Велграф асет мениджмънт” ад, гр. София материали за редовно общо събрание на акционеритеДата20.08.2018
Размер88.51 Kb.
ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр. София

МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ


29.07.2011 г.

гр. София

ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане и одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2010 г. (вкл. доклади за дейността и управлението за 2010 г., доклади за одиторска проверка/проверка на експерт-счетоводител) на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД; Проект за решение – ОС приема решение съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството;
2. Промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;
3. Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; Проект за решение – ОС определя броя и избира членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, съгласно направените предложения от акционерите на общото събрание;
4. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов за одитор на дружеството за 2011 г, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД за 2011 г.;
5. Разни.

До

Общото събрание на акционерите

На „Велграф Асет Мениджмънт” АД,

гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.07.2011 Г.


 1. По точка първа от дневния ред

Приемане и одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2010 г. (вкл. доклади за дейността и управлението за 2010 г., доклади за одиторска проверка/проверка на експерт-счетоводител) на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния финансов отчет за 2010 г. (вкл. доклади за дейността и управлението за 2010 г., доклади за одиторска проверка/проверка на експерт-счетоводител), да приеме последния.
 1. По точка втора от дневния ред :

Промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството

СД предлага на Общото събрание на акционерите промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството
 1. По точка трета от дневния ред :

Определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит

СД предлага на Общото събрание на акционерите, определяне на броя и избор на членове на одитния комитет на дружеството и определяне на техния мандат, съгласно направените предложения от акционерите на общото събрание;

 1. По точка четвърта от дневния ред :

Избор на регистриран одитор за 2011 г.

СД предлага на Общото Събрание да се приеме решението за избор на одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов за одитор на дружеството за 2011 г, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД за 2011 г.


Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД за дейността му през 2010г.
В изпълнение на задълженията си, които произтичат от качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД и на основание чл. 116 г, ал. 4 от ЗППЦК, Ви представям отчета за дейността ми през отчетната 2010 г.

Съгласно изискванията на закона, основната роля на директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективната комуникация между дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса и Централния депозитар. В изпълнение на тези задължения, дейността по осъществяването на връзките с инвеститорите беше насочена главно в следните насоки, които ще бъдат разгледани подробно по-долу.
 • Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на Директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД и неговите акционери и лицата, които са проявили интерес да инвестират в дружеството е едно от основните функции и задължения на директора за връзки с инвеститорите. На всеки акционер, който е пожелал да получи информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. Той е уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, както е разяснявал и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционерите. Директорът за връзки с инвеститорите е оказвал съдействие при всеки случай на възникнали въпроси или поставени проблеми от страна на акционери и инвеститори.

 • С оглед на стимулирането на ефективността и прозрачността във взаимоотношенията между акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД и управителния орган на дружеството и подобряване на сътрудничеството между тях, ДВИ своевременно е актуализирал информацията на електронната страница на дружеството www.velgraf.com. На страницата е публикувана наличната финансова и корпоративна информация за Дружеството, вкл. информация за проведените Общите събрания, счетоводните отчети за дейността на дружеството, проспектите за публично предлагане на акции, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.

 • През отчетната година 2010 г., ДВИ е предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативно установените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информация относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството. Очетите се изготвят въз основа на МСС и съгласно указанията на КФН, като годишния отчет и годишният консолидиран отчет задължително подлежат на последваща проверка и заверка от регистриран одитор. За изпратените чрез информационната система EXTRI до КФН, “БФБ-София”-АД и Централен депозитар материали се води регистър по чл.116г, ал.3, т.5, ЗППЦК. През 2010 г. дружеството е продължило да разпространява информацията до обществеността чрез информационната система EXTRI NEWS, до КФН – чрез E-Register и до “БФБ-София” – чрез интегрираната система “ EXTRI”.

 • През отчетната година бе проведено едно общо събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД. Във връзка с това, всички процедури по подготовка и провеждането на ОСА бяха спазени. След обявяването на поканата по партидата на дружеството в Търговския регистър, материалите, свързани с ОСА бяха представени в законоустановия срок на КФН, БФБ и ЦД. Материалите бяха на разположение и електронната страница на дружеството, както и на хартиен носител на адреса на дружеството. След провеждане на ОСА, изготвеният протокол бе представен на регулаторните органи и обществеността при условията и в срок, определени в ЗППЦК.


Перспективи за дейността : Усилията на ДВИ и занапред ще бъдат насочени към точното и навременно изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на закона и в съответствие с принципите на Националния кодекс за добро корпоративно управление. По този начин ДВИ ще се стреми и занапред да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите на дружеството.
Директор за връзки с инвеститорите : ...................................

/П. Павлов /Отчет за дейността на Одитния Комитет на

Велграф Асет Мениджмънт” АД

Настоящият отчет за дейността на Одитния комитет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД е съставен на основание чл.40 л от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет на дейността пред Общото събрание на акционерите заедно с приемането на годишния финансов отчет.
Одитният комитет на дружеството бе създаден с Решение на Общото събрание на акционерите на 02.07.2010 г. Той е с мандат две години и е в състав: Недко Тодоров Марков и Йорданка Йорданова Василевска.

Основни функции на одитния комитет са : • Наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството

 • Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол

 • Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството

 • Наблюдение на ефективността на системата за управление на рисковете

 • Преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона.

Дейността на Одитния комитет през изтеклата година бе насочена към наблюдение на процесите по финансово отчитане, наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството, преглед на независимостта на регистрирания одитор и наблюдение на независимия финансов одит на дружеството.

В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Одитния комитет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството :
1.Относно процесите по финансово отчитане в дружеството и ефективността на системите за управление на рисковете
През 2010 г. ръководството на „Велграф Асет Мениджмънт” АД е прилагало последователна счетоводна политика и е контролирало процесите по финансово отчитане на предприятието. В съответствие с действащата нормативна уредба, отчетите са изготвяни на принципа на действащо предпирятие. Съгласно изискванията на ЗППЦК, редовно се изготвят тримесечни и годишни финансови отчети и те се представят на КФН, на “БФБ-София” АД и на обществеността. Във връзка с това, ОК счита, че процесите на финансово отчитане са построени правилно и са под постоянно наблюдение на ръководството, което носи отговорност за финансовите отчети. Констатациите са, че процесите по финансово отчитане в предприятието предоставят достоверна финансова информация.
Ръководството на дружеството е прилагало ефективна система за прогнозирането и контролирането на рисковете. Подробно описание на политическите, инфлационни и лихвени рискове се съдържа в годишния доклад за дейността за 2010 г. Одитният комитет констатира, че в дружеството функционират успешно системите за управление на рисковете.

2. Относно независимия финансов одит на дружеството и независимостта на регистрирания одитор на дружеството
В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, на ЗНФО и на Търговския закон, в началото на 2011 г. е извършен независим финансов одит на „Велграф Асет Мениджмънт” АД от специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, редовно избрано за независим одитор от Общото събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД от 02.07.2010 г. Одитният комитет констатира ,че независимият финансов одит е проведен напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията към независимия финансов одит на предприятията и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Докладът на независимия одитор е представен пред Общото събрание на акционерите. Одитният комитет се е запознал и с договора за възлагането на одита, сключен със специализираното одиторско предприятие в изпълнени на решението на ОСА, и е констатирал, че изискванията на закона са спазени.

В изпълнение на законовите изисквания от одитора е изискано да представи декларация за своята независимост от одитираното предприятие, както и информация за наличието на заплахи за неговата независимост. Извършеният преглед на независимостта показва, че избрания одитор изцяло покрива изискванията за безпристрастност и липса на кофликт на интереси.

С оглед на гореизложеното и на база на проведени обсъждания , Одитния комитет ще отправи своята препоръка до Общото събрание на акционерите относно избора на регистриран одитор , който да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Одитен комитет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД:

 1. Недко Марков .................................................................


 1. Йорданка Василевска ...................................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница