието им в няколко проекта, които спомогнаха за изготвянето на рекламни материали, се популяризира селото и се представи неговата уникална природа и забележителности.

Очаква се цялостно подобряване на средата за отдих чрез предлагане на алтернативен начин на туризъм, включващ активната почивка, преходи по туристически маршрути и посещения на природни забележителности, конен туризъм и др. От друга гледна точка, ще се осигури съответната техническа инфраструктура (водопровод, канализация и др.), която ще е гаранция за устойчивото развитие.

Обслужващите дейности, свързани с експлоатацията, включват административни услуги, техническа поддръжка, поддържане на чистотата в базата, санитарно-битово и здравно обслужване, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи промяна на хигиенно-защитни зони или такива оказващи значително въздействие върху околната среда и здравето на хората.

На територията на инвестиционното предложение не се предвиждат и в бъдеще изграждане на производствени мощности, които да влошат екологичното състояние в района.

Необходимостта от настоящото инвестиционно предложение е в резултат от общото развитие на страната ни като членка на ЕС. Едно от основните пера в икономиката на страната в близките години ще бъде туризмът, в това число и в райони със съхранена автентична природна среда в близост до малки населени места, предоставящи възможност за рекреация чрез създаване на условия за пълноценен отдих и спорт.

Инвестиционното предложение се намира на около километър в посока север-североизток от с. Буйново и на около 3 км от границата с Република Гърция, която се намира в югозападна посока от площадката на разглеждания обект. Теренът е в непосредствена близост до път IV клас, свързващ с. Буйново с пътя Доспат – Девин и отстои на северозапад от него.

Площ на имота – 8,554 дка, с преобладаваща тревна и храстова растителност, съгласно Скица № 000310/23.03.2007 г., издадена от Общинска служба земеделие и гори – с. Борино.

Имот № 064024 съгласно нотариален акт за покупко-продажба № 133, том І, рег. № 1035, дело № 0122 от 2008 г. е собственост при равни дялове на Славян Асенов Евстатиев, Николай Митев Славчев и Филип Георгиев Филипов, които са и възложители на доклада за ОВОС.

В поземления имот ще се извърши промяна на земеделската земя в терен за застрояване.

Застрояването е съобразено със следните градоустройствени показатели:Показател

Мярка

УПИ-064024

Количество

Вид на територията – за курортно строителство

Ок
Максимална височина до кота корниз

м

10

Максимална етажност (Е)

бр.

3

Максимална плътност на застрояване

%

<30

Максимален Кинт. (интензивност на застрояване)
1.5

Озеленена площ

%

50

Минимално озеленяване

м2

4277

Застроена площ

м2

<2566

Разгъната застроена площ

м2

<12831


2. Алтернативи

за осъществяване на инвестиционното предложение
2.1. Алтернативи по отношение на местоположението и строителството

Алтернативите, които могат да се разгледат, са за оптимално разработване на външния вид на сградите с цел вписването им в архитектурата на района. По отношение на използваните технологии за строителство е удачно да се използват най-съвременните, ориентирани към спестяване на енергия и съответно косвено влияещи върху намаляване замърсяването на околната среда. Базата ще е разположена в чиста и съхранена природна среда и това допълнително завишава изискванията относно качеството на строителството и съобразяване на използваните материали и технологии. Основните сгради ще са до триетажни жилищни сгради с общи комуникации (път, канализации, електроснабдяване).


2.2. Алтернативи по отношение на отоплението

Възможните начини на отопление са на ток, твърдо, течно и газообразно гориво. Инвеститорът предвижда отоплението да е предимно на ток. Този начин на отопление ще въздейства благоприятно в локален мащаб върху имисионния фон на района, който е чист поради липсата на активна промишлена дейност. Възможно е след допълнително проучване на ефективността на инсталациите инвеститорът да разгледа вариант за частично отопление със слънчеви колектори и/или природен газ.


2.3. Алтернативи по отношение на водоснабдяването

и пречистването на отпадните води
По отношение на захранването на базата за отдих, съгласно изготвената схема ВиК се предвижда водоснабдяването да се осъществи от водоснабдителната мрежа на с. Буйново с дължина на външния водопровод около 1500 м. Друга алтернатива е използване на питейна вода от нови извори, разположени южно от с. Буйново, за които трябва да се извършват проучвания за дебита и качеството им и да се вземе разрешение за ползване от Басейнова дирекция за управление на водите – Пловдив.

Алтернативите за пречистване на отпадните води са сведени само до една. Изграждане на собствено локално пречиствателно съоръжение на територията на имота и заустване на пречистените води в река Буйновска, минаваща в близост до площадката.


2.4. Алтернативи по отношение на събирането и

оползотворяването на изгребаните земни маси
Оползотворяване на почвите на площадката на инвестиционното предложение е най-добрият вариант. Хумусният слой би могъл да се използва за оформяне на вертикалната планировка. Другата алтернатива е извозването им до место, определено от община Борино.
2.5. Алтернативи по отношение на третиране на отпадъците

Третирането на твърдите битови отпадъци се свежда до два основни начина – начините на събиране и начините на депониране.

Събирането на отпадъците се свежда до два варианта – разделно и смесено. Най-разпространеният метод е смесено събиране, при което отпадъците се събират и се извозват до местата за депониране и загробване. В последните години усилено се създава мрежа за разделно събиране на отпадъците преди те да бъдат предадени за обработка. Вторият вариант е най-удачният за нови строителства. По този начин ще се създадат условия за намаляване на въздействието върху околната среда по отношение на вторично оползотворяване на твърдите битови отпадъци.

По отношение на захранването на базата за отдих, съгласно изготвената схема ВиК се предвижда водоснабдяването да се осъществи от водоснабдителната мрежа на с. Буйново с дължина на външния водопровод около 1500 м. Друга алтернатива е използване на питейна вода от нови извори, разположени южно от с. Буйново, за които трябва да се извършват проучвания за дебита и качеството им и да се вземе разрешение за ползване от Басейнова дирекция за управление на водите – Пловдив.

Алтернативите за пречистване на отпадните води са сведени само до една. Изграждане на собствено локално пречиствателно съоръжение на територията на имота и заустване на пречистените води в река Буйновска, минаваща в близост до площадката.
2.6. Алтернативи по отношение опазване на биоразнообразието и нулева атернатива
Проучванията върху развитието на туристическия пазар сочат, че вниманието на инвеститорите трябва да се насочи към развитието на екотуризма. По този начин уникалните за България дадености, съчетани с богато биологично разнообразие, предоставят редица предимства на страната ни за развитието на този туристически сектор.

Развитието на екстензивното земеделие като фактор за поддържане на естествената околна среда е признато на всички равнища и се потвърждава от последните промени в общата селскостопанска политика. Това изисква създаването на устойчив пазар на екологически чиста продукция в близост до производителя, което се явява като основен аргумент за изграждането на Базата за отдих.Предвид необходимостта от разширяване на инвестиционната инициатива за преустановяване на депопулационните процеси в региона планът е без алтернатива по отношение недопускането на незаконно строителство и неконтролирани дейности.

Недостатъчната проученост върху БР в района затруднява изготвянето на прогноза за насоките и интензивността на протичане на сукцесионните процеси при реализацията на плана и при “нулева алтернатива”.

По принцип в тревните екосистеми на тази надморска височина естествените процеси протичат в посока установяване на коренните видове. Това обикновено се предшества от настаняването на някои пионерни видове, като отклоненията могат да бъдат причинени от екстремни природни въздействия – снеголоми, ветровали, градушки, екстремни температури и др.

При реализацията на ПУП-ПРЗ съвместно изпълнение на смекчаващи мерки и осъществяването на мониторинг се очаква запазване състоянието на тревите в района.

При прилагането на “нулева алтернатива” и дестабилизирането на установилото се равновесие между екосистемите в района, се очаква инвазия на гората. Предвид значително по-слабото им представителство в 6 % за ЗЗ “Триград – Мурсалица” и 8 % за ЗЗ “Родопи Западни”, напредването на горите определено ще доведе до загуба на биоразнообразие.

Реализацията на плана ще създаде условия за привличане на финансов ресурс, част от който да се насочи в обогатяване и устойчивост на биоразнообразието в района.

По отношение на въздействието на плана върху животинските видовете незначителната площ на обекта в съчетание с предложените в Доклада за оценка на въздействието смекчаващи мерки, ще осигуряват запазване на съществуващото биоразнообразие в неговата численост и здравен статус.

В обобщение, по отношение на биоразнообразието може да се посочи, че “нулевата алтернатива” е свързана с постепенно деградиране на съществуващите полуестествени местообитания в резултат на депопулационните процеси.


3. Описание, анализ и оценка

на предполагаемите въздействия върху населението

и околната среда в резултат от реализацията

на инвестиционното предложение
3.1. Атмосферен въздух

Разглежданият район се намира в Умерено-кон­ти­нен­тал­на­та кли­ма­тич­на об­ласт на Европейско-кон­ти­нен­тал­на­та кли­ма­тич­на област и е с надморска височина 1330 м.

Средноденонощните температури в приземния въздушен слой имат типичен часов и сезонен характер на изменение;

Средните характеристики на амплитудите са сравнително малко променливи през различните сезони (от 3-3.5 °С през есенно-зимните до 4.5-5.5 °С през пролетно-летните периоди);

Средногодишната температура на въздуха в приземния въз­ду­шен слой в района е 8.1 °С, а средногодишната амплитуда е 18.8 °С.

Това обуславя сравнително постоянни характеристики на стабил­ността на атмосферата. Средната продължителност на период през го­дината с устойчиво задържане на температурата над 10 °С е 130-170 дни (след 5 май – преди 5 октомври). Температурната сума през този период е 1600-2200 °С.

В про­уч­ва­не­то за оцен­ка на за­мър­ся­ва­не­то на ат­мос­фер­ния въз­дух в ра­йо­на са об­х­ва­на­ти след­ни­те гру­пи източници:


 • транспорт;

 • би­то­ви източници.


А) Анализ и оцен­ка на еми­си­ите и ими­си­ите от транспорта

 • Емисиите на азотен диоксид и въглероден оксид са определящи. Причината е най-вече в повишеното общо потребление на бензин, както и повишената употреба на газ “пропан-бутан”.

 • Положителна е тенденцията на намаление емисиите на олово от автомобилния транспорт в резултат от изпълнението на Националната програма за постепенно преустановяване на производството и употребата на оловни бензини в Р България след 2003 г.

 • Голяма част от автомобилния поток преминава през населените места, поради което той се явява основен фактор, определящ КАВ в тях.

Данни от преки измервания на замърсяването на атмосферния въздух в дадената ситуация липсват. Минаващият в близост до обекта път е с ниска интензивност на движение на МПС, което е предпоставка за отделяне на минимални количества вредни емисии в атмосферния въздух.

Кли­ма­тич­ни­те, ме­те­оро­ло­гич­ни­те и орог­раф­с­ки­те ус­ло­вия в ра­йо­на не съз­да­ват пред­пос­тав­ки за про­дъл­жи­тел­но за­дър­жа­не на вред­ни ве­щес­т­ва в при­ем­ния слой на ат­мос­фе­ра­та.

Не съ­щес­т­ву­ва опас­ност от раз­п­рос­т­ра­ня­ва­не на ат­мос­фер­ни за­мър­си­те­ли на да­леч­ни раз­с­то­яния, как­то и да се въз­дейс­т­ва на със­то­яни­ето на въз­душ­ния фон в ра­йо­на от пре­но­си “от­вън”, по­ра­ди спе­ци­фич­ния ре­леф на пло­щад­ка­та на обек­та.
Б) Анализ и оцен­ка на за­мър­ся­ва­не­то на

ат­мос­фер­ния въз­дух от битови източници

Изгарянето на го­ри­ва през зим­ния пе­ри­од е един­с­т­ве­на­та при­чи­на за от­де­ля­не­то на ня­как­ви вред­ни ве­щес­т­ва в атмосферата, по­ра­ди което, ма­кар и на пръв пог­лед незначителни, пред­с­тав­ля­ва ин­те­рес те да бъ­дат оп­ре­де­ле­ни количествено: • Най-го­ле­ми са еми­си­ите на въг­ле­ро­ден диокисид, кой­то се по­лу­ча­ва в ре­зул­тат на из­га­ря­не на го­ри­ва­та в би­то­ви­те отоп­ли­тел­ни устройства. Преобладаващото пот­реб­ле­ние на дър­ва в населените места в региона обус­ла­вя оп­ре­де­ля­щия дял на съ­щи­те и в то­ва отношение.

 • Поради неб­ла­гоп­ри­ят­ния със­тав на бри­ке­ти­те и ка­фя­ви­те въг­ли­ща за отопление, не­за­ви­си­мо от срав­ни­тел­но мал­ко­то им потребление, те оп­ре­де­лят ос­нов­на­та част от за­мър­ся­ва­не­то на въз­ду­ха с прах и въг­ле­ро­ден окис и са поч­ти един­с­т­ве­на­та при­чи­на за за­мър­ся­ва­не­то със се­рен двуокис.

Поради мал­ки­те де­би­ти на те­зи газове, те имат вли­яние вър­ху ат­мос­фер­ния въз­дух са­мо в ло­ка­лен мащаб.

Липсата на големи източници на вредни вещества във въздуха, ниската интензивност на транспортно движение и богатството на наличните зелени площи дават основание да се определи разглеждания район като “чист” на атмосферни замърсители.


3.2. Повърхностни и подземни води

Основна регулираща артерия в района на обекта е река Буйновска, която след с. Тешел е известна под наименованието река Въча.

Река Буйновска води началото си от извори южно от с. Буйново в близост до границата с Гърция. Първоначално тече на северозапад до с. Буйново, след което протича в северна посока до с. Тешел, където приема десния си приток река Триградска, сменя посоката си на североизток до разклона за кв. Настан, където приема десния си приток река Широколъшка и променя посоката си на север.

Оттокът на реките се формира основно от валежите от дъжд и сняг и в по-малка степен от карстовите и пукнатинните подземни води (изворите), намиращи се във водосборите им.

Средногодишната сума на валежите за района е 850-950 мм.

Данните показват, че реките са чисти в горното си течение и с високо качество, докато след населените места са замърсени поради липса на пречиствателни станции за отпадъчните канални води.

Препоръчваме инвеститорите на съседните на площадката два имота, в които по наша информация също ще се изграждат в бъдеще бази за отдих, да се комбинират и с общи финансови средства да се проектира и изгради пречиствателна станция с възможности за пречистване на каналните води от обектите в трите имота. По предварителна оценка капацитетът на пречиствателната станция ще бъде за около 300 екв. брой жители (обитатели) за обектите в трите имота.

Съгласно писменото становище на “ВиК” ЕООД – Смолян, водоснабдяването на обекта, предмет на ОВОС, може да се осъществи от водоснабдителната система на с. Буйново. За целта следва да се проектира водопровод с дължина около 2,5 км, както и водоем, осигуряващ максималната дневна и часова консумация на вода и необходимото противопожарно водно количество за обекта. За водоснабдяването също препоръчваме проектиране и изграждане на общи съоръжения за трите имота, в които има инвестиционни намерения за изграждане на бази за отдих.

Основен източник на въздействие върху водите могат да бъдат отпадъчните битови води от обекта, преминаващите моторни превозни средства и работещите строителни машини.

Карстовите извори са с голяма амплитуда на водното количество и при обилни валежи и снеготопене се замътват за кратък период от време.

Площадката на инвестиционното предложение, предмет на доклада за ОВОС, не попада в СОЗ на питейните подземни извори, ползвани за водоснабдяване на с. Буйново и другите населени места от община Борино.

3.3. Отпадъци

Битови отпадъци

Този вид отпадъци се образуват както по време на строителството, така и в периода на експлоатацията.По време на строителството – при норма 120 г/ч./дневно и средно заети около 20 души, за период на строителството – около 12 месеца, ще се генерират:

0.120 кг × 20 бр. работници × 365 дни = 876 кг = 0,88 т/годишноПо време на експлоатацията – в Ръководството за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци, МОСВ, 2004 г., е посочено, че средногодишната норма на натрупване на отпадъци на 1 бр. легло в почивна база е 80 кг при обемно тегло 200 кг/м3.

При 150 бр. легла количеството на отпадъците ще бъде:

150 бр.л. × 80 кг/л. = 12 000 кг/год. = 12,0 т/год. = 60 м3/годишно

Тези отпадъци ще се събират в найлонови чували и ще се съхраняват в предвидено за тази цел помещение или навес.

Освен изброените по-горе отпадъци е възможно да се образуват и някои опасни видове отпадъци – опаковки от бои, лакове, разтворители, използвани лампи и акумулатори, перилни и почистващи препарати.

По експертна оценка очакваните количества опасни отпадъци при строителството и експлоатацията на комплекса ще бъдат незначителни.


3.4. Геоложка среда (земни недра)

Направените проучвания през последните години доказват, че макар стабилизирана земя, Родопите са претърпели в редица свои дялове промени от по-ново време, които са оформили релефа на днешната планина.

В обхвата на площадката и в района около нея не се наблюдават свлачищни явления и процеси.

3.5. Вредни физични фактори

Проблеми поради по-значително шумово натоварване върху здравето на хората и върху животинския свят възникват около натоварените пътни артерии. Шумовото натоварване е от различни източници. Измервания на шумовите нива, както и оценката на натоварването с шум на работниците в дърводобива, дървообработването, строителството, селското стопанство са задължителни, съгласно изискванията на нормативната база у нас. Те трябва да се извършват периодично за контрол на шума за работещите в тези браншове.

Приемливи са нивата на производствен шум под 70 dB, средна сте­пен на биологично въздействие има шумът от порядъка на 71-84 dB при хигиенна норма 85 dB.

Районът е слабо засегнат от антропогенна дейност, което предполага ниски нива на шумово натоварване.

Ако трябва да се обобщят изводите за последиците от въздействието на вредните физични фактори, то се налага становището, че няма данни за превишение на граничните стойности по отношение на йонизиращите, нейонизиращите лъчения, на шума и на вибрациите на територията на базата за отдих. 
3.6. Земи и почви

Почвите в района са планинско-ливадни и кафяви горски. Категорията им е Х-та при неполивни условия. Използват се главно като пасища. Не се наблюдават нарушени, ерозирали и замърсени терени.

Въздействие върху почвите се очаква да има при извършване на изкопни работи за строителството на сгради, при прокарване на линейните обекти (водопроводи, канализация, ел. проводи), при извършване на взривни работи. Възможно е вторично замърсяване на почвите с горива и масла от работещата строителна и транспортна техника.

3.7. Биологично разнообразие

Растителен свят

Обектът попада изцяло в ЗЗ “Триград – Мурсалица” определена по директивата за опазване на птиците и ЗЗ “Родопи Западни” за хабитатите. В зоната са установени общо 21 хабитата от Приложение І на Директивата за хабитатите и заемат сумарно 56.18 % от общата ù площ. Ти­път на обек­та – ваканционно селище, върху об­ща площ около 53 дка ще доведе до уни­що­жа­ва­не на растителност, оформила се върху имота след спиране на селскостопанските дейности. При про­кар­ва­не на ка­на­ли­за­ци­ята за от­пад­ни во­ди ще се уни­що­жи рас­ти­тел­ност, която след рекултивацията трябва да се възстанови и то с местни растителни видове. Буковите гори в района около устроената с настоящия ПУП територия са със силно ограничено участие смесени с иглолистни. Смърчът се среща в чисти и смесени насаждения. Развива се предимно върху планинско-горски тъмноцветни почви.Животински свят

Съгласно би­оге­ог­раф­с­ко­то ­раз­де­ле­ние на България районът на с. Буйново, в който се намира обекта на настоящото инвестиционно намерение, принадлежи към Ри­ло-Ро­доп­с­кия ра­йон.

Обектът се намира във височинния интервал от 1300 до 1400 м, който определя горната граница на разпространение на основните за Западните Родопи представители на земноводните и влечугите, което обуславя и слабата им представеност в района.

По данни от стандартния формуляр в ЗЗ Триград-Мурсалица се срещат общо 141 вида гнездящи птици, като 68 от тях са застрашени или уязвими и изискват набелязване на мерки за опазване на техните местообитания. Двадесет вида са вписани в Червената книга на България.

Съгласно зоогеографското райониране на България ЗЗ “Родопи – Западни” попада в Рило-Родопския район. По типология животинските видове, обитаващи западнородопската област, са с преобладаване на средноевропейски животински видове с алпийски произход и някои преходно средиземноморски видове. В границите на площадката не бяха установени местообитания на бозайници.

Площадката на инвестиционното намерение се намира в близост до карстов район, поради което може да се разглежда като част от ловната територия на прилепите. Детайлно проучване върху видовия състав и числеността им не е извършвано. В различни литературни източници се отбелязва, че в района на Триградското и Буйновското ждрело се срещат различни видове прилепи.

Върху дребните бозайниците в района ще действа факторът безпокойство от извършването на строителните дейности и работата на строителната механизация и временно унищожаване на част от местообитанията им.

Не се очаква емитиране на вредни вещества в атмосферата, водите и почвата, в количества които да повлияят неблагоприятно върху сухоземните животинския представители в района при функционирането на базата за отдих.


3.8. Ландшафт

Лан­д­шаф­тът от­го­ва­ря ка­то въз­мож­нос­ти за осъ­щес­т­вя­ва­не на про­ек­та – под­хо­дя­що югоизточно из­ло­же­ние, наличие на стопански черен път до имота, разположен в близост до площадката асфалтов път за с. Буйново, както и съ­щес­т­ву­ва­ща път­на и ту­рис­ти­чес­ка ин­ф­рас­т­рук­ту­ра в района.

Поради уникалността на ландшафта в района, архитектурно-застроителното вмешателство трябва да се извършва много внимателно и разумно и да бъде основано на концепцията за вписване на архитектурна среда в съзвучие с ландшафта и съществуващата в непосредствена близост туристическа инфраструктура. Плътността на застрояване трябва да бъде относително ниска, с акцент върху зелените площи и терените за рекреация. (в предвидения ПУП-ПРЗ е заложен среде­н процент на зас­т­ро­ява­не 30 %, а озе­ле­не­на­та площ – 50%.)
3.9. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда
Анализът на съществуващото състояние и очакваните изменения на компонентите на околната среда показва, че само в процеса на строителството, при невнимателно боравене с горива, масла, машини и др. е възможно да се прояви негативно въздействие, което се оценява като слабо вероятно.

Потенциални рискове за здравето на работниците могат да се появят основно по време на строителството на обекта в резултат от неспазване указанията за работа по отделните строителни процеси.

Всички работници задължително преминават курс за инструктаж по БХТПБ.
3.10. Природни обекти

Обектът няма да окаже негативно въздействие върху природните забележителности Буйновско ждрело и Ягодинска пещера, тъй като същите са разположени на голямо разстояние, съответно 6,5 км и 5,5 км от бъдещата база за отдих.


3.11. Материално и културно наследство
В оценяваната територия не е регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници.

По време на реализацията на проекта при допустими находки да се приложат специфични правила и норми.4. Мерки,

предвидени да предотвратят, намалят или, където

е възможно, да прекратят вредното въздействие

върху околната среда и населението
Мерките за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните по­сле­дици са посочени по компоненти, тъй като всеки от тях има собствена роля в цялостното функциониране на обекта.

Процесът на намаляване, ограничаване или недопускане на нега­тив­ни въздействия върху околната среда и човешкото здраве обхваща всички етапи от създаването и функционирането на даден обект. В настоящия доклад те са обобщени в три основни етапа на изпълнение: • Проучване и проектиране (П);

 • Строителство (С);

 • Експлоатация (Е).


Мерки

Период на

изпълнение

Резултат

По отношение на атмосферния въздух

1.

Оросяване на площадката по време на сухо и ветровито време при извършване на изкопни работи, особено при работа с машини

С

Избягване разнасянето на прахови емисии в атмос­фер­ния въздух

2.

При изграждането на зелената сис­тема да се предвиди участие на ви­дове с прахозадържащ ефект

С

Ограничаване на неорганизи­раните прахови емисии от площни източници

3.

Поддържане на график за редовно изминане на вътрешноалейната пътна мрежа

Е

Ограничаване разпростране­нието на прахови емисии

4.

Повишаване топлоизолационните качества на сградите, употребата на прозорци със стъклопакет

П

Подобряване топлоизола­ци­ята на сградите намалява раз­хода на гориво, съответно – замърсителите на въздуха

5.

Ориентацията на сградите, съобра­зена с посоката на преобладава­щите ветрове и слънчевото греене

П

Икономия на употребявана енергия за отопление и охлаждане на обитаемите помещения

6.

Да не се допуска работа на багери, автосамосвали, булдозери и др. с неизправни двигатели с вътрешно горене. За целта да се упражнява непрекъснат контрол

С

Предпазване от замърсяване на въздуха и почвите

7.

Да се упражнява стриктен контрол при изпълнението на топлинната изолация на сградите, съгласно разпоредбите за енергийната ефективност

С

Е


Намаляване разхода на енергийни източници

8.

Да не се допуска извънгабаритно натоварване на самосвалите със земни маси, за да се предотврати тяхното разпиляване по време на транспортирането, с цел да не се създадат условия за увеличаване на праховите емисии

С

Намаляване на праховите емисии във въздуха

9.

При разтопяване на битум за асфалтовите пътни настилки да не се допуска повишаване на температурата до точката на кипене, при което емисиите на въглеводороди (включително и тежки) са най-големи

С

Предпазване на въздуха от вредни емисии

10.

След приключване на строителния процес всички площи на откритите складове за насипни строителни материали да бъдат своевременно и щателно почистени, за да не се допусне появата на прахови емисии

С

Е


Запазване чистотата на въздуха в района на площадката и намаляване на праховите емисии

11.

Рационална организация на вътреш­нотран­спортните комуникации за обекта

П

Подобряване пропусква­е­мост­та на транспортните средства

12.

Квалифициран обслужващ персонал

Е

Недопускане на аварии, съот­ветно замърсяване на възду­ха от дефектирали машини и съоръжения

Подземни и повърхностни води

1.

Да се направи хидро-геоложко и инженерно-геоложко проучване на площадката на обекта

П

Уточняване техническите параметри на геоложката основа и нивото на подпоч­вените води и предотвратя­ва­не на евентуалното им въз­дей­ствие върху строителните дейности и експлоатацията на обекта

2.

Да се изготви ПОИС, като се обърне внимание на: минимизиране обема на земните работи, водоотвеж­дане­то на скатните води, зачимяване и затревяване на постоянните откоси, безопасно извършване на СМР

Преди започване на строител­ството

Безопасно извършване на СМР и предотвратяване въз­никването на неблагоприятни въздействия върху околната среда

3.

Да се проектира и изпълни каломас­лозадържател за замърсените дъж­довни отпадъчни води в района на паркинга.

П

С


Постигане на необходимия пречиствателен ефект и опаз­ване от замърсяване на поч­вите и водоприемника, в т.ч. на околната среда

4.

Канализационните мрежи да се про­ектират с полиетиленови тръби ви­со­ка плътност и да се изпълнят ка­чес­твено, с оглед недопускане на течове

П

С


Предпазване на подземните води от замърсяване

5.

Проектиране и изграждане на надеждна водоплътна обваловка с необходимия обем за съдовете (резервоарите) за съхранение на нафта

П

С


Предпазване от замърсяване на почвите, подземните и повърхностните води при евентуални аварийни ситуации и течове от съдовете за нафта

6.

Проектиране и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчните води от обекта, осигуряващо необходимата степен на пречистване в съответствие с категорията на водоприемника – река Буйновска.

П

С


Предпазване от замърсяване на повърхностните и подземните води

Вредни физични фактори, шум, вибрации

1.

Трасиране на пътните артерии при рационално използване шумозащит­ните качества на естествените елементи на релефа на местността (падини, възвишения, наклони и др.)

П

Намаляване нивото на шума

2.

Засаждане на допълнителна подхо­дя­ща растителност около пътната връзка

П

Е


Намаляване нивото на шума и праховите емисии

3.

Направа на гладки асфалтови и ас­фалто-бетонни настилки на обслуж­ващата пътна връзка

П

Снижават шумовите емисии

4.

Изготвяне на правилник за вътреш­ния ред на обекта

Е

Намаляване нивото на шума

5.

Работниците да бъдат снабдени с лични шумозащитни средства

С

Гаранции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Отпадъци

1.

Определяне на подходящо място или помещение за съхранение на отпадъците от обекта

П

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците

2.

Внедряване и реализация на систе­ма за разделно събиране на отпа­дъ­ците в съответствие с общинска­та програма за УО

Е

Екологосъобразно оползо­творяване на отпадъците

3.

Оползотворяване на излишните земни маси в съответствие с общинската програма за УО

С

Екологосъобразно оползотво­ряване на отпадъците

4.

Сключване на договор с общин­ската фирма по чистотата за из­воз­ване и оползотворяване на отпа­дъ­ците от обекта

Е

Изпълнение на изискванията на ЗУО

5.

Да се разработи Програма за управ­ление на отпадъците от обекта, съгласно изискванията на чл. 29 от ЗУО

П

Минимизиране отрицателния ефект от отпадъците

6.

Излишните земни маси да се изпол­зват за запръстяване на съществу­ващите депа, рекултивация на нере­гламентирани депа или моделиране на терени

С

Изпълнение на предвидени с общинската програма за УТБО дейности

7.

Писмено искане до Кмета на общи­ната за маршрута на извозване на отпадъците и мястото на депони­ране и/или третиране

С

Е


Изпълнение на изискванията на ЗУО

8.

Подовете на помещенията за съ­хра­нение на дезинфектанти и ве­щества с опасни свойства да са с устойчиво на химикали покритие и с влагозадържаща способност

С

Елиминиране риска от въздействие върху средата

9.

Смазочни материали да не се съ­хра­няват в близост до пожаро­опасни места

Е

Изпълнение изискванията на БХТПБ

10.

На подходящи места да се изградят компостери за третиране на биоразградимите отпадъци.

С

Е


Ефективно използване на биоразградимите отпадъци за наторяване.


По отношение на геоложката основа

1.

Проектирането на обекта да се съо­брази с резултатите, изводите и пре­­поръките в бъдещия доклад за инже­нер­но-геоложкото проучване и с изиск­ванията на “Наредба №1/ 01.09.1996 г. за проектиране на плос­ко фунди­ране”, “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” и др. нормативни документи

П

Изпълнение на изискванията на нормативната уредба

2.

Изпълнението на дълбоки изкопи и високи насипи да се осъществява въз ос­нова на индивидуални про­екти, включващи стабилитетна оцен­ка на откосите

С

Гаранции за минимизиране на въздействието върху геоложката среда

3.

Изготвяне проект за буровзривни работи

П

С


Осигуряване максимална защита на компонентите на околната среда по време на изпълнение на буровзривните работи

4.

По време на строителството и ек­сплоатацията да не се допуска разливане на нефтопродукти от стро­ителни и транспортни средства и пр.

С

Недопускане проява на физи­ко-геоложки явления и проце­си и предпазване на подзем­ните води от замърсяване

5.

Изготвяне на инженерно-геоложки доклад за площадката

П

Спазване на нормите за проектиране

По отношение на земите и почвите

1.

Отнемане на чимовете и хумусния хоризонт и депониране отделно от останалата земна маса

С

Използване по предназначение – при създаване на нови тревни площи (норм. изисквания)

2.

Разделно депониране на земните маси – повторно връщане за моде­лиране на терена или засипка на сметища

С

Използване на излишните зем­ни маси за възстановяване на нарушения от строителството. Оформяне на граничните отре­зи с цел недопускане на ерозия

3.

Изготвяне проекти за вертикална планировка и озеленяване на площадката

П

С


Гаранции за минимизиране въздействието върху почвите

4.

Излишните земни и скални маси и строителни отпадъци да се депо­ни­рат на предварително определено от Община Борино място

С

Минимизиране на въздействията върху почвите

5.

Изпълнение на техническа и биоло­гична рекултивация по трасетата на линейните подобекти – канализа­ция, водопровод, ел. провод и пътен подход

С

Предпазване от ерозия

6.

Рекултивиране терена на местата на изкоренените дървета чрез извадените преди това чимове

С

Максимално възстановяване на околната среда

7.

При взривяване да се използват защитни съоръжения от гумено-транспортни ленти, греди и дъски, затрупани с чували с пясък

С

Предпазване нарушаването на почвената покривка на територията на обекта и съседните такива от извършваните взривни работи

8.

Ежедневна проверка и контрол на работещата на обекта строителна и транспортна техника и незабавен ремонт на същата при установяване на течове от ГСМ

С

Предпазване от вторично замърсяване с горива и масла на почвите

По отношение на биологичното разнообразие

1.

Изготвяне и приемане на финансово обезпечен план за управление на туристическия поток.

Подготовка на строителната площадка

Усъвършенстване организацията на управление

2.

Мониторинг върху хабитатите в ЗЗ “Родопи – Западни”. Мониторингът следва да бъде преди всичко върху индикаторни видове.

Контрол и изготвяне на прогнози за процесите на сукцесия и състоянието и динамиката на популациите в района.

3.

Опазване на подраста и тревния чим при извеждане на сечите.

С

Е


Ограничаване на ерозията.

4.

Извозът на сортиментите да се извършва с животинска сила и “на самар”.

С

Е


Опазване на подраста и ограничаване на ерозията.

5.

Короните на оставащите периферни дървета следва да се редуцират с оглед намаляване риска от ветровали и снеговали.

Е

Увеличаване устойчивостта на дърветата срещу екстремни природни въздействия.

6.

При изготвянето на част озеленяване и благоустройство на проекта да не се допуска използването на интродуцирани видове. Когато за нуждите на зеленото строителство се заложат интродуцирани видове, същите да бъдат само с хибридни форми

П

Опазване чистотата и здравния статус на растенията в района. Ограничаване риска от внасяне на нови гостоприемници за потенциални нови вредители.

7.

Косенето да става със силно раздробяване на биомасата, която да остане на място като “зелено торене”.

Е

Намаляване използването на изкуствени торове.

8.

Да не се използват препарати за растителна защита в рамките на обекта

Е

Опазване на местната безгръбначна фауна.

9.

В случай, че на разстояние по-малко от 300 м от площадката бъде установено местообитание на целеви за Натура 2000 вид, строителните работи да се допускат само извън периодите на повишена чувствителност на вида към фактора безпокойство.

С

Опазване на консервационно значими за защитените територии видове от фактора безпокойство.

10.

При откриване на влечуги в границите на територията същите да бъдат безопасно улавяни и пускани в подходящи за тях местообитания

С

Пряко опазване на бавноподвижните видове от унищожаване или увреждане.

11.

Привличане на общественото внимание – НПО и граждани, сдружения на хотелиери и др., върху мерките за опазване на консервационно значимите видове в района.

Е

Повишаване информираността на широката общественост и включването ù в опазването на природата.

12.

Разположението на сградите, алейната мрежа и спортните площадки да бъде опре­де­лено по начин, минимализиращ сечите на дървета.

П

С


Намаляване на обема на сечите

13.

Извършването на основните строи­телни дейности да се извърши из­вън размножителния период на пти­ците (април, май)

С

Запазване популациите на гнездящи птици в рамките на парцела

14.

В случай на извършени сечи, да се изготви компенсационна програма за възстановяване на засегнатата зе­ле­на маса – дървета, храсти, треви

Е

Намаляване на нанесените вреди от строителството

15.

При извършване на рекултивация и оформянето на терените за озеле­няване да се използват местни рас­тителни видове

С

Запазване на типичната за района растителност и инте­гриране на обекта в ландшаф­та

16.

Напълно да се елиминира възможността за изпускане на непречистени отпадъчни води в река Буйновска, като се проектира и изпълни пречиствателно съоръжение

П

С

ЕЗапазване чистотата на водите със стойности за приемник ІІ-ра категория

17.

След извършване на строителните дейности, всички засегнати терени да бъдат рекултивирани, затревени и залесени с местни растителни видове.

С

Е


Запазване на естествената тревиста растителност в района

18.

Изграждането на базата за отдих трябва да бъде основано на концепцията за проектиране на нискоетажно строителство с оглед оформяне на архитектурна среда в съзвучие с ландшафта


П

Запазване на типичните особености на ландшафта

По отношение на културно-историческото наследство

1.

При реализация на инвести­цион­но­то предложение изкопните работи да се извършват при спазване на чл. 18 от ЗПКМ

С

Създаване на гаранции, че ако при провеждане на стро­ителните работи се установи наличие на археологически структури или движими наход­ки, ще бъде възможно взема­не на необходимите норми

2.

При евентуално попадане при из­пълнение на изкопните работи вър­ху градеж или находка, да се спре работата и да се уведоми незабав­но Общината и Историческия музей.

С

Гаранции за опазване на културно-историческото наследство.

Спазването на предвидените мерки ще гарантира опазването на околната среда, контрола за състоянието ù, както и максимално ограничаване на негативните въздействия.


Заключението на експертите по ОВОС е:
Анализът и оценката на качествата на приемната среда, териториално-устройствените и градоустройствени параметри на инвестиционното предложение, както и прогнозата и оценката за очаквано въздействие върху околната среда, дават основание за следните основни изводи:

  • Реализацията на обекта не отнема местообитания и не засяга консервационно значими видове, които са цел на опазване от обособените защитени зони “Триград – Мурсалица” и “Родопи – Западни”.

  • Приемната среда притежава характеристики, подходящи и стимулиращи развитие на функциите отдих и туризъм.

  • С изграждането на предвиденото инвестиционно предложение, ще се създаде подходяща среда за отдих и туризъм, в предвид близостта на обекта до уникални туристически дестинации, като Ягодинската пещера, Буйновското ждрело, язовир “Доспат”, еко пътеки и др.

  • Неблагоприятно въздействие върху атмосферния въздух не се очаква. Въздействието по време на строителството се определя като обективно присъщо, краткотрайно и обратимо.

  • Неблагоприятно въздействие върху подземните и повърхностните води не се очаква, тъй като се предвижда пречистване на отпадъчните канални води от обекта до степен, отговаряща за заустване във водоприемник ІІ-ра категория, каквато е река Буйновска под с. Буйново.

  • Въздействие върху земните недра не се очаква поради факта, че фундирането се извършва на сравнително малка дълбочина и в стабилна геоложка среда.

  • По отношение на ландшафта настъпват трайни промени, тъй като се създава среда с добре организиран рекреативен ландшафт.

  • По отношение на земите и почвите настъпва промяна на предназначението и въвеждане на нов инструментариум за управление на качествата им.

  • По отношение на биологичното разнообразие не се очакват неблагоприятни въздействия.

  • Проблемите, свързани с отпадъчното стопанство, акустиката на средата и евентуална поява на археологически обекти, подлежат на управление и контрол.

  • По отношение на здравно-хигиенните аспекти, при спазването на съответната нормативна уредба и предвидените мерки в доклада за ОВОС не се очакват проблеми от здравно-хигиенен характер.

  • Въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда като цяло ще бъде незначително и в рамките на допустимото замърсяване, съгласно действащите в страната норми и стандарти.

В заключение, на основание горното,

пред­ла­га­ме на РЕЕС при РИОСВ – Смолян

да вземе решение по одобряване

на инвестиционно предложение за обект

База за отдих” в м. Събора в ПИ № 064024,

землище с. Буйново, община Борино,

при спазване на мерките, предвидени в Доклада

за оценка на въздействието върху околната среда.


РЪКОВОДИТЕЛ:

(инж. Л. Петрова)ЕКИП

ЛИЦЕНЗИРАНИ ЕКСПЕРТИ:

1.

(инж. Л. Гочев)2.

(Ст. Казалиев)

3.

(арх. Кр. Петкова)4.

(инж. Р. Келевска)


.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница