Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408страница3/16
Дата28.12.2016
Размер1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.2. Местоположение на инвестиционното предложение


Предлаганият с инвестиционното предложение червен вариант за “Изместване на път ІІІ-868 Девин-Михалково” използва съществуващ път ІV.86834 от с.Михалково до с.Лясково (около 9 км). Трасето на пътя пресича билото над с.Лясково с тунел (км 52+185 до км 53+045), след което минава по ново трасе до връзката с път ІІІ-868 (схема 2 – изместване на път ІІІ-868 гр.Девин – с.Михалково – схема на основните варианти; Приложение фото 1, 2, 3, 4, 5, 6).

2.3. Описание на строителството на изместеното трасе на път ІІІ-868


Предлаганият червен вариант е разработен с използване на съществуващия път до с.Лясково. Пътят е асфалтов с габарит 6 м настилка, на места с ригола около 0,70 м и банкети по 1,0 м. Развит е в цялото трасе по долината на р.Лясковска, като я пресича на четири места (приложение – надлъжен профил, напречни профили).

 • Нова част

Новата част на трасето започва от км 41+400 на около 900 м преди отклонението за гр.Девин и постепенно тръгва по десния скат на р.Въча и достига котата на най-високото водно ниво в яз.”Цанков камък” – 687,30. След това продължава да набира височина до кота 1080,00. Пътят е с технически характеристики, посочени в т.2.1.

Технологията на изпълнение на пътното платно е класическа, съобразена с пресечения и стръмен терен. Нов елемент е строителството с използване на армонасипана стена. Това са подпорни, армирани с геосинтетична мрежа FORTRAC насипни стени с различна височина. Те са оразмерени за равномерно разпределен товар от р = 16,6 kN/м2 еквивалент на немския норматив SLW60 (което съответства на равномерно разпределен товар от НК 800 по БДС) и VІІ степен на сеизмичност съгласно сеизмичното райониране на Р.България. Лицевата повърхност за защита на армонасипаните конструкции за предпазване от злонамерени действия и пожар, както и с оглед на визуалното й възприемане в ландшафта е предвидена с т.н. каменна версия (схема – каменна версия Muralex).

Предимството на предлагания вариант се състои в това, че заедно с пътния насип се вгражда много добре в силно пресечения профил. Строителството не изисква специализирана механизация и работна ръка. То е идентично с това на изпълнение на насипи зад каменно-зидана и стоманобетонова стена. Армонасипаната стена се предлага за изпълнение с кофраж от напълнени с пясък полиетиленови чували, които се вграждат в конструкцията и оформят лицевата й страна.

Технологията включва: полагане на геомрежата FORTRAC. Върху геомрежата от лицевата страна на армираната конструкция се нареждат чували, пълнени ръчно с пясък на место. Дължината от 0,50 м плюс армиращата дължина за втория армиращ пласт се навива и се прикрепва за кофражните чували. Платната се застъпват едно с друго 0,20 м и се фиксират със стоманени шишове. Насипният материал се полага върху положените платна от геомрежа като обикновен насип. На всеки 25 см се уплътнява. Останалата дължина, навита на руло се развива, обръща се и се прикрепва в уплътнения пласт, след което се фиксира в уплътнената почва с шишове. По същия начин последователно се изпълняват всички пластове до короната на армонасипаната стена. • Пътен тунел

Входящият портал на тунела е на кота 1080,00. Тунелът е с дължина 860 м и размери 9/5 м (км 52+185 – км 53+045), преминава високото било над с.Лясково и излиза в началото на с.Лясково (откъм с.Михалково) на кота 1040,00. Тунелът съгласно геоложкия доклад има пет геоложки зони с геомеханични показатели, както следва:
Таблица № 2


f = 1

по Протодяконов

ko = 50 кг/см3

f = 2

по Протодяконов

ko = 100 кг/см3

f = 4

по Протодяконов

ko = 250 кг/см3

f = 5

по Протодяконов

ko = 300 кг/см3

f = 78

по Протодяконов

ko = 500600 кг/см3

Крепежните конструкции са от стоманени ферми, пръскан бетон, анкери и стоманена мрежа.

По време на строителството, както и след това, по време на експлоатацията на тунела, ел.захранването се осигурява като на изхода на тунела се изгражда трафопост (откъм с.Лясково), който се захранва от електропровод 20 kV.


 • Стар път Михалково-Лясково

Подобряването на пътя, за да се достигне необходимата проектна скорост, се постига чрез навлизането на трасето вдясно към ската и в ограничени участъци към реката (съобразно актуализираната хидрология на р.Лясковска). Краят на варианта е на около 500 м преди с.Михалково.

Строителството обхваща: ново трасе с дължина 10,785 км; тунел 860 м; реконструкция на път ІV-86834 Михалково-Лясково с дължина 8,700 км.


Съоръжения по трасето


Предлаганият вариант има общо 134 криви, от които до тунела 3 броя с радиус 45 м и 3 броя с радиус 80 м, а след тунела до края на трасето – 23 броя криви с радиус 45 м и 27 броя с радиус 80 м. Между км 51+460 и км 51+600 има дълбоко врязано дере, което се преминава с хоризонтална крива с радиус 83 м и насип с височина 25 м.

Нивелетата е решена с максимален наклон 7,5% в участък с максимална дължина 490 м.Пътни кръстовища.  Пътните кръстовища са общо 4 броя – за гр.Девин, за с.Лясково, за с.Селча и за с.Михалково.

По трасето има

28 броя тръбни водостоци с 100

12 броя тръбни водостоци с 150

20 броя правоъгълни водостоци

В участъка на съществуващия път има 4 броя мостове на р.Лясковска. Във връзка с актуализацията на хидроложките данни за р.Лясковска и предотвратяване заливането на пътя при високи води, мостовете се разрушават и се изграждат нови с по-големи отвори (8 и 10 м спрямо старите 4 и 6 м).Корекция на р.Лясковска.  Корекцията се извършва, за да се осигури безпрепятствено преминаване на високите води.

Тунелен участък с дължина 860 м

Видове строителни работи


Според предварителните разработки в инвестиционното предложение, строителните работи ще продължат 24 месеца.

Основните видове строителни работи са, както следва:По трасето на пътя

Земни работи • Изкоп земни маси 246 390 м3

 • Изкоп скални маси 1 364 287 м3

 • Насип скални маси 696 595 м3

 • Хумус 0,2 м 63 897 м3

 • Насип хумус на откоси 15 000м3

Пътни работи

 • Бордюри 23 914 м

 • Стоманена предпазна ограда 11 340 м

Пътни настилки

 • Плътен асфалтобетон 4 см 13 824 т

 • Неплътен асфалтобетон 4 см 13 926 т

 • Битумизиран трошен чакъл 10 см 29 955 т

 • Основа от несортиран трошен чакъл 35 см 50 323 м3

Подпорни стени армонасипани

 • Изкоп скални маси 36 278 м3

 • Насип 37 723 м3

 • Армонасип 96 462 м3

 • Геомрежа 254 182 м2

Изпълняват се съоръжения за ландшафтно оформление, сигнализация и безопасност на експлоатацията.

Тунелен участък

Портал


 • Изкопи земни почви 1 320 м3

 • Изкопи скални почви 330 м3

 • Насип скални почви 10 м3

Тунел

 • Изкоп подземен 860 м3

 • Дренаж и хидроизолация 16 800 м2

 • Бетонова облицовка 4 900 м3

 • Циментация 860 м

Изпълняват се и пътни работи (бордюри, предпазни огради, дренажи), пътни настилки (асфалтобетон плътен 525 т, неплътен – 520 т, битумизиран трошен камък 1300 т, основа от несортиран трошен камък 2900 м3), укрепване на портални участъци, сигнализация и маркировки и осветление.

Транспортни схеми за строителни материали към обекта
и отпадъци от обекта към депата


За изпълнение на строителството се използват следните източници и транспортни връзки за доставка на строителни материали:

 • Пясък – от кариера Марица или Забрал по път ІІІ-868;

 • Асфалт – асфалтова база Настан – път ІІІ-868;

 • Армировка – армировъчен двор Кричим – път ІІІ-868;

 • ГСМ – автобаза Девин или Забрал – път ІІІ-868

 • Цимент – Димитровград – ж.п.линия Димитровград-Кричим и път ІІІ-868.

Отпадъците от строителството на изместването на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково се транспортират, както следва:

 • Битови и строителни отпадъци – регламентирано депо Девин (при възможност за изграждане до началото на строителството) или Барутин, Доспат и др. (регламентирани депа);

 • Излишни изкопни маси (земни и скални почви) – на депата на ХВ “Цанков камък” (схема № 4 на депониите ), или посочени от други заинтересовани ведомства депонии или цели на използване.

Организация и технология на строителството


Съгласно генералния строителен план строителството на пътя се изпълнява от две строителни площадки, които създават възможност за разкриване на четири строителни участъка. Строителни площадки се оформят на изход тунел при с.Лясково и на пресичането на технологичен път от страна на гр.Девин (оформен като подход към трасето) с новото трасе на пътя (схема № 3 – строителни площадки).

За строителството на пътя се използва съвременна пътностроителна техника и строителна механизация. Основната механизация, използвана при строителството на пътя е: багер, булдозер, грейдер, валяк, асфалтополагащи машини, бетоновоз, товарни автомобили, пробивна карета за тунела.Строителството се извършва с използване на строителната техника при последователно извършване на: разчистване на трасето, изпълнение на изкопни работи (със строителни машини и по взривен способ), изграждане на армонасипни стени, изпълнение на тръбни водостоци, строителство на четири моста, изпълнение на настилки, насип, бетонови работи за облицовки в тунела. За специфични видове работа като бордюри, огради, парапети, осветление за тунела и др. ще се използват малка механизация и ръчен труд на строителните работници.

Ликвидация на строителните площадки


В Технико-работния проект ще се разработи планът за ликвидация на двете строителни площадки, както и възстановяване на територията по цялото трасе. Възстановителните работи ще включват както техническата, така и биологичната рекултивация по засегнатата от строителството част около пътното трасе. За биологичната рекултивация, която ще се изпълнява от двете лесничейства в Михалково и Девин, ще се използва отнетият от трасето и депониран хумус.

Социална значимост


Социалната значимост на строителството на изместването на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково се определя от разкритите до 200 работни места както за специализирани квалифицирани кадри строителни работници, така и за неквалифицирана работна ръка.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница