Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408страница16/16
Дата28.12.2016
Размер1.86 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

8.3. План за изпълнение на предлаганите мерки


За осигуряване изпълнението на посочените мерки за предотвратяване, намаляване и при възможност прекратяване на вредните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на пътя да се приеме “План за изпълнение на предлаганите мерки”.

1. Мерките, заложени в т.8.1. под № 1, 2, 3, 4 и в т.8.2 под № 4, 5, 6, 7, 10, 11 и 12, да се изпълнят при разработване на Технико-работния проект.

2. Мерките, заложени в т.8.1. под № 5 и в т.8.2 под № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 да се изпълнят при строителството на пътя.

3. Мерките, заложени в т.8.2. под № 8 да се изпълняват и по време на експлоатацията на пътя.


8.4. План за развитие на система за мониторинг


Системата за мониторинг по време на експлоатация включва:

1. Изпълнение на изискванията на ИА “Пътища” за контрол на конструктивната сигурност на мостовите съоръжения.

2. Контрол на съоръженията на пътната маркировка, съоръженията и мерките в зимни условия за осигуряване на безопасност на движението съгласно изискванията за експлоатация на третокласната републиканска мрежа.

ІХ. Становища и мнения


При провеждане на процедурата по ОВОС и разработване на Доклада за ОВОС от страна на Инвеститора и колектива, представил Доклада, са проведени консултации с:

 • Община Девин (писмено становище на общината е приложено. Бележките на общината са отчетени в Доклада за ОВОС – т.5.9 и мерки ….).

 • Изпълнителна агенция “Пътища” (писменото становище на Агенцията е приложено). Бележките са включени като мерки в Доклада за ОВОС).

 • Становище на МОСВ относно обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС (становището е приложено).

 • Обсъждане на предлагания вариант с кметство с.Михалково. От страна на с.Михалково не са представени бележки по изместването на пътя.

 • Проведени разговори с ДЛ “Девин” и ДЛ “Михалково”, при които не са отправени бележки.

 • Обсъждане с кметство с.Лясково, от страна на което няма поставени бележки поради положителното влияние на строителството върху населението (пряка връзка с гр.Девин, с около 20 км по-къса от настоящата) и преминаване на пътя с.Михалково-с.Лясково към третокласната републиканска мрежа, което подобрява поддръжката му.

СРАВНЕНИЕ на вариант кафяв и вариант червен
по въздействие върху околната среда


Информация за вариант кафяв

За вариант кафяв са изпълнени предпроектни проучвания (идейна фаза) и технически проект (технико-работен проект). На базата на двата проекта съгласно действащата към 1998 и 1999 год. нормативна уредба (Наредба № 1/07.08.1995 год. – ДВ бр.73/18.08.1995 год.) са изготвени Предварителен и Окончателен доклад за ОВОС.

Двата доклада дават положително становище относно изпълнението на пътя на основа на получените резултати от оценката на въздействието върху околната среда.

През 1999 год. в полза на изместването на пътя в участъка Девин-Михалково по вариант кафяв влияят и допълнителни обстоятелства, като: • Състоянието на стария път по течението на р.Въча е лошо. Определено се налага ремонт и реконструкция на трасето. По възлагане от инвеститора е направено проучване относно необходимите разходи за ремонт и реконструкция на съществуващия път, така че той да придобие характеристиките на изместения път. Резултатите сочат, че средствата за ремонт и реконструкция на разглеждания участък са около 60% от тези, необходими за изместването на пътя. Това определено подкрепя изместването на пътя по вариант кафяв.

 • Направени са изчисления за използване като резервна връзка по време на строителството на подвариант по направление на вариант син (с.Селча, с.Стоманево), които сочат икономическа нецелесъобразност за привеждането на пътната мрежа към необходимите изисквания. Поради това се приема, в случай на невъзможност за пропускане на движението по съществуващия път, то да се насочва по обходни пътища.

 • Вариант кафяв се приема и предпочита от населението на община Девин поради това, че той практически следва стария път и е само на 50 м над него, без да създава опасения (при кота 750,00) за използването му при зимни условия и има директна връзка с езерото на яз.”Цанков камък”.

 • През 1999 год. строителството на Хидровъзел “Цанков камък” е твърде отдалечено във времето. Цялата дължина на пътя е разделена на пет строителни участъка (най-дългият е 4554 м, а най-късият е 3026 м). Всеки от участъците може да се финансира и изгражда самостоятелно, като се изпълнят технологичните връзки със стария път, спазва се технологичната последователност и се използват определените депа за излишни изкопни маси. Това позволява строителството на пътя да предхожда строителството на хидровъзела и да не влияе негативно върху срока на неговото завършване.

 • Трасето на вариант кафяв е по десния бряг на р.Въча и по цялата си дължина е в скален изкоп с височина до 15 м. В насип са къси участъци. Откъм р.Въча пътят се осигурява с подпорни стени и парапет-мантинела. Предвиждат се два моста (един на р.Алена и един виадукт преди разклона за с.Лясково).

 • Пътят е ІІІ клас с проектна скорост 40 км/ч и характер на движението “тежко”.

 • За обслужване на строителството се разкриват дванадесет строителни площадки с различна натовареност. На три от тях има окончателни депа за излишни изкопни маси, а на пет има временни депа.

 • На шест площадки се организират временни селища фургонен тип. За връзка със строителните площадки са развити временни технологични пътища с максимални наклони до 12% и ширина на пътното платно 3,50 м.

При тези условия и в резултат на изводите от ОВОС кафявият вариант е предпочетен за изместването на път ІІІ-868 в участък Девин-Михалково, но при технология и организация на строителството, разработена за изпълнението му преди строителството на ХВ “Цанков камък”.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОВОС


Компоненти
и фактори на околната среда

Вариант кафяв

Вариант червен

1.  АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Климат

Не се променят климатообразуващите фактори.

Климатичните условия благоприятстват строителството и експлоатацията на пътя.Не се променят климатообразуващите фактори.

Климатичните условия благоприятстват строителството и експлоатацията на пътя.Качество на въздуха

Трасето е извън населени места. Във всеки работен участък работният фронт е до 300 м. Замърсяването на въздуха с прах и отработени газове е локализирано в работната среда.

По време на експлоатация въздействието е близко до това, което се изпитва от стария път.Значителни емисии от прах и газови замърсители ще има на строителните площадки (две), строителните участъци по трасето. Въздействието на тези замърсители ще има временен характер в определени отрязъци от време в определени участъци.

По време на експлоатация не се очакват наднормени замърсявания на атмосферния въздух и емисиите от транспортния трафик няма да окажат съществено влияние върху околната среда и хората (вкл. с.Лясково).2.  ВОДИ

Не се нарушава режимът на оттока на р.Въча и притоците й.

Не се нарушава режимът на оттока на р.Въча, р.Лясковска и др. речни течения - десни притоци на р.Въча.
Не се допуска депониране в речните корита на излишни изкопни маси

Не се допуска депониране в речното корито на р.Лясковска на излишни изкопни маси
Изграждат се механични утаители и при необходимост маслоуловители на строителните площадки и инженерните съоръжения.

Изграждат се механични утаители и маслоуловители на площадка “изход тунел” и мостовите конструкции по р.Лясковска.
Против обезводняване на дълбоките скални изкопи да се полага пласт армиран пръскан бетон.

Няма опасност от замърсяване на р.Лясковска.
Особено при пресичане на водоносните хоризонти на подземните води може да се активират срутищни и свлачищни процеси.

Отводнителните канавки отвеждат скатовите дъждовни води, а с водостоците се осигурява качеството на пътната настилка без опасност за транспорта при влажни условия.
Отвеждането на повърхностните води и проникналите под пътното платно инфилтрирали води осигурява добри експлоатационни условия на пътя.

Поради изменение на естествената посока на подземния отток може да се активират срутищни и свлачищни процеси.
Компоненти
и фактори на околната среда

Вариант кафяв

Вариант червен

3.  ПОЧВИ

Поради залесяването ерозионните процеси са силно ограничени, но те продължават да действат. Значима е плоскостната ерозия на голите площи.

Могат да възникнат проблеми при свлачища и срутища и вследствие на това увеличаване на обемите на строителните работи, влошени икономически показатели и неестетично визуално възприемане.

Няма опасност от замърсяване на почвите.


Общата площ на унищожените почви е 285,42 дка.

Няма опасност от замърсяване на почвите около трасето както по време на строителство, така и по време на експлоатация.4.  ГЕОЛОЖКА СРЕДА

Възможно е при изкопните и при насипните работи да се активизират свлачищните и срутищните процеси и да се предизвикат нови (техногенни) свлачища и срутища, което налага съответни инженерни мерки.

Геоложката среда изисква при изпълнение на изкопните работи да се подбират взривните вещества с такава мощност, че да не предизвикат подсичания, срутвания и сеизмично въздействие върху големи обеми скални маси.

Като цяло срутищните и свлачищните участъци са ограничени.5.  ОТПАДЪЦИ

Генерират се в значителен размер битови отпадъци поради броя на строителните площадки, на които има временни селища фургонен тип, както и строителни и метални отпадъци. Не е уточнена базата за ГСМ поради възможност на изпълнителя да предпочете някоя от близко разположените.

Основният проблем се създава от излишните изкопни земни и скални маси, които не са “отпадъци” по смисъла на нормативната база, но за които са необходими депа. Техният размер е 3498000 м3. Част от тези маси се депонират по десния скат, в р.Гашня и др., като депата подлежат на рекултивация.

Не е определено мястото и срокът за изграждане на депо на гр.Девин.


Генерират се битови отпадъци в ограничени размери, строителни отпадъци, метали.

По предпочитания на изпълнителя ще се използва наличната база в гр.Девин (автобаза, ГСМ), или тази на яз.”Цанков камък”.

Размерът на излишните изкопни земни и скални маси е 1615000 м3, които се депонират в ложето на ХВ “Цанков камък”, с което не се ангажират допълнителни площи и не се налага рекултивация на депата.

Съществуват проблеми с изграждане на депото на гр.Девин и възможността да бъде използвано от обекта.6.  ШУМ И ВИБРАЦИИ

По време на строителството, на шум и вибрации са подложени работещите на отделните фронтове в строителните участъци. Гр.Девин и с.Михалково не изпитват тяхното влияние. Единствено влияние от шум и вибрации двете селища изпитват от транспортните средства, за които се налагат определени ограничение.

По време на експлоатация трасето не е източник на наднормен шум.По време на строителството гр.Девин и с.Михалково не са под въздействие на шум и вибрации поради това, че са достатъчно отдалечени от строителните площадки и участъци.

Строителната площадка при изхода на тунела е в близост до с.Лясково и очакваното ниво на шум до най-близките къщи на селото е с 9 dBA над хигиенната норма за дневния период.

За с.Михалково основен източник на шум е транспорта. Неблагоприятно въздействие върху акустичната среда ще оказват преминаващите товарни автомобили през дневния период.

По време на експлоатация изместеното трасе няма да бъде източник на наднормен шум за населението.7.  РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ

Растителен свят

От изместеното трасе на път ІІІ-868 се засягат от:

Унищожената горскодървесна храстова и тревна растителност е на ДЛ “Девин” и ДЛ “Михалково”. За двете лесничейства тя е както следва:Ново трасе
ДЛ Девин

ДЛ Девин
ГФ 264,633 дка

ПФ 7,103 дкаГФ 112,300 дка

ССФ 4,000 дка


ДЛ Михалково

ДЛ Михалково
ГФ 441,393 дка

ПФ 7,575 дкаГФ 89,600 дка

ССФ 5,800 дка


Общо за обекта

Реконструкция на съществуващ път
по р.Лясковска

ГФ 706,026 дка

ПФ 14,678 дкаГФ 73,240 дка

ССФ 1,720 дка

Общо за обекта
Засегнатата горска растителност е в гори със специално предназначение (технически проект за борба с ерозията)

ГФ 275,140 дка

ССФ 1,920 дка


и гори със стопанско значение.

На територията няма застрашени и редки растения, засегнати от строителството.

По трасето и в близост до него няма защитени територии.


Горите от ГФ по функционални групи са дървопроизводителни и специални (технически проект за борба с ерозията).

Не се засягат редки и застрашени растения.

По трасето и в близост до него няма защитени територии.


Животински свят

Изместеното трасе е на територия, в която не се засяга ихтиофауната, а останалите видове земноводни, влечуги, бозайна фауна и орнитофауна ще изпитват известно въздействие по време на строителството, след което състоянието ще бъде сравнимо с това на сега съществуващия път.

Налагат се определени изисквания по отношение на опазване на ихтиофауната на р.Лясковска по време на строителството както при разширяване на пътното платно, така и при изграждане на мостовите съоръжения.

Фауната от земноводни и влечуги и бозайната фауна по трасето са твърде бедни.

Не съществува опасност от нанасяне на непоправими щети на орнитофауната.

Компоненти
и фактори на околната среда

Вариант кафяв

Вариант червен

8.  ЛАНДШАФТ

Прокарването на новото трасе при стръмния релеф ще влоши съществуващия ландшафт. Това налага специално оформяне на скалните откоси, както и подходящо оформени площадки за почивка и др. Задължителна е рекултивацията на засегнатите площи.

Негативното визуално възприемане на изместената отсечка от пътя е до завиряването на яз.”Цанков камък”, когато трасето ще се свърже с водната площ, с което то има съществено предимство.Разнообразният релеф на разглеждания район дава възможност за органично вписване на новия път и неговите съоръжения в ландшафта.

Изместването на пътя го лишава от визуален контакт с бъдещото езеро с изключение на участъка в местността “Забрал”, където е необходимо подходящо разполагане на курортно-туристически обекти.

За достъп до езерото от трасето да се използват съществуващи горски пътеки, подходящо оформени.


9.  ЗДРАВЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И КОМФОРТ НА ЖИВОТА

Изместването на трасето на път ІІІ-868 в разглеждания участък не създава опасност за здравето на населението.

Измененията в санитарно-хигиенните условия са в работната среда, където се спазват изискванията по охрана на труда.

Строителството на пътя има определен социален ефект с откриването на работни места.

Новото трасе отговаря на изискванията за път ІІІ клас и осигурява връзка на гр.Девин с вътрешността на страната при добри транспортни условия.Неблагоприятен ефект върху населението по време на строителството се изключва.

Основните въздействия са в работната среда, където за всеки вид строителна дейност се изискват определени предпазни мерки.

Изчислените прогнозни нива на транспортния трафик по време на експлоатация на пътя и отдалечеността на трите населени места (включително и с.Лясково) изключва възможността за негативен здравен ефект върху населението.

По време на строителството се разкриват работни места.

Новото трасе създава възможност за икономическо и социално развитие на гр.Девин и общината и съкращава транспортното разстояние на с.Лясково (1000 ж.) до гр.Девин.


Направеното сравнение по въздействието на вариант кафяв и червен върху околната среда показва сравнително съпоставимо влияние по компоненти: • атмосферен въздух

 • подземни води

 • шум и вибрации

 • животински свят

 • здраве, благосъстояние и комфорт на живот

Вариант кафяв има по-ниска степен на въздействие върху компонент “води” (повърхностни води) спрямо вариант червен (поради реконструкцията на пътя по р.Лясковска).

Вариант кафяв има по-значими въздействия върху компонентите: • отпадъци (особено в частта излишни изкопни маси, които са с над два пъти по-големи обеми)

 • растителен свят – размерът на унищожената горска растителност е около три пъти по-голям от този за вариант червен

 • геоложка среда – срутищните и свлачищните явления при варианта са по-значими и изразени с необходимост от прилагане на съответни инженерни решения

 • почви – значително по-голям е размерът на унищожените площи в сравнение с вариант червен

По отношение на компонент “ландшафт” вариант кафяв предлага по-добри възможности за връзка с бъдещото езеро на ХВ “Цанков камък” и за развитие на редица дейности от значение за община Девин, независимо от тежките условия на релефа.

Експлоатационните условия, при които ще се осигурява движението по вариант червен, изискват съобразяване с височинното му разположение и поддръжка като за път от републиканската мрежа на такава височина.

Съпоставянето на двата варианта показва, че основните различия се проявяват върху два от компонентите, свързани със:

- значителния обем на изкопните маси,

- размера на унищожените почви и горска растителност,

които са значими за въздействието върху околната среда и влияят върху общите капиталовложения на обекта.

За вариант червен е необходимо разработване на устройствен план на местността “Забрал” и осигуряване на връзка на новото трасе с язовирното езеро чрез подходящо оформени съществуващи горски пътеки. С това ще се намалят негативите на вариант червен по отношение на ландшафта и ще се отговори на намеренията на община Девин за използване близостта на язовирното езеро в икономическата и социалната област.

Сравнението на двата варианта сочи, че вариант червен е приемливият вариант не само по технически и икономически показатели, но и по отношение на въздействието върху околната среда.Заключение


В резултат на проведените от колектива за разработване на Доклада за ОВОС проучвания на литературни източници и проектни разработки, теренни наблюдения по трасето на пътя, консултации със засегнатата общественост и компетентните органи; както и анализ и оценка на състоянието на околната среда на територията, обект на въздействие от проекта за изместване на път ІІІ-868 Девин-Михалково и разработената въз основа на използваните методики прогноза на въздействията върху околната среда, колективът, разработил Доклада за ОВОС, препоръчва:

 • Да се разреши осъществяването на инвестиционното предложение за “Изместване на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково (км 41+40059+408) по предлагания вариант червен.

 • При изпълнение на предложените в Доклада за ОВОС мерки за предотвратяване, намаляване и прекратяване на значимите вредни въздействия, както и с оглед на класа на пътя – ІІІ клас от републиканската пътна мрежа, се гарантира сигурна експлоатация на пътя при нормални и екстремни условия. Това е гаранция за изграждане на транспортна връзка на гр.Девин с вътрешността на страната, която създава благоприятни условия за неговото икономическо и социално развитие.

Л И Т Е Р А Т У Р А


1. Антонов Хр., Данчев Д. – Подземните води в България, Техника, София, 1980 год.

2. Бояджиев Тодор – Почвена карта на България според ревизираната легенда на ФАО.

3. Геоложка карта на България в М 1:200 000 – Комитет по геология – 1980 год.

4. Дядовски Ив. и колектив – Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване, София, 1995 г.

5. Изместване на път ІІІ-868 Девин –Михалково км 41+400 до км 59+408 ЕНЕРГОПРОЕКТ – Хидроенергетика ООД.

6. Карта на естествените запаси на подземните води в България в М 1:200000. Комитет по геология – 1979 год.

7. Лесоустройствен проект на ДЛ ”Девин”.

8. Лесоустройствен проект на ДЛ ”Михалково”.

9. МГГП – Класификационна схема на типовете горски месторастения – 1983 г.

10. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие – 1995 г.

11. ОВОС за изместване на път ІІІ-868 Девин-Михалково (км 39+827 до км 58+497) РИОСВ гр.Смолян, 1999 год.

12. ОВОС за хидровъзел “Цанков камък” МОСВ, 2002 год.

13. Петров П. и др. Опазване на подземните води от замърсяване и изтощаване, Техника, София, 1976 г.

14. Стратегия за развитие на община Девин в периода 2000 – 2006 г.

15. Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/09.08.2002 год.)

16. Закон за взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилник за неговото приложение (169 ПМС)/21.08.1999 год.

17. Закон за водите (ДВ бр.67/1999 год. ........бр.84/23.09.2003 год.)

18. Закон за опазване на околната среда (ДВ бр.91/25.09.2002 год.)

19. Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003 год.)

20. Правилник за безопасност на труда при взривните работи. МТСГ 1997 год., София

21. БДС 222.01-84 за взривоопасни зони при взривяване

22. Encyclopedia of occupational health and safety, Volume III, ed. by Jeanne mager stellman, fourth edition, 1998, Asphalts, 93.49 – 93.52.П Р И Л О Ж Е Н И Я
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница