Вести към младитестраница1/19
Дата14.10.2018
Размер1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ВЕСТИ КЪМ МЛАДИТЕ

ЕЛЕНА ВАЙТ


ПРЕДГОВОР

В древността, когато Ерусалим трябваше да бъде изг­­раден отново, пророкът чу във видение един небесен прате­­­ник да казва на друг: “Тичай, кажи на този млад човек.” И тъй, в онези дни на младите мъже и жени от Адвентното движение бе дадено да играят важна роля в заключителна­та драма на земната история.

“Господ е определил младежите да бъдат Негови по­мощници” (“Свидетелства”, т. 8, стр. 64).

“С такава армия от работници, каквито са нашите мла­­­дежи, стига да бъдат правилно обучени и мощно въоръже­ни, колко бързо би могла да бъде разнесена по целият свят вестта за един разпнат, възкръснал и скоро идещ Спасител” (“Възпитание”, стр. 271).

Тези вести са стигали до младите хора от това движе­ние чрез Духа на пророчеството още от самото начало на адвентното дело. Избраният от Бога инструмент, който изя­ви дарбата пророчество – госпожа Елена Г. Вайт – бе само на седемнадесет години, когато започна своето дело. Тя поз­наваше борбите, които децата и младежите трябваше да водят със силите на мрака. Но познаваше и победоносния живот с вяра в Христос. От перото й са излизали много вес­ти, съдържащи наставление, съчувствие, укор и насърчение. Тя се е обръщала пряко към младите хора. И тези вести, винаги насочващи умовете на младежите към Христос и към Неговото Слово като единствен източник на сила при изграждането на благородна, християнска мъжественост и женственост, са изиграли голяма роля за поддържане духа на посвещение, присъщ на толкова много от нашите млади хора.

Вестите бяха дадени още през 1892 и 1893 г., съвет­вайки нашите млади да се организират в групи и общества за християнска работа. Тези съвети станаха причина да се създаде и развие Младежкото дружество на мисионерите доброволци, което доказа, че е една издигаща и поддържаща сила в живота на младите адвентисти по целия свят.

Макар много от написаното от сестра Вайт за младите хора да е било публикувано в книгите й, все пак значителен брой статии, появявали се в “Младежки наставник” и на други места, не са били трайно, съхранени. Наставлени­ята й са скъпоценно наследство. Те трябва да бъдат в ръцете на всички млади адвентисти днес. Затова отделът “Ми­сионски доброволци” към Генералната конференция е пре­гледал всичко, писано от нея в нашия периодичен печат от началото на делото й, и е подбрал материал, касаещ младе­жите и техните проблеми. Макар не винаги да е било въз­можно да се запази цялата статия, направени са максимал­ни усилия подборът на статиите да представя ясно идеите на авторката относно третирания въпрос. За да се състави една такава добре балансирана книга с наставления, вклю­чили сме и материал, публикуван вече под формата на други нейни книги, но не много разпространен сред младите.

Работата по събирането и подреждането на статиите, съставляващи книгата, е ставало в тясно сътрудничество с попечителите на публикациите на Елена Г. Вайт и секрета­рите на отдела “Мисионски доброволци”. Така “Саудърн пъ­б­лишънг асошиейшън” (Южното адвентно издателство) мо­жа да представи събраното в предлаганата привлекателна форма. Надяваме се, че интересът на нашите млади хора към книгата ще ги подбуди към грижливо изучаване на всички вести, отправени посредством Духа на пророчеството към църквата на остатъка.

Най-сериозната ни молитва е вестите да се окажат го­ляма сила за младите хора на Адвентното движение по це­лия свят за усъвършенстване на християнския характер и за получаване на нов стимул за приключване на нашата ве­лика задача.

“Адвентната вест по целия свят в това поколение” от М. Е. Керн, секретар на отдела “Мисионски доброволци” към Генералната конференция.

ВЪВЕДЕНИЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕР ЗА ВЕЧНОСТТА

Изпитвам най-дълбок интерес към младежите и силно желая да ги видя стремящи се към усъвършенстване на християнския си характер, стараещи се чрез прилежно изучаване и сериозна молитва да постигнат обучението, необходимо за такова служене в Божието дело, което е прието от Бога. Копнея да виждам младежите да си помагат един на друг, за да стигнат до по-висок стадий в християнското живеене.

Христос дойде на земята, за да научи хората на спасителния път и да го направи толкова ясен, че и малко дете да може да върви по него. Исус кани учениците Си да опознават все повече своя Господ; и като следват Неговото ръководство всеки ден, те научават, че появяването Му е като утрото.

Наблюдавали сте изгряващото слънце и постепенното разпукване на деня, когато земята и небето се развиделяват. Зората просветлява малко по малко, докато слънцето се появи. След това светлината става все по-силна и по-ясна, докато на пладне стигне до пълната си слава. Това е красива илюстрация на онова, което Бог желае да направи, усъвършенствайки християнския живот на младежите. Когато ходим ден след ден с доброволно послушание към всичките Му изисквания в светлината, която ни е изпратил, животът ни ще се развива и ние ще растем все повече и повече, докато стигнем до пълния ръст на мъже и жени в Христос Исус.

Младежите винаги трябва да имат за пример живота на Христос – победоносен живот на всяка стъпка. Христос не дойде на земята като цар да управлява народите. Дойде като скромен човек да бъде изкушаван и да побеждава изкушенията, за да можем ние, които живеем след Него, да Го познаваме. Когато изследваме живота Му, трябва да се учим да разбираме колко много неща ще стори Бог чрез Него за Своите деца. А когато научим това, колкото и големи да бъдат, изпитанията не ще надминат онова, което Христос издържа, за да можем ние да познаем пътя, истината и живота. Чрез живот, съобразен с Неговия пример, ние трябва да покажем нашата благодарност и висока оценка на жертвата Му за нас.

Младежите са изкупени с безкрайно висока цена – кръвта на Божия Син. Размислете върху жертвата на Отец, върху това, че той позволи на Своя Син да направи изкуплението. Помислете от какво се отказа Христос, когато остави небесните дворове и царския трон, за да отдаде живота Си като всекидневна жертва заради хората. Той претърпя укори и унижения. Понесе всички оскърбления и подигравки, които неправедни хора можеха да изсипят върху Него. А когато земната Му служба приключи, претърпя смъртта на кръст. Размислете върху страданията Му на кръста – пироните забити в ръцете и нозете Му, присмеха и хулите от онези, които Той дойде да спаси, скритото лице на Отца. Но точно чрез тези страдания Христос направи възможно всички, които пожелаят, да имат живот, съизмерим с живота на Бога.Един верен приятел


Когато се възнесе при Отец, Христос не остави последователите Си без помощ. Светият Дух като Негов представител и небесните ангели като служебни духове са изпращани да помагат на тези, които водят добрата битка на вярата срещу превъзхождащите ги сили. Винаги помнете, че Исус е вашият помощник. Никой не разбира по-добре от Него особеностите на вашия характер. Той ви наблюдава и ако желаете да бъдете ръководени от Него, ще разпростре около вас влияние за добро и вие ще станете способни да изпълните всичко, що Той желае за вас.

В сегашния живот се подготвяме за бъдещия. Скоро ще настъпи велик преглед, при който всяка душа, стремяща се да постигне съвършен християнски характер, ще премине през пробата на Божиите изпитващи въпроси: “Давал ли си пример, който другите да следват безопасно?” “Бдял ли си над душите като човек, който ще дава сметка за тях?” Небесните множества се интересуват от младежите и силно желаят ти да издържиш изпита и за тебе да бъдат изговорени одобрителните думи: “Хубаво, добри и верни слуго... влез в радостта на Господаря си.”

Нека младежите винаги да помнят, че трябва да изградят характери за вечността и че Бог изисква от тях да направят най-доброто, на което са способни. Нека по-възрастните и опитните бдят над по-младите и когато ги видят, че са изкушавани, да ги дръпнат настрана и да се молят заедно с тях и за тях. Господ желае да признаваме великата жертва на Исус Христос за нас, като се интересуваме за спасението на онези, които Той дойде да спаси. Ако младите търсят Христос, Той ще увенчае усилията им с успех (Е. Г. Вайт, “Младежки наставник”, 21 ноември 1911 г.).

ЧАСТ I


Божият план за младежта
За да може времето да напредва във всичките отдели, Бог зове за млади сили, ревност и кураж. Той е избрал младите да помагат за напредването на делото Му. За да правят планове с бистър ум и да се прилагат със смела ръка, изискват се пресни, неповредени сили. Млади мъже и жени са поканени да отдадат на Бога силата на своята младост, така щото чрез упражнението на своята сила, чрез проницателното мислене и енергична деятелност да прославят Него и донесат спасение на своите съчовеци (“Служители на евангелието”, стр. 67).

АПЕЛ КЪМ МЛАДИТЕ

Бог иска младежите да станат сериозни хора, да се подготвят за работа в Неговото благородно дело, за да са готови да носят отговорности. Бог призовава млади хора с непокварени сърца, силни и смели, решени да се борят мъжествено в предстоящата битка, за да прославят Бога и да бъдат за благословение на човечеството. О, ако младите биха поискали да се посветят на изучаване на Библията, ако биха поискали да усмирят буйните си желания и да се вслушат в гласа на своя Творец и Изкупител, те не само биха били в мир с Бога, но биха били облагородени, и възвисени. За ваш вечен интерес е, скъпи млади приятели, да обърнете внимание на наставленията в Божието слово, защото те имат неоценима важност за вас.

Умолявам ви да бъдете мъдри и да размислите какви ще бъдат последиците от един буен, неконтролиран от Божия Дух живот. “Недейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже, каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото, който сее в плът, ще пожъне тление” (Гал. 6:7-8). Заради собствените си души, заради Христос, Който отдаде Себе Си, за да ви спаси от гибел, спрете на прага на живота си, за да размислите, и претеглете добре отговорностите, случаите и възможностите си. Бог ви е открил начин да изпълните едно високо предназначение. Влиянието ви може да служи на Божията истина; можете да бъдете съработници на Бога във великото дело за изкупление на човечеството...Предназначени за високо призвание


О, да можеха младежите да схванат високото си предназначение! Размислете добре върху пътищата на нозете си. Започнете работата си с възвишени и святи намерения и цели, решете чрез силата на Божията благодат да не се отклоните от правия път. Ако тръгнете в погрешна посока, всяка ваша стъпка ще бъде свързана с опасности и нещастия и вие ще продължите да се отклонявате от пътя на истината, безопасността и успеха. Имате нужда умът ви да укрепне, а моралната ви енергия да се съживи от Божествената мощ.

Божието дело изисква мобилизиране на най-висшите сили на човешкото същество и в много области има голяма нужда от образовани млади хора с добри качества. Има нужда от хора, на които може да се повери работа в обширни, побелели за жетва полета. Млади хора с обикновени способности, отдали се напълно на Бога, непокварени от пороци и нечистота, ще бъдат успешни работници, способни да извършат велико дело за Бога. Нека младежите обърнат внимание на увещанието и да разсъждават трезво.

Колко много от тях са прахосали дадената им от Бога сила с безразсъден и разпуснат живот! Колко много мъчителни истории са ми представяни за млади хора, превърнали се умствено, морално и физически в човешки развалини, защото са се отдавали на порочни навици! Организмите им са разрушени, полезността от живота им до голяма степен е осакатена защото са се предали на незаконни удоволствия.

Умолявам ви безгрижни, безразсъдни младежи на днешното време, обърнете се към Бога и станете Негови съработници. Нека целта на живота ви бъде да благославяте и спасявате другите. Ако търсите помощ от Бога, действащата във вас Негова сила ще поразява противни сили и влияния и вие ще бъдете осветени чрез истината. Днес грехът преобладава сред младите, но вашата цел нека бъде да правите всичко възможно да освобождавате души от силата на Сатана.Бъдете носители на светлина


Носете светлината навсякъде, където отивате; показвайте, че имате твърди намерения, че не сте нерешителни личности, лесно разклащани от увещанията на лоши другари. Не ставайте лесна плячка на внушенията на онези, които безчестят Бога, но се стремете да поправяте, печелите и избавяте души от злото.

Прибягвайте до молитва, убеждавайте с кротост и смирен дух противопоставящите се. Спасената от заблуда и доведена под знамето на Христос една-единствена душа ще зарадва Небето и ще постави звезда на короната ви на радост. Чрез благочестиво влияние тази душа ще доведе други до познаване на спасението и така делото ще се умножава. Само в деня на съда ще се видят размерите на това дело.

Не се колебайте да работите за Господа, мислейки, че можете да сторите само малко за Него. Вършете вашето “малко” с вярност; защото Господ ще работи заедно с вашите усилия. Той ще отбележи името ви в Книгата на живота и ще ви запише като достойни да влезете в радостта на господаря си. Нека сериозно умоляваме Господа да се явят работници, защото полетата са вече бели за жетва; жетвата е голяма, а работниците са малко...

Поддържайте по-широки идеи


Младежите трябва да имат по-широки идеи, по-мъдри планове, за да се възползват колкото е възможно по-добре от представените им възможности, да бъдат обхванати от вдъхновението и куража, които въодушевяваха апостолите. Йоан казва: “Питам ви, младежи, защото сте силни и Словото на Бога пребъдва във вас, и сте победили нечестивия.” Пред младите е представен един възвишен образец и Бог ги кани да встъпят в истинска служба за Него. Чистосърдечните и искрени младежи, които се радват да бъдат ученици в Христовото училище, могат да извършат велико дело за Господа, стига само да пожелаят да обърнат внимание на заповедта на техния Водител, която прозвучава чак до наше време: “Дръжте се като мъже, бъдете силни.”

Трябва да бъдете хора, които вървят смирено с Бога, хора, които ще застанете пред Него с даденото ви от Него мъжество, без нечистота, без всички зарази на покваряващата този век чувственост. Трябва да сте хора, презиращи всеки фалш и нечестие, дръзновени във вярност и храброст, които издигат високо опръсканото с кръв знаме на княз Емануил. Талантите ви ще нарастват, когато ги използвате за Господа, и ще бъдат скъпо оценени от Този, Който ги е купил на безкрайна цена. Не се оставяйте да не вършите нищо само защото не можете да постигнете велики неща, но с усърдие и енергия правете онова, което ръцете могат да направят...Призив за участие


Христос призовава за доброволци, които да се наредят под Неговото кръстно знаме и да го развеят пред света. Църквата жадува за помощта на млади хора, които смело да свидетелстват, с горещата си ревност да раздвижат задрямалите сили у Божия народ и така да увеличат мощта на църквата в света. Търсят се млади хора, които да се противопоставят на вълната от светски дух и да издигнат глас на предупреждение против първата крачка към неморалността и порока.

Но желаещите да служат на Бога и да се отдадат на делото Му млади хора трябва първо да очистят храма на душата си от всяка развала и да поставят Христос на трона на сърцето си. Тогава ще бъдат в състояние да изпълнят с енергия усилията си за Христос и ще проявят въодушевяваща ревност при убеждаването на хората да се примирят с Него. Ще откликнат ли нашите млади на Христовата покана и ще отговорят ли: “Ето ме, прати мен?” Младежи, вървете твърдо напред и станете съработници на Христос, като поемете и продължите делото там, където Той го остави, до пълното му приключване (Ривю енд Хералд, 16 юни 1891 г.).Важни елементи на характера


Бог не е против високите стремления на младите. Чертите на характера, които съдействат за успеха и почитта на човек сред хората – непобедимото желание за нещо по-добро, несмекчимата воля, несломимото усилие, неуморимото постоянство – не трябва да се задушават (“Патриарси и пророци”, стр. 602).

Стремежът да Му се угоди


Господ възнамерява да извърши специално дело за всеки един от нас лично. Като гледаме нечестието на света, открито в съдебната палата и във всекидневните вестникарски публикации, нека да се приближим до Бога и чрез жива вяра да се хванем за Неговите обещания, за да се прояви в нас благодатта на Христос. Можем да упражняваме влияние, силно влияние в този свят. Ако убеждаващата Божия сила е с нас, ще бъдем способни да водим грешни души към покаяние, за което нашата скромност ще допринесе много.

Не бива да се опитваме да стигнем най-високите постове или да спечелим похвалата на хората. Целта ни не трябва да бъде стремеж към величие. Очите ни нека да са насочени единствено към Божията слава. Необходимо е да действаме с целия си даден от Бога разум, като заставаме в пътя на светлината, та Божията благодат да дойде над нас и ни оформи по Божие подобие. Небето чака да надари с най-богати благословения онези, които в тези последни дни от световната история посветят живота си на Божието дело. Ние ще бъдем изпробвани и изпитани; може да бъдем призовани на безсънни нощи; но такива моменти нека прекараме в сериозна молитва към Бога, за да ни даде Той разбиране и разум и да съживи умовете ни да схващат предоставените ни привилегии (“Ривю енд Хералд”, 1 април 1909 г.).

ОБРАЗЦИ НА УСПЕХ

“Страхът от Господа е начало на мъдростта.” Много от нашите младежи не чувстват необходимост да напрегнат сили, за да извършат енергично най-доброто, което могат, по всяко време и при всички обстоятелства. Те нямат страх от Бога и мислите им не са чисти и възвишени.

Цялото небе знае всяка ваша мисъл и действие. Постъпките ви може да са скрити от погледа на приятелите, но са открити пред погледа на ангелите. Ангелите са изпратени да служат на онези, които се стремят да победят всеки грешен навик и да останат свободни от примките на Сатана.

Пълна праведност


Силата на малките лоши дела, на малките различия при оформянето на характера не се оценява както трябва. В Божието слово ни са открити най-великите и най-възвишените принципи. Те са ни дадени да засилват в нас всяко старание за добро, да контролират и уравновесяват ума ни, да ни водят с вдъхновение към постигане на по-висш образец.

В историята на Йосиф, Даниил и неговите другари виждаме как златната халка на истината може да свърже младежите с Божия престол. Те не бяха изкушени да се отклонят от пътя на правдата. Оценяваха Божието благоволение над благоволението и похвалата на князе и Бог ги обичаше и разпростираше своя щит над тях. Той явно ги ценеше повече от другите хора поради тяхната непоклатима вярност и честност, поради решението им да го почитат над всяка човешка власт. Те бяха зачетени от Господа Бога на силите, Чиято власт се простира над всички творения на ръцете му както горе на небето, така и долу на земята. Тези младежи не се засрамиха да изявяват истинските си убеждения. Със своите думи, навици и дела те изповядваха вярата си в небесния Господ Бог даже и в царския двор. Отказаха да се поклонят на каквато и да било земна заповед, заповед, която накърняваше почитта им към Бога. С небесна сила изповядваха своята вярност към Бога.

Трябва да сте подготвени да следвате примера на тези благородни младежи. Никога не се срамувайте от вашите убеждения. Изявявайте ги, откривайте ги пред погледа на хора и ангели. Не се оставяйте да бъдете завладявани от фалшиво благоразумие, което ви внушава противен на този съвет начин на действие. Чрез подходящи думи и логични действия, чрез благоприличие и сериозна набожност изповядвайте вярата си, решени Христос да заема престола на вашия душевен храм, и безрезервно поставяйте талантите си пред нозете Му, за да бъдат употребени за Негова служба.

Пълно посвещение


За вашето сегашно и вечно щастие е най-добре изцяло да се посветите на правото, за да познае светът къде стоите. Мнозина не са напълно отдадени на Божието дело и тяхното колебливо състояние е само по себе си източник на слабост, а също така и камък за препъване на другите. Те, каквито са – с неустановени принципи и неосветени – биват завличани от вълните на изкушението далеч от истинността; не полагат святи усилия да победят всяко зло и чрез Христовата вменена правда да постигнат безгрешен характер.

Светът има право да знае какво точно може да се очаква от всяко разумно човешко същество. Този, който е живо въплъщение на твърди, определени и верни принципи, ще бъде като жива сила за своите другари; и със своето християнство ще въздейства на другите. Много хора не различават и не оценяват колко силно е влиянието на всеки един за добро или за зло. Всеки изучаващ Божието слово трябва да разбира, че принципите, които възприема, влияят живо върху характера и го оформят. Който приема Христос като личен Спасител, ще обича Него и всички, за които Той е умрял; защото Исус ще бъде в човека извор на вода, извираща за вечен живот. Той ще се предава безрезервно на ръководството на Христос.Запазете свободата си


Създайте в живота си закон, според който никакво изкушение или странични интереси да не могат да ви отклонят от почитта към Бога, защото Той “толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот”. Като изкупени, морално свободни личности, и то изкупени на безкрайно скъпа цена, Бог ви призовава да пазите свободата си и да използвате дадените ви от Бога сили като свободни граждани на небесното царство. Не бъдете повече под робството на греха, но като верни поданици на Царя на царете докажете верността си към Бога.

Показвайте, че чрез Исус Христос сте достойни за святото доверие, с което Господ ви е уважил, като ви е надарил с живот и благодат. Отказвайте да се подчинявате на силата на злото. Като Христови войници доброволно и разумно да приемаме Неговите условия за спасение при всякакви обстоятелства, да поддържаме истинните принципи и да действаме според тях. Божествената мъдрост да бъде светило пред нозете ви. Бъдете верни на себе си, бъдете верни на вашия Бог. Всичко, което може да бъде пресято, ще се пресее; но ако сте вкоренени и основани на истината, ще пребъдвате в нещата, които не подлежат на пресяване. Божият закон е постоянен, непроменим, защото изразява характера на Йехова. Вземете решение да не безчестите Неговия авторитет нито с дума, нито с влияние.Пълно предаване


Да имаш религията на Христос, означава да си предал абсолютно всичко на Бога и да си се подчинил на ръководството на Светия Дух. Чрез дара Му ще ви бъде дадена морална сила и не само че ще посветите поверените ви от преди таланти в служба на Бога, но и полезното им действие ще се увеличи многократно. Предаването на всички наши сили на Бога силно опростява житейските проблеми; отслабват и се потушават хиляди борби със страстите на естественото сърце. Религията е като златно въже, свързващо душите на млади и стари с Христос. Чрез Него желаещите Го и покорните Нему биват преведени през тъмните и криволичещи пътеки и заведени благополучно до Божия град.

Някои младежи с обикновени способности, но образовани и обучени при добри учители, ръководени от възвишени и чисти принципи, могат да се квалифицират и призовани от Бога да заемат пост. На други младежи животът им ще се окаже несполука, защото не се решават да победят естествените си наклонности и не искат да се вслушат в гласа на Бога и в Неговото Слово. Те не са барикадирали душите си срещу изкушението, нито са решили да изпълняват дълга си при всички положения. Те са като тръгнал на опасно пътуване човек, който отказва какъвто и да било водач или поука, за да избегне нещастен случай или гибел, и продължава да върви по път, водещ го със сигурност до унищожение.Сам избираш участта си


О, да можеше всеки да осъзнае, че сам определя съдбата си! Вашето щастие в този живот, а и за бъдещия, безсмъртния живот, е в собствените ви ръце. Можете да изберете другари, които чрез влиянието си да принизяват вашето мислене и морал. Можете да дадете воля на апетита и страстта, да презирате авторитета, да имате груб език и да деградирате до най-ниското равнище. Влиянието ви може да бъде заразително за другите и да станете причина за гибелта на хора, които всъщност бихте могли да доведете при Христос. Можете да живеете далеч от Христос, от правдата, от светостта и Небето. В съда погубените може да ви посочат и да кажат: “Ако не беше неговото влияние, нямаше да се спъна и да правя религията за присмех. Той е имал светлината и е знаел пътя за Небето. Аз не знаех и вървях слепешком по пътя към гибелта.” О, какъв отговор ще можем да дадем на такова обвинение? Колко важно е всеки да внимава къде води душите. Наблюдавани сме от вечния свят и колко внимателно трябва да преценяваме значението на нашето влияние. В плановете си не бива да пренебрегваме вечността, но да свикнем постоянно да се питаме: “Това поведение угодно ли е на Бога? Как действието ми ще повлияе върху умовете на хора с по-малко светлина и познание за истината?”

Изпитващи сърцето въпроси


О, да искаха младите да изследват повече Писанието и да постъпват така, както Христос би постъпил при подобни обстоятелства! Възможностите ни за получаване на познание за Небето са ни поставили и големи отговорности, и с голяма загриженост трябва да се запитваме: “Вървя ли в светлината? Живея ли според голямата светлина, която ми е дадена и вървя ли според нея в правия път или се отклонявам по такива криви пътеки, че куците да се отклонят от този път?...”

Трябва да бъдем завладени от дълбоко, трайно чувство за цената, светостта и авторитета на истината. Мили младежи, светлите лъчи на небесната светлина огряват пътя ни и аз се моля да използвате по най-добрия възможен начин случаите, които се представят пред вас. Приемайте и съхранявайте всеки изпратен от Небето лъч и пътят ви ще става все по-светъл и по-светъл до пълна дневна светлина (“Младежки наставник”, 2 февруари 1893 г.)

НАШИЯТ БЛАГОПРИЯТЕН ДЕН

В днешно време трябва да научим много уроци от работилите за Бога в миналите поколения. Колко малко знаем за конфликтите, изпитанията и труда на тези хора, подготвяли се да посрещнат армиите на Сатана. Обличайки цялото Божие всеоръжие, те са били в състояние да устоят на сатанинските примки.

Хората, които в миналото са се отдавали на Бога и на издигането на Неговото дело, са стояли за принципа твърди като стомана. Това са били хора, които не са отпадали, нито са се обезсърчавали; хора, които като Даниил са били изпълнени с почит и ревност към Бога, с благородни цели и стремежи. И те са били толкова слаби и безпомощни, колкото днес ангажираните в Божието дело, но са се доверявали напълно на Бога. Имали са богатство, но то се е състояло в умствена и душевна култура. Такава култура може да притежава всеки, поставящ Бога на първото и последното, и най-доброто място. Макар и лишени от мъдрост, познание, добродетели и сила ние можем да получим всички тези неща, ако научим от Христос уроците, които са наша привилегия да научим.

Какъв вид работници са нужни


Днес имаме възможности и предимства, които не бе лесно да бъдат постигнати в миналите поколения. Светлината ни е по-голяма и е получена чрез делото на онези верни стражи, чувствали се напълно зависими от Бога и получавали сила от Него, за да пръскат на света ясни, светли лъчи светлина. Днес светлината ни е нараснала и ние можем да я използваме така, както в миналото благородни мъже и жени я използваха, когато Бог им я даде. Те се бяха трудили дълго и не напразно, за да научат уроците, преподадени им в училището на Христос. Постоянните им усилия бяха възнаградени. Бяха свързани с най-мощната от всички сили и въпреки това постоянно копнееха за по-дълбоко, по-висше и по-широко разбиране на вечните реалности, за да могат успешно да представят съкровищата на истината пред нуждаещия се свят.

Ето такива работници са нужни днес. Записаните в небесните книги мъже са в Божиите очи точно онези, които като Даниил развиват всяка своя способност така, че най-добре да представят Божието царство пред един безчестен свят. Увеличаването на познанието е жизнено необходимо, защото, приложено в Божието дело, то става могъща сила за добро. Светът се нуждае от мислещи, принципни хора, чиито знание и проницателност се увеличават постоянно. Печатницата се нуждае от хора, които да я използват по най-добрия начин, та окрилена истината да стигне до всеки народ, език и племе.Източникът на нашата работоспособност


В работа трябва да привличаме младежи, които искат да се трудят честно, да не се страхуват с всички сили да се включат в изпълнение на задачата. Такива младежи ще намерят поле за дейност навсякъде, защото не се колебаят по пътя; по ум и душа те са подобни на Бога. Гледат към една цел и неотклонно вървят напред и нагоре, викайки: “Победа.” Но няма призив към ленивите, страхливите и невярващите, които поради липсата на желание да се отрекат от себе си заради Христос пречат на напредъка на делото...

Бог вика онези, които желаят да бъдат Негови съработници. Свързано с Христос, човешкото естество става чисто и вярно. Христос дава способността и човекът става мощна сила за добро. Верността и правдивостта са Божии качества и който ги притежава, е непобедим (“Ривю енд Хералд”, 10 март 1903 г.).Вътрешната правда


Вътрешната правда се изразява чрез външната правда. Вътрешно правдивият не е коравосърдечен и нечувствителен, но с всеки изминат ден все повече заприличва на Христос, преминавайки от сила в сила. Осветеният от истината ще се владее и ще следва по стъпките на Христос дотогава, докогато благодатта се загуби в славата. Правдата, чрез която биваме оправдани, е вменена; правдата, чрез която биваме осветени, е придадена. Първата е нашата препоръка за Небето, втората – нашата годност за Небето (“Ривю енд Хералд”, 4 юни 1895 г.).

ВИСОЧИНИ, КОИТО Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДАТ ДОСТИГНАТИ

Скъпи младежи, какви са целта и смисълът на вашия живот? Имате ли амбиции за образование, което може да ви даде име и пост в света? Поддържате ли мисли, които не смеете да изкажете – един ден да застанете на върха на интелектуалното величие; да заемете място в съвещателните и законодателни съвети и да участвате в законодателството на страната? В тези стремежи няма нищо лошо. Всеки от вас може да си постави цел. В никакъв случай не бива да се задоволявате с посредствени постижения. Целете се високо и не щадете усилия за постигане на целта.

Религията е основата на живота


Страхът от Господа е в основата на всяко истинско величие. Принципът, който трябва да прилагате във всички области и отношения на живота, е праведност, непоклатима праведност. Въведете религията си във вашия училищен живот, в пансиона, във всичките си работи. Важният въпрос за вас сега е как да изберете и усъвършенствате науките си, че да запазите чистотата на един неопетнен християнски характер, подчинявайки всички земни права и интереси на по-висшите изисквания на Христовото евангелие.

Сега от вас се изисква да строите зданието, което после ще е необходимо да мебелирате; да заемете такова становище в обществото и живота, че да можете да отговорите на целта, за която Бог ви е сътворил. Това, че сте Христови ученици, не пречи да изградите земна кариера, но със себе си трябва да носите и религията си. На каквото и занятие да се посветите, никога не допускайте мисълта, че не е възможно да успеете, ако не пожертвате принципа.Тежки отговорности


Религиозните принципи поддържат равновесието ви, така че можете да се изкачите до каквито височини пожелаете. Ще се радваме да ви видим да се издигате до онази благородна висота, която Бог е определил да постигнете. Исус обича скъпоценните млади хора и не му е приятно да ги вижда, че израстват необразовани и с неразвити таланти. Възможно е те да станат силни хора, твърди в принципа, годни да носят поверените им най-висши и тежки отговорности; за тази цел основателно могат да напрегнат всеки свой нерв.

Но никога не извършвайте такова голямо престъпление – да извратите дадените ви от Бога способности, да правите зло и да погубвате другите. Има надарени хора, които използват способностите си да пръскат морална гибел и поквара. Но всички те сеят семе, с жетвата от което те няма да се гордеят. Страшно е дадените от Бога способности да се употребяват така, че вместо благословение в обществото да се пръска нещастие и окаяност. Но също така е страшно повереният талант да се увива в кърпа и да се скрива от света; защото това означава захвърляне на короната на живота. Бог изисква нашата служба. Всеки има отговорности и ние можем да изпълним великата си житейска мисия само когато напълно приемем тези отговорности и ги извършваме вярно и съвестно.Влиянието на религията


Мъдрецът казва: “Помни Създателя си в дните на младостта си...” Но и за момент не си мислете, че религията ще ви направи тъжни и мрачни и ще прегради пътя към успеха. Христовата религия не унищожава нито отслабва и една-единствена способност. Тя никак не ви пречи да се радвате на истинско щастие; не отслабва интереса ви към живота, нито ви прави безразлични към приятелите и обществото. Не хвърля траурна дреха върху живота; не се изразява в дълбоки въздишки и стонове. Не, не, онези, които поставят Бога на първото и последното, и най-доброто място, са най-щастливите хора на света. От лицата им никога не изчезват усмивки и слънчева светлина. Религията не прави човека груб и недодялан, неспретнат и неучтив; напротив тя го издига и облагородява, пречиства вкуса му, освещава разсъдъка му и го прави годен за обществото на небесните ангели, за дома, който Исус е отишъл да приготви.

Нека винаги помним факта, че Исус е източник на радост. Той не се радва на нещастието на човешките същества, но обича да ги вижда щастливи. Християните имат на разположение много източници на благополучие и могат да кажат с непогрешима точност кои удоволствия са законни и прави. Те могат да се радват на развлечения, които не развалят ума, нито унижават душата, развлечения, които не разочароват и не оставят тъжни следи, развлечения, които не разрушават достойнството на човека и не преграждат пътя за неговата полезност. Ако по време на тези удоволствия християните са с Исус и поддържат молитвен дух, те са в съвършена безопасност...Управление на талантите


Млади приятели, страхът от Господа е в основата на всеки напредък; той е начало на мъдростта. Вашият небесен Баща има права над вас; защото без молба или заслуга от ваша страна Той ви дава изобилието на Своето провидение; нещо повече: дал ви е цялото небе в един дар - дара на Своя възлюбен Син. В замяна на този безпределен дар иска от вас доброволно послушание. Тъй като сте купени с висока цена – скъпоценната кръв на Божия Син, Той желае да използвате правилно привилегиите, на които се радвате. Вашите умствени и морални способности са Божи дар, таланти, поверени ви да бъдат ползвани с мъдрост, и вие нямате право да ги оставите спящи поради това, че не са правилно разработени, или да ги оставите да бъдат осакатени, или недоразвити от неупотреба. От вас зависи да решите дали вярно ще се справите с тежките си отговорности, дали усилията ви ще бъдат правилно насочени и най-добре употребени.

Живеем сред опасностите на последните дни. Цялото Небе се интересува от характерите, които в момента ковете. Осигурено ви е всяко средство, чрез което можете да станете участници в Божественото естество, като избегнете покварата, ширеща се в света поради отдаването на страстите. Човекът не е оставен сам със собствените си слаби усилия да се бори със злите сили. Помощта е приготвена и ще бъде дадена на всеки, който я желае истински. Божии ангели, изкачващи се и слизащи по стълбата, която Яков видя във видение, ще помогнат на всяка душа, стремяща се да стигне до най-висшите небеса. Ангелите пазят Божия народ и наблюдават как се прави всяка крачка. Изкачващите се по този блестящ път ще бъдат възнаградени. Те ще влязат в радостта на техния Господ (“Основи на християнското възпитание”, стр. 82-86).Висш идеал за постигане


По-висок от най-голямата висота на човешката мисъл е Божият идеал за Неговите деца. Богоподобие, богоподобие е идеалът, който трябва да бъде достигнат. Пред ученика се открива път на постоянно развитие и напредък. Предстои му целта да постигне образец, включващ всичко добро, чисто и благородно. Той ще напредва възможно по-бързо във всеки клон на истинското знание. Но усилията му ще бъдат насочени към цели, които са толкова по-висши от обикновените себелюбиви и земни интереси, колкото небето е по-висше от земята (“Възпитание”, стр. 18,19).

Проводници на Божията благодат


Всяка душа има привилегията да бъде жив проводник, чрез който Бог предава на света съкровищата на Своята благодат, неизследимите богатства на Христос. Няма друго, което Христос да желае толкова много, както посланици, които да представят пред света Неговия дух и характер. Светът не се нуждае от нищо друго толкова много, колкото от човешки същества, които да изявяват любовта на Спасителя. Цялото Небе очаква да се намерят посредници, за да може святото масло да се излее за радост и благоговение на човешките сърца (“Притчи Христови”, стр. 419).

ОБРАЗЦИ НА ПОЛЕЗНОСТ

Младежите са натоварени с тежки отговорности. Бог очаква много от тях – живеещите в това поколение, когато светлината и знанието се увеличават. Той очаква те да предават и на други тази светлина и познание. Желае да ги използва за разпръсване на заблудата и предразсъдъка, който помрачава умовете на мнозина. Младежите трябва да се дисциплинират да събират всяка точка и всяка чертичка познание и опит. Бог ги държи отговорни за дадените им случаи и привилегии. Божието дело е пред тях и очаква сериозните им усилия да бъде разпространено от място на място според нуждите на времето. Ако посветят умовете и сърцата си на Божията служба, младите ще стигнат до висока степен на полезност. Това е образецът, който Господ очаква да бъде постигнат от тях. Да направиш по-малко, означава по най-добрия начин да отхвърлиш дадените от Бога възможности. На това ще се гледа като на предателство спрямо Бога, като на отказ да се работи за доброто на човечеството.

Обучение за служба


Стараещите се да станат работници за Бога, които сериозно се стремят да придобиват, за да могат и да предават, постоянно ще получават светлина от Бога. Ако като Даниил млади мъже и жени подчинят всичките си навици, апетити и страсти на Божиите изисквания, те ще се обучат за по-висша служба. Трябва да премахнат от умовете си всичко евтино и леко. Глупостите и наклонностите към удоволствия да бъдат отстранени като нямащи нищо общо с живота и опитността на живеещите чрез вяра в Божия Син, които ядат плътта Му и пият кръвта Му.

Младите мъже и жени трябва да осъзнаят, че дори и постигнали всички предимства на знанието, които са на тяхно разположение, все пак не са успели да придобият необходимото образование да бъдат годни да работят в някоя част от Божието лозе. Не могат да бъдат ангажирани в Божия служба, без предварително да са изискани качествата на съзнателно благочестие. Ако скъпоценният ум, който трябва да бъде засилен с висши и благородни цели, бъде отдаден на удоволствия и забавления, дадените им от Бога сили, деградират и те са виновни пред Него, защото не успяват да разработят талантите си чрез мъдра употреба.

Тяхната недоразвита духовност е оскърбление за Бога. Такива хора опетняват и развалят умовете на дружащите с тях. Чрез думите и делата си те насърчават безгрижно и невнимателно отношение към светите неща. Не само излагат на опасност собствените си души, но примерът им е пагубен за всички, контактуващи с тях. Напълно неспособни са да представят Христос. Служители са на греха, безгрижни са, безразсъдни и глупави, прогонват и другите от Спасителя.

Задоволяващите се с ниски постижения не могат да бъдат съработници на Бога. Хората, които оставят ума си да блуждае където му се иска да блуждае, когато не е пазен, Сатана внушава неща, изпълващи ума и такива хора биват обучени в редиците на неговата армия да развалят и други души. Те може да изповядват религията, да имат някаква форма на набожност, но обичат удоволствията повече, отколкото Бога.Интелигентността не е благочестие


Някои младежи имат известна интелигентност, която техните другари признават и й се възхищават, но дарбите им не са осветени. Тези младежи не са утвърдени и укрепени от благодатта и изпитанията в живота и Бог не може да ги употреби в полза на човечеството и за прослава на Своето име. Под благочестива маска силите им се изразходват за издигане на фалшиви образци и непокаяните извиняват с тях своя погрешен начин на действие. Сатана ги кара да забавляват другарите си с глупостите си и с тъй нареченото остроумие. Всяко нещо, което предприемат, понижава духовността им, защото се намират под контрола на изкусителя – той ръководи и оформя характерите им, за да вършат неговото дело.

Имат способност, но тя не е обучена; имат възможности, но те не се използват правилно. Дадени са им таланти, но те злоупотребяват с тях и ги развалят чрез глупости, и завличат и други надолу към своето низко положение. Христос откупи душите им чрез себеотрицание, себежертване, унижение, чрез срама и укорите, които понесе. Той направи това, за да ги избави от робството на греха, от робуването на един господар, чиято грижа за тях се свежда само до възможността да ги използва за погубване на човешки души. Но те обезсилват любовта на Изкупителя, което Му причинява мъка.

Такива младежи ще понесат вечна загуба. Как ще им изглеждат забавленията и лудостите в деня, когато всеки човек получи от Съдията на цялата земя заплата според сторени в тялото дела? Те са градили за основа дърво, слама и плява и делото на живота им ще загине. Каква загуба!

О, колко по-добро е положението на онези, които извършват своя дял в Божията служба, търсят одобрението на Исус, записвайки всеки ден в своята счетоводна книга грешките си, заблудите, скърбите, победите, които са удържали над изкушението, радостта и мира си в Христос! Те няма да посрещнат доклада на своя живот със срам и смущение (“Младежки наставник”, 22 юни 1899 г.).Избраното средство


Да изповядваме верността на Христос, е избраното от Небето средство да бъде Той разкрит пред света. Трябва да признаваме Неговата благодат, изявена ни чрез славните мъже на древността; но най-ефикасното средство ще бъде нашата лична опитност. Ние сме свидетели за Бога, когато разкриваме действието на една сила, която е Божествена. Всяка отделна личност има различен живот от другите и опитност, съществено различна от опитността на другите. Бог желае да издигаме към Него хваленията си, отличаващи се с нашата индивидуалност (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 100).

ИЗКАЧВАНЕ НА ВИСОЧИНИТЕ

За усъвършенстването на един християнски характер е много важно да се постоянства в правдата. Бих желала да внуша на младежите голямата важност от постоянство и енергия при изграждането на характера. Още от най-ранни години в характера трябва да се втъкат принципите на строга праведност, за да могат младите да стигнат до най-високите образци на святи мъже и жени. Те трябва винаги да помнят, че са били изкупени с много скъпа цена и че трябва да прославят Бога с телата и душите си, които са Негови...

Ежедневен напредък


Задачата на младите е да напредват от ден на ден. Петър казва: “...Прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Защото, ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос.”

Всички тези последователни стъпала не трябва да затормозяват ума и да се броят, когато започне изкачването. Вие ще напреднете, когато насочите погледа към Исус, единствено към Божията слава. Не можете за един ден да постигнете пълната мярка на Христовия ръст и бихте се отчаяли, ако видехте всички трудности, които трябва да срещнете и да преодолеете. Необходимо е да се борите със Сатана, а той ще измисля всякакви възможни средства да отклони ума ви от Христос.Посрещане на пречките


Но всички пречки по пътя ни трябва да посрещаме изправени и да ги побеждаваме едно по едно. Ако победим първата трудност, ще сме по-силни да победим и следващата и така с всяко усилие ще ставаме все по-способни да напредваме. Като гледаме към Исус, ние ще бъдем победители. Насочваме ли погледа си към трудностите и отдръпваме ли се от сериозната битка за правото, ще ставаме все по-слаби и по-неверни.

Стъпка след стъпка ще да бъдат изкачени, и най-големите стръмнини и накрая ще бъде стигнат и най-високия планински връх. Не се отчайвайте от многото работа, която трябва да извършите в живота си, защото от вас не се изисква да я вършите наведнъж. Всяка сила от съществото ви нека бъде впрегната в работата, необходима да се извърши за деня. Използвайте всеки скъп случай, ценете помощта, която Бог ви дава и изкачвайте стълбата на развитието стъпало по стъпало. Помнете, че трябва да живеете ден за ден, че Бог ви е дал един ден и Небето... ще покажат как цените неговите привилегии и случаи. Дано използвате всеки даден ви от Бога ден така, че накрая да чуете Господ да казва: “Браво, добри и верни слуго” (“Младежки инструктор”, 5 януари 1893 г.).

ПАРТНЬОРСТВО С БОГА

Предоставени са ви неограничени възможности. Човекът, както Бог разбира това понятие, е син на Бога. “...Сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим, както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.” Ваша привилегия е да се отделите от всичко нечисто и долно и да се издигнете до един висок образец – почитани от човеците и обичани от Бога.

Религиозното дело, което Господ поверява на младите хора, както и на всички хора от всички векове, показва почитта Му към тях като Негови деца. Той им поверява делото на себеуправление. Призовава ги да бъдат съучастници с Него във великия процес на изкупление и издигане на човечеството. Както баща взима сина си за съдружник в своето предприятие, така и Господ взима децата Си за партньори. Прави ни Негови съработници. Исус казва: “Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света.” Няма ли да изберете да бъдете деца на Бога вместо слуги на Сатана и греха, записвайки името си в редиците на Христовите неприятелите?

Млади мъже и жени се нуждаят в по-голяма степен от благодатта на Христос, за да могат да прилагат принципите на християнството във всекидневния си живот. Подготовката за Христовото идване е развитие на нашите най-висши способности, което се извършва чрез Христос. Привилегия за всеки млад човек е да направи от характера си красиво здание. Но абсолютно нужно е да се държим близо до Исус. Той е нашата сила, способност и мощ. Нито за момент не можем да разчитаме на себе си...Изкачвайте се все по-високо и по-високо


Независимо колко големи или малки са вашите таланти, помнете, че всичко, що имате, ви е дадено само за стопанисване. По този начин Бог ви изпитва, давайки ви възможност да се окажете верни. На Него дължите всичките си способности. На Него принадлежат вашите телесни, умствени и душевни сили и за Него трябва да бъдат употребявани те. Вашето време, влияние и способности, вашето умение – всичко трябва да служи на Този, Който дава всичко. Най-добре използва поверените му дарби този, който чрез сериозни усилия се стреми да провежда великия план на Господа за издигане на човечеството.

Постоянствайте в започнатото дело, докато спечелите победа след победа. Самовъзпитавайте се за определена цел. Гледайте към най-високия идеал, за да постигате все по-голямо и по-голямо добро и така да отразявате Божията слава (“Младежки наставник”, 25 януари 1910 г.).
Каталог: dataup -> SDABG.NET-IZDANIA -> SDABG.NET%202005 -> SDABG.NET -> KNIGI-ZIP-SDABG.NET
SDABG.NET -> Книга откровение 25. Великата блудница Мистичния Вавилон
SDABG.NET -> Книга за нас, между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
SDABG.NET -> Слава на Исус Христос! + Т. Откр
KNIGI-ZIP-SDABG.NET -> Писма от самотния остров
SDABG.NET -> Апокалипсис-сега!
SDABG.NET -> Книга за нас (кн. Откровение), между нас ще се види голямо съживление и пробуждане. Ние не разбираме напълно поученията, които тя ни предава, въпреки увещанието да я изследваме и изучаваме
SDABG.NET -> Книга откровение 29. Дарбата на пророчеството днес
SDABG.NET -> Семинара върху Откровение с Дъг Бачелър. Това е програма 20, урок 19 "Съвременни пророци и видения"
SDABG.NET -> Четвъртата тръба


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница