Всички предложения са маркирани в италик и подчертани Задрасканите текстове предлагаме да отпаднатстраница1/9
Дата25.01.2018
Размер2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Легенда:

Всички предложения са маркирани в италик и подчертани

Задрасканите текстове предлагаме да отпаднат.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР

между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, 2010 г.


Днес, .....................г., в гр. София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна,

и, от друга страна,

Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз

се сключи настоящият договор.

Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.

Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицин­ски, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска или дентална помощ.

Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и актове в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение №1.

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР

Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков договор (НРД) са правата и задълженията по оказването на медицинска и дентална помощ в рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на:

1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК);

2. Българския лекарски съюз (БЛС) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) и техните районни колегии;

3. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП);

4. изпълнителите на дентална помощ (ИДП);

5. задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ).

(2) Дейности за повишаване квалификацията на медицински специалисти не са предмет на НРД.

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО НРД

Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения по този договор:

1. възлага чрез сключване на договори с ИМП и ИДП оказването в полза на ЗЗОЛ на медицинска и дентална помощ, договорена по вид, обхват, обем, качество и цена в НРД;

2. осигурява равнопоставеност на ИМП и ИДП при сключване на договорите с РЗОК за оказване на медицинска и дентална помощ при условията и по реда на НРД;

3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска или дентална помощ с изпълнители на такава помощ, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в закона и НРД;

4. упражнява контрол върху оказаната медицинска и дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;

5. упражнява контрол за спазване правата и задълженията на ЗЗОЛ;

6. изисква, получава от ИМП и ИДП и обработва установената документация в сроковете, определени в НРД;

7. заплаща договорените в НРД цени на извършените и отчетени медицински дейности и заплаща договорените в НРД цени на денталните дейности;

8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република България лекарствени продукти по чл.262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на заболявания, определени с наредбата по чл.45, ал.3 от ЗЗО;

9. договаря с аптеки условията и реда за отпускане и заплащане на лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели по т. 8;

10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;

11. предоставя информация на ЗЗОЛ относно мерките за опазване и укрепване на здравето им;

12. предоставя при поискване информация по изпълнение на НРД на БЛС и БЗС;

13. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната медицинска и дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени от регионалните структури на БЛС и БЗС.

(2) Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз имат следните права и задължения по този договор:

1. представляват своите членове при сключване на НРД;

2. съдействат за спазването и прилагането на НРД от страна на ИМП и ИДП;

3. участват чрез свои представители в арбитражните комисии при условията и по реда на чл. 73 и 75 ЗЗО;

4. предоставят при поискване информация на НЗОК по прилагането на НРД;

5. регионалните структури на БЛС и БЗС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на качеството на оказваната медицинска и дентална помощ

6. ръководствата на БЛС, БЗС съвместно с НЗОК осъществяват наблюдение по изпълнението на НРД;

7. защитават правата и интересите на ИМП и ИДП при сключване и изпълнение на договори за оказване на медицинска и дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.

(3) Директорът на НЗОК заедно с председателя на БЛС издават съвместно указания, инструкции и други към ИМП по прилагането и тълкуването на НРД.

(4) Директорът на НЗОК съгласувано с УС на НЗОК заедно с упълномощени от БЗС лица издават съвместно указания, инструкции и други към ИДП по прилагането и тълкуването на НРД.
Глава трета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Чл. 3. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Чл. 4. Всички ЗЗОЛ имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 5. Задължително здравноосигурените лица, имат права и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 6. С правата и задълженията на ЗЗОЛ се ползват и лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република Бьлгария е страна.Задължения на страните по НРД, както и на ИМП и ИДП относно правата на ЗЗОЛ

Чл. 8. Националната здравноосигурителна каса съблюдава спазването на правата на ЗЗОЛ от страна на ИМП и ИДП чрез:

1. включване в медицинската документация, която е неразделна част от този НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗЗОЛ;

2. приемане, разглеждане и изготвяне на мотивиран отговор на жалби, подадени от ЗЗОЛ до НЗОК;

3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИМП и ИДП.

Глава четвърта

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗЗОЛ

Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорените в НРД цени за видове медицинска и дентална помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО.

(2) Медицинската и денталната помощ по ал. 1 се определят като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Чл. 10. Медицинската и денталната помощ по чл. 9, ал. 1 е:

1. първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП);

2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински дейности (СМД) и високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) по специалности; специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) и високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) по специалности;

3. извънболнична дентална помощ, която включва първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) и специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП);

4. болнична помощ (БП), включваща: диагностика и лечение по клинични пътеки (КП) и медицински изделия;

5. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД), извършвани в болнични лечебни заведения, лечебни заведения за СИМП с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и диспансери със стационар.
Глава пета

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД

Чл. 11. (1) Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл..., ал... от Закона за бюджета на НЗОК за 2010г., както следва:

1. за първична извънболнична медицинска помощ - ..........

2. за специализирана извънболнична медицинска помощ - ...............;

3. за дентална помощ - ...........................

4. за медико - диагностична дейност - .......................;

5. за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели - .......................;

6. за болнична медицинска помощ - .....................;

7. други здравноосигурителни плащания - ......................

(2) Във финансовата рамка по ал.1, т. 6. се включват допълнително ................. хил.лв. от резерва по смисъла на чл.26 от ЗЗО, които се разходват с решение на УС на НЗОК.

(3) Представители на НЗОК, БЛС и БЗС извършват наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК за 2010 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.


Глава шеста

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ПО НРД

Чл.12. (1) Изпълнители на извънболнична медицинска (ИМП) или дентална помощ (ИДП) по НРД могат да бъдат:

1. лечебните заведения по чл.8, ал.1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), с изключение на самостоятелните медико-технически лаборатории;

2. лечебните заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, които осъществяват извънболнична помощ;

3. националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ЗЗ) - за дейностите по чл.23, ал.1, т.5 от ЗЗ.

(2) Договор за дейности и/или изследвания от пакетите по специалности, включени в приложение №2 “Основен пакет СИМП” към член единствен на Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК с лечебни заведения за болнична помощ, може да се сключи при условие, че лечебните заведения за СИМП, сключили договори с НЗОК, не могат да задоволят здравните потребности на ЗЗОЛ от:

1. специализирани медико-диагностични изследвания;

2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;

3. високоспециализирани медицински дейности;

4. пакет “Физикална и рехабилитационна медицина”.

Чл.13. (1) Изпълнители на болнична помощ (БП) по клинични пътеки (КП) могат да бъдат:

1. лечебни заведения за БП по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗЛЗ и диспансери по чл.26, ал.2 от ЗЛЗ;

2. лечебни заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта .

3. лечебни заведения за СИМП - МЦ, ДЦ, МДЦ и ДКЦ, с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

(2) Лечебните заведения по ал.1, т.3 могат да бъдат изпълнители само на КП, посочени в приложение №2 “Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ”.

(3) Изпълнители на ВСМД от приложение №4 към член единствен от Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, могат да бъдат лечебни заведения по ал.1.

Чл.14. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ по НРД извършват в полза на ЗЗОЛ договорените от НЗОК дейности.

(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват при настоящите условия и ред за извършване на видове дейности от основния пакет, за които лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ), респ. има разрешение от министъра на здравеопазването.

Чл.15. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и квалификация. Наетите лица могат да бъдат:

1. лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен “магистър” или “доктор”, участващи в диагностично-лечебния процес;

2. медицински и немедицински специалисти с образователно - квалификационна степен “специалист” или “бакалавър” или “магистър” - за извършване на дейности в рамките на тяхната правоспособност;

3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.

(2) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от БП под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.

(3) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от СИМП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.

(4) Лекарите по дентална медицина без придобита специалност могат да извършват дейности от областите СИДП и БП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар по дентална медицина с придобита специалност, който извършва дентална дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.

(5) Лицата по ал.1, т.3 не могат да участват в диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури.

(6) Трудовоправните и приравнените на тях отношения между ИМП/ИДП и наетите от тях лица не са предмет на този НРД.

Чл.16. (1) За осигуряване на постоянен денонощен достъп до консултация по телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия ОПЛ, изпълнителите на ПИМП могат да сключват договори с други лечебни заведения, сключили договор с НЗОК.

(2) За извършване на медико-диагностични изследвания, необходими за изпълнението на КП, изпълнителите на болнична помощ могат да сключват договори с други лечебни заведения или с национални центрове по проблемите на общественото здраве, когато изискванията по съответната КП допускат това.


Глава седма

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл.17. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве, които:

1. отговарят на следните общи условия:

б) лекарите/лекарите по дентална медицина, които работят в съответното лечебно заведение за извънболнична помощ не са членове на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК;

в) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;

г) членство в съответната РК на БЛС/БЗС за лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведение.

2. отговарят на настоящите специални условия.

(2) Общите и специалните условия по ал.1 следва да са налице през цялото време на действие на вече сключения договор.

(3) За лекари и лекари по дентална медицина - граждани на държави членки от Европейския съюз и други членки на ЕИП, Швейцария , както и на трети държави да отговарят на условията на закона и НРД.Чл.18. (1) Всеки лекар може да работи в изпълнение на два договора с НЗОК, но не повече от един в лечебно заведение - изпълнител на болнична помощ, независимо от месторазположение на лечебните заведения, в които се оказва помощта.

(2). Лечебните заведения - изпълнители на болнична помощ, могат да сключват договор само за тези пътеки, за които имат специалист/и, работещи на трудов договор.

(3) По изключение, с мотивирано предложение на директора на РЗОК, директорът на НЗОК може да разреши сключване на трети договор.

Чл.19. (1) Директорът на РЗОК, от името и за сметка на НЗОК, сключва договори за оказване на медицинска и дентална помощ с лечебни и здравни заведения, които:

1. имат регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за извънболнична медицинска и/или дентална помощ;

2. имат месторазположение на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за БП, диспансерите и здравните заведения.

(2) Лечебните заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ и “Специализирани болници за рехабилитация - НК” ЕАД сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ от своите териториални поделения, респ. филиали чрез директорите на РЗОК, на чиято територия имат месторазположение поделенията (филиалите).

(3) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част – съответно в дял І „Медицинска помощ” и в дял ІІ „Дентална помощ”.

Чл.20. (1) Изискуемите документи се подават от лечебните и здравните заведения в съответната РЗОК в едномесечен срок от обнародването на НРД в „Държавен вестник”.

(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 работни дни от установяването й писмено уведомява лечебното/здравното заведение за това обстоятелство и определя срок за нейното отстраняване.

(3) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори с ИМП и ИДП в двумесечен срок от обнародването на НРД в „Държавен вестник”. Директорът на РЗОК има право да провери на място в лечебното/здравното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.

(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал.3, договор може да се сключи и след изтичането му.

Чл.21. Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на първична извънболнична медицинска помощ (незаети практики) и след изтичане на срока по чл.20, ал.3.

Чл.22. (1) Типовите индивидуални договори за ИМП се изготвят от НЗОК и се съгласуват между директора на НЗОК и председателя на УС на БЛС.

(2) Типовите индивидуални договори за ИДП се изготвят от НЗОК и се съгласуват между директора на НЗОК и председателя на УС на БЗС.

Чл.23. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор при:

1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява от представените документи или при проверка;

2. липса на някое от настоящите общи или специални изисквания и условия за сключване на договор, което се установява от представените документи или при проверка;

3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;

4. невъзможност на съответното лечебно/здравно заведение да осъществява медицинската и/или денталната помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от представените документи или при проверка;

5. подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове, с изключение на случаите по чл.21;

6. влязла в сила санкция „прекратяване на договор”

Нова ал. .... В случаите по т.6 директорът на РЗОК може да сключи договор след изтичане на 12 месеца от влизане в сила на санкцията „прекратяване на договор”.

(2) Директорът на РЗОК издава отказ за сключване на договор с ИМП и ИДП в сроковете по чл.20 и 21.

(3) Отказът на директора на РЗОК се издава в писмена форма и съдържа:

1. правните и фактическите основания за издаване на отказа;

2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван;

3. дата на издаване, подпис на директора и печат на РЗОК.

(4) Отказът на директора на РЗОК се връчва на лицето, което представлява лечебното/здравното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни от издаването му.

(5) Отказът на директора на РЗОК да сключи договор с изпълнител на ИМП или ИДП може да се обжалва по реда на чл.59, ал.6 и 7 от ЗЗО.


Глава осма

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 24. Изпълнителите на медицинска или дентална помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса на професионалната етика, Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни актове и НРД.

Чл. 25. Изпълнителите на медицинска или дентална помощ имат право да получат договореното заплащане за извършените дейности при условията и по реда на глави седемнадесета, осемнадесета, деветнадесета и двадесет и втора.

Чл. 26. Изпълнителите на медицинска или дентална помощ имат право да получават текуща информация и съдействие от РЗОК относно възложените им за изпълнение дейности.

Чл. 27. (1) Изпълнителите на медицинска или дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:

1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават повишен риск за здравето и живота на пациента;

2. водят до временна промяна в съзнанието, освен ако за прилагането им пациентът е дал съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.

(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ или накърняват личното и професионално достойнство на лекаря,, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.

(3) В случаите по ал.2 при взаимно съгласие, удостоверено със съвместно заявление между ЗЗОЛ и лекар и нов формуляр за постоянен избор, директора на РЗОК може да разреши преизбор и извън сроковете по чл ......................

Чл. 28. Изпълнителите на медицинска или дентална помощ се задължават да:

1. осигуряват на ЗЗОЛ договорената медицинска или дентална помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;

2. предоставят медицинска или дентална помощ по вид и обем, съответстваща на договорената;

3. предписват за домашно лечение лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, с изключение на изпълнителите на болнична медицинска и болнична дентална помощ;

4. предписват лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по вид и количества, съобразени с обективното състояние на пациента и изискванията на НРД и други действащи нормативни актове;

5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която според договора се заплаща изцяло от НЗОК, извън предвидената в договора сума, с изключение на консумативи за определени клинични пътеки, в които изрично е посочено, както и случаите на договорено в НРД доплащане за дентални дейности;

6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;

7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените дейности;

8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на медицинска или дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон;

9. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение;

Глава девета

КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА И ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ

Чл. 29. Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, мониториране, контрол и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските и дентални услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените медицински и дентални услуги и повишаване на удовлетвореността на пациентите.


Глава десета

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Чл.30. (1) Здравната документация във връзка с оказването на медицинска/дентална помощ по реда на ЗЗО, включва:

1. първични медицински документи съгласно приложение №4 “Първични медицински документи”;

2. медицински документи на МЗ, утвърдени по съответния ред;

3. удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, издадени по реда на Регламент (ЕИО) № 574/72 и двустранни спогодби, удостоверение за регистрация към НЗОК на лица, осигурени в друга държава, и “Декларация при ползване от осигурени лица на права на спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу представена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК”, съгласно приложение № 25 “Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави”.

(2) Отчетната документация във връзка с оказването на медицинска/дентална помощ по реда на ЗЗО включва:

1. здравната документация по ал.1, т.1 и т.3;

2. финансови документи съгласно приложение №5 “Финансови документи”;

(3) С документите по ал.2 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с НЗОК.

Чл.31. Изпълнителите на медицинска и дентална помощ осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински и финансови документи.

Чл.32. (1) Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната част на НРД, дял първи „Медицинска помощ”.

(2) Документацията и документооборотът за ИДП се уреждат в специалната част на НРД, дял втори „Дентална помощ”.
Глава единадесета

ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ

ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ,

ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница