Въпрос ОтговорДата22.01.2019
Размер71 Kb.

Въпрос

Отговор

1. Може ли да бъде извършена замяна на ръководителя на проекта?

В отговор на този въпрос бихме искали да изясним следното.

 • Автобиографиите на ръководителя и координатора на проекта са неразделна част от проектното предложение и съответно подлежат на оценка от Оценителната комисия.
 • Не е желателно подмяната на ръководителя /след като проекта е получил финансиране/,защото не се гарантира качественото изпълнение на грант договора и респективно се променя дадената оценка на проектното предложение.
 • В много ограничени случаи,т.н.форсмажорни обстоятелства/които трябва да са много ясно описани/ се позволява подмяна на ръководителя на проекта.Имайте предвид,че новия ръководител трябва напълно да покрива критериите за оценка на заменения - за образование,езици,опит в ръководенето на Европейски проекти и др.

С гореизложеното накратко ви съветваме да не заменяте ръководителя или координатора и да запазите екипа на проекта си непроменен до края на договора/в случай,че вашето проектно предложение получи финансиране/!

2. Кои са критериите, на които трябва да отговаря Водещата организация /Кандидата/?

Критериите за приемливост на Кандидатите са описани в т.2.1.1. от Насоките за кандидатстване и са следните: • да са организация с идеална цел, регистрирана в съответния граничен регион
 • да са общини,асоциации на местни власти , организации основани или управлявани от общини, професионални камари (напр. търговски, стопански, селскостопански, и пр.), училища и други образователни институции, фондации, граждански сдружения, други НПО, и пр.
 • Организацията-кандидат трябва да се намира в граничния район с Румъния или да има регистриран клон в приемливите гранични области-Видин, Враца, Монтана, ВеликоТърново, Плевен, Русе, Силистра и Добрич.
 • Може да кандидатства само и единствено с клон регистриран в гореспоменатия граничен регион,като той трябва да е регистриран най-малко 12 месеца преди крайния срок на настоящата Покана за Предложения -не по късно от 25 май 2004г.
 • да са пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта, да не са посредници
 • да имат поне един партньор от другата страна на границата и това да бъде доказано с “Заявление за партньорство”.


3. Могат ли служители на общината да бъдат включени като част от екипа на проекта?

В случай,че Кандидата е община, служителите на публичната общинска администрация,които са на трудово правоотношение могат да участват в екипа за управление на проекта.
Ограничението за участие важи за всички служители от Областна Администрация и за служители от Общинска администрация на служебно правоотношение/т.е. по закона за «Държавния служител»/.


4. Може ли организация, която има спечелен проект по ФАР бюджетна линия 2002 да кандидатства и по този проект?

Независимо,че в момента някоя от организациите изпълнява проект по програма ФАР, бюджетна линия 2002 ,тя може да кандидатствате по настоящата Покана за Предложения /тъй като тазе програма е по друга бюджетна линия-2003/.

Трябва да се има впредвид, че екипа с който организацията кандидатства не трябва да се препокрива с екипа на настоящия проект в изпълнение.Също така кандидата трябва да покажете капацитет за управление на два проекта едновременно-офис,оборудване,екип и др.

5. Може ли заместник кмет да бъде Ръководител или Координатор на проект?

Заместник кмет,който е служител на трудово правоотношение може да бъде Ръководител или Координатор по проекта,като това трябва да е упоменато в автобиографията му/приложена на английски език/.


6. Може ли румънският партньор да бъде областна администрация в Румъния?

Румънският партньор може да бъде област от приемливите румънски гранични региони /след като са избираем орган и имат собствен бюджет/.Освен Заевлението за Партньорство трябва да бъде представено и писмо от Румънския партньор,доказващо неговия статут,подписано и подпечатано/преведено на български или английски език от заклет преводач /.


7. Може ли проектното предложение да отговаря на няколко приоритета?

Няма ограничения за броя на преоритетите и дейностите покрити от проектното предложение.Може да има дейности под два или повече преоритета/в случая Икономическо развитие и Местна демокрация/,стига те да са поджодящи за тях, да са описани подробно и да водят до съответните резултати.


8. Какво представлява информацията за сертифициран одитор и задължително ли е включването на разходи за одит в бюджета на проектното предложение?

Информацията за сертифициран одитор е свързана с Организацията-кандидат, като тя трябва да престави копие от дипломата на сертифицирания одитор/или публикация в Държавен вестник/,адрес и данни за контакт. Също така кандидата трябва да заложи сумата от 200 Евро за одит в бюджетната си таблица. Одита ще се извърши след края на грант договора/в случай,че Кандидата е номиниран за грант/.

9. Може ли организация да кандидатства с регистриран клон в граничната област?

Може да се кандидатствате само и единствено с клон регистриран в гореспоменатия граничен регион- Видин, Враца, Монтана, ВеликоТърново, Плевен, Русе, Силистра и Добрич.,като той трябва да е регистриран най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на проекти по настоящата Покана за Предложения -не по късно от 25 май 2004г.


10. Трябва ли към Апликационната форма да бъде приложено решение на Общинския съвет за кандидатстване по проекта?

В Пакета с документи за кандидатстване не е описано като изискване да се приложи Писмо за подкрепа или Решение на Общинския съвет. По ваше собствено желание може да се приложи такова писмо , като неговото наличие няма да повлияе на цялостната оценка на проекта.


 1. При положение, че режийните разходи /административни/ са по-малко от 7% - необходима ли е разбивка?
Не е необходима разбивка. Необходимо е да се посочат като обща сума.


12. В логическата матрица - дейности – необходимо ли е за Разходи да бъдат вписани разходите от проекто-бюджета, напр. 5.6.наем зала – 50 евро?


В логическата рамка не се описва разбит бюджета, а само като обща стойност.

В Анекс 3 правите пълна разбивка, а не в логическата рамка.
13. Може ли част от трудовото възнаграждение на член от екипа, експерт в общинска администрация да бъде собствен принос на кандидата за времето на проекта?


Служител в общинска администрация може да бъде нает като експерт по проекта, стига да не е държавен служител. Заплатата му може да бъде формирана като собствен принос, стига след това да се докаже с необходимите документи (трудов договор, платежни за внесени социални осигуровки и т.н.)


14. Разходите 3.2 Оборудване и компютърно оборудване трябва да бъдат добре обосновани в молбата за кандидатстване /т.1.7/. Техническите спецификации на оборудването трябва да бъде анексирано – необходимо ли е да се приложи оферта?Не е необходимо.Това се представя на ниво изпълнение на договора.


15. Проектният продукт е издаване на двуезично издание. В кое перо трябва да се изнесе писменият превод?

Разходите за превод могат да бъдат заложени в перо 5. Други разходи, услуги или по-точно в перо 5.5 Преводи16. При положение, че организацията има офис, телефон и т.н, които ще използва по
изпълнението на проекта, какви разходни документи се изискват за доказване на приноса?


Разходите за офис се залагат в перо 8 Административни разходи като обща сума ( сумата, която залагате не трябва да надвишава 7% от преките допустими разходи по проекта). Доказва се с разходо-оправдателни документи- договор за наем, фактури за наем, фактури за ток, вода, телефон и др.)


17. Могат ли да участват като кандидати образователни институции като например Институт за научни изследвания?

Да могат да участват образователни институции и институции занимаващи се с научни изследвания-вижте т.2.1.1. от Насоките за кандидатстване.

 • “да са общини,асоциации на местни власти , организации основани или управлявани от общини, професионални камари (напр. търговски, стопански, селскостопански, и пр.), училища и други образователни институции, фондации, граждански сдружения, други НПО, и пр.”18. Възможно ли е една румънска организация/институция да бъде партньор в повече от едно проектно предложение?

Да възможно е румънска институция/организация да бъде партньор в повече от едно проектно предложение.

Ограничение по отношение на партньорството съществува само за българските организации/институции, т.е. българска организация/институция може да участва само веднъж като Водеща организация и само веднъж като Партньор /за повече информация т. 2.1.1 от Насоките за кандидатстване/.

19.Трябва ли легализиран превода за документите на Румънския/ите партньор/и?

Документите на Румънския/ите Партньор/и може да са преведени на български или английски език от заклет преводач или фирма,която се занимава с преводи и гарантира за тяхната достоверност.


20. Задължително ли е одитиране на проекта, въпреки че той ще бъде под 50 000 Евро. т.е задължително ли трябва да се заложи в бюджета разходи за одитор?

 


Одита по проекта е задължителен,независимо от неговата стойност. Кандидата трябва да трябва да престави копие от дипломата на сертифициран одитор /или публикация в Държавен вестник/,адрес и данни за контакт.Също така да заложи сумата от 200 Евро за одит в бюджетната си таблица.

Одита ще се извърши след края на грант договора/в случай,че Кандидата е номиниран за грант/.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница