V техническа спецификация утвърждавам: мариян жечев кмет на община шаблаДата20.07.2018
Размер426.83 Kb.
РАЗДЕЛ V

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

УТВЪРЖДАВАМ:

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА В С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ШАБЛА”,
ОБОСБЕНА НА ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ШАБЛА ИЗПОЛВАЩИ ДНЕВНА. НОЩНА И ЕДНОТАРИФНА АКТИВНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ШАБЛА ИЗПОЛЗВАЩИ ДНЕВНА И НОЩНА АКТИВНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
Срок на договора – 365 календарни дни от датата на влизане в сила на договора за обществена поръчка.

Договорът влиза в сила от 00:00 часа на първо число на следващия месец, след получаване на писмено уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, че:

- община Шабла и всяко едно от лицата/второстепенни разпоредители/, на чието име е регистрирано измервателно устройство, и на чието име, ще бъде издаван разходооправдателен документ, са регистрирани на пазара на балансираща енергия, като потребители на електрическа енергия, и включването им сред потребителите попадащи в обхвата на рамковия договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Енерго Про Мрежи“ АД, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.

Изпълнителят на предмета на поръчка е длъжен:

-Да спазва разпоредбите, заложени в Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

-Да включи обектите на Възложителя в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие.

-Да извършва всички необходими действия, така че да осигури изпълнението на настоящия договор и да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.

-Да извърши доставката на електроенергия с необходимото качество чрез продажба на договореното количество нетна електрическа енергия в мястото на доставка.

-Да уведоми Възложителя незабавно при невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по този Договор.

В качеството на координатор на балансираща група, да осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като:

-Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите на Възложителя, като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар.

-Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

-Потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система.

-Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя, са за сметка на Изпълнителя.- Участникът е длъжен да разполага с изградена/ или да изгради/ система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя on – line за всяко измервателно устройство.
Доставката на нетно количество електрическа енергия и координиране на балансиращата група се извършва за обектите на ОБЩИНА ШАБЛА, посочени в таблиците по-долу:
Списък на обектите на община Шабла, присъединени към мрежи НН, за Oбособена позиция №1:
Клиентски №

Абонатен №

Обект

Населено място

Консу

мация

kWh /год.

Стойност ел.енергия лв.

I

1270000560
БКСТРО


1.
0921036

Зелен образователен център

гр. Шабла

40239

7890.93

II

1270000117
ОБЩИНА ШАБЛА


2.
0901305207

Блок Младост -Ап. 9

гр. Шабла

0

0.00

3.
0901301048

Блок Механизатор -Ап. 3 ТП 3

гр. Шабла

2818

630.41

4.
0901401393


Приемна Дървен навес

МТП АДАТАс. Дуранкулак

Острова


237

52.41

5.
0901305116


Общинска къща

/клуб СДС/гр. Шабла

2500

503.88

6.
0901309141

Клуб ул. Приморска

гр. Шабла

192

40.31

7.
0901312171

Общинска къща

ул. Долина 4гр. Шабла

1461

313.86

8.0901312178

Общинска къща

ул. Долина 12гр. Шабла

2400

491.23

9.
0901312179

Общинска къща ул. Долина 12 вх. А

гр. Шабла

620

113.59

10.
0901401300

Двуетажна сграда (с. Дуранкулак- аптека)

с. Дуранкулак

2474

465.24

11.
0901405163

Сграда в пи 10032.501.28-с.Ваклино

с.Ваклино

5822

1265.28

12.
0921033

Лавка за хляб Шабла

гр. Шабла

61

11.64

13.
0922003

Домашен социален патропаж Шабла ТП-МНО

гр. Шабла

31500

7249.11

14.
0922008

Дом на съвета Шабла ТП-ГОНС

гр. Шабла

128670

26650.65

15.
0922009

Парно Шабла

гр. Шабла

13590

2792.69

16.
0922019

Сграда- І-ви и ІІ-ри етаж

гр. Шабла

48

11.02

17.
0922031

Общински пазар

гр. Шабла

1157

271.53

18.
0922038

Общински пазар

гр. Шабла

982

218.65

19.
0922050

Сграда ПСПВЗ Шабла

гр. Шабла

3700

865.89

20.
0922053

Звено чистота

гр. Шабла

2695

607.06

21.
0922054

Гараж ОФ"Кария Каравел"

гр. Шабла

9364

1873.45

22.
0922055

Звено чистота

гр. Шабла

0

0.00

23.
0922062

Канцелерия озеленяване Шабла

гр. Шабла

5162

1120.54

24.
0923008

Жилище (с. Крапец)

с. Крапец

3151

657.86

25.
0923009

Кметство (с. Крапец)

с. Крапец

3523

762.16

26.
0923019

Кметство с. Езерец

с. Езерец

1949

402.61

27.
0923029

Кметство с. Божаново

с. Божаново

646

153.06

28.
0923047

Кметство с. Горун

с. Горун

1698

367.85

29.
0923051

Клуб с. Тюленово

с. Тюленово

4599

1009.98

30.
0923053

Кметство с. Горичане

с. Горичане

1559

330.83

31.
0923059

Кметство с. Пролез

с. Пролез

680

143.20

32.
0923060

Пивница (с.Пролез)

с. Пролез

0

0.00

33
0923083

Здравен пункт ТП 2

(с. Крапец)с. Крапец

641

141.02

34
0924047

Читалище (с. Граничар)

с. Граничар

1867

392.86

35
0924049

Кметство с. З. Стояново

с. Зах. Стояново

6109

121.52

36
0924064

Сграда кметство

(с. Ваклино)с. Ваклино

1464

305.37

37
0924067

Здравна служба

(с. Ваклино)с. Ваклино

0

0.00

38
0924078

Клуб на пенсионера

(с. Ваклино)с. Ваклино

218

50.06

39
0924082

Сграда кметство с. Смин

с. Смин

574

134.60

40
0924086

Сграда кметство

с. Черноморцис. Черноморци

828

182.28

41
0924094

Автоспирка

с. Зах. Стояновос. Зах. Стояново

0

0.00

42
0927002

Общинска барака Шабла

К-нг "Добруджа"гр. Шабла

0

0.00

43
0901304152

Клуб /Вр. Постройка/

гр. Шабла

146

32.68

III

1270000123
ОБЩИНА ШАБЛА


44
0922007

Счетоводство гр. Шабла

гр. Шабла

16530

3713.16

IV

1270000113
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ


45
0921001

Спортна зала Шабла

ТП-ГОНС


гр. Шабла

29490

6659.93

46
0921043

Стадион

гр. Шабла

6099

1374.96

47
0923028

Ретранслатор

гр. Шабла

345

77.99

48
0921063

Стадион и парков комплекс

гр. Шабла

0

0.00

V

1270000118
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ


49
0921004

Детска градина Шабла

гр. Шабла

42404

9234.25

50
0921005

Детска ясла Шабла

гр. Шабла

24754

5366.07

51
0923012

Детска кухня с. Крапец

с. Крапец

6539

1477.66

52
0924021

Детска градина

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

4576

1034.69

53
0924058

Детска градина

с. Ваклинос. Ваклино

209

46.86

VI

1270000119
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ


54
0922063

Нова поликлиника

Шабла


гр. Шабла

50466

11400.54

55
0924061

Училищен стол

с. Ваклинос. Ваклино

0

0.00

VII

1270000111
КМЕТСТВО ДУРАНКУЛАК


56
0924006

Управление

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

8556

1818.25

57
0924023

Кантон

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

1390

313.63

58
0924029

Аптека

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

3094

642.86

59
0924035

Пенсионерски клуб

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

313

66.11

60
0924039

Ярмомелка

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

425

100.05

61
0924099

Автоспирка

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

330

74.51
ОБЩО:

480 864

103 121.83
ДНЕВНА:

297 973НОЩНА:

84 031ЕДНОТАРИФНА:

98 860
Списък на обектите на община Шабла, присъединени към мрежи НН, за Oбособена позиция №2:
Клиентски №

Абонатен №

Обект

Населено място

Консу

мация

kWh /год.

Стойност ел.енергия лв.

I

1270000110
КМЕТСТВО ДУРАНКУЛАК


1
0924114

Улично осветление ВТП

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

4762

810.75

2
0924013

Улично осветление център

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

16364

2566.33

3
0924014

Улично осветление Енерго

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

7570

1418.33

4
0924015

Улично осветление Букура

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

13365

2083.30

5
0924016

Улично осветление Мандра

с. Дуранкулакс. Дуранкулак

5874

929.56

6
0924017

Улично осветление пасарелка с. Дуранкулак

с. Дуранкулак

7701

1337.89

II

1270000109
ОБЩИНА ШАБЛА


7
00924012

Улично осветление -ТЕПО 1Т+ЧП на ул.стълб 1,КЛ."Изток"ВТП

"Граничар"Граничар

15135

2343.50

8
0901314179

Улично осветление СО"КАРИЯ"-рибарско селище

СО"КАРИЯ“

8918

1485.12

9
0924113

Улично осветление ТП1 с.Ваклино

с.Ваклино

0

0.00

10
0923107

Улично осветление - ВТП с. Крапец

с. Крапец

9262

1550.06

11
0923108

Улично осветление БКТП с. Езерец

с. Езерец

18457

3145.84

12
0922075

Улично осветление ТП бет.възел ул.Витоша

гр. Шабла

7961

1253.26

13
0922076

Улично осветление ул.Копривщица

гр. Шабла

11437

1816.11

14
0922077

Улично осветление - ВТП Вихрен

гр. Шабла

10694

1799.55

15
0922078

Улично осветление ТП 18 ул. Търновска

гр. Шабла

9797

1696.83

16
0922079

Улично осветление - ТП Лесопарк

гр. Шабла

4703

766.84

17
0922080

Улично осветление - ТП ЛЕНИН

гр. Шабла

3963

613.70

18
0922081

Улично осветление - ТП ГОНС

гр. Шабла

5484

861.37

19
0922082

Улично осветление - ТП 3

гр. Шабла

8983

1447.90

20
0922083

Улично осветление - ТП ЕНЕРГО ул. Долина

гр. Шабла

2623

440.55

21
0921056

Улично осветление - ТП БКС ул. Заводска

гр. Шабла

9085

1466.40

22
0921057

Улично осветление - ТП МНО ул. Клокотница

гр. Шабла

7754

1255.21

23
0924115

Улично осветление на фасадата на ТП с. Стаевци

с.Стаевци

5078

939.86

24
0926023

Улично осветление -риб.пристанище -къмпинг"Космос"

МТП къмпингКъмпинг

"Космос"

с. Дуранкулак


4500

899.92

25
0922059

Улично осветление -Градски парк -осветление

ТП Лесопаркул.Черни връх

гр. Шабла

50439

8464.18

26
0921007

Улично осветление.Т 7 Шабла ТП-1 БЛ.192

гр. Шабла

20945

3682.70

27
0921008

Улично осветление Шабла ТП -8 ул.Средна гора

гр. Шабла

31683

4958.78

28
0921020

Улично осветление ТР.2 Шабла

гр. Шабла

17653

2776.87

29
0921025

Улично осветление Шабла ТП -10 ул. Втори юни

гр. Шабла

9108

1438.02

30
0921031

Улично осветление ТР.4 Шабла ул. Слънчев бряг

гр. Шабла

20817

3369.94

31
0921032

Улично осветление ТП-Чаира Шабла ул.Приморска

гр. Шабла

16557

2597.05

32
0922011

УО парково осветление Шабла ул.Равно поле

гр. Шабла

25542

4158.24

33
0922028

Улично осветление Иван Загубански Шабла ул.П.Българанов

гр. Шабла

5469

1007.51

34
0922034

Улично осветление Шабла ул.Равно поле БЛ.35

гр. Шабла

836

155.62

35
0922044

Улично осветление ТР.5 Шабла ул.Рила

гр. Шабла

17740

3151.69

36
0922048

Улично осветление Лесопарк Шабла

гр. Шабла

320

61.21

37
0922049

Улично осветление ул.Енисейна Шабла №192

гр. Шабла

24987

3917.67

38
0923004

Улично осветление с.Крапец ТП-2

с.Крапец

19549

3166.77

39
0923005

Улично осветление с.Крапец ТП-1

с.Крапец

13083

2058.03

40
0923006

Улично осветление с.Крапец ТП-3

с.Крапец

8280

1326.98

41
0923018

Улично осветление с.Езерец ТП Езерец-1

с.Езерец

27238

4291.66

42
0923026

Улично осветление с.Божаново ТП-Божаново

с.Божаново

6257

1051.43

43
0923030

Улично осветление с.Твърдица ТП-Твърдица

с.Твърдица

5989

970.63

44
0923040

Улично осветление с.Тюленово ТП-1

с.Тюленово

7085

1173.09

45
0923044

Улично осветление с.Горун-ТП-1

с.Горун

17639

2766.42

46
0923048

Улично осветление с.Тюленово МТП-Тюленово-рибар.

с.Тюленово

6657

1076.97

47
0923054

Улично осветление с.Горичане ТП- Горичане

с. Горичане

8373

1297.37

48
0923057

Улично осветление с.Пролез-ТП Пролез

с.Пролез

17909

2817.79

49
0923079

Улично осветление с.Горичане - МТП Горичане

с.Горичане

7305

1159.24

50
0924043

Улично осветление с.Граничар

с.Граничар

14616

2298.97

51
0924052

Улично осветление с.Захари Стояново

с.Захари Стояново

5946

968.44

52
0924053

Улично осветление център

с.Захари Стояновос.Захари Стояново

11941

1900.78

53
0924059

Улично осветление с.Ваклино № 194

с.Ваклино

5800

926.88

54
0924073

Улично осветление

с. Ваклинос.Ваклино

12567

2176.48

55
0924080

Улично осветление с.Смин №203

с.Смин

12808

1999.10

56
0924087

Улично осветление с.Черноморци №207

с.Черноморци

11452

2034.80

57
0927005

Улично осветление Шабла к-нг "Добруджа" №192-210

гр. Шабла

500

76.48
ОБЩО:

662 560

108 205,97
ДНЕВНА

249769НОЩНА

412791
* В прогнозната стойност на обществената поръчка са включени определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“ и не са включени ДДС и Акциз.

* В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща консумираната електроенергия по договорената с Изпълнителя цена.

В приложените по-долу таблици е описано средномесечното количеството електроенергия, консумирани от обектите на Възложителя през предходните 12 месеца:


Средномесечна консумация на електрическа енергия, Kwh

за 2015г. за обособена позиция № 1

АКТИВНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
 

kWh

%
Дневна

24 831

61,97
Нощна

7 003

17,48
Еднотарифна

8 238

20,55
Общо

40 072

100.00Средномесечна консумация на електрическа енергия, Kwh

за 2015г. за обособена позиция № 2
АКТИВНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ


 

kWh

%


Дневна

20814

37.70


Нощна

34400

62.30


Общо

55 214

100.00Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като Изпълнителя се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставка.

Възложителят заплаща веднъж месечно потребеното количество електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена, предложена от участника и след представяне на надлежно оформена данъчна фактура. Фактурите за потребените количества енергия от обектите, посочени в Списък на обектите на ОБЩИНА ШАБЛА се издават от изпълнителя на възложителя и/или на съответните мрежови експлоатационни райони (МЕР) на възложителя и се заплащат от получателите.

Фактурите да се издават по клиентските номера на бюджетните звена, както следва:


Клиентски номер

Бюджетно звено

БУЛСТАТ

1270000109

1270000117

1270000123

ОБЩИНА ШАБЛА

гр. Шабла

ул. Равно поле № 35


000852957

1270000113

1270000118

1270000119

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

гр. Шабла

ул. Равно поле № 35


0008529570163

1270000110

1270000111

КМЕТСТВО ДУРАНКУЛАК

с. Дуранкулак

ул. Петнадесета № 15


0008529570060

1200000560

БКСТРО

гр. Шаблаул. Черни връх № 17

0008529570182


Цената на доставка на нетна електрическа енергия не включва определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС. Същите, обаче следва да се включат в издаденият от изпълнителя разходооправдателен документ, в т.ч. и таксите за пренос и достъп въз основа на рамковия договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „Енерго Про Мрежи“ АД, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.


изготвил:

ИНЖ. мАРИЯНА БОБЕВАБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница