Вътов, Върбан ДилковДата20.07.2018
Размер78.04 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Вътов, Върбан Дилков

Адрес
ул. Д. Найденов, № 34, вх. Б, гр. Велико Търново, 5000, Р България

Телефон
д. т. 062/62-95-42, GSM 0887 436287

ФаксE-mail
v_vatov_11111@abv.bg
Националност
българинДата на раждане
11. 11. 1941
Трудов стаж• Дати (от-до)
От 03. 12. 1975 - до сега

Име и адрес на работодателя
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, Катедра по съвременен български език

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподаване на езиковедски дисциплини

• Заемана длъжност
Професор

• Основни дейности и отговорности
Преподавател по съвременен български езикОбразование и обучение
• Дати (от-до)
от 1.07.1990 - до 25.07.1990

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Солунски университет, Летен семинар по гръцки език

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Съвременен гръцки език

• Наименование на придобитата квалификация
Гръцки език

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Начално ниво

От 01.08.1980 - до 25.08.1980

Букурещки университет, Летен семинар по румънски език

Румънски език

Румънски език

Начално ниво

От 05. 1976 - до 07. 1977

ВТУ „Кирил и Методий”

Свободна аспирантура по съвременен български език

Кандидат на филологическите науки (доктор)

От 01. 09. 1961 до 30. 06. 1966

СУ „Климент Охридски” , Филологически факултет

Българска филология

Специалист по съвременен български език и литература

Магистър

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

руски

• Четене

• Писане


Разговор
отлично

отлично


добро

френски:

• Четене

• Писане

Основно

Основно


• Разговор

• Четене


• Писане

• Разговор


основно

гръцки

Основно


Основно

основно

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Координация и управление на работата в научни и административни звена в областта на висшето образование, придобити в работата си като декан, като ръководител на катедра и като директор на колеж.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър, ползване на интернет.
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Технически умения - в областта на електроенергията, строителството, придобити по пътя на самостоятелната си практика.
Свидетелство за управление на МПС
Да, имам свидетелство за правоуправление на моторно средство, клас С
Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]Приложения
[ Опишете всички приложения. ]


Публикации:

І. Монографии


Строители и строителство на новобългарския книжовен език. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Библиотека Филология № 13, В. Търново, 2002, 271 с. ISBN 954-524-324-4

Езикът на Софроний Врачански. Faber. В. Търново, 2001, 232с. ISBN 954-524-265-5ІІ. Университетски учебници


Фонетика и фонология на българския език. Университетско изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, 380 с. ISBN 954-524-323-6

ІІІ. Речници, енциклопедии


Библията в езика ни. Речник на фразеологизмите с библейски произход. В. Търново, Слово, 2002, 537 с. ISBN 954-439-717-5
ІV. Научни студии и статии

Мит и народни представи във вътрешната форма на българските фразеологизми с компонент “сърце”. – В: Сборник от колоквиува по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, с. 278-285 ISBN 954-524-486-0

Към въпроса за българските разговорни фразеологизми, мотивирани от жестове. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. В. Търново, 2004, с. 75-84 ISBN 954-524-407-0

Идейно-образен и езиков свят на една Яворова поетична творба. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново, 2004, с. 298-305 ISBN 954-524-410-0

Езиково-стилистични и лексикални особености на повестта “Житие и страдание грешнаго Софрония”. – В: Софроний Врачански. Сборник изследвания / под ред. на Д. Караджова и Ст. Таринска. София, Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2004, с. 182-210 ISBN 954-430-834-2

Старобългарските корени на фразеологизми с компонент “глава”. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Кн. 6. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2002, с. 56-67 ISBN 954-524-310-4

За един фразеологизиран образ в българския език. – В: Отговорността пред езика. Summa cum pietate Studia Litterarum. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2001, с. 214 – 224 ISBN 954-577-116-Х

Езикова старина в българската фразеология. В: Изследвания по български език. Сборник с материали от националната конференция, посветена на член-кореспондент, проф. д-р Любомир Андрейчин по случай 85 години от рождението му, 20 години от смъртта му и 50 години от неговата “Основна българска граматика”, В.Търново, 30 - 31 март, 1995, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, с. 311-319 ISBN 954-524-201-9

Възпоменателно слово за проф. Русин Русинов. Езико­вед­ски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930 – 1998). Faber. В. Тър­ново, 2001, с. 11-12 ISBN 954-775-002-Х

Професор Русин Русинов (12. ІІ. 1930 – 22. ХІІ. 1989) – В: Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930 – 1998). Faber. В. Търново, 2001, с. 19-32 ISBN 954-775-002-Х

Старобългарските корени на фразеологизми с компонент “сърце”. – В: Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930 – 1998). Faber. В. Търново, 2001, с. 325-341 ISBN 954-775-002-Х

Към въпроса за синтактичните функции на звукоподражателните думи в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. V, В. Търново, 2001, с. 38-46 ISBN 954-775-029-1

Етюд върху поетическата фоника на българските символисти. – Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Филологически факултет, т. 31, кн. 2. Езикознание. 1995, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, с.77-90 ISSN 0204-6369

Меките съгласни фонеми в българския език като изговорен, правоговорен, графичен и правописен проблем. – В: Проблеми на българския правопис и правоговор. (Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във Велико Търново). Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, с. 41-50 ISBN 954-524-283-3

стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница