Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408страница2/16
Дата28.12.2016
Размер1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

І. Обща част

1.1. Информация за Инвеститора


НЕК ЕАД, Клон “ХИДРОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”

4470 гр.Белово,


обл.Пазарджишка

бул.”Освобождение” № 64

инж. Кръстю Ботев Ботев
Управител

Лице за контакти: д-р инж. Ст. Попов
тел. 03581 28 10
E-mail: heinv@mail.orbitel.bg

1.2. Кратка информация за инвестиционното предложение


Пътната отсечка гр.Девин – с.Михалково е част от път ІІІ-868, по който се осигурява транспортна връзка по направление Девин-Пазарджик и Девин-Пловдив, а така също е и транспортна връзка на гр.Смолян и гр.Доспат.

Път ІІІ-868 се явява стратегическа артерия за Родопите към вътрешността на страната. Лошото състояние на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа в община Девин изисква постепенното й привеждане към нормативите за съответния клас. Това обстоятелство и предстоящото в перспектива строителство на Хидровъзел (ХВ) “Цанков камък” налагат през 1998 год. разработване на предварителни проучвания за изместване на пътя в отсечката гр.Девин – с.Михалково. Разгледан и предложен е вариант на кота 750,00 над съществуващия път ІІІ-868. Трасето е най-късо, но тежко за изпълнение с голям обем изкопни работи и сравнително високи капиталовложения. Към 1998 год. трасето е приемливо поради това, че не се изпълнява едновременно с язовирната стена (по това време яз.стена “Цанков камък” не стои като реален строителен обект за енергетиката).

През 2003 год. строителството на ХВ “Цанков камък” е в процедура за осъществяване. Съвместяването на строителството на двата обекта – изместване на път ІІІ-868 и ХВ “Цанков камък” създава сериозни затруднения за спазване на срока на строителство на язовирната стена и за осигуряване на безопасно движение по съществуващия път ІІІ-868.

Тези обстоятелства определят необходимостта през 2003 год. да се възложи ново проучване на трасе за изместване на път ІІІ-868 в участъка гр.Девин – с.Михалково, което в сравнение с трасето от 1998 год. има предимство по дължина, обем на изкопни работи, капиталовложения и е максимално отдалечено от съществуващия път ІІІ-868.


1.3. засегнати от осъществяването на “Изместване на път ІІІ-868
Девин – Михалково” лица и ведомства


Инвестиционното предложение за изместване на път ІІІ-868 в отсечката Девин-Михалково се намира на територията на община Девин.

Засегнати от осъществяването на инвестиционното предложение са: • община Девин;

 • кметство Михалково;

 • кметство Лясково;

 • ДЛ “Девин”;

 • ДЛ “Михалково”;

 • ИА “Пътища”;

 • лица, собственици на имоти по трасето.

1.4. Използвани проектни материали и нормативни документи


Докладът за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за
”Изместване на път ІІІ-868 Девин-Михалково км 41+400÷59+408” е разработен в съответствие с изискванията на нормативната база в Р.България при използване на следните основни източници:

1. Изместване на път Девин-Михалково – км 41+400÷59+408 – Прединвестиционно проучване. НЕК-ЕАД, Клон “ХИДРОЕЛЕКТРОИНВЕСТ”, гр.Белово – ЕНЕРГОПРОЕКТ – Хидроенергетика ООД – април 2003 год.

2. ХВ “Цанков камък”. Обобщен доклад – Предварителни проучвания. НЕК-ЕАД – Енергопроект ЕАД, Направление “Хидроенергетика”, 2001 год.

3. Изместване на път ІІІ-868 Девин-Михалково. Предпроектни проучвания – ИПП Пътпроект. Технически проект 1998 год. “Смолянпроект” ЕООД – гр.Смолян

4. Лесоустройствен проект на ДЛ “Девин”

5. Лесоустройствен проект на ДЛ “Михалково”

6. Закон за опазване на околната среда (ДВ бр.91/25.09.2002 год.)

7. Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ПМС № 59/07.03.2003 год.)

8. Закон за водите (ДВ бр.67/1999 год.)

9. Закон за горите (ДВ бр.125/1997 год.)

10. Закон за опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване (ДВ бр.84/1963 год. ......... бр.45/1996 год.)

11. Закон за опазване на земеделските земи (ДВ бр.35/1996 г. ...... бр.35/2000 год.)

12. Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003 год.)

13. Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/09.08.2002 год.)

14. Закони, подзаконови нормативни документи, междуведомствени и ведомствени нормативи, БДС и др.

1.5. Проведени консултации с компетентните органи, ведомствата
и засегнатата общественост


В процеса на разработване на Доклада за ОВОС са проведени срещи и консултации с община Девин, кметство Михалково, кметство Лясково, ДЛ “Девин”, ДЛ “Михалково”, ИА “Пътища”, МОСВ.

ІІ. Анотация на инвестиционното предложение

2.1. Описание на инвестиционното предложение
за Изместване на път ІІІ-868 Девин-Михалково км 41+400÷59+408

Цел и необходимост от проекта


Целта на проекта при посочените в т.1.2 обстоятелства е да се извършат допълнителни проучвания на възможни трасета за преместване на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково. Всички варианти трябва да имат технико-икономическа оценка и да се сравнят с варианта от 1998 год. За всеки вариант да се оптимизира дължината и стойността на строителните работи.

Предстоящото строителство на ХВ “Цанков камък” определя необходимостта от инвестиционното предложение поради това, че съществуващият път ІІІ-868 в отсечката Девин-Михалково се залива (попада в язовирното езеро).


Основни технически параметри


Изместването на трасето на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково е проектирано след съгласуване с ИА “Пътища” (приложение) при следните основни технически характеристики:

 • Проектна скорост v = 50 км/ч

 • Минимален радиус на хоризонтални криви 80 м, по изключение 45 м за v = 40 км/ч

 • Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви 500 м

 • Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви 1000 м

 • Максимален надлъжен наклон 7,5%

 • Габарит Г-9-6/9, в това число:

- ширина на пътната настилка - 6,5 м, включително водещи асфалтобетонови ивици 2х0,25 м;

- ширина на банкета – 2х1,25 м. В участъците с по-големи изкопи – ригола 0,75 м и берма 0,5 м (здрави скали) • Максимален напречен наклон в криви 7%

 • Напречен наклон в права 2,5%

 • Конструкция на настилката

- асфалтобетон плътен – 4 см

- асфалтобетон неплътен – 4 см

- битумизиран трошен камък – 10 см

- несортиран трошен камък – 35 см • Тип напречен профил

- при насип – с откос на насипа 1:1,5. Поради много стръмния терен и намаляване на скалните изкопи се предвижда използване на армонасипани стени на ниво и под насип, армирани с геомрежи “Fortrac”;

- при изкоп – предвидена е ригола 0,75 м при изкопи над 3-4 м за намаляване на изкопите. След риголата се предвижда берма с ширина 0,5 м и наклон 5% навътре.


Товаропоток към различни прогнозни хоризонти


За анализиране на транспортното движение в разглеждания район са използвани данни от следните преброителни постове при база 2000 год. (схема на преброителните постове):

 • Г210 – км 33+400/км 23+600 – км 39+800 – участък Широка лъка – кръстовище ІІІ-192;

 • Д1740 - км 39+800 – км 41+800 – участък от кръстовище ІІІ-197 до кръстовище за Девин;

 • Д1744 – км 62+000/км 58+800 – км 65+000 – участък от кръстовище за Девин-Михалково.

Разработена е прогноза в три сценария – нисък, среден и висок, на база на движението от преброителен пост Д1744 (км 62+000). За анализ е приет третият “висок” сценарий с оглед перспективите за развитие на района.
Таблица № 1


Година

Леки коли

Автобуси

Товарни коли

Общо

леки

средни

тежки

с ремарке

бр./дн.

ЕЛК

бр./дн.

бр./дн.

бр./дн.

бр./дн.

бр./дн.

бр./дн.

2000

364

24

102

19

52

45

606

927

2005

505

31

138

25

70

61

830

1262

2010

567

33

151

28

77

67

923

1396

2015

622

35

165

30

84

72

1008

1519

2020

680

38

170

31

86

75

1080

1611

2025

749

41

196

36

100

86

1208

1816

2030

819

43

213

39

108

94

1316

1975


Промени в съществуващите транспортни връзки в община Девин


Представеното инвестиционно предложение разглежда обекта с начало разклона за гр.Девин при моста на р.Въча км 41+400 и край – кръстовището с път ІV-86835 за с.Селча (участъка между створа на ХВ “Цанков камък” и с.Михалково).

Съществуващите връзки с населените места в района на ХВ “Цанков камък” са: • гр.Девин и с.Михалково се обслужват от път ІІІ-868 Смолян-Кричим.

 • с.Селча и с.Стоманово се обслужват от път ІV-86835 и път ІV-86837 (на десния бряг на р.Въча);

 • с.Лясково (разположено на левия бряг на р.Въча) се обслужва от път ІV-86834.

Проектът засяга обслужването на гр.Девин от път ІІІ-868 Смолян-Кричим, като трасето му в участъка Девин-Михалково се измества, за да не попадне в заливаемата територия от яз.”Цанков камък”. Село Лясково се свързва по новия път директно с гр.Девин. Всички останали транспортни връзки се запазват (карта на пътищата в района).

Съгласуваност със стратегията на община Девин за развитие на пътната мрежа в общината


Във връзка със стратегическите направления за развитие на община Девин (“Стратегия за развитие на община Девин в периода 2000-2006 год.”) – енергетика, балнеолечение, екотуризъм и др., развитието и подобряването на пътната мрежа се явява един от приоритетите на общината.

Инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия


Разгледаните варианти на трасета за изместване на път ІІІ-868 са на левия и десния бряг на р.Въча. Територията е изградена от метаморфни и седиментни скали. По възраст те се отнасят към архая, протерозоя, неозоя и кватернера.

Средната мощност на изветрителната зона е 4-8 м, но има участъци, където достига 10-12 м (в тектонски преработените скали до 15 м).

Ерозията и денудацията са силно развити в района.

В района се установяват значителни по брой и обхват свлачищно-срутищни огнища. Свлачища и срутища обаче с голям обхват са основно проблем при строителството на ХВ “Цанков камък”.

На места се наблюдават карстови процеси в ограничен мащаб, без значение за разглеждания обект.

Районът е беден на подземни води. Пукнатинните води са със слаба обилност и дебит до 0,100 л/сек и през сухите месеци голяма част от тях пресъхват. Алувиалните води са привързани към речните отложения на р.Въча. Карстовите и минералните води са без значение за проектирането и строителството.


Оценка на пътната част


В инвестиционното предложение се разглеждат два предложени за сравнение варианта за изместване на пътя – син вариант по левия бряг на р.Въча и червен вариант – по десния. Основното за трасето са: порталните участъци на тунелите, свлачищните тела и преминаването на дълбоките дерета.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница