Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”страница2/5
Дата22.07.2016
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5

Въпрос:

Млад фермер имаше желание да кандидатства по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” през май 2008 г. в направление зърнени култури, но поради наличие на комасирана земя при изчисляването на минималния размер от 2 икономически единици (ИЕ), проектът не беше подаден в Областната разплащателна агенция (ОРА). Със същите договори за аренда, но вече за тази стопанска година 2008/2009 и след преминаване към обработка на земята само в реални граници, кандидатства по мярката. При втора проверка от ОРА са забелязали, че срокът на договорите за аренда, сключени на 21.04.2008 г. са започнали да текат със задна дата - от началото на стопанската 2007/2008 (01.10.2007 год.). В този случай стопанисването на земя с цел производството на земеделска продукция е вече повече от 14 месеца. След направената консултация с нотариус се оказа, че срокът на договора може да бъде променен чрез споразумение между двете страни, заверено нотариално. Приложихме такива споразумения към всичките договори (5 бр.). Ще бъдат ли взети под внимание новите споразумения, тъй като към момента има и други фермери със същия проблем: типови бланки - договори, влизащи в сила преди дата на подписване на договорите?Отговор:

На първо място съветвайте земеделските производители внимателно да преглеждат и подписват всеки един договор и споразумение. Не може да се даде обобщен отговор за всички подобни случаи дали кандидатът ще бъде допустим или не. Всеки конкретен казус ще се разглежда от Разплащателната агенция отделно, като кандидатът трябва да докаже, че това е техническа грешка и той реално обработва земята от датата на подписване на договора, а не от по-рано.
Въпрос:

На 38 години съм, от 10 месеца съм регистрирана като земеделски производител и искам да се кандидатирам по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Имам възможността да работя по 4 часа или общо 80 часа месечно в чужбина, ще ми пречи ли на кандидатстването?Отговор:

В Чл. 9 ал.1 т. 7 от Наредба № 9 от 3.04.2008 г. е записан следният текст: «Физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях”, следователно Вие трябва да се регистрирате като земеделски производител там, където ще осъществявате земеделската си дейност и където се намира съответно и стопанството Ви. Независимо от факта, че имате възможност да изпълните условието по отношение на 4 часовия трудов работен ден, Вие няма да бъдете избираема по мярката, тъй като не отговаряте на цитираното по-горе условие и реално поне половината от всеки месец ще сте извън страната и няма да може да се грижите за Вашето стопанство.


Въпрос:

Възможно ли е да кандидатствам по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” при положение, че имам регистрирано през м. септември 2008 г. ЕООД с описани множество предмети на дейности, сред които и „селскостопанска дейност”, но реално такава не е извършвана. Както и притежавам земя, част от която е закупена преди повече от 14 месеца, но никога не съм я обработвал?Отговор:

Наличието на ЕООД с предмет на дейност и „селскостопанска дейност” не е пречка за кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Закупената по-рано от 14 месеца, но необработвана до момента земя, също не е пречка за кандидатстване по мярка 112, защото изискването по мярката е по-рано от 14 месеца преди кандидатстване да не сте обработвали земята, а не да не сте бил собственик на земеделски земи. Имайте предвид, че в този случай от страна на Разплащателната агенция ще бъде направена обстойна проверка на заявените от Вас факти.


Въпрос:

Преди 6 години на мое име е имало регистриран животновъден обект за една година. В този случай, мога ли да кандидатствам по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" ?Отговор:

По отношение на отправеното от Вас запитване, касаещо кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, отговорът е, че за да имате възможност да кандидатствате по тази мярка, трябва да представите ясни и неоспорими доказателства, че макар да е имало регистриран животновъден обект на Ваше име, то Вие в него не сте отглеждали животни дори и за един ден, т.е. че е изпълнено едно от основните изисквания описани в чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба №9 от 03.04.2008г. за прилагане на мярка 112 ”Създаване на стопанства на млади фермери”, а именно:

Не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;”

Вероятно Вие ще имате възможност да кандидатствате по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, която е също част от ПРСР и да използвате привилегиите давани на младите фермери. Общият размер на субсидията ще бъде между 55% - 65% от допустимите инвестиционни разходи.

Също така, в случай че не сте допустим за подпомагане по мярка 112, вероятно ще имате възможност да кандидатствате и по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, където финансовата помощ е в размер на левовата равностойност на 1500 евро годишно за период максимум от 5 години.

Въпрос:

Собственик на земеделска земя комасира два съседни парцела в един и разполага вече с обща скица за новия имот. Кандидат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” сключва със собственика нотариално заверен договор за наем, вписан в агенция по вписвания за единият от парцелите (които в момента са обединени). Разполага със актуална обща скица, старата скица на парцела, която не е актуална и история на имота (изготвена от Общинска служба "Земеделие"). Предполага се,че собственика ще си ползва другата част от имота и не желае отново да дели имота на две скици.

В договора за наем е записано: "Наемодателят предоставя на наемателя за временно и възмездно ползване обработваема земеделска земя, а именно:

Бивш имот № ....... по плана за землището на ………….., с площ 7,188 дка, а понастоящем представляващ източната част от имот......"

При този случай допустим ли е младият фермер или се счита, че има съсобственост и няма реални граници?Отговор:

Младият фермер е допустим за кандидатстване по мярка 112. Тук няма съсобственост на земеделско стопанство, а две отделни стопанства с различни парцели. Между двата парцела в имота си има и ясно разделение щом в договора е описано коя точно част от имота ще използва младия фермер.Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол - чл. 27 – чл. 33

(Глава четвърта, Раздел ІІ на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.)

Въпрос:

С какви документи по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” се доказва извършената инвестиция до 3 000 евро, в случаите когато покупката е направена от физическо лице?Отговор:

Когато младият фермер купува активи или ползва услуги, извършени от физическо лице, за доказване на минималния размер от 3 000 евро инвестиции, той трябва да представи следните документи:А. ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – изискваните по закон документи (нотариален акт за покупко-продажба и данъчна оценка, скици и др.), както и вносна бележка или платежно нареждане, удостоверява изплащане на дължимата сума по банков път.
Б. ЗА ДРУГИ АКТИВИ И УСЛУГИ:

  1. Договор между младия фермер и физическото лице продавач или изпълнител. Когато има законоустановена форма (например за покупка на МПС) се използва съответния договор. В останалите случаи е необходимо страните да подпишат писмен договор, съответстващ на техните взаимоотношения – виж насоки за договор за покупко-продажба и договор за услуги

  2. Приемо-предавателен протокол – подписва се поне в 2 екземпляра по един за всяка от страните. За всяка доставка/етап на услугата, се подписва отделен приемо-предавателен протокол. Вижте модел, прикачен по-долу.

  3. Вносна бележка или платежно нареждане, удостоверява изплащане на дължимата по договора сума по банков път.

Важно: Банковите документи трябва да съответстват на договора.

Да се вписва, че плащането е по договор от ……….…. дата

При превод – наредител е младият фермер, а получател е физическото лице- продавач/изпълнител.

При вносна бележка вносител е младият фермер и сметката трябва да е на името на физическото лице продавач/изпълнител.Забележки:

  1. За предвидените в наредбата инвестиции са подходящи следните видове договори:

  • договор за покупко-продажба,

  • Договор за търговска продажба

  • Договор за изработка и

  • Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд

Въпрос:

Млад фермер, одобрен миналата година и подписал договор с Разплащателната агенция по мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери”, се интересува дали задължително трябва да отглежда точно тези култури, които са записани в таблица 9 „Растениевъдство” на представения от него бизнес план? Например за първата година от бизнес плана са записани картофи – може ли те да се заменят с други зеленчуци - дини, тикви или др., при положение, че през първата година има и увеличение на обработваните от него площи в сравнение годината на кандидатстване.Отговор:

Да! Младият фермер през петте години на изпълнение на бизнес плана (без настоящата стопанска година) може да заменя културите, които е записал в таблица 9 „Растениевъдство” на представения от него бизнес план. За това не е необходимо да иска специално разрешение от страна на ДФ ‘Земеделие”-Разплащателна агенция. Въпреки това той трябва да внимава за следните четери неща:

А) Тези промени да не водят до намаляване на икономическият размер на стопанството му, защото това може да се счете за изкуствено създадени условия за получаване помощта и получените средства да станат изискуеми;

Б) Трябва към годината на проверка на бизнес плана да е постигнал минимум 3 икономически единици растеж независимо от културите;

В) В случай, че в таблица 8.1. „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане”, младият фермер е записал, че до годината на проверка на бизнес плана ще създаде трайни насаждения например от вишни, то той без да поиска и без да му бъде одобрено от ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, не може да ги замени например с череши.

Г) В случай, че сте заложили в бизнес плана отглеждане на градински домати, краставици или пипер може да ги замените единствено с други зеленчуци включително да замените домати с краставици, краставици с пипер и т.н.. Промяна в заложените зеленчукови култури с други култури може да се осъществи само ако те са полско производство

Въпроси към бизнес плана

Въпрос:

Ако младият фермер е кандидатствал за строителство на сгради и ги е включил в таблица 8.1. “Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане” като инвестиции чрез кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", правилно ли е да се смята, че не трябва в таблица 7 „Специфични измерими цели и основни дейности” да се отбелязва като цел "Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт сгради, пряко свързани с дейност", въпреки, че е посочено, че ще се извършва като инвестиция.Отговор:

Не е правилно. В таблица 7 младия фермер отбелязва всички измерими цели и очаквани резултати, които смята да постигне до периода на проверката на изпълнението на бизнес плана и до 5-тата година, включително и чрез инвестиции извършени с помощта на мярка 121. Тук е добре да се напомни, че ако младият фермер е отбелязал в таблица 8.1. да извърши дадена инвестиция с помощта на мярка 121, но по определени причини не подаде проект по мярка 121 или той бъде отхвърлен, това не го освобождава от задължението да извърши тази инвестиция иначе трябва да връща получените по мярка 112 средства.
Въпрос:

Млад земеделски производител кандидатства по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” с изисквания икономически размер от 2 икономически единици (ИЕ), които се формират от 10 бр. овце-майки, орехова градина и ливади. Неговото желание е да увеличи икономическия размер на стопанството чрез отглеждане на пилета - бройлери. Те ще бъдат доставяни за отглеждане от птицекомбинат ……… заедно с фуража и други консумативи. Фермерът ще сключи договор с птицекомбината за угояването им до определено живо тегло. Разполага със собствен животновъден обект. В този случай животните не са негова собственост и не са в наличност целогодишно в животновъдния обект, тъй като се отглеждат на партиди. Възможен ли е икономически растеж по този начин? При положителен отговор молим за допълнително разяснение относно оформяне на оборота на стадото.Отговор:

Едни и същи пилета - бройлери независимо от собствеността няма как целогодишно да са при младия фермер. Обикновено са 5 оборота годишно. Изискването в наредбата е младият фермер при подаване на заявката за второ плащане да представи за бройлерите заверен от официален ветеринарен лекар опис с техния брой. Вероятно, ако те не са негова собственост няма как да му бъде издаден такъв опис. По тази причина е най-добре договорът между младия фермер и птицекомбината да бъде така направен, че да става ясно от една страна, че бройлерите след предаването от птицекомбината на фермера стават негова собственост, а от друга, че фермерът е длъжен след угояването им да ги продаде на птицекомбината. Договорът трябва да е за поне 5 оборота годишно, освен ако не става въпрос за някакво специфично угояване изискващо повече време. При изчисляване на стандартна разлика на бройлерите в размер от 7 лв. на брой са отчетени и годишните обороти.Ето един пример за попълване на Таблица № 10.1. „Планиране оборота на животните в стопанството”. В таблицата се записва следното:

в колонка „В началото на годината, (бр.)” се записва броя на бройлерите в началото (например 2 000 бр.), в колонка „Закупени, придобити* (бр.)” се записва общия брой на закупените/ придобитите бройлери от всички обороти (т.е. 10 000 бр. - 5 оборота * 2 000 бр.), в колонка „Продадени, (бр.)” се записват всички продадени бройлери (т.е. отново 10 000бр. - 5 оборота) и в колонка „В края на годината, (бр.)” се записват бройлерите в края на година (т.е. отново 2 000 бр.).

В случай че след началото на годината има промяна, тя също се отчита, т.е. ако например фермерът увеличи бройлерите на 3 000, тогава се записва както следва:

- колона „В началото на годината, (бр.)” - 2 000 бр.,

- колонка „Закупени, придобити* (бр.)” – 15 000 бр. - 5 оборота * 3 000 бр.,

- колонка „Продадени, (бр.)” - 14 000бр. - 1 оборот 2 000 бр. (първите от началото на годината) и 4*3 000 бр.,- колонка „В края на годината,( бр.)” – 3 000 бр.

При намаление се спазва същият принцип.
Най-добре е под таблицата да бъде обяснено по-подробно начина на изчисление на оборотите на пилета- бройлери.

Таблица № 10.1. Планиране оборота на животните в стопанството

Вид

Порода

В началото на годината,

бр.

Закупени,

придобити*

бр.

Новородени, бр.


Преминали от по-млади групи, бр.

Продадени, бр.

Преминали в по-възрастни групи, бр.

Отпаднали

/Заклани, умрели, други/, бр.

В края на годината, бр.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

I година

Бройлери

Х

2 000

10 00010 0002 000

II година

Бройлери

Х

2 000

15 00014 0003 000

Забележки: Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.

В случай, че е попълнена колонка Г и животните няма да се закупуват, а се предвижда да бъдат придобити по друг начин, то под таблицата се описва начинът на придобиване.
Въпрос:

Земеделски производител е потенциален кандидат за подпомагане по м. 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Изработването на бизнес-плана и подаване на заявление за подпомагане по мярката ще стане през лятото на 2009 г., юли – август. Желанието на производителя е да кандидатства с намерение за засаждане на овощна градина през м. октомври. Въпросът е как да се оформи технически анкетната карта, правилно ли е да се запишат 7 дка орехи в колона 7, тъй като засаждането попада в следваща стопанска година? Необходимо ли е да се впишат въпросните 7 дка като угари в колона 3 на анкетната карта или е достатъчно само намерението в колона 7? Съответно как се описва това намерение в колони В „Площ, Настояща година (дка)” и Г „Площ, I година (дка)” на Табл. 9 „Растениевъдство” и колона Г „Настояща стопанска година (дка)”на Табл. 13 „Определяне на икономическия размер на стопанството” от бизнес - плана? Какво се вписва в колони В „Обща площ на имота /дка/” и Г „Обработваема (използвана) земеделска площ /дка/” на табл. 1 „Налична за стопанството земя” от бизнес - плана и в колони Г „Обща площ на имота /дка/” и Д „Обработваема (използвана) земеделска площ /дка/” на таблицата за земята от заявлението за подпомагане – „IV. А. Данни за земята в земеделското стопанство”?Отговор:

Във Вашия въпрос липсва много важна информация. Дали тези 7 дка орехи ще участват при изчисляването на първоначалния икономически размер и по специално на 2 ИЕ. В случай, че орехите ще участват за 2 ИЕ, то няма как кандидатът да кандидатства през м. юли-август 2009г. (настоящата стопанска година), а да ги засажда през м. октомври 2009г. (следващата стопанска година). При изчисляване на първоначалния икономически размер се отчитат само култури, които са засадени/засети или ще бъдат засадени/засети ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА СТОПАНСКА ГОДИНА.

В случай, че кандидатът има икономически размер от 2 ИЕ получен от други култури/ животни (7 дка орехи не участват), в анкетната карта за настоящата стопанска година се записва състоянието в момента т.е. ако тези 7 дка в момента са на разположение на кандидата, но той не отглежда никакви култури върху тях, включително те не са пасища и ливади, тогава в анкетната карта те се записват в текуща стопанска година в колона 3 в код „3095 - Други (угари и други)” и в колона 7 „Следваща стопанска година - намерения за засети / засадени площи”, код „3078 – орехи”. В случай че той все още не разполага с тази земя, тога се записват само в колона 7. По същия начин се записва в бизнес плана в Таблица 9. „Растениевъдство” т.е. орехите се записват в колона Г „Площ, I година (дка)”, но не се записват в колона В „Площ, Настояща година (дка)”. По тази причина орехите не се записват и в таблица 13. „Определяне на икономическия размер на стопанството” в колона Г „Настояща стопанска година (дка)”.

В бизнес плана в табл. 1 „Налична за стопанството земя” и в заявлението за подпомагане в таблица „IV. А. Данни за земята в земеделското стопанство” се записват тези 7 дка, само ако в момента те са разположение на кандидата.


Въпрос:

Задължително ли е в таблица 8.1. „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане” на бизнес плана по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” да се запише закупуване на обработваема земя, при положение, че в стратегията е записано: „закупуване или наемане на обработваема земя”. Поради ситуацията в страната, земеделският производител не може да бъде сигурен дали ще намери земя, която се продава, или ще трябва да премине към вариант наемане. Минимума от 3 000 евро е покрит от други инвестиции и не е необходимо включването на земята като сума.Отговор:

Не е задължително вписването в табл. 8.1 на инвестиция „закупуване на земя” при положение, че с тази инвестиция няма да се доказват задължителните 3000 евро и при положение, че самият кандидат е заявил в бизнес плана, че не е сигурно, че ще закупи земята, а може и да я наеме. Както знаете всяка една дейност и инвестиция по табл. 8.1 трябва да бъде задължително изпълнена към периода на проверката на бизнес плана.


Въпроси към Заявлението за подпомагане и Формата за наблюдение и оценка

Въпрос:

При кандидатстване на млад фермер - пчелар по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" трябва ли да приложи „ветеринарния дневник на пчелина”. Може ли да се третира дневникът като „паспорт или ветеринарномедицинска книжка” или като документ удостоверяващ ползването на самия животновъден обект - пчелин и на пчелните семейства?Отговор:

Т.10 „Копие от ветеринарномедицинска книжка (паспорт) на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство)” от раздел „VII. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ” на Заявлението за подпомагане по мярка 112 касае тези животни, за които се изисква да имат паспорт. На този етап това са едрите преживни - говеда и биволи. От средата на годината НВМС следва да започне да издава и за еднокопитните - коне, магарета катъри и мулета, като задължителни ще следва да се търсят паспорти за тях от началото на 2010 г. Пчелите изобщо не попадат в тази категория.

Т. 11. „Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от четири месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда животни)” удостоверява ползването на пчелните семейства.
Въпрос:

Млад фермер пчелар кандидатства по мярката, като включва в бизнес плана си кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" за строителство на сграда. Тази сграда обаче не е свързана с достигане на стандартите на Общността, тъй като кандидатът прилага удостоверение от Районната ветеринарномедицинска служба (РВМС), че пчелинът му отговаря на ветеринарно-санитарните изисквания, и на практика това е допълнителна инвестиция, която фермерът желае да извърши. В този случай т. 10 „Съответствие на съществуващите стандарти на Общността” на Формата за наблюдение и оценка на проектите по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” сме отбелязали, че пчелинът съответства на стандартите на общността, но също така сме отбелязали, и че не кандидатства по мярка 121 за достигане на стандартите на Общността, тъй като на практика неговото намерение за кандидатстване по мярката не е свързано с достигане на тези стандарти /които де факто са достигнати/, а е съвсем отделно намерение за инвестиция. Трябва ли да се отбележи във формата, че младият фермер е включил в бизнес плана си постигане на стандарти чрез кандидатстване по мярка 121?Отговор:

При положение, че стопанството на младия фермер съответства на съществуващите стандарти на Общността и предвидената за изпълнение чрез мярка 121 инвестиция - строителството на сградата не е свързана с постигане на стандартите на Общността за тази или нова дейност на кандидата, то Вие правилно сте попълнили т. 10 на Формата за наблюдение и оценка на проектите по мярка 112, а именно:10. Съответствие на съществуващите стандарти на Общността

(моля, отбележете с  / подходящата категория: вярното в таблицата към годината на кандидатстване; данните ще бъдат сравнени към третата година на изпълнение на договора и преди датата на последното плащане – при подаване на заявката за последното плащане)


ДА

НЕ

Стопанството съответства на съществуващите стандарти на Общността

Младият фермер е включил в бизнес плана си постигане на стандартите чрез кандидатстване по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”


Кандидатстване на младите фермери по други мерки от ПРСР

Въпрос:

Млад фермер, който е заложил в бизнес плана по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” да кандидатства за закупуване на техника по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” през втора или трета година, може ли да кандидатства по мярка 121 още през първата година от одобрение на БП по мярка 112.Отговор:

Да може.
Въпрос:

Земеделски производител (ЗП) има одобрен проект по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и е сключил договор за финансова помощ с Разплащателната агенция (РА). В договора по мярка 112 като инвестиционни разходи са включени различни дълготрайни материални активи (ДМА), включително строителство на пчеларски помещения на площ от 80 м2. За строителството той ще кандидатства по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за застрояване на 100 м2 производствена площ. Когато РА проверява изпълнението на специфичните цели по мярка 112 ще признае ли, че застроената площ е по-голяма или ЗП трябва да се ограничи в строителство само на 80 м2?Отговор:

Да - ще го признае, защото ще бъдат застроени повече от 80 м2, а не по-малко, т.е. изпълнено е изискването да бъдат застроени поне 80 м2. Фермерът има право да подаде и искане за промяна на договора съгласно чл.28 на Наредба №9 от 3.04.2008г. за прилагане на мярка 112:

Чл. 28. (1) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора в РА не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността на искането.(2) В срока по чл. 27 ползвателят на помощта може да се регистрира като едноличен търговец по Търговския закон, който да стане правоприемник на ползвателя на помощта по тази наредба.

(3) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

1. води до несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба;

2. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
Въпрос:

Възможно ли е земеделски производител, който е физическо лице по време на кандидатстването по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и е записал в бизнес плана си, че ще кандидатства и по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, след одобряване на проекта и подписване на договор с Разплащателната агенция (РА) да регистрира ООД, което също е земеделски производител и с което да кандидатства по мярка 311?Отговор:

Възможно е одобреният ползвател на помощта - млад фермер да се регистрира като едноличен търговец (ЕТ) по Търговския закон (вижте чл. 28, ал. 2 на Наредба №9 от 3.04.2008 за прилагане на мярка 112) и по този начин да кандидатства по мярка 311. По този начин и НССЗ ще може да му изготви безплатно до края на 2009 г. бизнес плана по мярка 311.

В случай че фермера участва в ЕООД или ООД, то това вече е юридическо лице и се разглежда отделно и ако отговаря на условията на кандидатстване по мярка 311 може и да бъде одобрено. Все пак имайте предвид, че такива случаи (млад фермер и ЕООД/ООД) ще се разглеждат внимателно, за да се прецени дали не са създадени изкуствени условия за получаване на помощта. В този случай НССЗ няма да може да му изготви безплатно бизнес плана по мярка 311.
Въпрос:

Млад фермер е заложил в бизнес плана си покупка на терен със сграда за нуждите на пчелина си чрез мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Стопанството се намира в община Плевен, която не е селски район. В Наредба № 8 от 3.04.2008 за прилагане на мярка 121 - раздел V „Допустими разходи”, чл. 26, ал. 8 е записано, че не може да се закупи сграда щом не е в селски район, но в самата мярка 121 се казва, че се прилага на територията на цялата страна. В крайна сметка е ясно, че теренът подлежи на закупуване от страна на земеделския производител (ЗП), но покупката на сградата ще му се признае ли по мярка 121 или не? Възможно ли е да закупи със собствени средства само сградата, а след това да кандидатства по мярка 121 за парцела върху която тя е разположена и за необходимия й ремонт?Отговор:

В случай, че за имота в Плевен няма отделни нотариални актове за земята и сградата (както и отделни данъчни оценки) или общ нотариален акт с ясно посочени цени на земята и сградата (както и отделни данъчни оценки), а един общ нотариалния акт с обща стойност на имота, то в такъв случай нито земята нито сградата са допустими за подпомагане по мярка 121, но младия фермер може да си ги закупи със собствени средства.Във всички случаи преди кандидатстването младият фермер трябва да е закупил поне сградата, за да може да си изкара разрешително за ремонт на сградата (този документ се изисква при кандидатстване). Разходите за земя и сгради са допустими, ако са извършени до една година преди дата на кандидатстването (чл. 26, ал. 2 и ал. 3 на Наредба №8 от 3.04.2008 за прилагане на мярка 121).
Други въпроси

Въпрос:

Къде мога да подавам сигнал за предстоящо източване на финансови средства по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”?Отговор:

Мярката „Създаване на стопанства на млади фермери” е част от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Отговорна за нейното прилагане, в качеството си на Управляващият орган на Програмата, е дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните. В тази връзка Вашият сигнал можете да го опишете подробно и да го изпратите на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” 55, Министерство на земеделието и храните, дирекция „Развитие на селските райони”, на вниманието на г-жа Мирослава Георгиева- директор на дирекция „Развитие на селските райони”.

В допълнение на сайта на Министерството www.mzh.government.bg има и рубрика озаглавена „Сигнали за корупция” signali_korupcia@mzh.government.bg.
Въпрос:

В момента живея и работя извън територията на България. Приблизително 2011 имам желание да се върна в България и да започна собствен бизнес. На 29 години съм и се интересувам от програмата за развитие на селските райони и по специално Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери". Разбирам, че програмата е със срок от 2007-2013 г, но бих искал да знам дали в края на този период все още ще може да се кандидатства по-нея, или след изразходване на средствата ще бъде спряна?Отговор:

Определеният в Програмата за развитие на селските райони бюджет (102 413 694 евро) по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” за периода 2007-2013г. е достатъчен, за да бъдат финансово подпомогнати и стимулирани около 4 100 кандидати. По мярка 112 към 01.04.2009г. са подадени 3 177 проекта, одобрени са 735 проекта, 247 проекта са отхвърлени, а останалите са в процес на разглеждане

Към настоящия момент не може да бъде потвърдено със сигурност дали към 2011г. ще има наличен финансов ресурс по мярката. В началото на всяка календарна година Управителният съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони определя какъв процент от общия бюджет за 2007-2013 г. по дадена мярка да бъде заделен за финансиране за съответната година.
Въпрос:

В таблицата за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство, площта на трюфелите трябва ли да се включи по код 3094 „Гъби” понеже липсва отделен код за трюфели.Отговор:

Трюфелите не се включват към код 3094 „Гъби”. По принцип те би трябвало да се включват към код 3095 „Други (угари/други)” или ако се отглеждат в симбиоза с овощни дръвчета (орех, лешник, бадем) към кода на съответния вид овощно дърво т.е. в случай че като микоризни дървета (т.е. дървета имплантирани с трюфелни спори) се използват дъб, бяла бреза или върба се записват в код 3095 съгласно размера земята засадена с тези дървета. На този етап за трюфелите няма изчислена отделна стандартна разлика и съответно при изчисляването на икономическия размер на стопанството те не се включват, ако се отглеждат в симбиоза с микоризни дървета, за които няма стандартна разлика. В случай, че се отглеждат с микоризни дървета, за които има стандартна разлика те се включва със стандартната разлика на тези дървета. Причината за липса на стандартна разлика се дължи на факта, че такива стопанства в България почти няма и съответно няма достоверна и проверена информация и база данни, с помощта на която да се изчислят реалните разходи и съответни приходи при този вид производство. Обърнете внимание, че в т. 2 на §1 към Допълнителните разпоредби на наредба No 9 от 03.04.3008г. за прилагане на мярка 112, трюфелите са дадени като отделен сектор, а не към гъбите. По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране” са допустими дейности свързани с производството на трюфели, но кандидатите по мерки 112 и 141 трябва да знаят, че растежът на икономическия размер на земеделското стопанство трябва да бъде постигнат с други култури или с микоризни дървета, за които има стандартна разлика .


ВЪПРОСИ ПОЛУЧЕНИ ПРЕДИ 31.12.2008 г.
Финансови условия - чл. 4 - чл. 8

(Глава втора, Раздел ІІ на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.)

Въпрос:

Кога има право кандидатът - млад фермер по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. да започне дейностите заложени в бизнес плана? Възможно ли е това да стане преди одобрение на проекта и подписване на договор за подпомагане?Отговор:

При положение, че има подадено заявление с входящ номер за кандидатстване по мярката, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 3.04.2008 г. (вижте по- специално чл. 8 ал. 2 т. 4) на собствен риск кандидатът има право да започне дейностите си веднага след подаване на заявлението за подпомагане включително дейностите по създаването на трайни насаждения и закупуване на машини, оборудване, животни и земя.В случай, че проектът НЕ МУ БЪДЕ ОДОБРЕН НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ОСТАВАТ ЗА НЕГОВА СМЕТКА.
Въпрос:

Как ще се тълкува при положение, че в бизнес плана по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” сме заложили увеличение с 5 икономически единици (ИЕ) през трета година на проверката му, а се окаже, че реалното увеличение е само с 3 ИЕ – дали ще получим втората част на подпомагането в размер на 7 500 евро (по 2 500 евро за увеличена ИЕ) или няма да получим втори транш и ще трябва да възстановим всички получени първоначално средства в размер на 12 500 евро в едно с лихвите за периода заради това си неизпълнение?Отговор:

В този случай кандидатът няма да връща първоначално получената сума, но ще получи единствено плащането за ръста от 3 ИЕ или сумата от 7500 евро, но при положение, че е изпълнил всички инвестиции, дейности и цели, заложени в бизнес плана към момента на проверката.


Изисквания към кандидатите -чл. 9 -чл. 11

(Глава втора, Раздел IІІ на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.)

Въпрос:

Могат ли да кандидатстват по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” студенти редовно обучение и учащи в средни училища, които са навършили 18 години?Отговор:

Могат, ако отговарят на всички изисквания по Наредба № 9 от 3.04.2008 г..


Въпрос:

Може ли да кандидатства по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” чужд гражданин, който е с карта на постоянно пребиваващ в Република България и е регистриран земеделски производител?Отговор:

Няма изискване кандидатите по Програмата за развитие на селските райони да бъдат български граждани. Могат да кандидатстват чужденци, ако отговарят на всички останали условия включително за регистрация като земеделски производител и да имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях.


Въпрос:

Могат ли да кандидатстват по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” жени, които са в отпуск по майчинство?Отговор:

Могат да кандидатстват, ако отговарят на всички изисквания. Обърнете внимание на следното условие, което е заложено в наредбата „В случай, че ползвателят на помощта има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.”

Във конкретния случай този член означава, че ако са имали трудови или служебни правоотношения, преди да излязат в отпуск по майчинство, ще се наложи след евентуално одобрение на проекта да предприемат съответните мерки.
Въпрос:

Кандидатствах по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Мога ли да работя по трудов договор докато чакам одобрение/отказ от Разплащателната агенция.Отговор:

Съгласно чл.11 на Наредба № 9 от 3.04.2008 г., изискването ползвателят на помощта да няма трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно трябва да бъде изпълнено до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ, а не към датата на кандидатстване.


Въпрос:

Може ли по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” да кандидатства физическо лице, регистрирано като земеделски производител, ако е едновременно с това има регистрирано ЕТ или е собственик, съсобственик и/или управител на Търговско дружество (ЕООД, ООД, СД и др.)?Отговор:

В случай, че търговското дружество/ЕТ не се занимава със земеделие, то няма пречка да кандидатствате в качеството си на физическо лице, регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба 3 от 1999 г. и при положение, че изпълнявате всички останали изисквания на наредба № 9 от 3.04.2008 г. по мярка 112 могат да кандидатстват и ЕТ.


Въпрос:

Може ли ползвателят на помощта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” да продължи дейността си като ЕТ и/или управител на търговско дружество?Отговор:

Чл. 11. на Наредба № 9 от 03.04.2008 г. установява следното: „В случай, че ползвателят на помощта има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл.21, ал.2, да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.” Този член се отнася само за наетите по трудови правоотношения (трудов договор) или служебни правоотношения (държавни служители) за повече от 4 часа дневно и по тази причина не е нужно преустановяване на дейността на едноличните търговци или като управители на търговски дружества, на които са собственици, защото те нямат трудови договори.


Въпрос:

Физическо лице се е регистрирало като земеделски производител преди повече от 14 месеца, след което е прекратило регистрацията си. Ако сега се регистрира като земеделски производител в качеството си на ЕТ с друг регистрационен номер и друг Булстат, може ли да кандидатства по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"?Отговор:

Не е възможно. Изискването на Наредба № 9 от 03.04.2008 г. е ясно - да не е бил регистриран като земеделски производител, включително под формата на едноличен търговец, по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.

„..............Чл. 9. (1) Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия:

1. физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.);

.....................................

(5) Изискванията по ал.1 за едноличните търговци се отнасят и за техните собственици-физически лица;

(6) Изискванията по ал.1 за физически лица се отнасят и за едноличните търговци, на които са или са били собственици;
Въпрос:

През 1991 г. имах регистриран ЕТ, като в предмета му на дейност беше записано „производство и реализация на селскостопански произведения и животинска продукция”, но такава дейност не бе осъществявана. Мога ли да кандидатствам по мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери”?Отговор:

При положение, че представите достоверни доказателства, че вие с регистрирания по търговския закон ЕТ не сте извършвали земеделска дейност и не сте получавали приходи от тази дейност, (съответно покажете документи от НАП, удостоверяващи това) и изхождайки от факта, че не сте притежавал собствена земеделска земя, не сте наемали да обработвате земя под наем или под аренда, не сте изкупували и препродавали селскостопанска и животинска продукция, то няма пречка да кандидатствате.


Въпрос:

Млад земеделски производител желае да кандидатства по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" в качеството си на физическо лице, след като се регистрира. В същото време има регистрирано ЕООД, притежаващо регистрация като земеделски производител съгласно Наредба № 3 от 1999 г. Трябва ли да закрие фирмата или да прехвърли дяловете си на друго лице, за да кандидатства по мярка 112 или не е необходимо?Отговор:

В Наредба № 9 от 03.04.2008 г. няма изрична забрана младия фермер да участва/притежава/има дялове в юридическо лице (фирма), която се занимава със земеделска дейност. Обърнете внимание, че едноличният търговец е физическо лице, регистрирано по Търговския закон, а не юридическо лице, докато ЕООД е юридическо лице. Все пак всеки случай на такъв фермер ще се разглежда и проучва подробно, за да не се окажа, че младият фермер е създал изкуствени условия, за да получи помощта по мярката.


Въпрос:

Има ли право по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"да кандидатства лице, което е очертало площите в Общинска служба „Земеделие” преди повече от 14 месеца, а се е регистрирало за първи път като земеделски производител по Наредба №3 от 1999 г. преди по-малко от 14 месеца?Отговор:

Не може. Съгласно чл.9, ал.1, т.3 на Наредба № 9 от 03.04.2008 г., кандидатите не трябва по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстване да са започнали да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция, а очертаването на площите в Общинска служба „Земеделие” означава, че вече кандидатът е започнал да се занимава със земеделие най-малко от датата на това очертаване.
Въпрос:

Има ли право да участва по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" кандидат, който през 2006 г. е придобил (закупил/ получил по наследство) земеделска земя? След придобиването й, кандидатът не я обработва, а я предоставя на други земеделски производители да я обработват, като чак през текущата стопанска година той започва сам да я обработва.Отговор:

Той може да участва, ако отговаря на всички останали условия по Наредба № 9 от 03.04.2008 г.


Въпрос:

Отговарям на условията за възраст, но съм регистриран като земеделски производител преди повече от 14 месеца. Мога ли да кандидатствам по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"?Отговор:

Вие няма да имате възможност да кандидатствате по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”, тъй като не отговаряте на един от основните критерий, свързан с датата на регистрацията. Но ще имате възможност да кандидатствате по други мерки от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.”, включително мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, където ще можете да ползвате привилегиите давани на млади земеделски производители като общият размера на субсидията ще бъде между 55% - 65% от допустимите инвестиционни разходи.


Въпрос:

Искам да кандидатствам по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Регистриран съм като земеделски производител с пчелни кошери, които не са стационарни. Амбицията ми е да закупя земя и да застроя обор за отглеждане на крави в община, различна от моята. Възможно ли е това?Отговор:

По отношение на местоживеенето в наредбата е записано, че кандидатите към датата на кандидатстване трябва да имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват към настоящия период подпомаганата дейност (за Вас - пчеларство), или в община съседна на някоя от тях, следователно ако подпомаганата дейност е в община отговарящи на това условие няма никакъв проблем да развивате дейността си. Към момента на подаване на заявка за второ плащане трябва да имате постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършвате към този период подпомаганата дейност (за Вас-отглеждане на крави за мляко), или в община съседна на някоя от тях т.е. към датата на кандидатстване и към датата на подаване на заявката за второто плащане може да имате различен постоянен и/или настоящ адрес.

Когато разработвате бизнес плана си е необходимо да запишете, че възнамерявате да преминете от отглеждане на пчелни семейства на отглеждане на крави. В такъв случай пречки не би имало по отношение изпълнението на бизнес плана. За изготвянето на документите за кандидатстване може да използвате напълно безплатно услугите на съответната областна служби за съвети в земеделието. Областният офис на службата за съвети в земеделието може да намерите на интернет адрес:

http://www.naas.government.bg/index.php?option=com_htmlmap&view=htmlmap&id=1&tmpl=index&Itemid=63.

Въпрос:

Задължително ли е по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” обработваемата земя за двете икономически единици да е в реални граници?Отговор:

По мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” земите, които фигурират при определянето на минималния размер от 2 икономически единици, трябва задължително да се обработват от кандидата. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 9 на Наредба № 9 от 03.04.2008 г. всяка земя, която се взима предвид при определяне на минималните 2 икономически единици, трябва да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години. Последното изискване е записано и в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.


Въпрос:

Къде е записано в наредбата за прилагане на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, че е задължително да е в реални граници обработваемата земя, включена при изчисляването на минималния икономически размер на земеделското стопанство от две икономически единици.Отговор:

В наредба № 9 от 03.04.2008 г. за прилагане на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” ясно е записано изискването кандидатите да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земята, която участва при изчисляването на минималния икономически размер на стопанството от 2 икономически единици. Моля вижте чл. 9, ал. 1, т. 8 и 9 на гореспомената наредба:

„........................

Чл. 9. (1) Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия:

......................

8. Общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 2 икономически единици;

9. Са собственици и/или наематели и/или арендатори на земята, която участва при изчисляване на минималния икономически размер на стопанството, изискван по т.8. Договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок от 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;

.....................”Това изискване е включено в наредбата на базата на текста на мярка 112 в одобрената от Европейската комисия Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Ето извадка от текста на мярката:

"

......................Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница