Видове визи и необходими документиДата07.08.2018
Размер64 Kb.

Видове визи и необходими документи

Документи


Видове визи / Необходими документи

Видовете визи са:

І. За летищен транзит / виза вид “А”/

ІІ. За краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване / виза вид “С”/

ІІІ. За дългосрочно пребиваване / виза вид “D”/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза*, когато такава се изисква.

* Подробна информация за визовия режим на Република България спрямо чужденци виж: меню “За чужденци”, подменю “За пътуващи”, раздел “Визов режим”

Визите се издават от дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 3 дни преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител, с изключение на случаите по хуманитарни причини.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване не се допускат изключения от изискването за лично интервю.

Заявлението за издаване на виза на малолетни или поставени под запрещение лица се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.

Заявлението за издаване на виза на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица се подава от техните законни представители, попечители или от изрично упълномощено от тях лице.

Всички полета в заявлението се попълват четливо. Членовете на семейството на граждани на Европейски съюз попълват само онези полета от заявлението за виза, които посочват семейната им връзка.

Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт:

-    Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария;
-    Лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства, във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище в Република България - въз основа на писмено решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съве;
-    Притежателите на дипломатически и служебни паспорти;
Освобождават се от задължението да представят застрахователна полица:
-    Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария;
-    Притежателите на дипломатически и служебни паспорти;
-    Моряците, които отговарят на критериите по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване на границата;
-    Лица, за които предвид общественото им или служебно положение, може да се приеме, че са застраховани или сами могат да поемат възникнали разходи от непредвидени обстоятелства.

І.    ВИЗА ЗА ЛЕТИЩЕН ТРАНЗИТ /ВИД ”А”/

Виза за летищен транзит се издава на чужденец, притежаващ редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, издаден от държава по приложение № 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Визата за летищен транзит може да бъде еднократна, двукратна или, по изключение, многократна със срок на валидност до 3 месеца от датата на издаването й.

Визата за летищен транзит дава право на чужденеца да премине или да пребивава в международната транзитна зона на летището, в случаите на междинно кацане или при смяна на полет, с цел продължаване на пътуването към друга държава.

Чужденец, който пребивава в транзитна зала за международни полети с виза за летищен транзит се счита за недопуснат на територията на Република България и няма право да напуска транзитната зала.

При подаване на заявление за издаване на виза за летищен транзит се представят:


- Редовен документ за задгранично пътуване.
- Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване в следващите държави по маршрута, както и за държавата - цел на пътуването, ако такива са необходими.
- Актуална цветна снимка - паспортен формат.
- Резервация за полет.

Преди издаване на визата за летищен транзит се представя билет и копие от него.

ІІ. ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ /ВИД „С”/

1.    Виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване

Виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване се издава на чужденец, който желае да премине през територията на Република България на път за друга държава, за която притежава виза, когато такава се изисква.

Визата за транзитно преминаване дава право на чужденеца на едно, две или, по изключение, на няколко транзитни преминавания, всяко от които за срок до 2 /два/ дни и може да бъде със срок на валидност до 12 месеца. Общата продължителност на пребиваването на територията на Република България с виза за транзитно преминаване не може да надхвърля 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

Основно условие, за да се приеме преминаването за транзитно, е влизането през границата на Република България с една държава и излизане през границата на Република България с друга държава. Особен е случаят, свързан с транзит през летище, при който за транзитно преминаване се приема пристигане с полет от една държава и заминаване с полет за друга държава в рамките на два дни.

Не се изисква виза за транзитно преминаване от граждани на трети страни при представяне на някои от следните документи:
-    шенгенска /единна виза/, виза за дългосрочно пребиваване, разрешение за пребиваване, издадени от някоя от страните от шенгенското пространство;
-    национални визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издадени от Румъния или Кипър;
-    разрешения за пребиваване, издадени от Лихтенщайн.
Правото на безвизово преминаване по условията на транзитните решения се прилага само и изключително за целите на транзитното преминаване
При подаване на заявление за издаване на виза за транзитно преминаване кандидатът представя:
- Редовен документ за задгранично пътуване;
- Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване за следващите по маршрута държави и за държавата - цел на пътуването, ако такива са необходими;
- Попълнено заявление по формуляр и 1/една/ цветна снимка /паспортен формат -3,5 х 4,5/;
- Доказателства за осигурен транспорт за транзитното преминаване и копие на тези документи и/или доказателства за притежавани финансови средства за продължаване на пътуването;
- Доказателства за притежаването на необходимите финансови средства за издръжка за всяко транзитно преминаване, в размер на минимум 50 евро, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, а при транзитно преминаване по суша с управлявано от лицето превозно средство - и допълнителни средства в размер на минимум 200 евро, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута.
- Валидна застрахователна полица и копие от нея, издадена от застрахователно дружество с лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз, с минимален размер на покритие 30 000 евро. Полицата следва да покрива разходите по репатриране, както и за неотложна медицинска помощ и лечение за всяко от транзитните преминавания.

2.    Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване
Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане. Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до 12 месеца или по изключение – до 5 години, като:

2.1.    Многократна виза със срок на валидност до една година може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходната година е получил виза за краткосрочно пребиваване и е била използвана в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и са налице основания за кандидатстване за многократна входна виза.

2.2.    Многократна виза, със срок на валидност не повече от 5 години, може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходните две години е получил и използвал едногодишна виза за многократно влизане, в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и основанията за искане за многократна входна виза все още са валидни.

Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който:


- поддържа трайни делови контакти с български физически или юридически лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на Търговския закон;
- поддържа трайни делови контакти с български юридически лица, извършващи дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност;
- поддържа трайни делови контакти с представителства на чуждестранни юридически лица, регистрирани съгласно чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
- има значителен личен принос за развитието на двустранните отношения с Република България;
- е член на семейство на български гражданин по смисъла на Закона за чужденците в Република България;
- е член на семейството на гражданин на държава от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, пребиваващо дългосрочно в Република Българи;
- е член на семейството на чужденец, пребиваващ дългосрочно в Република България, при запазване на обичайното си местопребиваване в чужбина;
- е водач от международния автомобилен транспорт или член на екипаж на железопътен транспорт на пътници и товари.
При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване кандидатът представя:
-    Редовен документ за задгранично пътуване;
-    Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване;
-    Актуална цветна снимка - паспортен формат.
-    Документи, обосноваващи искането за виза, както и копия на тези документи;
-    Доказателства, за притежаването на необходимите финансови средства за издръжка в размер на минимум 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, но не по-малко от 500 евро, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени туристически услуги;
-    Документи, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за осигуряване на настаняване, но не по-малко от 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени нощувки в туристическо място за подслон, или покана-декларация от българско физическо или юридическо лице, с която то се задължава до покрие всички възникнали разходи за периода на пребиваване на чужденеца на територията на Република България;
-    Документи, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за напускане на страната или билет, а при влизане с управлявано от лицето моторно превозно средство - средства в размер най-малко на 100 евро или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута;
-    Застрахователна полица и копие от нея, издадена от Застрахователно дружество с лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз, с минимален размер на покритие 30 000 евро. Полицата следва да покрива всички разходи по репатриране, както и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване. Кандидатите за многократна виза за краткосрочно пребиваване представят застрахователна полица само за периода на първото планирано посещение.
Поканата-декларация от физическо лице за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец, заверява се от нотариус и от органите за административен контрол на чужденците (дирекция “Миграция” – МВР), при представяне на следните документи:
-    Декларация за имотно състояние на лицето, отправящо поканата.
-    Удостоверение за доходи, издадено от местоработата на лицето отправящо поканата или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.
Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес- отношения, се изготвя по образец, подписва се и се подпечатва от лицето отправящо поканата и се заверява от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците (дирекция “Миграция” – МВР), при представяне на следните документи:
-    Удостоверение за актуално състояние на юридическото/физическото лице, издадено от Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър /срок на валидност до 3 месеца/;
-    Копие от данъчната декларация на лицето, отправящо поканата, за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.
Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес- отношения се изготвя по образец. Следва да бъде подписана и подпечатана от лицето, което отправя поканата, да е заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците (дирекция “Миграция” – МВР), при представяне на следните документи:
-    Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд /със срок на валидност до 3 месеца/;
-    Копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.
Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес-отношения се изготвя по образец. Подписва се и се подпечатва от лицето, отправящо поканата, и се заверява от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците (дирекция “Миграция” – МВР), при представяне на следните документи:
-    Сертификат за актуално състояние на представителството издадено от Българската търговско-промишлена палата /със срок на валидност до 3 месеца/;
-    Копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

Образец на покана декларация може да получите от съответната служба от Дирекция “Миграция”- МВР  и регионалните й звена.

Доказване на целта на пътуване:

Частно посещение - Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България;


Бизнес пътуване - Покана-декларация за бизнес пътуване на чужденец в Република България;
Културен обмен - Писмо-покана от Министерство на културата или кмет на съответната община;
Спорт - Писмо-покана от Министерство за младежта и спорта или от съответен спортен клуб;
Лечение - Удостоверение от лечебно заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване; епикриза от местна болница;
Туризъм:
- Неорганизиран /индивидуален/ туризъм: резервация от българско туристическо място за пребиваване /хотел/; резервация или двупосочен самолетен билет /при подаване на заявлението за виза може да се представи резервация, а при издаване на визата - самият билет/ или доказателства за притежавани средства за завръщане.
-    Организиран /индивидуален/ туризъм - туристически ваучер на изпращащия туроператор; общ списък на туристите от една група. Документи на организирани туристи могат да се подават само от акредитирани туроператори.

ІІІ. ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ / ВИЗА ВИД „D”/

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. (по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ)

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които извършват научни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти, чужденци, командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. (по чл. 15, ал. 2 от ЗЧРБ)

Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.

Лицата, които пребивават на законно основание в трета държава, различна от държавата на постоянното им местоживеене, могат по изключение да подадат заявление в тази трета страна след обосноваване на причините за това и ако завръщането им в страната по постоянно местоживеене е гарантирано.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване не се допускат изключения от изискването за лично интервю.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя :
-    Заявления за издаване на виза - 2 /два/ броя;
-    Редовен документ за задгранично пътуване;
-    Копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване - 2 /два/ броя;
-    Актуални цветни снимки-паспортен формат – 2 /два/ броя;
-    Оригинали на документи и 2 /два/ броя копия от тях, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване, по реда на Закона за чужденците в Република България и на правилника за прилагането му и за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон;

* Конкретните документи във връзка с основанието, на което кандидатства чуждия гражданин са посочени в Правилника за прилагане на закона за чужденците.

-    Застрахователна полица и копие от нея, издадена от застрахователно дружество, имащо лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз с минимален размер на покритие 30 000 евро, покриваща всички разходи по репатриране и неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за лечение за периода на пребиваване.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчно средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, представят и свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.

Източник:


Република България

Министерство на външните работи

http://www.mfa.bg
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница