Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух, води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум на 23. 08. 2011гДата24.10.2018
Размер90 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух, води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум на 23.08.2011г. беше извършена комплексна проверка наметалообработващо предприятие “Симекс” ЕООД, гр. Криводол. Дружеството е специализирано в производство на гуменолентови транспортьори, метални изделия за тях и ръкавни филтри.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:  1. Атмосферен въздух:

Дейността на дружеството е категоризирана, съгласно Наредба №7 (ДВ, бр.96/2003г., посл. изм. ДВ, бр.40/2010г.) под категория дейност №8. Представена е

в срок в РИОСВ-Враца информация за консумацията и количествата вложен органичен разтворител за 2010г., съгласно изискването на чл.20, ал.(8) от горепосочената наредба. Използваните количества летливи органични съединения (ЛОС) са под долните прагови стойности за консумация на органичен разтворител (ПСКР) за дейността (0,289т при долен праг от 5т/г). Боядисването на металните изделия се извършва ръчно с пистолет в специално обособено за целта помещение, снабдено с аспирационна система и вентилация. Използват се бои и лакове производство на “Нинахим” ЕООД, гр. Русе и “Рекорди” ООД, гр. София. В склада на дружеството се съхранява алкиден грунд на посочените производители, който съответства на изискването за етикетиране чл.5, ал.(1) и ал.(2) от Наредбата за ограничавене емисиите на ЛОС (ДВ, бр.20/2007г., изм. ДВ, бр.25/2010г.).Снабдяването с бои и лакове става директно от производителите и от търговската мрежа на гр. Враца.2. Води:

За битови нужди се използва вода от собствен водоизточник, който има актуално разрешително за водовземане №11590172 от 31.03.2008г., издадено от директора на БДУВДР-Плевен с краен срок на действие 2014г. За производството се използват компресори на въздушно охлаждане и при аварийни ситуации, в много редки случаи един компресор на водно охлаждане, за което се използва вода от собствен водоизточник. За питейни нужди се използва вода от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с ВиК-Враца. От производствената дейност не се формират отпадъчни води. Формират се само битово-фекални води в минимални количества под 1м3 на денононщие, които се пречистват в септична яма и се заустват в р. Въртешница. В момента на проверката няма отток на отпадъчни води към реката. При извършените контролни пробонабирания не са констатирани наднормени концентрации на замърсяващи вещества в отпадъчните води.3.Отпадъци:

Производствените отпадъци (стружки и метални изрезки) се събират в метални палети и се предават на “Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч. Представен е актуален Договор №2 от 21.04.2011г. с посочената фирма със срък на действие една година. Битовите отпадъци се събират в 2 бр. контейнери тип “Бобър”, 6 бр. кофи тип “Мева” и се извозват от община Криводол на РДНО-Монтана.4. Шум:

През 2011г. е извършено измерване на промишлен шум излъчван в околната среда от производствената дейност на дружеството от Акредитирана Регионална Лаборатория –Враца към ИАОС-София съвместно с РИОСВ-Враца. Не са констатирани наднормени нива на шум.5. Опасни химични вещества:

Поцинковане на металните изделия не се извършва на територията на дружеството. Същото се осъществява в гр. Радомир.

3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница