Всяко образователно направление чрез подходи истраница1/14
Дата26.10.2018
Размер4.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА „ПРИЯТЕЛИ“ е цялостна концепция за развитие на детето и придобиване на компетентности по всяко образователно направление чрез подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (2016 г.), Наредба 5 и Държавните образователни стандарти за предучилищното образование ДОС (2016 г.).
Приоритети:

 • Образователно съдържание, включващо ключови за децата знания, умения и отношения по образователните направления и връзката между тях.

 • Връзка и проходимост между всички възрастови групи в детската градина, както и към образователния процес в училище.

 • Ефективна система за проследяване на резултатите от процеса на усвояване на знания, умения и отношения.


Концептуални цели:

Основна цел: Цялостно развитие на детето и създаване на условия за изява на индивидуалния му потенциал и емоционално благополучие.

Водещи цели:

 1. Осигуряване на образователен процес, съобразен с образователните направления и образователните ядра, определени от ДОС (2016 г.).

 2. Осигуряване на взаимодействие между дейностите на детето в съответствие със задачите по образователни направления и образователните ядра към всяко направление.

 3. Приложение на основни и допълнителни подходи и форми на педагогическо взаимодействие, съобразени с възрастта на децата и постигане на компетентностите, определени в ДОС за предучилищно образование.

 4. Активното присъствие на игрови ситуации и игрови подходи в образователния процес по всички направления.

 5. Осигуряване на баланс между програмната система – от една страна, и от друга – необходимостта от перманентно усъвършенстване и актуализиране на стратегията за развитие на детската градина.


Тематичното разпределение по образователните направления за всяка възрастова група се характеризира с:

 • Ритмично и балансирано разпределение на образователното съдържание по теми, месеци и седмици.

 • Принадлежност на всяка тема към съответно образователно ядро.

 • Очаквани резултати от целенасочената работа по всяка тема.

 • Пособия от образователната система „Приятели“, подходящи за дейности на детето към съответната тема.


Проследяване на резултатите от образователния процес:

 1. Проследяването на резултатите от образователния процес има следните задачи:

 • да се проверява ефективността на отделните подходи и форми на педагогическо взаимодействие;

 • да се проследяват резултатите от образователния процес: по образователни направления; общо за детската група; по отношение на всяко дете;

 • на базата на тези резултати да се планира образователният процес по дейности и образователни направления;

 • да се осъществява съобразеност на образователния процес с индивидуалните особености или специалните образователни потребности на децата.

 1. Средствата за проследяване на резултатите от образователния процес се прилагат:

 • текущо: чрез ситуации, включени в хорариума по отделните образователни направления;

 • на принципа „вход изход“: чрез ситуации, също включени в хорариума на образователното направление, в началото и в края на учебната година.

Посочените приоритети, концептуални цели, структурирането на тематичното разпределение по групи и образователни направления, както и проследяването на резултатите от образователния процес са важна част от стратегията за развитие на детската градина, характеризираща се със следните основни аспекти: мисия и визия, ценността на нагласите, поведението и глобалната цел на педагогическия екип.

ПРИМЕРЕН ХОРАРИУМ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Направление

1. гр. 3 – 4 год.

2. гр. 4 – 5 год.

3. гр. 5 – 6 год.

4. гр. 6 – 7 год.

Български език и литература

2

3

3

4

Математика

2

2

3

3

Околен свят

2 (1+1)

2 (1+1)

4 (2+2)

4 (2+2)

Изобразително изкуство

2

2

2

2

Музика

2

2

2

2

Конструиране и технологии

2

2

2

2

Физическа култура

3

3

3

3

Общо за седмицата

15

16

19

20

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ
Основни цели на образователното направление Околен свят:

 • Формиране на социалната и емоционалната интелигентност на детето.

 • Формиране на отношение и осъзнати представи за аза.

 • Надграждане на когнитивни умения за опознаване на социалната и природната среда.

 • Придобиване на отношение към здравето, социалните, националните и културните ценности.

 • Формиране на социални умения и формиране на социално-нравствено поведение.

 • Поетапно изграждане на готовност за училище.

Образователното съдържание е разпределено към четири образователни ядра:

 • Самоутвърждаване и общуване с околните

 • Социална и здравословна среда

 • Културни и национални ценности

 • Светът на природата

Приоритетните компетентности на детето се осъществяват чрез надграждане и вграждане на знания, умения и отношения по възрастови групи и чрез балансирано разпределение на образователното съдържание към четирите образователни ядра.

Целенасочената и мотивирана активност на детето в процеса на овладяване на знания, умения и отношения се осъществява, чрез познавателни, игрови и диагностични дейности.Начините за проследяване на постиженията на децата са съобразени със спецификата на тематичното образователно съдържание, възрастовите и индивидуалните особености на децата по групи.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА
Учебна седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати: знания, умения, отношения

Приложение на учебни помагала
Кой съм аз

Самоутвърждаванe и

 • Детето има интерес и отношение към собствения си аз.

 • Детето може да сравнява себе си с други деца по възраст, пол и движения.

 • Да се оцени умението на детето да се идентифицира по пол и възраст.

 • Да се оцени умението на детето да идентифицира собствените си движения.

Образователна книжка „Приятели в моя

1.

Полова и възрастова

общуване с околните

свят“, ІV група, стр. 4 – 5.
самоидентификация
Надграждащо обучаващо упражнение


за детето по темата и диагностика на
Моите движения
входящо ниво.

1.

Кой съм аз

Как общувам, как постъпвамСамоутвърждаванe и общуване с околните

 • Детето има интерес и отношение към собствения си аз.

 • Да се оцени нивото на осъзнаване и отношение на детето към взаимодействия с връстници.

 • Да се оцени нивото на разбиране и отношението на детето към форми на социално-нравствено поведение.

Образователна книжка „Приятели в моя свят“, ІV група, стр. 6 – 7.

Надграждащо обучаващо упражнение за детето по темата и диагностика на входящо ниво.Учебна седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати: знания, умения, отношения

Приложение на учебни помагала

1.

Какво знаем за природата

Светът на природата и неговото опазване

ПС 1

Входяща диагностика, констатиране на представите на децата по основни теми („Растения“, „Животни“,

„Нежива природа“), свързани с природата. Изпълнение на тестовите задачи от книгата „Приятели с природата“. ПС 2

Актуализиране на детския опит относно основни елементи от съдържанието, заложени в тематичния каталог в учебната документация за детската градина (до подготвителна група).Стр. 4 – 6

2.

Кой с какво и защо се труди

Използвам предметитеСоциална и здравословна среда

 • Детето осъзнава смисъла на професиите и връзката им с подходящи предмети от предметно-социалната среда.

 • Да се оценят представите на детето за различни професии и подходящите за тях средства за труд.

 • Да се оценят представите на детето за функциите на предметите от околната среда и тяхното предназначение.

Образователна книжка „Приятели в моя свят“, ІV група, стр. 8 – 9.

Надграждащо обучаващо упражнение за детето по темата и диагностика на входящо ниво.2.

За да съм здрав, чист и спретнат
Медицинските работници се грижат за здравето ми

Социална и здравословна среда

 • Детето има знания и умения за приложение на хигиенни норми.

 • Детето има познания за видове медицински работници (лекар, медицинска сестра, аптекар).

 • Да се оценят представите на децата за практическото приложение на основни хигиенни норми.

 • Да се оценят знанията на детето за професията на медицинските работници и отношението му към значимостта на тяхната дейност за здравето на хората.

Образователна книжка „Приятели в моя свят“, ІV група, стр. 10 – 11.

Надграждащо обучаващо упражнение за детето по темата и диагностика на входящо ниво.2.

Животните около нас
Познаваш ли животните

Светът на природата и неговото опазване

ПС 1

Наблюдаване на животни от близката природа. ПС 2

Обогатяване на представите на децата за разнообразието от животни в местната природа. Насочване вниманието на децата към необходимостта от опазване на природата и по-конкретно на животните в близката среда.


Стр. 7

Учебна седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати: знания, умения, отношения

Приложение на учебни помагала

3.

Кой съм аз

Самоутвърждаванe и общуване с околните

 • Детето има диференцирани представи за собствения си пол и части на тялото, за които е предназначено подходящо облекло.

 • Детето може да съпоставя части на тялото си със съответна дреха.

Образователна книжка „Приятели в моя свят“, ІV група, стр. 12.

Разговор и самостоятелна работа на всяко дете с упражнението по съответната тема според инструкцията.3.

Полова идентификация

Самоутвърждаванe и общуване с околните

 • Детето умее да идентифицира себе си и околните по пол.

 • Детето има представи за развитието и порастването на момичетата и момчетата и осъзнава понятията жена и мъж, като резултат от това порастване.

Картони за индивидуална работа в ІV група по теми от системата „Приятели в моя свят“, картон 1 „Момиче/жена, момче/мъж.

Самостоятелна работа на всяко дете по съответната тема според инструкцията.3.

Животните в нашия дом

Светът на природата и неговото опазване

ПС 1

Обогатяване на представите на децата за домашните животни.

Разбиране на необходимостта от полагане на грижи за някои видове животни, което насочва вниманието на децата към темата за връзката между човека и природата.

ПС 2


Създаване на положително отношение към природата. Ориентиране в нагледния материал, реализиране на игра „Оцвети силуетите и назови животните“.

Стр. 8 – 9

4.

Как изглеждам аз

Самоутвърждаванe и общуване с околните

 • Детето умее да се самоидентифицира чрез представите за външния си вид.

 • Детето харесва външния си вид и изражението на лицето си.

Образователна книжка „Приятели в моя свят“, ІV група, стр. 13.

Разговор и самостоятелна работа на всяко дете с упражнението по съответната тема според инструкцията.4.

Аз-идентификация

Самоутвърждаванe и общуване с околните

Картони за индивидуална работа в ІV група по теми от системата „Приятели в моя свят“, картон 2 „Как изглеждам“.

Самостоятелна работа на всяко дете по съответната тема според инструкцията.Учебна седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати: знания, умения, отношения

Приложение на учебни помагала

4.

Есен. Растенията през есента

Светът на природата и неговото опазване

ПС 1

Наблюдаване и описване на промени, които настъпват с растенията през есента в близкия парк или в двора на детската градина или на училището, използване на подходящи ситуации за наблюдаване на животни.

ПС 2

Назоваване на някои широкоразпространени в местната природа видове растения (дървета, храсти, треви).Обогатяване на представите на децата за промени, които настъпват в развитието на растенията и в поведението на животните през есента.

Развитие на умението за споделяне на резултати от проведени наблюдения.Стр. 10

5.

Моето семейство

Самоутвърждаване и общуване с околните

 • Детето има осъзнат практически опит за взаимоотношенията си с членове от семейството си.

 • Детето има отношение към конкретните си взаимоотношения с всеки един от членовете от семейството му.

Образователна книжка „Приятели в моя свят“, ІV група, стр. 14:

Разговор и самостоятелна работа на всяко дете с упражнението по съответната тема според инструкцията.5.

Членовете на семейството

Самоутвърждаванe и общуване с околните

 • Детето може да проектира отношението си към членове от семейството чрез осъзнат избор на партньор в дейности.

Картони за индивидуална работа в ІV група по теми от системата „Приятели в моя свят“, картон 3 „С кого искам да си поговоря по скайпа“.

Самостоятелна работа на всяко дете по съответната тема според инструкцията.5.

Есен

Светът на природата и неговото опазване

ПС 1

Обсъждане на темата за типични прояви в поведението на някои видове животни през есента.

Изпълнение на игра-скрита картина. ПС 2

Обогатяване на представите на децата за есента. Повторно изпълнение на подвижната игра „Аз събирам храна за зимата“.

Ролева игра „Сборен пункт за отлитане“.


Стр. 11

Табло „Годишни сезони“ и картон 9

„Пролет, лято, есен, зима“.


6.

Моите учители и моите приятели

Самоутвърждаване и общуване с околните

 • Детето има диференцирани представи за социални и емоционални характеристики на взаимоотношенията си с връстници и учители.

Образователна книжка „Приятели в моя свят“, ІV група, стр. 15.

Разговор и самостоятелна работа на всяко дете с упражнението по съответната тема според инструкцията.Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница