В зав от х-ра на потребностите които удовлетв стоките, св-вата биват, енергични, физиологични, вкусови, ароматични, биологични, хигиенни, хранителнистраница6/16
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

31. Пресни плодове - Плодовете се класиф по сл признаци: ус-во на плода, форма, големина, оцветяване, с-ж и консистенция качество, време на съзряване, географски признак и др.1. С/д приетата в стокознанието класификация, плодове­те се разпределят (по тяхното устройство) в следните групи: семкови, костилкови, ягодови и орехови. В отделна гр. се отделят субт­ропичните и тропичните плодове. Семковите- наличието на семенна камера с разположени в нея семена във вътрешността на плода, а също и на чашка с остатъци от тичинките на въpxa на плода. Костилковите -в образуването им участва само плодникът на цвета. Във вътрешността на плода вместо семенно гнездо те имат еднокамерна костилка, в която е разположено семето (ядката). Костилковите плодове нямат чашка. Ягодовитe имат сочно плодово месо със свободно разположени в него семена. По ус-во на плода ягодовите плодове се подразделят на три групи: същински, сложни и лъжливи. Ореховите са покрити с твърда дървениста чирупка, в която е разположено семето (ядката), което е и ядивната им част. Субтропичните и тропичните плодове са Сборна група и по устройство на плодовете могат да бъдат семкови, костилкови, ягодови и др. 2. По форма - кръгли и продълговати. Кръглите могат да бъдат ти­пично кълбовидни, сплеснато кълбовидни и др. Продълговатите плодове могат да бъдат цилиндрични, удължено яйцевидни, удължени конусовидни, крушовидни и др. По с-ж и консистенция-твър
ди, полутвърди или меки. Плодовото месо може да бъде едрозърнсл
то или дребнозърнесто, сочно или възсухо. По едрина плодовете от всеки вид и сорт се разделят- едри, средноедри и дребни.. По оцветяване плодовете от различните видове -оцветени зелено, жълто, оранжево, червено и др. Оцветяване
то на кожицата може да бъде еднакво или различно. От своя страна,
кожицата може да има само основно или основно и покривно оцве
тяване. С/д времето на узряване и достигане на потребителна­
та зрелост- ранни, средноранни и късни. С/д кач. състояние и едрината, плодовете се делят на няколко качества.Ябълки - съставени от кожица, сочно плодово месо и семенна камера със семена Плодовото месо се състои от две части: външно и вътр. Счита се, че външ месеста част на плода е образувана от разрастването само на цветното легло. Вътр. част е образу­вана от завръза, т.е. от долната част на плодника, и е същинският плод от ботаническа гледна точка. Вътр. плодово месо се на­р. плодово сърце. В него е разположена петгнездна семенна ка­мера, като във всяка камера има по 2 семена. ХИМ. СЪСТАВ: захари, целулоза, пентозани, пектинови в-ва, нишесте, органични к-ни, азотни в-ва, дъбилни в-ва, минерални в-ва,. Аромата на ябълките се обуславя от сложни естери, алкохоли и карбонилни с-ния. Ябълките съдържат разнообразен комплекс от витамини – С, каротин, Е, Р, РР, В1, В2. В зависимост от времето на узряване, ябълките се делят на летни, есенни и зимни. Качествени изисквания. три качества: екстра, първо и второ. Доброкачествените ябълки трябва да са …………..КрушиКрушовият плод се състои от две части - шийка и тяло. Шийката е тясната част, към която е прикрепе­на дръжката, а тялото е широката част. формата на крушата е кълбо­видна и крушовидна, формата е крушовидна, когато извивката, об­разувана от шийката и тялото, е вдлъбната, а кълбовидна - когато плодът е почти закръглен. При крушата около плодовото сърце са разположени някол­ко слоя каменисти клетки, които при дозряване на плодовете се разграждат. Хим. Състав- захари, целулоза, пентозани, пектинови в-ва, нишесте, органични к-ни, азотни в-ва, дъбилни в-ва, минерални в-ва. Съд. се витамините: С, каротин, Е, Р, РР, В1, В2. Класиф. и сортове. сортовете круши са обединени в следните групи: масловки, полумасловки, бергамоти и кухненски. С/д времето на узряване крушите биват: летни, есенни и зимни. В международната статистика (FAO) за ябълката и крушата се употребяват термините: неспецифични, десертни и за преработ­ка. Това е търговска класиф. Кач. изисквания. крушите се подразделят на три качества: екстра, първо и второ. Доброкач. круши трябва да са………. Дюли- с-ж. Той е както при ябълката н
крушата. Във всяка семенна камера има от 5 до 20 семена, слепени
помежду си с пихтиестообразни вещества. Около семенното гнездо
има няколко слоя каменисти клетки както при крушите. Плодовете'
по форма са ябълковидни, крушовидни или закръглени, често доста
силно ребристи и с неравна повърхност. Зелените плодове са силно <
мъхести, а узрелите са почти голи. Дюлята съдържа захари, целулоза, пентозани, пектинови в-ва, нишесте, органични к-ни, азотни в-ва, дъбилни в-ва, минерални в-ва. Съдържат се витамините: С, Р, РР, фолиева к-на, В1, В2, каротин, F. Клас. и сортове. По форма и размери на плодовете се разделят на 2 групи: крушовидни и ябълковидни. Качествени изисквания. дюлите се подразделят на две качества: I и II. Качествените дюли трябва да бъдат……. Болести по семковите плодове Стррупясване,Късното кафяво гниене. Мекото гниене. Горчивото или розово гниене. Сивото гниене физиологичните болести се дължат на. нарушаване на нор­малните физиологични процеси под действие на различни причини. Загарът, Горчивите подкожни ядки, Джонатановите петна Потъмняване.сливата На коремна­та страна се намира коремен шев, представляващ мястото на срас­тването на краищата на плодолиста. В зрелия плод се различават три слоя: кожица, над която е разположена кутикула и восъчен налеп, плодово месо и кос-(иидокарп), в която е включено семето. Хим. състав- захари, целулоза, белтъчни в-ва, органични к-ни, дъбилни в-ва, мазнини, минрелни. витамините: С, В2, В1, РР, пантотенова к-на, каротин. Класиф. и с о рто в е. По ботанически признак: обикновена слива, джанка и трънкослива. Сортовете на обик-ноионата слиза се обединяват в 3 групи: унгарски сливи, ренклоди и яйчни сливи. Джанката бива: обикновена (диворастяща) и миробла-ии (културните сортове). Доброкач сливи трябва да са … Праскови-костилката е х-рно набраздена. Хим.състав :захари, целулоза, белтъчни в-ва, органични к-ни, дъбилни в-ва, мазнини, минрелни в-ва, витамините: С, В2, В1, РР, пантотенова к-на, каротин. Класиф. и с о рт о в е. С/д овласеността на плодовете, отделянето на костилката и консистенцията на месото: същински праско-ии, павини, нектарини и бруньони. Същинските праскови иматовла-сони плодове и месо с обикновена консистенция, отделящо се от костилката. Павините са овласени, с плътно хрущялесто месо, здраво сраснало с костилката. Нектарините са голи плодове с отделяща се от месото костилка. Бруньопите имат голи плодове и неотделяща се от месото костилка. С/д предназначението:десертни, консервни и нектарни. Кач. изисквания. пресните праскови се делят на 3 качества: екста, първо и второ. Доброкачествените праскови трябва да …… С-жа при кайсиите е както при сливите и прасковите. Хим. състав: главна част на сухото в-во са въглехидратите. Съдържат се захари, пектинови в-ва, белтъчни в-ва, мазнини, дъбилни в-ва, органични к-ни, минерални в-ва. витамините: С, РР, В1, В2, Р, Е, каротин. Горчивите ядки съдържат амигдалин. От тях се добива горчиво етерично бадемово масло. Клас. и сортове. По ботанико-геграфски признак: средноазиатска, ирамокавказка, европейска и джунгарско-зайлска. Кач. Изисквания- екстра и първо. Доброкач.кайсии трябва да бъдат……. ЧерешиСтроежа на черешите е както при др костилкови плодове. Хим. състав: захари, пектинови в-ва, белтъчни в-ва, мазнини, дъбилни в-ва, органични к-ни, минерални в-ва. витамините: С, РР, В1, В2, Р, Е, фолиева к-на. Клас и сортове. Според големината на плодовете черешите биват дребни , средно едри и едри С/д плътността на плодовото месо, с меко месо и с плътно месо . Всяка група се подразделя на две подгрупи - светло и тъмно оцветени. С/д времето на узряване, черешите биват ранни, средноранни и късни. Кач. изисквания. две качества - екстра и първо. Доброкачествените череши трябва да са…… Вишни Съдържат се захари, пектинови в-ва, белтъчни в-ва, мазнини, дъбилни в-ва, органични к-ни, минерални в-ва. Съдържат се витамините: С, РР, В1, В2, Р, Е, фолиева к-на. Класиф и сортове. С/д оцветяването и
вкуса на плодовото месо, : морели - с червено оцветен кисел сок, и амарели - с неоцве-
тен, слабокисел сок. Самостоятелна група образуват хибридните сортове, които могат да бъдат морели и аморели. С/д времето на узряване вишните биват ранни, средноранни и късни. Доброкач. вишни трябва да бъдат ……..Болести по костилковите плодове Гъбни болести по костилковите плодове са: кафяво гниене, сачмянка, меко, сиво и мокро гниене и др. физиологични болести са фибриозност и вътрешно потъмняване на плодовото месо. фибриозност Вътрешно потъмняване .Към ягодовите плодове се отнасят грозде, френско грозде, боровинки, ягоди, малини и къпини.

Грозде-се състои от чепка, на крайните разклонения на която са закрепени зърната. Зърната се състоят от кожица , плодово месо и семена . Хим състав. захари, органични к-ни, пектинови в-ва, целулоза, хемицелулози, белтъчни в-ва, мазнини, дъбилни в-ва, минерални в-ва. витамините: С, каротин, В1, В2, РР, багрилни и ароматични в-ва. Клас и сортове. В зав от произхода-местни и чуждестранни. С/д цвета на зърната, биват бели, розови, червени и черни. С/д формата на зърното,- сплеснато, сферично, закръглено, слaбо продълговато, продълговато и дълго зърно. С/д предназначи нието си- винени, десертни и за сушене. Кач. изисквания. Прясното грозде е от две качества: екстра и първо. Гроздето за преработка е от първо и второ качество. Доброкач. грозде трябва да бъдеФренско грозде бива бяло, червено и черно. Хим състав въглехидратите, захари, целулоза, пектинови в-ва, органични к-ни, свободни аминокиселини, мазнини, дъбилни в-ва, минерални в-ва. витамините С, каротин, В1, В2, РР, Р. Кач изисквания. Доброкач френско грозде трябва да бъде…. Ягодите Хим състав :захари, пектинови в-ва, целулоза, пентозани, дъбилни в-ва, белтъчни в-ва, мазнини, органични к-ни, минерални в-ва. витамините: С, каротин, РР, Р, В1, В2. Кач изисквания от две качества: екстра и първо. Доброкач ягоди трябва да бъдат….. Малини Плодът на малината е съплодие, съставено от отделни костилкови плодчета, които могат да се отделят едно от друго. Плодчетата са наредени върху конусовидно дъно, свързано с дръжката. При откъсване плодовете на малината се отделят от конусовидното дъно. Хим състав: захари, пектинови в-ва, целулоза, пентозани, дъбилни в-ва, белтъчни в-ва, мазнини, органични к-ни, минерални в-ва. витамините: С, каротин, РР, Р, В1, В2, Класиф и сортове. В зав от произхода и оцветяването: европейска малина, аме­риканска червена малина, пурпурна малина, черна малина. Кач изискв- две качества: първо и второ. Доброкач малини трябва да бъдат……Къпини. С-жът на плода е както при малината. Отличават се по това, че плодчетата са срастнали с пло­довото дъно и при беритбата се откъсват от дръжките заедно с него. Хим състав.:захари, пектинови в-ва, целулоза, пентозани, дъбилни в-ва, белтъчни в-ва, мазнини, органични к-ни, минерални в-ва. витамините: С, каротин, РР, Р, В1, В2, Класиф и с о рто в е. В зав от растежа на стъблото: изправенорастящи и пълзящи В зав от наличието на шипчета по стъблото: без шипчета и с шипчета. Кач изисквания- първо и второ качество. Доброкач. къпини трябва да бъдат …… Болести по ягодовите плодове- Най-често срещаните болести по ягодовите плодове са сиво­то, кафявото, черното и мокрото гниене, маната и др32. Цитрусови плодове - лимоните, портокалите мандарините, грейпфрутите и цитроните. Плодът се със­тои от кора, месеста част и семена. Кората при лимоните е плътно сраснала с плодовото месо, а при портокалите, мандарините и грейпфрутите тя лесно се отделя. Кората се състои от кожица и два ясно обособени слоя: външен и вътрешен . Кожицата (епикарп) е тънка. Съставена е от епидермис, кой­то е покрит с тънка кутикула. Външ слой на кората (флаведо) е тънък и плътен. Съдър­жа голям бр мастни жлези, запълнени с етерично масло. При ня­кои видове цитрусови плодове мастните жлези са разположени в дълбочина на флаведото, което има гладка външ повърхност Във флаведото се намират багрилни вещества - предимно каротино-иди, но се съдържат и флавоноиди и хлорофили. Под флаведото е разположен дебел, бял, влакнест и порьозен пласт, известен като албедо. Този гъбест пласт е съставен от удължени паренхимни клетки: с широки междуклетъчни пространст­ва, изпълнени с газове. Албедото има високо съдържание на пектинови вещества. Ендокарпът (месестата част) е съставен от полукръгли пира­мидални сегменти (от 6 до 12), отделени помежду си с ципа. Сег­ментите са съставени от много меки, продълговати торбички, изпъл­нени с клетъчен сок. Торбичките са разделени с фина епидермална тъкан и посредством тънки нишки са свързани с кората на плода. Се­мената са разположени в сочните сегменти към центъра на плода.Портокали : захари, органични к-ни, пектинови в-ва, целулоза, белтъчини, мазнини, минерални в-ва. витамините С, В1, В2, РР, каротин. Класиф и с о р т о в е. С/д устройството на плода и оцветяването, портокалите: обик­новени, с пъпче и червеномесести. Обикновените портокали имат сферична форма със среднодебела светлооранжева кора и светлооранжева месеста част и сок. Те имат много семена и притежават свойствен портокалов вкус и аромат. Портокалите с пъпче са кълбовидни до слабо овални плодо­ве. На върха имат пъпче, представляващо вто­ри недоразвит плодник, с големина на малък орех. Месестата част е плътна, ярко оранже­ва, с превъзходен вкус и аромат. Семена няма или са много малко. Червеномесестите портокали са дреб­ни c овална или сферична форма, със средно дебе­ла кора. Плодовото месо, сокът, а понякога и кората са оцветени в кърваво-червен цвят. Месото е нежно, сочно, кисело-сладко, с ха­рактерен винен привкус. Имат малко семена. По едрина: дребни, средно едри и едри. С/д дебелината на кората: с тънка, със средно дебела и с дебела кора.Кач изисквания. Доброкач портокали трябва да бъдат….. Мандарини. Съдържат се: захари, органични к-ни, пектинови в-ва, целулоза, белтъчини, мазнини, минерални в-ва. Съдържат се витамините С, В1, В2, РР.. Кач изисквания. Доброкач мандарини трябва да бъдат… Мандарините се сортират по големина в 6 категории.Лимони. Плодовото месо: захари, органични к-ни, пектинови в-ва, целулоза, белтъчини, мазнини, минерални в-ва, следи от етерични масла. витамините С, В1, В2, РР. Клас и сортове. С/д вкуса: кисели, сладки и груби. Основната маса на културните сортове лимони се отнася към първата група - към киселите лимони. Сладките лимони имат соч­на и сладка месеста част. . Грубите лимони имат много дебела кора, средно сочна с кисел вкус месеста част с голямо количество семена. С/д дебелината на кората: с тънка, със средно дебела и с дебела кора. Кач изисквания към лимоните са както при портокалите и мандарините. Лимоните се калибрират в 7 катего­рии.Грейпфрути- едри, закръглени плодове със светложълт цвят, с дебела и сил­но порьозна кора. Месестата част е едрозърнеста с жилави влак­нести съединения, с кисело-сладък вкус и с характерна горчивина. Хим състав. Плодовото месо: захари, органични к-ни, пектинови в-ва, целулоза, белтъчини, мазнини, витамините С, В1, В2. Кач изисквания са както при другите цитрусови плодов. Грейпфрутите се сортират в 9 категории по големина.Цитрони. имат продълговато-овална до цилиндрична фор­ма. Кората им е много дебела, хълмиста. Месестата част е въздуха, с малко сок, с много семена и има леко горчив привкус. Плодовото месо : органични киселини, захари, следи от етерични масла, целулоза, минерални вещества, витамин С..Болести по цитрусовите плодове. Пеницилийното гниене. Черното Антракнозата Кафявите петна.Нарове Плодът се състои от плътна кожица, семена и сок. Вътре плодът е разделен с преграда на две части с няколко семенни камери, прикрепени към семенници. Всяко семе е обкръжено от сочна плодова мекота с розов или яркочервен цвят. Плодовата мекота (сокът) около семената е ядивната част на плода. Хим състав:захари, органични к-ни, белтъчини, мазнини, дъбилни в-ва, минерални в-ва, витамините С и РР. Класиф и кач изиск. По съдържание на киселини в сока: сладки, кисело-сладки и кисели.Фурми - Плодът се състои от кожица, сочна плодова мекота и разположени в нея семена. Партенокарпените (неоплодени) плодове не съдържат семена. Оцветяването на кожицата е от жълто-оранжево до тъмно­червено. Плодовото месо е сочно, меко, с многочислени влакна. Хим състав:захари, пектинови в-ва, органични к-ни, белтъчини, мазнини, дъбилни в-ва, минерални в-ва, витамините С и РР,В1 . Класиф и кач изиск. По биологичен признак се делят на: константни и вариращи. по вку­сов признак : тинидни (тръпчиви), безтанидни (сладки) и с вариращо оцветяване на плодовото месо. Фурмите се класифицират: по срокове на съзряване (ранни, средноранни и късни), по маса (дребни средно едри и едри), по форма (цилиндрични, конични, овално-конични и кръгли). При преценка на качеството се обръща внимание на външ­ния вид на плода, оцветяването на кожицата и плодовото месо, плът­ността на плодовото месо, зрелостта, вкуса и аромата. По плодове­те не трябва да има механични повреди и повреди от болести.Смокини. Плодът на смокинята представ­лява разраснало се цветно дъно. На върха на пло­да има малко отверстие (плътно затворено с покривни люспици) за връзка на плодната кухина с околната среда. . Хим състав:захари, целулоза, органични к-ни, белтъчини, мазнини, минерални в-ва, витамините С и РР, каротин. Класиф и сортове. Смокиновите растения развиват няколко плодни генерации за една година - пролетна, лят­на и есенна. Кач изисквания Пресните смокини са от едно качество. С/д цвета : светлооцветени (зеленикави, зеленожълти) и тъмнооцветени (сини, виолетови, виолетово-кафяви). Доброкачествените смокинови плодове трябва да бъдат…….. Маслини. имат костилка и месестоколоплодник (плодово месо). Над околоплодни-ка е разположена кожицата, която при зелените плодове е тъмнозе­лена, а при зрелите - тъмнокафява до черна. състав водоразтоворими в-ва, азотни в-ва, висок процент мазнини, целулоза, минерални в-ва. Маслините съдържат гликозида олеуропеин, който им придава горчив вкус. Поради това маслините се използват предимно в преработено състояние. Преработени маслини. По време на беритба и зрелост маслините биват зелени и черни. По начин на технологична обработка преработените маслини са: зелени, фаршировани, черни и осолени Банани има удължена, леко извита форма. Повърхността на кората е ребриста. Плодовете имат дебела неплътна кора, под която е разположено нежно, ароматично, сипка-во безсеменно плодово месо. Кожицата на незрелите банани има зелен цвят, който преминава в жълт при съзряване. Хим състав: захари, нишесте, пектинови вещества, целулоза , белтъчни вещества, мазни­ни, органични киселини, минерални вещества. Съдържат се ви­тамините: С, В1, B2, PP , каротин, Е. В бананите се съдържат активни хидролитични ензими, които подпомагат храносмилането. Класиф и сортове. Бананите биват два вида - десертни и кухненски. По ботанически признак: обикновен банан и кавендиш (китайски). Кач изисквания. Доброкач банани трябва да са…… Болести по бан а н и те. Бананите се засягат предимно от черното гниене и от някои физиологични болести („измръзване", тигрова петнистост и др.)Ананаси. Плодът на ананасите е голяма месеста шишарка. Представлява сложен плод, образуван от много сочни плодчета, които са срастнали помежду си и са заловени за вертикална месеста сърцевина. Оста и плодчетата образуват един плод, на върха на който се намира снопче листа. Хим съста: захари, органични киселини, белтъчни вещества, мазнини, целулоза, минерални вещества, витамините: С, Bf, B2 , PP , каротин. Кач изисквания. Доброкачествените ананаси трябва да бъдат напълно развити, с правилна форма, здрави, без механични повреди, с неповредена листна розетка, с обработена с антисептик плододръжка, с плътно плодово месо. За плодовете от II качество се допуска наличието на малки зелени участъци по кората

33. Пресните зеленчуци се обединяват в групи и подгрупи, в зависимост от редица общи и специфични признаци. Класиф 1. По ботанически признак: барабойни (домати, пипер патладжан, картофи), кръстоцветни (главесто зеле, цветно зеле,
алабаш, репички, ряпа, хрян), слезови (бамя), пеперудоцветни (грах,
фасул, бакла), сенникоцветни(морков, магданоз, целина, пащърнак,
копър), лободови (спанак, салатно цвекло), устоцветни (чубрица,
джоджен), тиквови (краставица, тиква, диня, пъпеш), сложноцветни
(салата, артишок), повитикови (батати). Посочените семейства
зеленчуци спадат към групата на двусемеделните покритосеменни
растения. Към едносемеделните покритосеменни растения се
отнасят: лук, чесън, праз, аспержи. 2. По продължителност на жизнения цикъл, едногодишни (домати, пипер, патладжан, дини, пъпеши, тикви,
краставици, грах, фасул, спанак, салата и др.), които в един
вегетационен период образуват плодове и семена и отмират; двугодишни (картофи, кореноплоди, луковици, зеле), образуващи през първия вегетационен период резервни вегетативни органи, а през втория вегетационен период цъфтят и образуват плодове и семена; многогодишни (аспержи и хрян). По начина на получаване: грунтови (полски), които се отглеждат на открито, и оранжерийно-парникови. По продължителността на вегетационния период: ранни, средноранни и късни. 5. Въз основа на употребяваните за храна органи на
растенията(продуктовата част),две групи:вегетативни и генеративни. Към клубеноплодните зеленчуци се отнасят картофите, бататите и др. От тази група за нашата страна значение имат само картофите.Картофи- са съставени от кожица и няколко слоя плодово месо. Кожицата при младите клубени е тънка и лесноотделяща се (епидермис), а при съзрелите тя е здрава и трудноотделяща се (перидерма). В кожицата са разположени очичките, които играят важна роля в периода на прорастване на картофите. Под кожицата е разположен слой плодово месо, наречен кора. По-нататък е разположен пръстен отсъсъдесто-проводяща система, следван от камбиален слой. Под камбиапния слой е сърцевината, която се дели на външна (богата на нишесте) и вътрешна (звездообразна, водниста, в която се съдържа по-малко нишесте). Хим състав: нишесте, захари, целулоза, пектинови вещества, белтъчини, мазнини, органични киселини, вещества с фенолна природа, минерални вещества. витамините: С,K ,B], B2, РP, Е, каротин. Класиф и сортове. В зав от продължителността на вегетационния период- ранни, средноранни и късни. С-д количеството на нишестето- с ниско, средно и високо съдържание. По съд на сухи в-ва - с ниско съдържание, със средно и с високо съдържание. В зав от предназн. Иm- трапезни, индустриални, универсални и фуражни. Доброкачествените …. Болести: Най-разпространени болести по картофите са рак, струпясване, фитофтора, сухо и мокро гниене Всеки кореноплод се състои от глава, шийка и корен . Главата (челото) е най-горната част, върху която се образува листната розетка. Шийката съединява главата с корена. Тя заема по-голямата част от кореноплода и е лишена от листа и нишковидни коренчета. По анатомичен строеж кореноплодните зеленчуци се отнасят към сл. типа: морковен, реповиден и цвеклов. При морковния тип под кожицата следва дебел слой плодово месо (кора, лико) и по-малко сърцевина. При реповидния тип външното плодово месо е по-малко и е повече сърцевината. При цвекловия тип (салатно цвекло) се редуват кръгове от по-светли и по-тъмни пръстени. „изкуфяването"-същността на този процес се изразява в инпрег-ниране на клетъчната обвивка с лигнин т.е. с одървесиняване (необратимо) на клетъчната обвивка.Моркови - представляват удебелени главни корени на растението. Повърхността е покрита с тънка кожица, под която е разположен дебел пласт от паренхимна тъкан. В центъра е разположена сърцевината, която има по-светъл цвят, съдържа повече целулоза и по-малко захари и е с по-ниски хранителни и вкусови свойства. Хим състав:захари, целулоза, пектинови вещества, декстрини и нишесте, белтъчини , мазнини, лецитин, органични киселини, минерални вещества, етерични масла . витамините: С ,В, , B2 , PP , К , Е, каротин. Клаc и сортове. С-д цвета на кореноплода: червено-оранжева, жълта и бяла, виолетова и кървавочервена. С-д времето на съзряване: ранни, средноранни и късни. По форма: цилиндрични, конусовидни и кръглоовални, а" с-д големината - къси, полудълги и дълги. Кач изисквания. две качества: екстра и първо. Доброкачествените …..Репички- кръгла и овална до цилиндрична и конусовидна форма. Оцветени са бяло, червено с различни оттенъци, получервено и виолетово. Хим състав- захари, целулоза, белтъчини, мазнини, киселини, минерални вещества. витамините: С, каротин, B1 , В2 , PP. Клас и сортове. се класифицират по формата и оцветяването на кореноплодите. Кач изисквания две качества: първо и второ. Доброкачествените репички трябва .РяпаФормата е окръглена, плоскокръгла, конична и др. Цветът на кожицата е бял, жълтеникав, червен, червено-кафяв или черен, а на плодовото месо - бял или жълтеникав, по-силно или по-слабо лютив. Хим състав.захари, белтъчини, целулоза, мазнини, киселини, минерални вещесва. витамините: С, B1 , B2, PP. етерично масло. Клас и с о рто в е. По ботанически признак е от два ботанически вида: европейско-китайски и японски. В зав от биологичните си особености, сортовете ряпа -майски, летни, есенни и зимни.Летните, есенните и зимните сортове ряпа са двугодишни растения. Кач изисквания-едно качество. Доброкач ряпа..Салатно цвеклo Хим състав. захари, целулоза, пентозани, пектинови вещества, белтъчини, мазнини, киселини, минерални вещества. витамините: С, В, , B2 , PP , каротин. Оцветяването на салатното цвекло се дължи на бетанин. Кач изисквания от първо и второ качество. Доброкач.салатно.Пащърнак=вретеновидна, удължено-конична, кръгла или плоско-кръгла форма. Кожицата е гладка или грапава, жълтеникаво-бяла. Хим състав. захари, нишесте, целулоза, белтъчини, киселини, минерални соли. витамините: С, В, , B2 , PP, етерично масло. Клас и сортове. По форма и размери на кореноплодите : кръгли (дебели) с гладка кожица и дълги (тънки). Кач изисквания едно качество. Доброкачественият..Болести по кореноплодите По кореноплодите се развиват бяло, черно и сиво гниене и фамоз.. Към листните зеленчуци се отнасят спанакът, салатата, листният магданоз, листната целина .Спанак - Листата се употребяват в прясно и консервирано състояние. Хим състав.-захари, нишесте, целулоза, белтъчини, мазнини, киселини минерални вещества. витамините: С, Bt , B2 , РР , K, Е, каротин. Кач изисквания две качества: първо и второ. Доброкачественият спанак трябва да бъде с цели розетки с здрави и пресни листа, с характерни за сорта оцветяване, форма и размер, без цветоносни стъбла.Салата. Хим състав. захари, целулоза, белтъчини, мазнини, органични киселини, минерални вещества витамините: С, В, , В2, РР, Е, каротин. В млечния сок на салатата се съдържа алкалоидът лактуцин, на който се дължи слабогорчивият вкус. Клас и со рто в е. С-д оформянето на листната розетка и главата листна салата, главеста салата и салата „Ромен" (маруля). Кач изисквания. първо и второ. Доброкачествената ….Магданоз -вретеновидна, удължено конична или цилиндрична форма, понякога с разклонения в основата. Кожицата е бяла, белезникаво-жълта, с кафяви напречни ивици, месестата част е бяла, с жълтеникава сърцевина, ароматична. Листата са силно нарязани, гладки или накъдрени, тройно перести, с гланц, светло- до тъмнозелени. Хим състав. захари, нишесте, целулоза, белтъчни вещества, свободни аминокиселини, мазнини, органични киселини, минерални вещества, етерично масло. витамините: С, B1 , B2, PP , K , Е, каротин. Клас и с о р т о в е. С-д устройството на кореноплода и листата: листен и кореноплоден. Кач изисквания. от едно качество. Доброкаче…...Целина (керевиз). Целината се състои от корен, дръжки и листа. Главестата целина образува вретеновиден корен с много странични разклонения, а листната и дръжковидната имат по-слаби корени. Кореноплодите на главестата целина са овално-кръгли, кръгли и плоско-кръгли, с тънки или копитообразни разклонения в основата. Кожицата е жълтеникаво-бяла Хим състав. съдържа захари, целулоза, нишесте, пектинови вещества, минерални вещества, белтъчни вещества, мазнини, етерични масла. витамините: С, В,, В2, РР, Е, каротин . Листата от целина (листна форма) съдържат захари, целулоза, белтъчини, мазнини, минерални вещества. витамините: С, B2 , PP , Е, каротин, ароматични вещества. Клаcи сортове. три разно­видности кореноплодна, салатнодръжковидна и листна. Кач изисквания, едно качество. Съгласно стандарта, главеста целина без листа, главеста целина с листа и листа от целина на връзки. Доброкачествената …

Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница