Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408страница9/16
Дата28.12.2016
Размер1.86 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

4.9. Ландшафт


У нас ландшафтът се приема като територия със специфична обемно пространствена структура и характерен облик, в която въз основа на природо-географските дадености са създадени определени условия за съществуването на човека.

В ландшафта си взаимодействуват природни (земна кора, въздушна среда, водна среда, растителен и животински свят) и антропогенни (селища, пътища, инженерни съоръжения, земеделски и горски култури и др.) компоненти.


Кратко описание на главните черти на структурата на
функционирането на ландшафта в района на изместването
на път ІІІ–868 Девин–Михалково


Изместването на път ІІІ – 868 от гр.Девин до с.Михалково се налага от планираното изграждане на ХВ “Цанков камък”

За начална точка на пътя от гр. Девин се приема разклона при моста и крайна – кръстовището с път ІV 86835 за село Селча, непосредствено до с. Михалково.

Районът на проектирания път попада в нископланинския горски ландшафт. През него преминават частично река Въча и в по-голяма част река Лясковска с притоците й – реките Рачишка и Лапчовска.

Най-високите върхове в разглеждания район са Могила (978 м), Кабите (1379 м.), Орлец (1556 м), Иризова чука (1305 м), Кюром (1386 м). Тези върхове са отдалечени на километри от поречието на реките Въча и Лясковска и визуално не участвуват активно в техния ландшафт. Непосредствено визуално участие в коритото на реките и по протежение на проектирания път имат поредица от хълмове, разположени непосредствено до тях.

Бреговете и на двете реки са стръмни и имат характер на проломи с направление север – юг – за Въча и северозапад - югоизток – за Лясковска.

Много характерен елемент в коритото на реките по цялото им протежение е наличието на условно наречената “Скална скулптура”. Тя се появява на различни места, главно в завоите на речните течения, по дъното и бреговете на реките, като им придава неповторим чар и красота.

Редуването на по-спокойна водна повърхност (вирове) с по-бърз отток на водите (бързеи) и прагове също допринасят за красотата на реките.

Живописен характер имат и притоците на реката. Тяхната ландшафтна характеристика не се отличава от общата за целия район.

Климатът на разглеждания район е континентално-средиземноморски със сравнително хладна зима и не горещо и сухо лято. Максимумът на валежите е през м.май и юни и втори максимум през м.декември. Основната част от тях са от дъжд и само около 35% от сняг. Преобладаващите ветрове са западни, североизточни и северни.

Съществен елемент в ландшафта на разглеждания район заемат горите. Разглежданият район попада в Тракийската горско-растителна област, подобласт “Западни Родопи”. Горите са съставени главно от зимен дъб, бук и габър. Чрез изкуствени залесявания са създадени площи от иглолистни култури от бял и черен бор, рядко и с примес от широколистни видове като липа, трепетлика, бреза, топола и дъб.

Горите са основната растителност в района, покриваща територията, както непосредствено до речното корито така и терените по склоновете на околните хълмове. Храстите са от хвойна, ива, леска, шипка, къпина, смрадлика, дрян, бръшлян и бъз.

В дефилетата на реките, на отделни места по склоновете на околните хълмове, се появяват относително по-малки площи от ливади, пасища и ниви, които разнообразяват преобладаващия горист характер на ландшафта.

Почвите в разглеждания район са канелени горски излужени в ниските части и кафяви горски на по-голяма надморска височина (над 800 м). Част от тях са ерозирали.

Ландшафтната картина за разглеждания район се допълва и от представителите на фауната - ихтиофауна, земноводни и влечуги,бозайници и птици.

Територията на разглеждания район е била населена от най-древни времена.

Най-значителният резултат от многовековната човешка дейност са изградените селища. Град Девин е най-голямото селище в района, център на община. Други по-големи селища са селата Михалково и Лясково. Сложният релеф на терена е довел до изключително разнообразие и силно изразителен силует на селищата. Използуването на местния камък и дървото придава специфичен характер на архитектурата на по-старите сгради. За съжаление част от новите сгради имат безлична универсална архитектура.

Районът е беден на паметници на културата. Липсват проучвания в това отношение.

Следва да се изтъкне, че през последните години разглежданият район преживява тежка социално-икономическа криза, масова безработица и непрекъснато обезлюдяване, които поставят много сериозно проблема за оцеляване на неговото население.

За ландшафта на разглеждания район трябва да се подчертаят следните негови основни характеристики, които имат значение за бъдещото строителство на хидровъзел “Цанков камък” и изместването на пътя Михалково-Девин.

На първо място е наличието на относително запазена в девствен вид природна среда с разнообразен и силно разчленен релеф.

Река Въча, която е главният ландшафтен компонент на района, протича от юг на север, като образува дълбока и изключително живописна долина. Не по-малко живописна е и долината на р.Лясковска. Много характерен елемент в релефа на поречието на р.Въча е местността Забрал, разположена непосредствено до гр.Девин. Изключително красивата долина на реката е скрита и почти ненарушена от хората. Селища са отдалечени от нея и разположени високо по билата на околните хълмове.Втората характеристика на района е неговата неразвита селищна и пътна мрежи, остра икономическа криза, водеща до безработица, обедняване и обезлюдяване на района, които са негов главен екологичен проблем.

V. Описание, анализ и оценка на предполагаемите въздействия върху населението и околната среда в резултат на осъществяване на инвестиционното предложение

5.1. Атмосферен въздух

5.1.1 Оценка на влиянието върху основните климатични характеристики


Климатът на дадено място е резултат от комплексното действие на група фактори, основните от които са активността на атмосферната циркулация, количеството на сумарната слънчева радиация и характера на постилащата повърхност (суша, водна повърхност, релеф, вид растителност и др.).

Строителството на пътен участък Девин-Михалково ще промени само малка площ от подложната повърхност, което ще доведе до незначителни промени в климатичните характеристики, основно на топлинните условия, непосредствено над пътната повърхност.

Анализът на изложените характеристики на климата показва, че топлинните условия в района, заедно с малкия брой на дните с мъгла са благоприятни за извършване на строителството и експлоатацията на проектирания обект. Поради това, че сланата е природно явление, което се образува във вдлъбнатите и сенчести релефни форми на даден район, то е задължително такива участъци от пътя да бъдат допълнително обезопасени.

Мъглата не е често срещано явление в района, което улеснява използването на пътя.

Максималните денонощни валежи падат през зимните месеци. Поради характера на атмосферните валежообразуващи процеси през тази част на годината, те имат по-голяма продължителност и, следователно, по-малък интензитет. Това е изключително важно, защото тези валежи няма да предизвикат значима ерозия на повърхностния почвен слой и пътната настилка.

От анализа на изложените климатични характеристики и възникването на изменения в подложната повърхност при строителството, може да се направи извода, че строителството на пътен участък Девин-Михалково няма да доведе до изменения на климатообразуващите фактори в района, а съществуващите в момента климатични условия са благоприятни за извършване на строителните работи и експлоатацията на проектирания обект.


5.1.2 Прогноза за замърсяването на атмосферния въздух и значимостта на неговото въздействие върху околната среда


 • По време на строителството

Характеристиката на строителството на обекта по отношение на замърсяването на атмосферния въздух включва: участъци, етапи, технически средства и подобекти, чието изпълнение, действие или използване биха предизвикали емитирането на замърсители във въздуха и създаване на реални възможности за достигане и надминаване на допустимите им нива на съдържание в него, предизвиквайки повишаване на екологическия риск за хората и екосистемите.

Прединвестиционно проучване за изместване на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково включва следните етапи и подобекти на строителство :

- Реконструкция на път ІV-86834 за с.Лясково до изхода на тунела в края на селото с дължина около 9 км. Реконструкцията включва рехабилитация на съоръженията и подобряване на експлоатационните параметри (завои, профили), за което ще се проведат изкопни и строителни работи, свързани с обилно прахоотделяне и емисии на вредни газове от използваната строителна и транспортна техника;

- Изграждането на тунел с дължина 860 м е свързано с използването на принудителна вентилация, която ще изведе от забоя на тунела до изхода му край село Лясково работен въздух замърсен с вредни газове и прах - особено при извършването на взривни работи. Непосредствената близост на селото увеличава опасността от неблагоприятното въздействие върху жителите му.

- Новата отсечка на пътя от входа на тунела до разклона на стария път за гр.Девин с дължина около 11 км е изцяло ново трасе, чието прокарване е свързано със значителни изкопни работи, товаро-разтоварни операции, насипи - всички те също свързани с отделянето на споменатите по-горе замърсители, но в значително по-големи мащаби.

Хронологически първият технологически етап, свързан с вредни емисии във въздуха е т.н. "подготовка на основата на пътя". Той се състои в разчистването на трасето от растителността и други тела, които възпрепятстват разкривните работи. Мащабите на този етап, предимно в участъка на новото трасе възлизат на 393 хиляди кв.метра. Подготовката на основата на пътя трябва да бъде реализирана в първите месеци на строителния график. Последният следва да бъде прецизиран в т.н. "работен график", който трябва да бъде изготвен и уточнен по месеци и по сезони в следващата работна фаза на проектиране.

В такава дейност се използват следните машини и операции: багери за извършване на изкопи, булдозери за преместване на изкопани земни маси, транспортни машини за тяхното извозване до депа и др.

Като се има предвид сложния и пресечен терен, където ще се прокара новото трасе от входа на тунела до разклона на стария път за гр.Девин, могат да се очакват значителни запрашвания на атмосферния въздух, които по примера на строителството на подобни обекти могат да достигнат няколко десетки милиграма на куб. метър и зависят от много и често случайни фактори като: характера на терена (наклони, растителност, влажност на почвата и др.). Във всички случаи зоните разположени непосредствено до трасето ще бъдат натоварени антропогенно в значителна степен с прах и газове, но само за отрязъка от време на строителството.

В таблица № 6 са изчислени броят и видовете строителни машини, мощностите им и часовите консумации на дизелово гориво, което се препоръчва да бъде с 0,2 тегловни % сяра.

Коефициентите на използваемост на отделните машини са съобразени с данните от подобни на оценявания обект строежи и по експертна оценка.


Таблица № 6

Характеристика на строителните машини


Вид на СТТ

брой

Мощност
kW

Коефициент на използване кг/ч

Часова консумация на гориво
kg

Багери

2

80

0,7

33,6

Булдозер

4

250

0,7

210,0

Челни товарачи

2

60

0,7

25,2

Валяк

2

21

0,5

6,3

Бетонпомпа

1

100

0,2

6,0

Всичко:

11

510
281,1

Броят на машините е съобразен с намеренията на Проектанта да разкрие 2 броя строителни площадки: една на тунела и една по новото трасе до временния път.

Очакваните емисии на атмосферни замърсители в резултат на планираните изкопни работи на новия път, строителството на тунела, както и транспортирането на хумус, скални и земни материали до местата на тяхното депониране, са свързани с използването на строителна и транспортна техника, която ще бъде основния емитор на газови замърсители на въздуха в местата на строителството.

Таблица № 7

Емисии на замърсители от строителни машини


Период

SOх

NOх

ЛОС

CO

CO2

NH3

Часови, g

1124

13713

1989

4440

685000

1,97

Дневни (смяна), Kg

9,0

109,7

15,9

35,5

7081

0,015

Месечни, Mg

0,22

2,74

0,39

0,89

177

0,00039

Прогнозата за очакваните емисии на замърсителите на въздуха (таблица № 7) е свързана със следните обстоятелства:

- Изчислените количества са за двете площадки и четирите участъка. При тяхното разположение не може да се очаква взаимно влияние по между им - т.е. няма да има кумулативен ефект. Поради близките функции на тези обекти и еднаквата им съоръженост с техника - може да се счита, че на всеки един от тях се пада по една четвърт от изчислените емисии. Независимо от това има опасност от наднормено замърсяване на атмосферата при безветрие, сухо време и при пикови часове на работа. Часовите емисии само на серните и азотни оксиди са в състояние да изчерпят допустимия потенциал на замърсяване (ПДК) в продължение на един час на следните обеми въздух:

за серните оксиди - 7993.104 куб.метри

за азотните оксиди -13713.104 куб.метри

Емисиите от строителните машини са изчислени съобразно следните фактори:

- Вида и мощността на използваната строителна техника;

- Часовите количества на консумираното дизелово гориво;

- Режимите на работа в денонощието и месеците;

- Специфичните емисионни показатели за основните видове атмосферни замърсители (Методика СНЕВ, МОСВ, юли 2000);

- Предполагаемото използване на машините (коефициент на натоварване), което се приема,че ще бъде в границите 0,5-0,7.

Замърсяване на въздуха от транспортните средства


В строителството на обекта е предвидено да бъдат използвани тежкотоварни транспортни машини от типа на КАМАЗ, КРАЗ, РОМАН и др. подобни, чиято товароподемност е 10-12 тона на курс. Препоръчително е в работния проект да бъдат уточнени редица технически и строителни параметри като:

- Структурна и функционална характеристика на транспортните машини;

- Организацията на работата (обслужване, местодомуване, зареждане, ремонти и поддържане);

- Режим на работа (сменни, дневни и др.);

- Да се уточнят дължините на маршрутите.

- Изчислените в доклада емисии са направени при следните рамкови условия (Таблица № 8):

- Обем на изкопните работи и свързаните с тях обеми и тонажи на пренасяните материали;

- Обозначените дистанции до постоянните депонии за скални и земни маси и временните депонии за съхранение на хумуса. И за двата случая са приети относителни тегла на материалите от 1,5 до 2,5 грама на куб.сантиметър по аналогия с други материали добивани в района;

- Прието е, че ще се използват машини само с дизелова тяга.

Таблица № 8

Изкопани материали и необходимия транспорт за тях


Изкопи

Обем
хил.куб.м

Тегло
хил.тона

Брой
курсове

Общо изминати км

А.Скални маси

1 364,29

3 408,97в т.ч.:за насипи

696,59

1 741,47за транспорт

667,70

1 667,50

166 700

1667 000

Б.Земни маси:

63,90

95,85

9 885

28 700

В.Хумусен мат.

15,00

22,50

2 250

4 500

Всичко:

1 443,19


Дистанциите за транспорт (отиване и връщане) до съответните депа са:

- за скалите – до 10 km

- за земните маси - до 3 km

- за хумуса - до 2 km

Всички те подлежат на уточняване в работната фаза на проекта.

Някои от най-значимите видове работи и техния обем са представени в Таблица № 8. Разликата в обемите на скалните изкопи, оставащи на терена и тези, които трябва да бъдат транспортирани до депо е над 667 хил.куб.метра. Това е еквивалентно на 1667 хил.тона скали или над 166 хил.броя курсове с тежкотоварни камиони, които за целия период на строителството ще изминат над 1 милион и 667 хил. километра.

За транспорта на земни маси и хумус до депата на разстояние 3 и 2 километра (отиване и връщане) ще са необходими респективно 9550 и 2250 курса на същите машини, които ще изминат съответно над 28000 и 4500 километра за периода на строителството.

Таблица № 9

Емисии на атмосферни замърсители от транспорта до депониите
Транспорт на материали

SOх
Kg

NOх
Kg

ЛОС
Kg

CO
Kg

CO2
t

NH3
Kg

На скални маси

1239

12950

2478

10360

959

140

На земни маси

354

3700

708

2960

274

40

На хумус

177

1850

354

1480

137

20

Всичко

1770

18500

3540

14800

1370

200

Изчислените количества на емисиите могат да бъдат допълнени във фазата на работния проект, когато ще бъдат прецизирани и товарните потоци на други строителни материали, готови детайли и съоръжения, предназначени за оценявания обект.


Източници на замърсяване от взривни работи


Предвидено е взривните технологии да се прилагат предимно при пробиването на тунела над село Лясково, а тяхното влияние ще се реализира чрез извеждането на вентилационния въздух извън зоната на тунела (до 6 куб.метра за един работник в забоя). Измерената концентрация на прах след взрив в такива обекти достига няколко стотици милиграма на куб.метър при норма 2 милиграма.

Препоръчителните мерки за защита на хората и околната среда са следните:

- Минимизиране на специфичните количества взривни вещества за куб.метър скала или метър проходка;

- Използване на товарачна машина в забоя с катализаторно устройство за отработилите газове;

- Използване на взривни вещества с пълен (вътрешен) кислороден баланс;

- Достатъчно време между смените за проветряване.

Прогнозата за въздействие на строителството на пътя върху атмосферния въздух, направена на основание на изчислените очаквани емисии на атмосферни замърсители (по вид и количество), както и характеристиката на техните източници , дават основание за следните изводи за значимостта на това въздействие:

- Очаква се средносрочно въздействие върху околната среда на високи концентрации на инертен прах, както върху непосредствено разположените растителни видове до новото трасе, така и върху работещите там.

- Подобно, но краткосрочно въздействие на същия замърсител ще се прояви при реконструкцията и рехабилитацията на съществуващата отсечка до село Лясково.

- В рамките на горните подобекти влиянието върху околната среда ще бъде временно - само по време на строителството.

- Кумулативно влияние върху хората от въздействието на прах и газови замърсители може да има в забоите на тунела, включително и в резултат на синергизма между тях, ако не се спазват изискванията за необходимото време за проветряване.

- Отрицателното влияние върху въздуха ще бъде вероятно в рамките на биологическата поносимост на растителните, животинските видове и на хората - особено при спазване на препоръчаните мерки за защита на въздуха.Общата дължина на пътя след неговото реконструиране и строителството на новата отсечка - възлиза около 22 km. Проектантът е разработил за неговата експлоатация три сценария на натоварване наречени "нисък", "умерен" и "висок". И трите се отличават помежду си по броя на моторните превозни средства (МПС).

Използвани са резултатите от контрола върху движението на МПС на Агенцията на пътищата от 2000 година в пункт №1744 на пътя за Девин. Използвани са прогнозни данни за 2005 г., като най близка до срока на завършване на обекта (2007 г.).

Данните са представени в таблица № 10, като в нея са показани броят на леките коли, автобуси и сумата от всички видове товарни коли (леки, средни, тежки и с ремаркета). В последната колона са изчислени еквивалентния брой в леки коли на изброените видове МПС, като за целта са използвани приравнителни коефициенти на АП в изпитаната й практика на контрола върху транспорта.

Таблица № 10

Структура на транспортния трафик


Години

Леки коли

Автобуси

Товарни коли

Условни единици като леки коли

2000 (реални данни) бр./ден

364

24

218

927

2005, бр./ден

567

33

323

1472

2015, бр./ден

622

35

351

1519

На посочените интензивности на транспортните потоци по години - отговарят следните количества на емисиите на основните замърсители на атмосферата:


Таблица № 11

Дневни емисии от автомобилния трафик
Години

Емисии Kg/ден

NOх

ЛОС

СH4

CO

CO2

N2O

2000

26,4

39,5

6,8

287

4039

0,6

2005

59,9

53,8

1,1

390

5493

0,8

Изчислените емисии на т.н. "първа група" замърсители е направена при следната формализация на графика:

- Съотношението на дизеловите към бензиновите двигатели е 1;

- Данните за денонощие - следователно и часовите емисии ще бъдат средностатистически;

- Работено е с условни единици на леките коли изчислени по коефициентите на Изпълнителна агенция “Пътища”.

Изводите от изчислените и цитирани данни са следните:

1. През най-близката година до плановия срок на завършване на обекта (2005) нарастването на автомобилния поток ще бъде 59%.

2. Следващата прогноза (за 2015 г.) не предвижда чувствително нарастване на интензивността на движението (около 3%), заради което не се очаква увеличаване на екологическия риск от атмосферно замърсяване.

3. Най-висок този риск ще бъде в:

- денонощен разрез - в светлата част на деня и

- годишен разрез - в топлите месеци на годината включително и от нарастване на туристическия поток.

Очаквани концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата вследствие движението на МПС по пътя


За оценка качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на обекта се използва разработена от БАН Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой – програмен продукт Трафик Оракул.

Програмният продукт се състои от два основни модула: ЕМИСИИ (изпълнява се първи за изчисляване на емисиите) и ДИФУЗИЯ (изпълнява се втори за определяне на типовите оценки на очакваните концентрации, чрез пресмятане разсейването на вредни вещества в приземния граничен слой на атмосферата.).

Модул ЕМИСИИ пресмята емисиите от линейни източници по два подхода:


 • опростен (използва Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух, раздели Б85 и Б86, отнасящи се за инвентаризация на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от автомобилния транспорт);

 • детайлен (развит на базата на Joint EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Third Edition, B710 (Road Transport), Copenhagen, EEA, 2001).

Стойностите на емисиите на вредни вещества от МПС се представят в g/(m.s), а техните концентрации в приземния атмосферен слой се представят в mg/m3.

Изследва се замърсяването в област 3000x3600 m около с.Лясково, която обхваща представителна отсечка от пътя, включваща части от реконструирания и от новия път. Използват се данни за автомобилния трафик за прогнозна 2005 г. и средногодишна роза на вятъра.

Резултатите са представени на таблици №№ 12, 13, 14 и фиг.3.
Таблица № 12
Емисии на различните замърсители, при умерен растеж на трафика за 2005 г.


Тип
Замърсител


Детайлен подход

Опростен подход

g/(m.s)

g/(m.s)

NOX

4.60E-05

2.95E-05

ЛOC

1.79E-05

1.72E-05

CH4

8.10E-07

4.05E-07

CO

8.54E-05

1.14E-04

CO2

4.83E-03

2.42E-03

N2О

1.57Е-07

8.05Е-08

Pb

2.34E-09

3.09E-09

PM*

3.12E-06

2.45E-06

* РМ – сажди, ФПЧ10


Таблица № 13
Стойности на максималните средногодишни концентрации на замърсителите
и съответните ПДК в mg/m3


Замърсител

Максимални средногодишни стойности на концентрациите

Средногодишни

Детайлен подход

Опростен подход

ПДК

ДО
за 2005г

ПДК+ДО

NOx [mg/m3]

3.42E-02

2.19E-02

0.04

0.01

0.05

ЛOC [mg/m3]

1.33E-02

1.28E-02

няма

CH4 [mg/m3]

6.01E-04

3.01E-04

няма

CO [mg/m3]

6.34E-02

8.46E-02

10

CO2 [mg/m3]

3.59E+00

1.80E+00

няма

N2О [mg/m3]

1.17Е-04

5.988Е-05

няма

Pb [mg/m3]

1.74E-06

2.29E-06

0.0005

0

0.0005

PM* [mg/m3]

2.32E-03

1.82E-03

0.03

0.009

0.039

* РМ – сажди, ФПЧ10


Тъй като е използвана средногодишната роза на вятъра, получените оценки са за средногодишното поле на замърсяване на приземния слой на въздуха и се сравняват със средногодишните ПДК за отделните замърсители, съгласно Наредба N14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места и Наредба N9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух.

Посочените средногодишни ПДК по нормативни документи трябва да влязат в сила от 2010 г., като за предходните години съществува допустимо отклонение (ДО). Тъй като получените резултати се отнасят за 2005г. концентрациите се сравняват със сумата им - ПДК+ДО за 2005 г. За нито един замърсител тази стойност не се надвишава (таблица № 13).

За нагледност е дадено средногодишното поле на замърсяване с азотни оксиди.


Фиг. 3
Концентрационни полета и скала за сравнение на замърсяването


на атмосферния въздух по трасето.

Важна характеристика е и максималното възможно еднократно замърсяване, което може да се получи при зададени източници, като се определят както максималната стойност на замърсяването, така и метеорологичните условия, при които то се получава.


Таблица № 14
Стойности на максималните еднократни концентрации на замърсителите в mg/m3


Замърсител

Максимални еднократни стойности на концентрациите

Детайлен подход

Опростен подход

NOx [mg/m3]

2.11E-01

1.36E-01

ЛOC [mg/m3]

8.21E-02

7.91E-02

CH4 [mg/m3]

3.72E-03

1.86E-03

CO [mg/m3]

3.93E-01

5.22E-01

CO2 [mg/m3]

2.22E+01

1.11E+01

N2О [mg/m3]

7.23Е-04

3.70Е-04

Pb [mg/m3]

1.08E-05

1.42E-05

PM [mg/m3]

1.43E-02

1.13E-02

Максимално еднократно замърсяване се получава при скорост на вятъра 2.5 m/s, от северна посока на вятъра и при клас на устойчивост Е (слаба устойчивост). При сравнението му със съществуващите максимални еднократни ПДК не се отбелязва превишаване.

В заключение изводите относно въздействието на изместване на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково са:


 • По време на строителство

В резултат на значителните по обем и мащаби строителни работи по новото трасе и тунела, който ще го свързва със съществуващия реконструиран път - може да се очакват значителни емисии от общ суспендиран прах, които ще надвишат съществуващите норми за допустимото му съдържание в атмосферния въздух на следните места:

- На строителните площадки на вход и изход от тунела.

- На строителните участъци на трасето.

- На площадката на трошачната инсталация.

Същият резултат и на същите места може да се очаква и по отношение на газовите замърсители от транспортната и пътно-строителната техника - особено в дни на безветрие и засушаване.

Въздействието на тези замърсители ще има временен характер само за строителния период и то в определени отрязъци от време т.е. само когато се извършват определените работи по участъци. От това следва, че въздействието на замърсения въздух ще бъде средно по значимост и без кумулативни ефекти върху околната среда.

За намаляване на замърсяването на въздуха в работна среда трябва да се използва оросителна техника, за да се потискат праховите емисии.

Ефикасно средство за намаляване на газовите емисии от двигателите с вътрешно горене е редовният контрол и реглаж на горивните им системи, за да се намалят специфичните емисии на токсичните газове.
 • По време на експлоатация

Актуализираният трафик на автомобилното движение (2000 г.), който ще се поеме от новия път, както и прогнозираният (2005 и 2015 г.) показват, че натоварването на пътя от III-ти клас на републиканската пътна мрежа ще бъде под средното за страната за тази класа пътища. Този факт е в основата на извода, че с новите си конструктивни параметри (радиуси на завоите, на вертикалните профили и др.п.), както и с динамичните параметри (увеличаване на средната пътна скорост от 40 на 50 km/h) експлоатацията на пътя ще бъде по-малко екологично опасна отколкото е сега по старото трасе.

Поддържането на новия път, почистване през зимата и противозаледителните мерки ще намалят още повече емисиите на вредни вещества.

От направеното изследване на замърсяването на приземния слой на атмосферата, вследствие движението на МПС, могат да се направят следните изводи:


 • При прогнозирания трафик, не могат да се очакват наднормени замърсявания на атмосферния въздух;

 • Емисиите във въздуха от транспортния трафик по новия път няма да окажат съществено влияние върху хората и околната среда.

Въздействието от изместването на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково върху атмосферния въздух

по време на строителство е: • с малък обхват;

 • временно;

 • средно трайно;

 • без кумулативен ефект.

По време на експлоатация е:

 • с обхват дължината на пътя;

 • постоянно съобразно трафика;

 • краткотрайно;

 • без кумулативен ефект.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница