Вх. № / г. Чрез декана на ггф до ректора молба на су „Св. Кл. Охридски”Дата19.02.2018
Размер40.37 Kb.
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Вх. № .............../............20….г. ЧРЕЗ ДЕКАНА НА ГГФ

ДО РЕКТОРА

МОЛБА на СУ „Св. Кл. Охридски”


от............................................................................... ЕГН/ЛНЧ

(име, презиме, фамилия)


........................................................... ..........................................................................

(гражданство) (месторождение – държава и град)


Адрес за контакт: ..........................................................................................................
тел.: ...........................................................e-mail: …………………………………………………………………….

1. Завършено средно образование:

(наименование на училището)

(град)

(година на завършване)

(профил)


2. Завършено висше образование:
 ОКС „професионален бакалавър”: .................................................. /..............................................

(наименование на ВУ) (специалност)


 ОКС „бакалавър”: ......................................................................... /...............................................

(наименование на ВУ) (специалност)

 ОКС „магистър”: ........................................................................... /...............................................

(наименование на ВУ) (специалност)

държавна субсидия; обучение срещу заплащане
ЖЕЛАН РЕД НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРИЕМ И ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

КодСпециалност


Магистърска програма

Основание:

- държавна субсидия;

- обучение с/у заплащане


Форма на обучение:

- редовна;

- задочна

Полагане на изпит:

ДА/НЕПопълва се от Университета !
Среден успех от курса на обучение: ..........................

Среден успех от държавните изпити: ........................

Оценка от приемния изпит:………………………..………..

Други:


Дата: ......................... 20….. г.

Декларация:

1. Редът на специалностите, магистърските програми, основанията и формите на обучение съм попълнил/а собственоръчно в съответствие с моите желания и поемам всички последици от евентуално допуснати от мен технически грешки.

2. Информиран/а съм, че ако съм завършил/а висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или се обучавам в образователно-квалификационна степен „магистър“ не мога да кандидатствам за място, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.

3. На основание чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) декларирам, че доброволно предоставям личните си данни и давам своето съгласие СУ "Св. Климент Охридски" да обработва същите в качеството на администратор на лични данни за служебно ползване и съм запознат(а) с целите на обработване на личните ми данни.Подпис:...................База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница