В зав от х-ра на потребностите които удовлетв стоките, св-вата биват, енергични, физиологични, вкусови, ароматични, биологични, хигиенни, хранителнистраница10/16
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

46.Макаронените изделия са хранителни продукти, произведе­ни от специално приготвено тесто чрез формуване и последващо изсушаване. За разлика от хляба и хлебните изделия, те не могат да се употребяват за храна непосредствено, а се нуждаят от предвари­телна термична обработка (сваряване). Намират широко приложе­ние в домакинството и в общественото хранене за приготвяне на закуски, супи,ястия и десерти.По своята хранителност макаронените изделия превъзхож­дат хляба, тъй като се приготвят от брашно с по-високо съдържание на белтъчини. Те съдържат до 87,5 % сухо вещество и 12,5 % вода.Важно предимство на макаронените изделия, в сравнение с другите тестени продукти, е голямата им трайност (до 1 година и по­вече). По същество те могат да се разглеждат като консервирано тесто. Ценно е и свойството им бързо да се разваряват. Като основни суровини за производството на макаронени изделия се из­ползват бяло пшенично брашно и вода. Освен това, като обогатители се използват също: яйца, краве мля­ко, захар, сол и др. За витаминизиране се използват митамините A, D2 и С. Брашното, пред­назначено за макаронени изделия, трябва да съдържа повече глутенообразуващи белтъчини. При това се изисква образуваният глутен да бъде достатъчно плътен и еласти­чен.Използваната вода трябва да отговаря на изискванията за нормал­на питейна вода, като се предпочита по-твърдата вода. Всички оста­нали суровини трябва да отговарят на изискванията, установени за тях в съответните стандарти.Процесът на про­изводството на макаронени изделия обхваща следните основни фа­зи: подготовка на суровините, приготвяне на тестото, формуване, су­шене, охлаждане и опаковане.Подготовка на суровините. Брашното за макаронени изде­лия, преди да постъпи в бункера на дозировъчната машина, се под­лага на контролно пресяване през система от плоски сита за отстра­няване на механичните примеси.Използваната вода предварително се загрява.Приготвяне на макароненото тесто включва три операции: дозиране на суровините, смесване на ингредиентите и пластифициране на тестото.Основните операции се извършват в една и съща машина. Полученото тесто е здраво и плътно, тъй като съдържа сравнително малко вода. От голямо значение при пластифицирането е и отстраняване­то на въздуха, тъй като оставането и на най-малки мехурчета въздух влошава качеството на макаронените изделия Формуването на мака­роните става чрез пресуване или чрез последващо щамповане на излиза­щия от пресата тънък лист тесто. Сушенето е по-продължи­телна и твърде важна операция в макароненото производство. То трябва да започне веднага след формуването, за да се избегне де­формиране, както и евентуално вкисване, плесенясване и др. Из­вършва се в различни типове сушилни. Общата продължителност на сушенето на дългите макаронени изде­лия е около 20 h, a на дребните - около 6 h. След изсу­шаването, макаронените изделия се охлаждат на въздуха или в бункер-охладители Ако охлаждането е ряз­ко, външният слой бързо се свива, докато вътрешността е още раз­ширена. Освен охлаждането им, преди опаковането макароне­ните изделия се нуждаят и от известно отлежаване за разсейване на вътрешните напрежения. Ако веднага постъпят за опаковане, те лес­но се разтрошават.Опаковането на макаронените изделия става най-често ма­шинно, при което те се разфасоват в картонени кутии или пластма­сови пликове. Класифицирането на мака­ронените изделия се извършва главно въз основа на два признака: в зависимост от начина на формуването и в зависимост от използ­ваните суровини.В зависимост от начина на формуването, макаронените из­делия биват: т р ъ б н и (с кухина по цялата им дължина), ниско-видни (плътни, без кухина), лентовидни и фигурални (дребни фигурки). Освен това, според допълнителното им оформяне, макаронените изделия може да бъдат: прави и навити , а също: дълги, средни и къси.Според използваните суровини, всички макаронени изделия може да бъдат: обикновени и подобрен. Обикновените макаронени изделия се приготвят са­мо от основните суровини (брашно и вода). Подобрените макароне­ни изделия се приготвят с добавка на допълнителни суровини - обо­гатители В зависимост от добавките, макаро­нените изделия могат да бъдат: яйчени, яйчено-млечни, яйчено-млеч-ни със сол и яйчено-млечни със захар. Макаронените изделия според формата им натри категории: дълги, къси и навити. Изисква се макаронените изделия да имат ха­рактерна за вида форма и размери, без деформации, напукване и натрошаване.Повърхността на макаронените изделия трябва да бъде гладка и небрашнясала. Наличието на напукване и натроша­ване свидетелства за ниско качество на използваното брашно или за неправилен процес на изсушаване и охлаждане. Цветът на макаронените изделия трябва да бъде кремавожълтеникав, равномерен в цялата маса. Наличието на брашнестобял цвят, както и потъмняването се смятат за недостатъци. При счупване или срязване, макаронените изделия тряб­ва да показват стъкловиден лом. Наличието даже само отчасти на брашнест лом се счита за недостатък. Такива макарони лесно се слепват и даже разкашкват при сваряване. Дължи се на използване на брашно с недостатъчно съдържание на глутен, а понякога и на неправилно пластифициране на макароненото тесто. След сваряване макаронените из­делия трябва да остават с добре запазена форма, да са еластични, да не се разкъсват по дължината и краищата, да не се слепват по­между си. Наличието на слепване и намалената еластичност са съ­ществени недостатъци. Дължат се на използване на брашно с не­достатъчно съдържание на глутен, както и на ниското качество на глутена.Макарони. Това е най-застъпеният вид макаронени изделия у нас. Имат вид на тръбички с различен диаметър и дебелина на сте­ните. По външен вид биват само прави.фиде. фидето спада към нишковидните макаронени изделия. Има вид на тънки плътни нишки без кухина. По външен вид бива: право и навито на осморки. Спагети. Спагетите също спадат към нишковидните макаро­нени изделия. По външен вид приличат на фидето, но са значително по- дебели.Юфка. Юфката спада към лентовидните макаронени изделия. Произвежда се във вид на тънки и различно дълги ленти с дебелина. Бива права и навита. Правата юфка се произвежда в раз­лични дължини и широчина на лентата. Дели се още на: гладка и накъдрена. Навитата юфка е със значително по-тесни ленти и се произ­вежда на свитки.Дребни макаронени изделия. Тук се отнасят съвсем късите макарони - прави или леко извити, как­то и разнообразните фигурни макаронени изделия - кускус, арпа, спирали, мидички, охлюви и др.Ока­чествяването на макаронените изделия става посредством опреде­ляне характеристиките и стойностите на определена номенклатура от органолептични и физико-химични показатели. Вкус и мирис. Както в сухо, така и в сварено състояние мака­ронените изделия трябва да имат свойствени за тях и за използвани­те обагатители специфични вкус и мирис, без каквито и да са странич­ни оттенъци. Наличието на несвойствен привкус, както и на странична миризма се счита за съществен недостатък. Може да се дължи на използването на не­качествени суровини, на грешки при При сдъвкване не трябва да се усеща хрускане.Отфизико-химичните показатели, характеризиращи качест­вото на макаронените изделия, най-важни са следните: влажност, киселинност, увеличение на обема след сваряване, съдържание на неотговарящи по форма и размери и на напукани макаронени изде­лия и съдържание на отломки. Влажността на всички видове макаронени изделия не тряб­ва да превишава 12,5 %. Увеличението на обема след сваряване при дъл­гите и късо рязаните макарони и при юфката трябва да бъде мини­мум 3,5 пъти. В една опаковка се допускат до 10 % макаронени изделия, неотговарящи на изискванията по форма и размери. За дългите макарони са установени и норми за издръжливост на счупване. В макаронените изделия не се допуска заразеност от скла­дови вредители.Съхраняването на макаронените изделия трябва да става в сухи, чисти и проветриви помещения. Те са твърде хигроскопични и имат повишена абсорбционна актив­ност. При съхраняване във влажни помещения лесно поемат водни пари и плесенясват. Те лесно приемат и чужди миризми. При съхраняване макаронените изделия трябва щателно да се пред­пазват от заразяване със складови вредители и от гризачи.При благоприятни условия на съхраняване трайността на макаронените изделия е до 12 месеца от датата на производството.

47. Нишестето(Н) - хран продукт, съставен от пречистени и изсушени нишестени зърна, извлечени по механичен н-н от тъка­ните на картофи, пшеница, цареви­ца, ориз.Хим състав, структура и св-ва - 12-13 % вода и 87-88 % сухо в-во. Главен негов компонент е нишестето 83-86 %, мин в-ва ,азотсъдър-жащи в-ва, мазнини. Де­сертното Н съд изкуствено прибавени безвредни багри­ла и есенции.Въглехидратната част на Н е съставена от два ком­понента - амилоза и амилопектин(преобладава). Н е съставено от зърна с кристален с-ж. Външ вид и размерът на нишестените зърна зав от вида на растението. Картофеното се отличава с най-едри зърна, а при оризовото те са много малки. Св-ва: набъбване, клайстеризация и ретроградация. Набъбването- св-вото на Н бавно и ограничено да набъбва във вода. Клайстеризацията се проявява при нагряване на нишестена водна суспен­зия. При загряване нишестените зърна набъбват, след това загубват формата и кристалната структура.получава се р-р, к’ после се желира. Ретроградацията е стареене на нишестения клайстер. Производство - изпол­зват се картофите и зърнените храни. Производство на царев.Н(ЦН).Суровина - царевица от сортове с висок % Н. Фази: накисване на царевицата, раздробяване и отде­ляне на зародишите, фино смилане и отделяне нишестените зърна от триците и белтъчните вещества, рафиниране, изсушаване и раз­фасовка на нишестето.Производство на пшен.Н(ПшН).суровина-пшен.Н Белтъчн в-ва в брашното трябва да са в мини­мални колич, но със силен глутен. фази: замесване на брашното с вода до образу­ване на тесто; измиване на нишестето от тестото; утаяване на ни­шестето; сушене, разфасоване и опаковане.Приготвяне на Десерт.Н. От първокачествено сухо царевично и пшенично Н се приготвя деретно Н, посредством изкуствено ароматизира­не и боядисване. За целта Н се помества в смесител и към него се доб смлени безвредни сухи бои и есенции (спиртни или плодови).Получената смес щателно се хомогенизира, пресява се през фини сита, след което се оп.Клас, асорт и кач изискв. В зав от суровината, от която се получ: царевично, пшенично, картофено, оризово и др. С-д степента на очистване и предназн си: за хра­н и за технически цели. По н-н на обработв: натурално, десер­тно и модифицирано. Модифицираното се по­луч от натуралното, като се приготвят продукти с предварително зададени св-ва. Произвеждат се: сипкаво , набъбващо, нисковискозно Н. Царевичното, пшеничното и десертното Н са от едно качество. Доброкачест Н да е еднороден, сипкав, фин прах, без наличие на механични примеси. Цв на натурал. Н да е бял, ка­то при царевичното се доп слабо жълт оттенък. Вк да е х-рен без страничен привкус и без хрускане. Натур Н не трябва да има ника­къв мирис, а при десертното той трябва да бъде добре изразен, спе­циф за аромата на вложените есенции.Физико-хим п-ли: влага, обща пепел , пепел, нераз­творима в 10 % солна к-на, киселинност, рН, общо серен диоксид, мазнини. Регламентира се и съдържанието на тежки метали: арсен, олово, желязо и мед. Опаковане и съхраняване. Нишестето за хранителни и тех­нически цели се опакова в трикатни хартиени пликове, в пергаминови или целофанови пликови, в художествено оформе­ни книжни пликове, каширани с пергамин или полиетилен. Захарта (З)е хран продукт, представляващ почти чиста захароза.Получава се от захарна тръстика и захарно цвеклоХим състав и хранит ценност.- 0,1 % вода и 99,9 % сухо в-во. Съдърж на захароза е 99,8 - 99,9 % от сухото в-во. В състава на сухото в-во се съд редуциращи в-ва (инвертна захар) и мин в-ва. Производство . фази: 1)подготвителни опе­рации включват приемане и окачествяване на цвеклото, отстраняване на примесите, измиване, отцежда не и нарязване на тънки резени.2)Екстрахирането на захарозата от цвекловата резанка става с пом на гореща вода. Прилага се противотоков принцип .Извличането на З се основава на принципа дифузия и осмоза. Екстракцията се извършва в екстракционна уредба ВМА илиDC. 3)Очистване на суровия (дифузния) сок. Суровият сок представлява сивочерна опалесцираща течност, съдържаща 13-15 % сухо вещество. Направо от този сок не може да бъде получена кристална З. Очистването на сока се провежда при висока темпе­ратура. Извършва се с Са(ОН)2 и СО2. За допълн очистване се използват серен диоксид и йонообменни смоли.При дефекацията суровият сок се обработва с варно мляко -Са(ОН)2. При дефекацията част от захарозата се свързва с калция в калциев захарат.След дефекацията сокът се подлага на сатуриране. Сатурацията се провежда в 2 фази -1 и II, с междинно филтриране. Пос­редством сулфитирането се намалява оцветеността на сока, но се снижават алкалността и вискозитетът на сока, което се отразява бла­гоприятно на по-нататъшната преработка.4)Сгъстяване на очистения с о к. Сгъстяването се извършва на два етапа: През първия етап сокът се концентрира в многокорпусна изпарителна уредба до около 65 % сухо вещество. Полу­ченият продукт се нарича тежък сок (сироп). Той се подлага на меж­динно очистване чрез сулфитиране и обработване с адсорбенти с последващо филтриране. Така очистеният сок се подлага на ново концентриране (посредством изваряване във вакуумапарати) до 92-92,5 % сухо вещество. 5)Кристализация на I захарна маса и по­лучаване на бяла З. При получаване на бяла З кристализацията се извършва на няколко схе­ми: Двустепенната и тристепенна. 6)Сушене и сортиране на бялата захар.З се суши с горещ въздух (110-120°С) в барабанна сушилно-охладителна уредба. След сушенето се охл до 22-25°С. Изсушената З преминава през магнитен сепаратор (за отстраняване на железните примеси) и постъпва в сортировъчно ус­тройство. 7)Получ на II и III захарна м ас а.е8)Афинация на жълтата З- процес, при който се повишава чистотата и се намалява оцветеността на жълтата З ч-з замяна на повърхностния меласов слой с друг сироп - с по-малка оцветеност и по-висока чистота.9)Рафиниране- има за цел да повиши чистотата и подобри външ вид на З. Могат да се получат: рафинирана З кристал, рафинирана З на бучки, сироп от рафинирана З и инстантна З. Захарта се разтваря в чиста гореща вода и се получ сироп с конц на сухото в-во 64-65 %. Сиропът се филтрира и се обезцветява с адсорбционни йонообменни смоли.10)Получав на З на бучки. За да се получи захар на бучки, е необходимо да се получи висококачествена ситнокристална захар. Влажната кристална захарна маса постъпва в матриците на дискови преси.Пресуваната З се изсушава с пом на горещ въздух в тунелни сушилни до влажност 0,2 %. Изсушените захарни блокчета се охлаждат до 25°С и се насичат на бучки на гилотинни машини. Класифик. В зав.от кач- рафинирана, бяла и пром.бяла. В зав.от вън.вид – кристал, на бучки и пудра. З кристал е с едър кристал,среден и дребен,. З на бучки е в различни форми: паралепипед или фигури за бридж.Кач.изискв 1)вън.вид... 2)цвят.. 3)вкус.. 4)мирис.. Физ-хим п-ли – 1)разтворимост 2)Влага 3)опр.на захарозата – с пом на захариметър. Кристална- 99.9%, бяла- 99.8%, пром.бяла – 99.7%4)цветност - Степента на очистване на З от оцветяващи в-ва (карамелан, меланоидини, продукти от алкалното разпадане на за­харите) . Съдърж на тежки метали, как­то следва: мед , цинк , олово и арсен. Опаковане. З кристал, предназначена за производствени цели, се опако­ва в торби Крастилната З (бяла и рафинирана), предназначена за търговската мрежа, се оп в двукатни книжни кесии и в полиетиленови пликове с нетна маса.. З на бучки се опакова в картонени кутии и полиетиле­нови пликовеСъхраняване. При Т от 10 до 25°С и ОВВ 50-70 %..Гаранц срок за трайност е 2 г.

48. Мед- Медът е хранителен продукт, който медоносните пчели изра­ботват от нектара на цветовете на различни растения. Химичен състав и хранителна ценност на меда. В състава на меда влизат вода, въглехидрати, кисе­лини, минерални вещества, азотни вещества, ароматични вещества, витамини, ферменти, багрилни вещества и др.Въглехидратите са основният компонент на меда. Те представляват от 65 до 95 % от сухото вещество. Всички въглехидрати са во­доразтворими, като преобладават монозахаридите. Азотните вещества се съдържат в меда във вид на белтъчни вещества и свободни аминокиселини. Те са в количество средно 0,5 %. Значителна част от азотните вещества се внасят от пчелите в меда при неговото образу­ване. Белтъчините на меда се състоят от албумини, глобулини и пептони. Белтъчините на меда се намират в колоидно състояние. Те повишават вискозитета, задържат процесите на кристализация, вли­яят за потъмняване на меда при нагряване и продължително съхра­няване.В меда се съдържат ценни за храненето свободни аминоки­селини.В меда се съдържат ензимите: инвертаза, амилаза, каталаза и др.Киселините в меда са в малки количества - винена, лимонена, ябълчена, янтарна, млечна и др. Минералните вещества преминават в меда от нектара – K, Na, Ca, Cl, Fe, Al и др. Багрилните вещества - На оцветяването на меда оказват влияние меланоидините и продуктите, получени при разграждането на фруктозата. Ароматичните вещества на меда произлизат от нектара. Те са представени от терпени, алдехиди и кетони, алкохоли и естери. Витамините-В1, B2 , никотино­ва киселина , B6 (0,008-0,32 mg%), C. Образуване на меда. Главни източници на пчелния мед са нектарът и маната. Процесът на образуване на меда е свързан с изменение състава и свойствата на нектара (и маната) в резултат на деятелността на пчелите.Нектарът е сладка течност, която се отделя от специални жле­зи на растенията. Нектарът съдържа пре­димно захари.В по-малки количества се съдържат азотни и фосфорни съединения, органични киселини, минерални вещества, пигменти, ароматични вещества, ви­тамини (особено витамин С), ензими (амилаза, инвертаза, кисела фосфатаза), аминокиселини и др. Пчелите събират най-много нек­тар с концентрация около 50 %.При липса на нектар пчелите събират мана. Маната съдържа по-малко монозахариди и повече захароза и полизахириди от нек­тара. В науката има две теории за произхода на маната. Пчелите всмукват нектара или маната с хоботчето си и го събират в медовото си стомахче. Събраният от пчелите нек­тар се предава в кошера на една или няколко нелетящи пчели, които започват да го преработват в мед. В резултат на този комплекс от физични и биохимични процеси медът съзрява в необходимата степен. Извличането на меда от питите трябва да става само след като той е напълно съзрял Извличането на меда може да стане посредством 1)самоизтичане питите се разпечатват внимателно и се оставят да висят над приемен съд. Изтичащият под силата на своята маса мед е много качествен. 2) пресуване се извършва, като питите се разтрошават, поместват се в торби от ряд­ко платно и се пресуват. 3) центрофугиране е най-широко прилаганият метод- питите се разпечатват ръчно или ма­шинно и се поставят в касетките на центрофугите. Класификация и асортимент. В зависимост от произхода, пчелният мед е нектарен и манов. Нектарният мед е получен от нек­тара на цветовете и бива два вида: едноцветен (монофлорен) - полу­чен от нектара на един вид растение, и многоцветен (полифлорен) -получен от нектара на различни видове растения. В зависимост от начина на обработка, пчелният мед се подразделя на: мед с восъчна пита или част от нея и центро­фугиран.Асортиментът :от монофлорните - акациев, липов, слънчогледов, лавандулов, кестенов, тютюнев, кориандров и др., а от полифлорните - ливаден, полски, високопланински, акациево-ливаден и др.Качествени изисквания към меда. Външен вид и к о н с и сте н ц и я. трябва да бъде прозрачна, гъста, течна, полукристализирала или кристализирала маса. Цветът се определя в течно състояние.Вкусът на меда трябва да бъде сладък, специфичен за всеки вид, без горчив привкус.. Ароматът трябва да бъде приятен, характерен. Съдържанието на вода трябва да е до 20 %. Физ-хим показатели: инвертната захар над 68 % при нектарния и над 62 % при мановия мед.; захароза ; неразтворимите във вода ве­щества ; минералните вещества ; киселинността до 4°. Опаковане и съхраняване на меда. Опаковане-стъклени буркани, пластмасови опаковки, метални тенекии

Съхраняване. Оптималната температура за съхранява­не на меда е между +5 и +10°С. При по-висока температура в меда протичат значителни изменения в състава и свойствата. ОВВ присъхраняване на мед, нямащ херметична опаковка, не трябва да пре­вишава 65 %.Медът е хигроскопичен. При съхраняване, в меда може да настъпи кристализация. При съхраняване в меда може да протече ферментация.Пчелното млечице се отделя от нелетящите пчели на въз­раст от 5 до 15 дни. Пчелното мле­чице се използва като храна на личинките, но се използва и като храна на майката през време на усиленото яйцеснасяне.Химичен състав. Пчелното млечице съдържа 60-70 % вода и 30-40 % сухо вещество. Съдържат се: белтъчини, захари, липиди, ми­нерални соли, витамини и др. Захари - глюкоза, фруктоза и захароза и в значително по-малки количества малтоза, изомалтоза, и др. Липиди - мазнини стерали, восъци и фосфолипиди . Органични киселини: памелинова, палмитинова, азелаинова, стеаринова и др. Ми­нералните вещества - К, Na, Са, Р, Мд, Fe, Zu, S, Si, C, Ni, Ag, Co, Mn, Al, A, Hg, Bi, Cu, Au и др. Витамините: С, В, В2, В6 .Ензими: амилаза, инвертаза, аскорби-ноноидаза, каталаза, кисела фосфотаза, протеонитични ензими и пр.Пчелното млечице има изразени лечебно-диетични свойст­ва. Използва се и в дер­матологията и козметиката.За производство на пчелно млечице се подбират силни се­мейства с много млади пчели. По време на получаването на пчелното млечице пчелите се подхранват със захарен сироп, към който се до­бавят дрожди, сухо мляко, соево брашно, цветен прашец и др. Пчелното млечице е малотраен продукт и трябва да се съх­ранява при ниска температура. То трябва да се съхранява в херметично затворени тъмнооцветени съдове. Друг на­чин на съхраняване на пчелното млечице е посредством смесването му с пчелен мед в съотношение от 1:10 до 1:100. Консервирането по този начин пчелно млечице също трябва да се съхранява в хладил­ник. Цветният прашец представлява мъжките полови клетки на растенията. Цветният прашец има голямо значение за пчелното семейст­во. Той е основен източник на белтъчини, мазнини, витамини и ми­нерални вещества за пчелите. При недостиг на прашец, настъпват смущения в работата и живота на цялото семейство. Химичен състав. Водното съдържание на прясно съб­рания прашец е 20-30%. Цветният прашец има богат състав и съ­държа всички необходими за растежа и развитието на организма вещества: Въг­лехидрати - редуциращи захари захароза , арабиноза, галактоза, стахиоза и др., нишесте, целулоза. Липиди - мазнини, мастни киселини, въглеводороди, стероли, алко­холи Минерални вещества - К, Са, Р, Mg, Ma, Cu, Fe и др. Ензими -амилаза, инвертаза, каталаза, пероксидаза, фосфатаза, рибонуклеаза и др. Витамини: С; В, Е , каротин. Видове цветен прашец. Според произхода си, прашецът би­ва 2 вида - анемофилен и ентомофилен. Анемофилният прашец е по-дребен, с гладка повърхност, сух и лек и се пренася лесно от въздуха на голямо разстояние. Отделя се от цветовете на анемофилните рас­тения, които са без нектарници и аромат. Той е с по-беден химичен състав и не е много подходящ за храна на пчелите. Ентомофилният прашец е по-едър, по-тежък и с различни израстъци, които му позволяват да се задържа по тялото на насеко­мите. В хранително отношение превъзхожда анемофилния прашец. Усвоява се по-пълно от пчелите, тъй като съдържа по-голямо коли­чество усвоими вещества.Получаване, консервиране и съхранение на прашеца Събирането на цветния прашец става с прашецоуловители. Прашецоуловителят се поставя отпред на кошера и представлява дървена кутия, отдолу с телена мрежа , под която се поставя съд за събиране на прашеца. Пчелите, носещи цветен прашец, преминават през отворите на прашецоуловителите и част от прашецовите топчета остават в съдчето за събиране. Прясно събраният прашец трябва веднага да се консервира. Пра­шецът от прашецоуловителите се прибира в края на всеки ден. Най-разпространеният начин за консервиране на прашеца е неговото изсушаване до влага 12%. Изсушеният прашец е хигроскопичен и се съхранява в защитени от водни пари опаковки в тъмно помещение при тем­пература 0°С.Неизсушеният прашец може да се консервира с пчелен мед (2 части мед + 1 част прашец) или с пудра захар (в съотношение 1:1).

Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница