Виж “Указания” на страници 7, 8 и 9 e 203 (1)страница8/8
Дата18.06.2018
Размер0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

E 203


(18a) За Полша терминът “доходоносна трудова дейност” се отнася и за лица, които участват в специални схеми.


(19) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска кипърска, германска, гръцка, полска, словашка, испанска, ирландска, италианска, люксембургска, австрийска, португалска, британска, финландска, исландска или норвежка институция.
(20) За целите на белгийските, кипърските, люксембургските и шведските институции отбележете първото квадратче за всякакви злополуки, независимо от характера им.
(21) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на чешка, словашка, швейцарска, германска, гръцка, испанска, люксембургска, австрийска, португалска или лихтенщайнска институция.
(22) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на финландска институция.
(22a) За целите на полските институции,при проучване на молба за наследствена пенсия, платима на наследника на изчезнал полицай или войник. Моля приложете документ, потвърждаващ изчезването.

(23) Ако формулярът се изпраща на гръцка, френска, финландска или шведска институция, попълнете като посочите датата на изчезването, съобщена на полицията. Ако формулярът се изпраща на латвийска или литовска институция, посочите датата на съдебното решение за признаване на дадено лице за изчезнало.


(24) За целите на испанските, финландските, шведските или лихтенщайнските институции посочете и обстоятелствата във връзка с изчезването.
(25) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на гръцка, френска, унгарска, люксембургска или австрийска институция.
(25a) За Полша терминът “ пенсия по схема за държавни служители” се отнася за обезщетения по специални схеми.
(26) Тази инфирмация се изисква от унгарските и нидерландските институции.
(27) Ако има няколко лица, които трябва да бъдат вписани в поле 11, моля впишете ги на едно или повече допълнителни копия на страница 3, тъй като полета 11 и 12 трябва да бъдат попълнени отделно за всяко лице. Моля имайте предвид, че в Нидерландия е възможно вдовици, разведени жени или жени във фактическа раздяла да имат право на вдовишка пенсия, ако са на възраст под 65 години. Вдовици, разведени жени или жени във фактическа раздяла, които са над 65 години, имат право на пенсия за старост. В тези случаи трабва да се изготви формуляр Е 202 на името на заинтересованата жена. В Португалия, пенсията за наследници е платима на роднини на починалото лице по възходяща линия, ако са били на издръжка на починалото лице и когато няма други членове на семейството (съпруг(а), бивш(а) съпруг(а) и роднини по низходяща линия), които имат право да получават обезщетенията. В Лихтенщайн е възможно вдовица и разведена жена или жена във фактическа раздяла да има право на вдовишка пенсия, ако е на възраст под 62 години. Това право се прекратява при сключване на нов брак. Вдовица, разведена жена или жена във фактическа раздяла на възраст над 62 години може да подаде молба за пенсия за старост. В такъв случай трабва да се изготви формуляр Е 202 от името на жената. В Норвегия както разделените, така и разведените съпрузи имат право на пенсия за наследници. В Словения лица, претендиращи за наследствена/вдовишка пенсия са родителите и осиновителите на осигуреното лице (ако са били на издръжка на починалото лице), братята и сестрите (ако са били на издръжка на починалото лице до смъртта му и нямат свои собствани срадства за издръжка) и разведения съпруг/разведената съпруга (ако той/тя са били издържани от починалото лице до смъртта му); В Естония кръгът на лицата, имащи право на наследствена пенсия е по-широк: родител, брат, сестра, разведен съпруг/разведена съпруга, родител или настойник на дете на лицето, осигурявало издръжката, заварени и доведени деца или приемне деца, втори баща/втора майка или приемен родител. В Латвия кръгът на правоимащите лица включва деца, издържани заварени и доведени деца, братя, сестри или внуци. В Полша право на наследствена пенсия имат както разделени, така и разведени съпрузи, ако са имали право да получават издръжка от съпруга/съпругата си по силата на съдебно разпореждане или съдебно споразумение, както и родители (включително втори баща, втора майка).
(28) За целите на италианските институции попълнете и допълнителна страница № 1. За целите на шведските попълнете и допълнителни страници с номера от 6 до 8. За целите на литовските на институции попълнете и формуляр E 203/ допълнителни страници с номера 9 и 10; За целите на швейцарските институции попълнете и формуляр E 203/ допълнителна страница № 13; за целите на полските институции попълнете и допълнителна страница № 14. За целите на финландските институции попълнете и допълнителна страница № 15

(29) Ако формулярът се изпраща на германска, австрийска, полска, латвийска, лихтенщайнска, финландска или швейцарска институция, посочете — ако е приложимо — адреса на законния представител (юридически съветник, настойник, попечител, …) в карето по-долу.
Адрес (3)...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


(30) Ако формулярът се изпраща на чешка, датска, финландска, исландска, латвийска или норвежка институция, посочете последния адрес в съответната страна на лицето, претендиращо за обезщетения, в карето по-долу.
Адрес (3)...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


(31) Да се попълни само ако формулярът се изпраща на португалска или словенска институция.

(32) За целите на нидерландските институции да се попълни номера Sofi, ако е известен. За целите на белгийските институции да се попълни националния номер за социалана сигурност (NISS).

(33) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на финландски или шведски институции.

(34) За целите на испанските или шведските институции посочете дали раздялата е де факто или де юре.

(35) За целите на лихтенщайнска или швейцарска институция посочете и датата на раждане на съпрлуга/съпругата.

(35a) По отношение на Полша терминът “дейност по специална схема за държавни служители” се отнася за стажа на лица, които участват в специални схеми.

(36) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на италианска, полска, нидерландска или гръцка институция. Изложените по-долу източници на средства не се считат за доход в Италия: жилището на лицето, претендиращо за обезщетения, семейни обезщетения, парични обезщетения за трудова злополука или професионално заболяване, или обезщетения с характер на чисти помощи.

(37) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, датска, португалска, испанска, френска, италианска, люксембургска, нидерландска, финландска, шведска, исландска или норвежка институция. Ако формулярът се изпраща на италианска институция, посочете целия доход, с изключение на следното: жилището на лицето, претендиращо за обезщетения, семейни обезщетения, парични обезщетения за трудова злополука или професионално заболяване, или обезщетения с характер на чисти помощи.

(38) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на германска, гръцка, френска, италианска, латвийска, люксембургска, нидерландска, австрийска, португалска, словенска, финландска, шведска, исландска институция.

(39) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, унгарска, полска, нидерландска или шведска институция (добавете формуляр E 213).

(40) За целите на португалските институции попълнете и допълнителна страница № 3. За целите на словенските институции попълнете и формуляр E 213.

(41) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на гръцка, френска, ирландска, нидерландска, австрийска или британска институция.

(42) Ако формулярът се изпраща на белгийска, унгарска, португалска, германска, испанска, френска, италианска, нидерландска, австрийска, португалска, или финландска институция, моля, уточнете дали това е лична или наследствена пенсия. За малтийските институции представете данни за всички пенсии по професионални схеми, които са изплатени, или за които се очаква да бъдат изплатени. Процентът на пенсията трябва да бъде същият, както при обичайно отпусканата пенсия/пенсии.

(43) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, германска, лихтенщайнска, австрийска, португалска или финландска институция.

(44) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на белгийска, чешка, унгарска, полска, словашка, германска, френска, италианска, люксембургска, нидерландска, австрийска, финландска, шведска, исландска или норвежка институция.

(45) За целите на финландските институции, моля посочете доходите от лихви, наеми и дивиденти.

(46) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на датска, испанска, люксембургска, нидерландска, австрийска, исландска, или норвежка институция (годишен размер), до френска институция (тримесечен размер), или до италианска институция (месечен размер).

(47) Посочете вида доход, взет предвид от проучващата институция при прилагането на правилата за натрупване на обезщетения.

(48) Да се попълни, ако формулярът се изпраща на датска, германска, гръцка, унгарска, испанска, френска, ирландска, италианска, люксембургска, нидерландска, австрийска, португалска, финландска, шведска, британска, исландска, лихтенщайнска, полска, словашка, словенска или швейцарска институция. Ако формулярът се изпраща на португалска институция, моля, посочете имената на всички доведени/заварени деца, за които починалото лице е било дължно да осигурява прехрана, и имената на всички внуци. Ако формулярът се изпраща на латвийска или словенска институция, посочете имената на всички доведени/заварени деца, внуци и други деца без родители, които са били на издръжка на починалото осигурено лице. За италианска институция, ако правоимащото лице е единствено дете, следва да се попълни и E 203/ допълнителна страница № 2. Ако формулярът се изпраща на испанска институция, следва да се попълни и E 203/ допълнителна страница № 2. Ако формулярът се изпраща на литовска институция, следва да се попълни и E 203/ допълнителни страници № 9 и 10. Ако формулярът се изпраща на чешка институция, да се попълни и допълнителна страница № 11; За целите на шведските институции попълнете и формуляр E 203/ допълнителна страница № 13. За целите на полските институции да се попълни и допълнителна страница № 14.

(49) За норвежките институции посочете само децата на починалото лице. За малтийските институции представете данни единствено за децата на възраст под 18 години, чиито родители са и починалото лице и вдовицата/вдовецът.

(50) Посочете коя дата за кое от събитията се отнася със следните символи: * раждане, °° сключване на брак,  смърт. Ако формулярът се изпраща на финландска, унгарска, или словашка институция, посочете номера от регистъра на населението.

(51) Ако формулярът се изпраща на финландска институция, моля посочете дали въпросното дете е и на вдовицата/вдовецът и на починалото лице, или детето е само на починалото лице или само на вдовицата/вдовецът. Моля, посочете и дали вдовицата/вдовецът отглежда детето. Посочете и гражданството в случай на осиновяване.

(52) Тази информация следва да се представи от датата на смъртта на родителя, като се посочи всяка последвала промяна в размера.

(53) Моля, попълнете и допълнителна страница № 2, ако формулярът се изпраща на германска, италианска или полска институция. Мола, попълнете допълнителна страница №4, ако формулярът се изпраща на португалска или словашка институция.

(54) Посочете общия адрес. Ако някое от децата живее на друг адрес, посочете го в карето по-долу..
Адрес (3)...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


(55) Посочете дали детето е сключило брак, дали е инвалид, дали е починало (дата на смъртта), дали е чирак или учащ. За целите на португалстките институции, в случай на дете инвалид, нуждаещо се от помощта на друго лице, попълнете допълнителна страница № 3. За целите на лихтенщайнска или шведска институция, за всяко дете на възраст между 18 и 25 години, което е учащ или чирак, следва да се приложи копие от договор за чиракуване или удостоверение от учебен център. За целите на чешките институции следва да се приложи копие от удостоверение за продължаване на образованието, чиракуването и/или професионалното обучение за всяко дете на възраст между 15 и 26 години, което е учащ или чирак. За целите на словенска институция следва да се приложи удостоверение от учебния център или копие от договор за чиракуване за всяко дете на възраст между 15 и 26 години, което учи редовно или е чирак. За целите на словашка институция следва да се приложи удостоверение от учебния център или училището за всяко дете на възраст между 16 и 26 години. За целите на полска институция приложете удостоверение от учебното заведение за всяко учащо дете на възраст между 16 и 25 години. За целите на унгарските институции следва да се приложи копие от удостоверение за продължаване на образованието, чиракуването и/или професионалното обучение за всяко дете на възраст между 16 и 25 години, което е учащ или чирак. Посочете дали детето е сключило брак, дали е инвалид, дали е починало (дата на смъртта), дали е учащ. Копие от удостоверение за редовно обучение следва да се приложи за всяко учащо дете на възраст между 16 и 23 годни за момичетата и между 16 и 25 години за момчетата, за целите на кипърските институции.

(56) За целите на унгарските, словашките, испанските и норвежките институции, посочете дали децата са на материална издръжка на осигуреното лице и дали някои от децата са с увреждания. Във втория случай посочете дали детето получава пенсия за инвалидност по силата на свое собствено право. За целите на финландските институции посочете дали детето/децата са живели в едно и също домакинство с осигуреното лице. Ако това не е така, посочете датата, от която вече не са живели в едно домакинство.

(57) За целите на унгарските, португалските или норвежките институции, ако едно от децата има законен представител, който е различен от лицето, представляващо другите деца, посочете това в карето по-долу. За целите на финландските институции, посочете в карето по-долу името, датата на раждане и адреса на законния представитл на детето/децата.

Дете

- Фамилия

- Име и презиме
Законен представител

- Фамилия

- Име и презиме

- Адрес (3)


....................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................,,,(57a) За целите на латвийските институции посочете дали другият родител на детето също е починал

 Да  Не
Ако отговорът е “да”, моля представете следната информация:

Фамилия…………………………………..

Име и презиме…………………………..

Предишни имена……………………………………………..

Пол……………………………..

Идентификационен №……………………………………………


Националност……………………………………………

Дата на раждане………………………………

Дата на смъртта……………………………………………….

(58) Да се попълни за италианските и гръцки институции.

(59) Ако формулярът се изпраща на лихтенщайнска институция, прибавете формуляр Е 207 за осигуреното починало лице и за (последния и всички предишни) съпруг(а) или съпрузи (съпруги) на осигуреното лице.

(60) Информацията се изисква, когато фопрмулярът се изпраща на кипърски, унгарски и финландски институции.

(61) За целите на унгарските институции посочете и рождената фамилия, име и презиме на майката на лицето, претендиращо за обезщетения.
Майка на лицето, претендиращо за обезщетения

— Фамилия .....................................— Име и презиме .....................................
____________________________
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница