Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилникстраница1/4
Дата02.02.2018
Размер0.61 Mb.
  1   2   3   4


проект

Тракийски университет

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

стара загора
Правилник

За устройство, дейност и управление


2009

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава І. Общи положения

Глава ІІ . Статут, МИСИЯ И ЦЕЛИ

Глава ІІІ. Структура и устройство на Ветеринарномедицинския факултет

Глава ІV. Управление на Ветеринарномедицинския факултет

Глава V Структура и организация на учебния процес

Глава VІ. Организация на научно-изследователската дейност (НИД)

Глава VІІ. Организация на следдипломната квалификация и продължаващото обучение във ВМФ.

Глава VІІІ. Докторантури и докторанти във ВМФ

Глава ІХ. Организация на клиничната и диагностичната дейност

Глава Х. АкадемичЕН и помощен персонал.

Глава ХІ. Атестиране на академичния състав

Глава XІІ. Факултетски академични и почетни символи, официални празници и ритуали:

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ .
Глава І. Общи положения
Чл. 1 Този правилник урежда статута, устройството, дейността и управлението на Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) при Тракийския университет – гр. Стара Загора (ТрУ), неговите взаимоотношения с външни структури, правата и задълженията на академичния състав, студентите и служителите му.
Чл. 2. Правилника се основава на Закона за висшето образование, Закона за научните степени и научните звания, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Ветеринарна медицина”, Наредбата за трансфер на кредити, Наредбата за прием на студенти и докторанти, както и на Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийския Университет.
Глава ІІ. Статут, МИСИЯ И ЦЕЛИ
Чл. 3. Статут на Ветеринарномедицинския факултет.

1. Ветеринарномедицинският факултет е основно структурно звено на Тракийския университет, (ПМС 62/1996 - ДВ29/1996), което обединява катедри и клиники за обучението на студенти, докторанти и специализанти в професионално направление ”ветеринарна медицина”.

2. ВМФ е национален център на ветеринарномедицинско образование, наука, клинична дейност, продължаващо обучение и специализация.

3. ВМФ има осигурен минимум от 40 членен академичен състав на основен трудов договор, от който хабилитираните лица четат не по-малко от 70% от лекционните курсове (чл. 26 ЗВО).

4. Ветеринарномедицинският факултет формира собствен бюджет, по Правилата за разпределение на бюджета между основните звена съобразно изискванията на чл. 90, ал. 2 от Закона за висше образование (ЗВО), чийто основни източници са: субсидия от държавата съобразно базовия коефициент за професионалното направление и специалността, собствени приходи формирани от международни и национални проекти клинична дейност, консултации и дарения. .

5. Във Ветеринарномедицинският факултет студентите придобиват висше образование по специалността “Ветеринарна медицина”, образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Ветеринарен лекар”.

6. Специалността “Ветеринарна медицина” е със статут на регулирана професия (ПМС № 136 от 18 юни 2004 г.), което означава високо качество на учебния процес и регулиран годишен прием.

7. ВМФ е член на европейската асоциация на ветеринарните училища (EAEVE), което е причина за отстояване и изпълнение на общоприетите принципи и критерии за придобиване на висше ветеринарномедицинско образование в страните на ЕС.

8. ВМФ разполага с академичен, помощен състав и материална база в съответствие с изискванията на нормативната база, осигуряващи качествено теоретично и клинично обучение на студентите.

9. Във ВМФ може да се провежда обучение по втора магистърска степен “Ветеринарна администрация”в т.ч. и платено ( ЗВО чл. 21, ал. 2), както и на ОКС “професионален бакалавър” в рамките на утвърденият от НАОА капацитет (200 студенти годишно).

10. ВМФ е с оценка “много добър” след втора поред програмна акредитация на регулираната специалност “ветеринарна медицина” проведена от НАОА, валидна за срок от 6 години, което го прави легитимна държавна институция.

11. Във ВМФ са акредитирани програмно 14 научни специалности (с оценка “много добър”), с което е предоставено правото за обучение на докторанти за придобиване на образователната и научна степен “Доктор”.

12. ВМФ поддържа широки международни контакти чрез двустранни договори или международни програми при обучението и научната си дейност.

13. Във Ветеринарномедицинския факултет се обучават български и чуждестранни граждани, придобили правото да бъдат студенти по ветеринарна медицина, съобразно държавните изисквания.

14. При приемането и обучението във ВМФ не се допускат привилегии и/или ограничения на възрастова, полова, расова, гражданска, етническа, социална, политическа или религиозна принадлежност.
Чл. 4 Мисия и цели

1. Основната мисия на ВМФ е да осъществява качествено обучение и научни изследвания в областта на ветеринарната медицина.

2. Основната мисия на факултета се реализира чрез:

а. тясно сътрудничество с държавните органи (МОН, МЗХ), Националната ветеринарномедицинска служба, НДНИВМИ, РВМС, съсловните организации, държавни и частно практикуващи лекари, сродни висши училища у нас и в чужбина.

б. осигуряване на високо ниво на предоставената услуга – образователна, научно-изследователска, лечебна, консултативна, експертна и пр.

в. обновяване и развитие на ветеринарномедицинската практика в услуга на студентите и практикуващите лекари чрез следдипломното обучение и обучението за цял живот чрез организирането на курсове, семинари, преквалификации и пр.;

г. изграждане на личности с широк мироглед, интелект и готовност за служба на обществото в името на просперитета на страната.

д. затвърждаване и поддържане статута на национален образователен, изследователски и лечебен център.

3. Ветеринарномедицинският факултет осъществява диагностична, лечебна, и профилактична дейност чрез своите клиники, лаборатории и отделения в съответствие със закона за ветеринарномедицинската дейност.

4. Академичният състав на ВМФ извършва експертна, консултантска и развойна дейност съобразно своята професионална квалификация във всички сфери на стопанския живот изискващи ветеринарномедицинска компетенция и в съответствие с държавното законодателство.Глава ІІІ. Структура и устройство на Ветеринарномедицинския факултет
Чл. 5. Структурни звена.

1. Основни звена на ВМФ са катедрите и клинико-диагностичния блок (КДБ).2. Катедрите във ветеринарномедицинския факултет са както следва:

  1. Катедра “Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”

  2. Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни смущения”

  3. Катедра “Ветеринарна микробиология инфекциозни и паразитни болести”

  4. Катедра “Ветеринарна хирургия”

  5. Катедра “Фармакология, физиология на животните, биохиимия и физиологична химия”

  6. Катедра “Вътрешни незаразни болести”

  7. Катедра “Обща и клинична патология”

  8. Катедра “Общо животновъдство”

  9. Катедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”.

3. Клинико-диагностичен блок

3.1 Клинико-диагностичният блок е основно структурно звено, в което се извършва обучение на студенти, докторанти и специализанти, в диагностична, лечебна и профилактична дейност.

3.2. а. КДБ включва: клиника за дребни животни; клиника за продуктивни животни; клиника за коне; клинико - експериментален център по заразни и паразитни болести, рентген, лабораторно-диагностичен център (ЛДЦ).

3.3. б. КДБ е на пряко подчинение на зам.декана по клиничната дейност:

3.4. Дейността на всяка клиника се ръководи от “ръководител клиника”, който е на пряко подчинение на зам. декана по клиничната дейност;

3.5. Ръководителите на клиники се предлагат от Декана и се утвърждават от ФС;

3.6. Ръководителите на клиники носят пряка отговорност за поддържане високо ниво на оказваната лечебна помощ, клиничното обучение на студентите, поддържането и обновяването на материалната база, финансово – счетоводната документация, поддържането на реда и състоянието на съответните стационари;

4. Обслужващи звена на Ветеринарномедицинския факултет са:

4.1. Деканат със секретариат и протокол, учебен отдел, научен отдел, практики и стажове;

4.2. Административни служби - Финансово-счетоводен отдел, ТРЗ, Личен състав;

4.3. СДО и СДК;

4.4. Лаборатория по електронна микроскопия.5. Други.

5.1. Редакция на сп. “Bulgarian Journal of Veterinary Medicine”.


Глава ІV. Управление на Ветеринарномедицинския факултет
Чл. 6. Органи на управление на ВМФ.

1 Основни органи на управление на ВМФ са: Общо събрание (ОС); Факултетен съвет (ФС) и Декан.

2. Спомагателни органи на Факултета са: Деканския съвет (ДС); постоянни и/или временни комисии.

а. Постоянни консултативни органи във ВМФ са: комисия по учебно-методичната дейност, по клиничната дейност, по научно-изследователската дейност, по етика и хуманно отношение към животните, факултетски комитет по здравословни и безопасни условия на труд, комисия по разпределение на помощи по СБКО.

3. В съответствие с изискването на чл.6, ал.4 от ЗВО във ВМФ се изгражда, развива и поддържа вътрешна система за качество на обучение и атестация на академичния състав;

4. Системата за качество се ръководи от “мениджър по качество и акредитации,” в помощ на който са катедрените отговорници за качество.Чл. 7. Избор на органите на управление

1. Основните и спомагателни органи за управление се избират за мандат от 4 (четири) години.

2. Мандатът на органите за управление не се прекъсва при провеждане на частични избори.

3. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на органа за управление.

4. Правомощието на декана и ръководителите на основни структурни звена на Факултета се прекратяват с изтичане на мандата, за който са избрани. Те продължават да изпълняват функциите си до избирането на нов Декан и съответно ръководители на основни звена.

5. Едно лице не може да бъде избирано за декан повече от два последователни мандата.

6. Мандатът на лицата, избрани в основните и спомагателни органи за управление се прекратява предсрочно по тяхно желание или чрез отзоваване с решение на органа, който ги е избрал, прието с обикновено мнозинство (50%+1) на следните основания:

6.1. Продължително и безпричинно неизпълнение на възложените функции

6.2. Промяна на местоработата по основно трудово правоотношение.


  1. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  2. Влязла в сила присъда за престъпления от общ характер, допуснати с умисъл; при нарушение на ЗВО, ЗНСНЗ, при нарушаване закона за авторското право и сродните права, при плагиатство.

7. Един мандат се счита за пълен, ако избраното лице е заемало съответната длъжност най-малко 2 (две) години включително времетраенето на ползваните годишни и други отпуски.

8. На мандатни ръководни длъжности не се избират лица, придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на избора.


Чл. 8. Общо събрание на ВМФ

1. Общото събрание на Факултета се състои от целия академичен състав (хабилитирани и нехабилитирани преподаватели) на основен трудов договор, представители на студентите, докторантите и представители на административния персонал.

2. Членовете на академичния състав в ОС на основен трудов договор съставляват най-малко 70%; а на студентите (разпределени пропорционално по курсове!) и докторантите – 15% от състава на общото събрание.

3. Структурният състав на общото събрание се определя от ФС.

4. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на ФС, по искане на декана или на една четвърт (1/4) от списъчния му състав. В последният случай то се насрочва най-късно до 30 дни след депозиране на искането.

5. Представители на студентите и докторантите в ОС, както и на служителите се определят чрез избор с явно или тайно гласуване на общи събрания на съответните категории. Изборът е валиден при присъствие най-малко на 50% от членовете, доказано с протокол и приложен към него списъчен състав.

6. Общото събрание се обявява не по-късно от 14 дни преди датата на неговото провеждане.

7. Общото събрание е легитимно ако присъстват поне две трети (2/3) от списъчния състав. Списъчният състав се редуцира само с броя на отсъстващите по болест (представили болничен лист) или командировка в чужбина (наличие на заповед).

8. При липса на кворум заседанието на ОС се отлага с 1 час. Ако и тогава не е налице кворум заседанието се отлага за друг ден, но не по-късно от 14 дни.

9. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите (при присъствие на 2/3 от списъчния състав!).

10. Правилника за устройство, дейност и управление или негови изменения и допълнения се приемат с квалифицирано мнозинство (2/3 от списъчния състав) от състава на ОС.

11. Общото събрание на Факултета се ръководи от неговия председател или зам. председател.


Чл. 9. Правомощия на Общото събрание на Факултета:

  1. Избира с тайно гласуване председател и заместник –председател на ОС измежду хабилитираните членове за срока на мандата.

  2. Избира с тайно гласуване Декан на факултета

  3. Определя числения състав на Факултетния съвет (респ. Факултетно-научния съвет -ФНС) и избира с тайно гласуване неговите членове.

  4. Обсъжда и утвърждава за всяко заседание дневен ред и временни комисии, необходими за работата му.

  5. Предложението за дневния ред на ОС, свикано по искане на най-малко ¼ от членовете му влиза задължително в дневния ред без гласуване. На гласуване се подлагат само новите предложения за промени в дневния ред.

  6. Обсъжда и приема годишния доклад на Декана за дейността на Факултета.

  7. Обсъжда и приема финансов отчет на главния счетоводител и Декана.

  8. Упражнява контрол върху решенията на ФС и Декана, произнася се по целесъобразността им и може да ги оспорва, ако противоречат на законите или на този Правилник.


Чл. 10. Избор на Декан и Факултетен съвет.

 1. Деканът на ВМФ е хабилитирано лице на основен трудов договор към Факултета.

 2. Кандидатурите за Декан се издигат от основните звена на Факултета, от отделни членове на академичната общност или от самите кандидати.

 3. Предложенията или заявените намерения се депозират в писмен вид към Председателя на ОС, който при желание на кандидатите организира срещи с катедрените колективи и студентите.

 4. При издигане на кандидатури в деня на избора, всеки от кандидатите потвърждава пред ОС желанието си да бъде кандидат за Декан или си прави самоотвод, който не се гласува.

 5. Комисията по избора изготвя окончателен списък на кандидатите за декан и подготвя провеждането на избор.

 6. Всеки кандидат представя платформа, по регламент, опредлен от ОС.

 7. Изборът на Декан се извършва чрез тайно гласуване, като за избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове на присъстващите членове на ОС.

 8. Когато нито един от кандидатите не е получил необходимите гласове, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

 9. Изборът се повтаря в случай, когато кандидатът за Декан е един и при гласуването същият не получи необходимия брой гласове. За повторно гласуване задължително се издигат и нови кандидатури.

 10. Членовете на ФС се избират от Общото събрание на Факултета чрез тайно гласуване.

 11. ФС се състои от най-малко 25 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти, от които не по-малко от ¾ са хабилитирани лица.

 12. За членове на ФС се считат лица, получили повече от половината от гласовете на гласувалите при осигурен кворум. Когато при първото гласуване състава на ФС по съответните квоти не се попълни, изборът се повтаря като в него за едно място участват двама кандидати по реда на гласовете, получени от първото гласуване.

 13. Нехабилитираните преподаватели членовете на ФС след хабилитиране губят правото да бъдат представители на квотата за същия мандат. На тяхно място по право влизат следващите преподаватели от съответната квота, получили най-много гласове при избора на ФС (при получени над 50% от гласовете).

 14. Членовете на ФС, избрани от квотата на студентите и докторантите губят правото си на редовни членове след дипломиране, респ. отчисляване от докторантура. На тяхно място по право влизат следващите студенти или докторанти, получили най-много гласове при избора на ФС (при получени над 50% от гласовете).


Чл. 11. Свикване и заседания на ФС

 1. ФС се свиква най-малко веднъж на 2 месеца.

 2. Право да свикват заседание на ФС имат: Деканът, при заявено желание на не по-малко от ¼ от членовете на съвета. Във втория случай заседанието се насрочва не по-късно от 14 дни след депозиране на писмено искане.

 3. Заседанията на ФС са законни, когато присъстват не по-малко от 2/3 от членовете по списъчния състав в т.ч. и след редуциране поради отсъствие по болест или командировка в чужбина.

 4. Членовете на ФС се уведомяват писмено за всяко заседание не по-късно от 7 дни преди провеждането му. В поканата се посочва проекта за дневен ред, а при необходимост се изпращат и материали, които ще бъдат обсъждани за предварително запознаване.

 5. Деканът по право е председател на заседанията на ФС (ФНС) и ръководи тяхната работа.


Чл. 12. Правомощия на Факултетния съвет.

Факултетният съвет:

1. Избира чрез тайно гласуване зам. декани по предложение на Декана (чл. 26 (8.1) от ЗВО);

2. Обсъжда и предлага на Академичния съвет:

- Проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри и/или други основни структурни звена на Факултета.

- Обявяване на конкурси за преподаватели по чл. 50 от ЗВО.

- Утвърждава на учебния план и учебните програми по дисциплините, преподавани във Факултета

- Приемане на учебните планове и програми за специализациите от следдипломната квалификация (СДК) както и програмите на краткосрочните курсове и други форми на продължаващо обучение, както и таксите за обучение.

- Утвърждава авторски колективи и рецензенти при издаване на учебници, учебни помагала, ръководства и др.

3. Повишава в по-горно научно звание нехабилитираните членове на академичния състав.

4. Утвърждава и освобождава ръководители на основни структурни звена и ръководители на клиники;

5. Избира и освобождава членовете на постоянни или временни комисии по различни направления от дейностите на Факултета.

6. Обсъжда и приема правилници за устройство, дейност и управление на основните структурни звена на Факултета, както и други актове за управление.

7. Приема учебните програми и индивидуалните планове на докторанти и текущите и окончателни отчети за тяхното изпълнение.

8. Взема решения при необходимост за временно възлагане на лекционни курсове на нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен “Доктор”.

9. Обсъжда и приема етапни и окончателни отчети по научно-изследователски проекти, финансирани целево от бюджета .

10. Обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на Факултета и в случаите на две последователни отрицателни атестации ги предлага на Ректора за освобождаване.

11. Наблюдава библиотечната и информационно-обслужващата база на Факултета и взема решение за нейното развитие и усъвършенстване.

12. Приема годишния отчет за преподавателската (вкл. учебната натовареност) и научна дейност във Факултета.

13. Взема решение по финансовите въпроси на Факултета, неговите основни и спомагателни звена.

14. Контролира диагностичната, лечебната, профилактичната и консултативна дейност във Факултета, приема окончателните годишни отчети и взема решения за нейното развитие и усъвършенстване.

15. Предлага на Ректора на ТрУ освобождаване на преподаватели по член 58, ал. 2. от ЗВО;

16. Приема резултатите от атестирането на преподавателите и в случаите на чл. 58, ал1, т.6 ги предлага на Ректора за решение;

17. Чрез своите анализи и решения се явява коректив по отношение качеството на обучение и атестацията на академичния състав.18. Взема и други решения, свързани с дейностите във Факултета.
Чл. 13. Основни правомощия на Декана :

 1. Деканът ръководи Факултета и го представлява пред ректора, академичния съвет, структурите на Университета, всички български и чуждестранни физически и юридически лица, органите на централната и местната власт, неправителствени организации и други с идеална цел.

 2. Деканът е член на Факултетния съвет и по право е негов председател.

 3. Предлага на ФС кандидатури на хабилитирани лица за зам. декани.

 4. Изпълнява функции продиктувани от закона, правилниците на ТрУ и факултета, предоставените му правомощия

 5. Организира и ръководи дейностите на Деканския съвет

 6. Внася за утвърждаване от ФС предложения на ръководителите на структурни звена и членовете на Деканския съвет за награждаване или санкциониране на студенти, докторанти, специализанти и други лица.

 7. Ежегодно утвърждава план-график за ползване на полагаемите отпуски на лицата в трудовоправни отношения с Факултета.

 8. Пряко ръководи дейността на спомагателните и обслужващите звена и координира взаимоотношенията им с основните звена и външни физически и юридически лица.

 9. Възлага на своите заместници изпълнението на функции, свързани със съответния ресор.


Чл. 14. Отговорности и задължения на зам- декана по учебната дейност :

 1. Активно участвува в кандидатстудентската кампания и носи споделената отговорност с Декана за изпълнение на държавната поръчка съобразно гласуваните им правомощия от ФС .

 2. Организира разработването, актуализирането на учебния план и учебните програми на задължителните и избираемите дисциплини.

 3. Съставя и заверява разпис на учебния процес (лекции, упражнения, клинични лабораторни занятия, семинари) за всеки семестър.

 4. Контролира качеството на учебния процес и неговото изпълнение.

 5. Утвърждава график за провеждането на семестриалните изпити.

 6. Прави предложения пред Декана за промени в студентското положение на студенти, докторанти и специализанти.

 7. Стриктно проверява окончателните отчети за учебната заетост (натовареност) на преподавателския състав които предлага за утвърждаване от ФС.

 8. Подпомага организирането и провеждането на периодични атестации на академичния състав на факултета в съответствие с Правилника за атестиране на академичния състав на Тракийския университет.

 9. Работи в тясно сътрудничество с курсовиет ръководители и Студентския съвет.

 10. Заместник декана по учебно-методичната дейност по право е председател на комисията по учебна дейност.

Чл. 15. Отговорности и задължения на зам. декана по научно-изследователската дейност :

  1. Организира и контролира научно-изследователската дейност съгласно наредбите на МОН и правилата за научна дейност в Тракийския университет.

  2. Организира провеждането на научни сесии, конференции, симпозиуми и други научни прояви на Факултета или съдейства за организирането на такива съвместно с други научни организации, държавни или неправителствени институции.

  3. Съдейства издаването на научни трудове, внедряването на иновационни постижения, рационализаци и пр. на научноизследователския състав на Факултета.

  4. Свежда до катедрените колективи на информацията постъпила по официален път или по интернет.

  5. Координира планирането на докторантури, организирането, зачисляването и отчисляването на докторантите в съответствие с чл.80 ал.2. от ЗВО и вътрешната наредба за докторантурите в Тракийския университет.

  6. Поддържа регистър от научна информация, свързана със спечелени проекти на МОН и такива от целевите средства за наука в ТрУ.

  7. Контролира разходите на средства по научни проекти, като неговата резолюция върху докладите или предложенията е решаваща (принцип на първи подпис!).

  8. Заместник-деканът по научно-изследователската дейност е председател на комисията по научна дейност към Факултета и пряк административен отговорник по списването и издаването на списание BJVM.

  9. Прави предложение пред ФС за утвърждаване на комисии по двете основни тематични направления на изследователската дейност: медико-биологични науки , клинични и приложни науки и пряко наблюдава работата им.

  10. Отговаря за подбора, развитието и квалификацията на научно-преподавателския състав на факултета.


Чл. 16. Отговорности и задължения на зам. -декана по клиничната дейност, стажовете и практиките


    1. Съдейства за осигуряването на обекти за провеждането на клиничните занятия, практиките и стажовете на студентите и специализантите и ги предлага за утвърждаване съгласно изискванията на Наредба № 42/ 12. 12. 2008 г.

    2. Утвърждава график за провеждането на клиничните и теренни занятия, график за дежурства на студентите в клиниките, лицензираните участъкови служби, лаборатории и стационари.

    3. Съдейства за обновяването и поддържането на материалната база в клиниките , лабораторно-диагностичния център и стационарите.

    4. Изготвя график за провеждане на държавните изпити,състав на изпитните комисии и ги предлага за обсъждане в Деканския съвет преди утвърждаване от Ректора на ТрУ .

    5. Разработва и предлага за утвърждаване от ФС на ВМФ на Правила за устройство, дейност и управление на Клинико-диагностичния блок.

    6. Организира съвместно с НВМС и браншовите организации във ветеринарната медицина, животновъдството, добивната и преработващата промишленост провеждането на учебни стажове и практики, а също и на преддипломния стаж и контролира тяхното провеждане и отчитане.

    7. Основен организатор и координатор на националното изложение “Булветмедика”.Чл. 17. Основни звена на ВМФ .

 1. Катедрата е основно звено на Факултета, което осъществява учебна и научно изследователска дейност по една или няколко сродни дисциплини и има най-малко 7 членен академичен състав на основен трудов договор в ТрУ.

 2. Органи за управление на катедрата са: катедрен съвет и ръководител на катедра.

 3. В зависимост от спецификата на преподаваните дисциплини, наличната материална база и академичен състав, в някои катедри могат да се формират секции с относителна самостоятелност. (чл. 29 ал. 5 от Правилника за устройство дейност и управление на Тракийския университет ).

 4. Секциите се ръководят от секционни отговорници, които не са в категорията ръководен състав. Те се предлагат от ръководител катедрата и се утвърждават от катедрения съвет чрез явно гласуване.


Чл. 18. Състав и правомощия на катедрения съвет.

  1. Катедреният съвет е колективен орган за управление на катедрата, чиито основни задължения са организиране, осъществяване и контрол на учебната (в т.ч. СДО и СДК), научно-изследователската, консултативната и други присъщи на Факултета дейности, разрешени от заканодателството на Р България.

  2. Катедреният съвет се състои от всички щатни преподаватели, които работят на основен трудов договор в катедрата.

  3. При разглеждане на въпроси от учебен характер в заседанията на катедрения съвет могат да участват още хонорувани преподаватели, студенти от съответните курсове, за което ръководителят на катедрата ги уведомява своевременно.

  4. Заседанията на катедрения съвет могат да бъдат и разширени в които участват всички служители на катедрата, но без право на глас при необходимост от гласуване на решения.

 1. Катедреният съвет се свиква на заседание от ръководителя на катедрата най-малко два пъти на учебен семестър или по писмено искане на най-малко една четвърт от неговите членове. Дневният ред се обявява предварително.

 2. Заседанията на катедрения съвет са законни ако присъстват най-малко две трети от членовете му. Решенията се приемат с обикновено мнозинство – 50% + 1 от редуцирания списъчен състав.

 3. Катедреният съвет обсъжда и взема решения за предложения до Декана и Факултетния съвет, свързани със съдържанието на учебния план и учебните програми на преподаваните в катедрата дисциплини както и организацията на учебния процес по тези дисциплини.

 4. Планира, разпределя и отчита аудиторната и извънаудиторната заетост на преподавателския състав в катедрата.

 5. Прави предложения до ФС за обявяване на конкурси за нови преподаватели, разкриване на процедури за хабилитиране, за обявяване на редовни, задочни и докторантури на самостоятелна подготовка.

 6. Прави предложения пред Факултетния съвет за повишаване на астистенти в по-горно научно звание.

 7. Обсъжда работата на научно изследователските кадри и докторантите в катедрата.

 8. Прави предложения пред ФС за утвърждаване на учебни програми за колективни или индивидуални, редовни и задочни специализации, както и програми за краткосрочни курсове по продължаващо обучение.

 9. Прави предложения до ФС за специализации, курсове по продължаващо обучение, семинари и други на преподавателския състав от катедрата в чуждестранни научни институции.

 10. Предлага на ФС утвърждаване на авторски колективи на учебници, ръководства, учебни помагала и други по дисциплините преподавани в катедрата.

 11. Разработва длъжностните характеристики на техническия и помощен персонал в катедрата и прави предложение до Декана за назначаване и освобождаване.

 12. Приема и отчита изпълнението на план-програми за развитието на младите преподаватели и повишаването на квалификацията на академичния и помощно-техническия състав на катедрата.

 13. Обсъжда и приема график за отпуските на всички членове на катедрата.

 14. Обсъжда и решава въпросите, свързани с установяване на реда и дисциплината в катедрата и тяхното контролиране.

 15. След тайно гласуване прави предложение пред ФС за утвърждаване на ръководител на катедрата.


Чл. 19. Ръководител на катедра.

 1. Ръководителят на катедра е хабилитирано в съответното научно направление на катедрата лице, което се избира след тайно гласуване от членовете на катедрения съвет и се предлага за утвърждаване с явно гласуване от Факултетния съвет.

 2. Изборът е валиден, когато съответното лице е получило гласовете на повече от половината от гласувалите членове.

 3. Ръководителят на катедра се избира за мандат, съвпадащ с мандата на Факултетния съвет и Декана на Факултета.

 4. В случаите когато изборът е неуспешен, деканът на ВМФ предлага на ФС, Ректорът на ТрУ назначава временно изпълняващ длъжността ръководител катедра (ВИДРК), за срок не повече от шест месеца. Ако следващият избор също е неуспешен ВИДРК може да изпълнява задълженията си до 1 година. До изтичане на мандата при липса на избор, процедурата се повтаря всяка година.

 5. Ръководителят на катедра може да бъде освободен по негово желание или отзован преди изтичане на мандата с решение на органа, който го е избрал. Освободеният ръководител на катедра изпълнява задълженията си до избирането на нов.


Чл. 20. Права и задължения на ръководителя на катедра.

 1. Организира, ръководи и контролира цялостната учебна и научна дейност на катедрата, полага грижи за повишаване на нейния престиж в научните среди и сред обществото у нас и в чужбина и я представлява пред ФС, пред Декана и Ректора на Университета.

 2. Предлага на катедрения съвет да избере заместник, който временно да изпълнява задълженията му по време на отпуск или продължително отсъствие по други уважителни причини. След избора заместника се утвърждава от ФС.

 3. Носи лична отговорност за своевременен отговор на писмата и информацията която се изисква от по-висшите инстанции

 4. Отговаря за навременното свеждане до членовете на катедрата на информация, получена от по-горни инстанции.

 5. Провежда редовно и ръководи заседанията на катедрения съвет по предварително приетия календарен план за катедрени съвети.

 6. След решение на катедрения съвет прави предложение пред ръководството на Факултета за назначаване, повишаване, преместване, наказване и освобождаване на членове на преподавателския и помощно-техническия състав.

 7. Разрешава ползването на отпуски и командировки в страната на преподавателите и служителите от катедрата, като отговаря солидарно за тяхната целесъобразност;

 8. След обсъждане в катедрения съвет прави предложение пред Декана и ФС за командироване на преподаватели от катедрата в страната и чужбина с оглед специализации, участия в научни форуми, обмяна на опит и други.

 9. Прави предложение за водещи и отговорниците по дисциплини изучавани в катедрата На тези лица той може да делегира права, свързани с учебния процес, научно-изследователската, лечебно диагностичната и консултативна дейност,.

 10. Утвърждава график за годишните отпуски на преподавателите и служителите и следи за тяхното своевременно ползване.

 11. Следи за стриктно спазване на работното време и трудовата дисциплина.


Чл. 21. Права и задължения на ръководителя на катедра по финансовото управление, стопанисването на катедрата и условията на труд в нея:

 1. Носи отговорност за стопанисването и състоянието на материално-техническата база на катедрата;

 2. Следи за целесъобразно разходване на бюджета на катедрата;

 3. Предлага за назначаване от Декана на материално-отговорно лице (МОЛ).

 4. Заверява всички форми на първичната и периодична отчетност.

 5. Носи пряка отговорност за достоверността на всички сведения и финасови документи, свързани с дейността в катедрата.

 6. Отговаря за провеждането на първични и периодични инструктажи на работещите в катедрата относно спазването на изискванията за безопасни условия на труд.


Чл. 22. Права и задължения на ръководителя на катедра по учебно-методичната дейност:

 1. Отговаря за цялостната организация по провеждане на учебния процес в катедрата съобразно утвърдения учебен план, учебни програми и семестриалния график , вкл. и документацията.

 2. Утвърждава разпределението на учебната заетост между преподавателите по различните дисциплини, преподавани в катедрата

 3. Контролира учебния процес чрез организирани посещения на лекции, клинични, лабораторни и семинарни занятия и тяхното последващо обсъждане. Взетите корективни решения се вписват в Дневника за качество в катедрата.

 4. Във връзка с процедурата по атестация на преподаватели организира прослушване на упражнение и след обсъждане с членовете на катедрения съвет предлага на атестационната комисия оценката за академична етика.

 5. Следи за редовното издаването на учебници, ръководства и други учебни помагала по дисциплините, преподавани в катедрата, а при необходимост и издаването на отделни лекционни курсове, студиа и др., които се ползват в процеса на обучение.

 6. Организира, ръководи и контролира провеждането на следдипломното обучение по дисциплините, преподавани в катедрата - дългосрочни специализации на ветеринарни лекари, както и курсове по програми за продължаващо обучение на ветеринарни специалисти и параветеринарни кадри.

 7. Утвърждава седмичните разписи и календарните планове за учебната заетост на преподавателите в катедрата, а в катедрите със секции упълномощава за целта техните отговорници.

 8. В края на всеки семестър заверява дневника за аудиторната заетост на преподавателите.

 9. Предлага на катедрения съвет да избере отговорник по качеството на обучение.


Чл. 23. Права и задължения на ръководителя на катедра по научно-изследователската дейност:

 1. Организира, подпомага и контролира научно-изследователската работа в катедрата.

 2. Отговаря за своевременното ориентиране на младите преподаватели в катедрата към определени направления на научно-изследователска дейност и ги подпомага в усвояването на основните подходи и методи на изследователския процес.

 3. Разработва и предлага за обсъждане индивидуален 3 годишен план за развитие и научно израстване на новопостъпилите асистенти.

 4. Организира обсъждането в катедрения съвет на основните направления на научно-изследователската дейност в катедрата, развитието и професионалното израстване на преподавателските кадри на същата, както и на повишаване квалификацията на помощно-техническия персонал, участващ в научно-изследователсия процес.

 5. Организира научни дискусии по проблеми на науката, практиката и обучението на кадрите.

 6. Съдейства за финансовото обезпечаване на научно-изследователската дейност чрез реализиране на научни проекти, финансирани от държавата, бизнеса, неправителствени организации и др.

 7. Инициира и стимулира внедряването на научните постижения в учебно-преподавателската и останалите дейности в катедрата.


Чл. 24. Права и задължения на ръководителите на клиники

 1. Ръководителите на клиники са хабилитирани или нехабилитирани преподаватели, които са тясно профилирани в патологията на съответните видове животни.

 2. Те се ползват с правата и задълженията на ръководители на катедри.

 3. Те се избират от ФС по предложение на Декана и са на пряко подчинение на зам.декана по клиничната дейност.

 4. Носят пряка отговорност за клиничното обучение на студентите вкл. и в т.нар. “one day skill competence”.

 5. Предоставят дългосрочна програма за развитието на ръководените от тях клиники.

 6. Управляват рационално гласуваният им бюджет.

 7. Носят пълна отговорност за материалната база, реда, чистотата в клиниките и стационарите и здравното състояние на пациентите.


Чл. 25. Права и задължения на секционните отговорници

 1. Подпомагат работата на ръководителя на катедра.

 2. Носят отговорност за качеството на учебния процес по преподаваните дисцилини.

 3. Управляват рационално предоставеният им бюджет.
Каталог: truni6 -> wp-content -> uploads -> vmf -> file
file -> Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
file -> Молекулярно-биологичен анализ на суровини и храни доказване на ДНК от хранителни продукти, дрожди, E. coli или човек
file -> Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
file -> Акушерство, гинекология и андрология
file -> Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
file -> Програма " ветеринарна администрация"
file -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
file -> С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина vi-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница