Във връзка с това те се споразумяхаДата23.07.2016
Размер304.19 Kb.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13.12.1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г.
Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 30.01.1997 г. - ДВ, бр. 13 от 1997 г. В сила за Република България от 1.06.1997 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 77 от 31.08.1999 г.
Член 1

1. Договарящите страни се съгласиха да укрепват сътрудничеството си и да разгръщат съвместни действия в областта на въздухоплаването, като отдават дължимото на нуждите на отбраната и осигуряват максимална свобода на всички ползватели на въздушното пространство в рамките на изискванията за безопасност.

Във връзка с това те се споразумяха:

a) да утвърдят общи дългосрочни цели в областта на въздухоплаването и въз основа на това да изработят общ средносрочен план за развитие на обслужване на въздушното движение и свързаните с това съоръжения;

b) да изготвят общи планове за висше обучение на специалисти, процедурни норми и програми за проучване и развитие, свързани с аеронавигационното обслужване на полетите, с цел безопасност, ефективност и експедитивност на потоците на въздушното движение;

c) да съгласуват необходимите мерки за осигуряване на безопасен и последователен поток на въздушното движение;

d) да изградят общ запас от натрупания опит в областта на оперативните, техническите и финансовите аспекти на управлението на въздушното движение;

e) да координират дейността си в областта на организацията на потоците на въздушното движение чрез изграждане на международна система за управление на потоците на въздушното движение с оглед осигуряване на максимално ефективно използване на въздушното пространство.

2. За тази цел с настоящото те създават Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол), (наричана "организацията", която да осъществява своята дейност в сътрудничество с националните граждански и военни власти. Организацията се състои от два органа:

- Постоянна комисия за безопасност на въздухоплаването (наричана "комисията"), носеща отговорност за определяне на генералната политика на организацията;

- Агенция за безопасност на въздухоплаването, (наричана "агенцията"), чийто устав е включен като приложение № 1 на конвенцията. Агенцията е органът, отговорен за изпълнението на поставените и произтичащите от тази конвенция или възложените й от комисията задачи.

3. Главната квартира на организацията се намира в Брюксел.

Член 2

1. Организацията се ангажира с изпълнението на следните задачи:а) анализира бъдещите нужди на въздушното движение и новите технологии, необходими за посрещането на тези нужди;

b) разработва и утвърждава общи дългосрочни цели в областта на аеронавигацията;

c) координира средносрочните национални планове с цел разработването на общ средносрочен план за развитие на системите за управление на въздушния трафик в рамките на дългосрочните цели, определени в буква "b" на предходния член;

d) провежда обща политика по отношение на земните и бордовите аеронавигационни системи и подготовката на персонала, обслужващ въздушния трафик;

e) проучва и взема мерки за подобряване на рентабилността и ефективността на аеронавигацията;

f) насърчава и провежда проучвания, тествания и изпитания в областта на аеронавигацията; събира и разпространява резултатите от проучванията, тестовете и изпитания, извършвани от страните - членки на организацията, в областта на аеронавигацията;

g) координира програмите на договарящите страни за изследване и развитие на нови технологии в областта на аеронавигацията;

h) проучва проблеми на аеронавигацията, които са предмет на изследване от Международната организация за гражданска авиация и други международни организации, свързани с гражданската авиация;

i) проучва поправките на регионалните аеронавигационни планове, представяни на Международната организация за гражданска авиация;

j) изпълнява всички други задачи, които могат да й бъдат възложени във връзка с чл. 1.1 (c);

k) подпомага договарящите страни и други заинтересувани страни, които не са членки, в изграждането и действието на международна система за управление потоците на въздушно движение;

l) определя и събира такси, налагани на ползвателите на аеронавигационни услуги, съгласно Многостранното споразумение за пътните таксите от името на договарящите страни и от името на държави, които не са членки, но са страни по многостранното споразумение за пътни такси.

Организацията и държавите, които не са членки, но са заинтересувани да участват в изпълнението на тези задачи, могат да сключват специални споразумения.

2. По искане на една или повече договарящи страни на организацията може да бъде възлагано изпълнението на следните задачи:

a) да оказва помощ на тези страни при изпълнението на специфични задачи в областта на аеронавигацията, като проектиране и изграждане на служби и съоръжения за управление на въздушното движение;

b) да осигурява и осъществява напълно или частично услуги и съоръжения за управление на въздушното движение от името на тези страни;

c) да оказва помощ на тези страни при изчисляването и събирането на такси, които те налагат на ползвателите на аеронавигационни услуги и които не са предмет на Многостранното споразумение за пътни такси.

Изпълнението на тези задачи при всички случаи трябва да бъде уредено със специално споразумение, сключено между организацията и заинтересуваната страна.

3. По искане на една или повече страни, които не са членки на организацията, могат да бъдат възложени и следните задачи:

a) да оказва помощ на тези страни в организирането на потоците на въздушното движение и при планирането и осигуряването на аеронавигационно обслужване и съоръжения;

b) да оказва помощ на тези страни при изчисляването и събирането на таксите, налагани от тях на ползвателите на аеронавигационните услуги, които не са предмет на Многостранното споразумение за пътни такси.

Изпълнението на тези задачи при всички случаи трябва да бъде уредено със специално споразумение между организацията и заинтересуваната държава.

Член 3

1. Тази конвенция се прилага по отношение на трасовото аеронавигационно обслужване на въздушното движение и обслужване на въздушното движение в зоните на подхода и районите на летищата в районите за полетна информация, описани в приложение № 2.2. Всяка поправка, която дадена договаряща страна желае да внесе в списъка на своите райони за полетна информация, съдържащи се в приложение № 2, трябва да бъде одобрена единодушно от комисията, ако това води до промяна на общите граници на въздушното пространство, определени от конвенцията. За всяко изменение, което не води до такава промяна на границите, договарящата страна трябва да уведоми организацията.

3. В текстовете на тази конвенция понятието "въздушно движение" обхваща гражданските въздухоплавателни средства, както и онези военни, митнически и полицейски въздухоплавателни средства, които изпълняват полети в съответствие с процедурите на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

Член 4

Организацията е юридическа личност. На територията на договарящите страни тя има всички юридически права, които имат корпоративните организации по силата на националното законодателство; тя има, inter alia, право да придобива или прехвърля движимо или недвижимо имущество и да завежда дела. Освен в случаите, изрично посочени в тази конвенция или в устава (приложение № 1), тя се представлява от агенцията, която осъществява дейността си от нейно име. Агенцията управлява имуществото на организацията.Член 5

1. Комисията се състои от представители на договарящите страни. Всяка от тях може да назначи няколко представители с цел да се представляват интересите на гражданската авиация и на националната отбрана, но има право само на един глас.

2. С оглед на разпоредбите на чл. 2.1 (l) комисията ще бъде разширена, за да се включат представители на държавите, които не са членки, но са страни по Многостранното споразумение за пътни такси . Разширената по този начин комисия има право да взема решения в съответствие с разпоредбите на споменатото споразумение.

3. Ако в други споразумения, сключени между организацията и държави, които не са членки, съществуват разпоредби в същия смисъл в съответствие с чл. 2.1, и по-специално във връзка с управлението на потоците на въздушното движение, комисията ще бъде разширена и трябва да взема решения в съответствие с разпоредбите на тези споразумения.

Член 6

1. За изпълнение на поставените в чл. 2.1 задачи на организацията комисията следва да предприема следните действия:a) по отношение на договарящите страни:

тя следва да взема решения:

- относно случаите, посочени в чл. 2.1 (b) и (c);

- относно случаите, посочени в чл. 2.1 (a), (d) и (k), когато комисията сметне за необходимо договарящите страни да се ангажират с общи действия; в тези случаи тя може да отправя препоръки към договарящите страни;

b) по отношение на агенцията:

- утвърждава годишните работни програми и инвестиции, както и работни програми за по-дълъг период, представяни й от агенцията с цел изпълнение на задачите, посочени в чл. 2.1, а така също бюджета и отчетния доклад; тя спуска директиви на агенцията в случай,че това е целесъобразно за изпълнението на задачите, възложени на агенцията;

- предприема всички необходими действия за упражняване на надзорните й права по силата на конвенцията и устава на агенцията;

- освобождава агенцията от отговорността да управлява бюджета.

2. Освен това комисията:

а) одобрява Правилника за персонала и Финансовия правилник, както и действията, които трябва да се предприемат в изпълнение на чл. 7.2 и чл. 19.3 от устава на агенцията;

b) назначава членовете на контролния съвет за петгодишен срок в изпълнение на чл. 22.1 от устава на агенцията.

3. Комисията упълномощава агенцията да води преговори за сключване на специални споразумения съгласно чл. 2 и утвърждава споразуменията, договорени от агенцията.

4. Комисията има право да завежда дела от името на организацията пред арбитражния съд съгласно чл. 31.

Член 7


1. Решенията на комисията се вземат с единодушие от договарящите страни и са задължителни за тях. В случай, че договаряща страна уведоми комисията, че важни национални съображения възпрепятстват изпълнението на взетото по посочения начин решение по въпроси, касаещи чл. 2.1 (b) и (c), тя може да не изпълни това решение, като уведоми комисията за основанията за отказа си. Комисията трябва да преразгледа решението в 6-месечен срок от датата на постъпване на уведомлението или да вземе решение за налагане на ограничения или условия на това неизпълнение. И в двата случая решението на комисията се взима с единодушие от договарящите страни.

2. Решенията на комисията за вземане на мерки по чл. 6.2 (а), чл. 6.3 и чл. 11.3 се вземат с единодушие на подадените гласове.

3. Ако не е предвидено друго, директивите и мерките, отнасящи се до случаите по чл. 6.1 (б) и чл. 6.4, изискват мнозинство от гласовете на комисията, като се разбира, че:

- тези гласове се претеглят съгласно чл. 8 по-долу;

- тези гласове представляват мнозинството от гласуващите договарящи страни.

4. Комисията взема мерки по чл. 6.2 (b) в съответствие с § 3 при условие, че съответно изчисленото мнозинство не е по-малко от 70 % от подадените претеглени гласове.

5. Препоръките на комисията се приемат с мнозинство от гласовете на договарящите страни.

Член 8


1. Претеглянето на гласове съгласно чл. 7 става по следната таблица:

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Годишна вноска на страна членка като % от общата сума ¦ Брой на

на годишните вноски на всички страни членки ¦ гласовете

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1 ¦ 2


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

По-малко от 1 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

От 1 до по-малко от 2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

От 2 до по-малко от 3 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

От 3 до по-малко от 4 1/2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

От 4 1/2 до по-малко от 6 % . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

От 6 до по-малко от 7 1/2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

От 7 1/2 до по-малко от 9 % . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

От 9 до по-малко от 11 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

От 11 до по-малко от 13 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

От 13 до по-малко от 15 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

От 15 до по-малко от 18 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

От 18 до по-малко от 21 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

От 21 до по-малко от 24 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

От 24 до по-малко от 27 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

От 27 до по-малко от 30 % . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Над 30 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2. Първоначално броят на гласовете ще бъде установен от датата на влизане в сила на протокола, открит за подписване в Брюксел през 1981 г., с отпращане към горната таблица и според правилата на чл. 19 от устава на агенцията за определяне на годишната вноска на договарящите страни в бюджета на организацията.

3. В случай на присъединяване на нова страна към конвенцията, броят на гласовете на договарящите страни се преразпределя съгласно същите правила.

4. Броят на гласовете се определя всяка година съгласно горепосочените разпоредби.

Член 9

1. Комисията установява правила за работата си, които се приемат с единодушие.2. Тези правила включват, inter alia, и правила, имащи отношение към канцеларията на президента, съставянето на работни групи и определянето на работните езици на комисията.

Член 10


Агенцията е задължена да предоставя на комисията персонал и съоръжения, необходими за работата й.

Член 11


1. Комисията поддържа връзки със съответните държавни и международни организации за постигане целите на организацията.

2. Комисията, без да нарушава разпоредбите на чл. 6.3 и чл. 13, трябва да бъде единственият орган, упълномощен да сключва от името на организацията необходимите за изпълнение на задачите на организацията по чл. 2 споразумения с международни организации, договарящи страни или други държави.

3. По предложение на агенцията комисията може да делегира на агенцията права за водене на преговори и сключване на споразумения, необходими за изпълнението на задачите, посочени в чл. 2.

Член 12


Споразуменията между организацията и една или повече договарящи страни, или една или повече страни, които не са членки, или международна организация, свързани с изпълнението на задачите, посочени в чл. 2, трябва да предвиждат съответните задачи, права и задължения на страните по споразумението, а така също да уточняват финансовите въпроси и определят мерките, които трябва да бъдат предприети. Такива споразумения могат се договарят от агенцията, съгласно разпоредбите на чл. 6.3 и 11.3.

Член 13


В рамките на директивите, издадени от комисията, агенцията има право да установява със съответните обществени или частни технически служби на договарящите страни, на страните, които не са членки, или на международни организации връзки, които са съществени за координацията на въздушното движение и работата на службите на агенцията. За тази цел договори от чисто административен, технически или търговски характер, доколкото такива се изискват за работата на агенцията, могат да бъдат сключвани от агенцията от името на организацията при условие, че агенцията уведоми комисията.

Член 14


1. Признава се правото на експроприация в полза на обществения интерес при необходимост, като общественият интерес ще бъде зачитан съгласно националното право и последиците, произтичащи от разпоредбите на законите, уреждащи тази материя и касаещи придобиването на недвижимо имущество, необходимо за разполагането на инсталациите на организацията, което ще бъде предмет на утвърждаване от съответното правителство. Процедурите на експроприация в полза на обществения интерес могат да бъдат приведени в действие от компетентните органи на заинтересуваната държава в съответствие с националното законодателство с цел придобиване на такова имущество в случай, че не се постигне взаимноприемливо споразумение.

2. На територията на договарящите страни, където не съществуват процедури по смисъла на горния параграф, организацията може да се възползва от процедурите за задължително изкупуване в полза на гражданската авиация и телекомуникациите.

3. Страните членки признават правото на организацията да се възползва от вече изградени съоръжения и извършвани услуги от нейно име на техните територии, от прилагането на националното право по отношение на ограниченията върху правата на собствениците на недвижимо имущество, които съществуват в интерес на обществото и благоприятстват развитието на националните услуги за същите цели и по-специално по отношение на сервитутните права в интерес на обществото.

4. Организацията покрива разходите, произтичащи от прилагането на разпоредбите на този член, включително и компенсациите, платими по силата на законите на държавата, на територията на която се намира това имущество.

Член 15

В случаите, когато организацията изпълнява задачите, предвидени в чл. 2.2 (b), агенцията e длъжна да прилага разпоредбите, които са в сила на територията на договарящите страни и във въздушното пространство, в границите на което им е делегирано правото за осигуряване на аеронавигационно обслужване по силата на международни споразумения, по които те са страни.Член 16

В случаите, когато организацията извършва действия съгласно чл. 2.2 (b), агенцията е длъжна в границите на правомощията на службите за управление на въздушното движение да дава всички необходими инструкции на командирите на въздухоплавателните средства. Последните са задължени да спазват тези инструкции освен в случаите на форсмажорни обстоятелства, предвидени в разпоредбите, посочени в предходния член.

Член 17

В случаите, когато организацията изпълнява задачите, постановени в чл. 2.2 (b), всяко нарушаване на аеронавигационните разпоредби, в което обслужването на въздушното движение е поверено на агенцията, трябва да бъде регистрирано чрез доклади от служители, специално упълномощени за тази цел от агенцията, без да се нарушават правата, дадени от националното законодателство, на служители от договарящите страни да докладват за нарушения от същия характер. Докладите, посочени по-горе, имат същите правни последици пред националните съдилища като тези, изготвени от национални служители, компетентни да докладват за нарушения от същия характер.Член 18

1. Разпространяването на издания и други информационни материали, изпратени от или на организацията и касаещи официалната й дейност, не може да бъде ограничавано по никакъв начин.

2. За осъществяване на официалните й комуникации и разпространението на цялостната й документация организацията има правото да се ползва от всички привилегии, оказвани от всяка страна - членка на подобни международни организации.

Член 19


1. На територията на държавата, където се намира нейното седалище, а така също и на територията на договарящите страни, организацията се освобождава от всякакви данъци, такси и налози, свързани с нейното създаване, разпускане или ликвидиране.

2. Организацията се освобождава от всякакви данъци, такси и налози, свързани с придобиването на недвижимо имущество, необходимо за изпълнение на нейните функции.

3. Организацията се освобождава от всякакви преки данъци, отнасящи се до нея, нейната собственост, активи и приходи.

4. Организацията се освобождава от всякакви косвени фискални налози, произтичащи от даването на заеми и свързани по някакъв начин с организацията.

5. Организацията се освобождава от всякакви извънредни или дискриминационни данъчни тежести.

6. Освобождаването от данъци и такси, предвидено в този член, не се отнася до данъци и такси, събирани като плащания за обществено полезни услуги.

Член 20

1. Организацията се освобождава от всякакви митнически такси и данъци или облагания със същите последици освен облаганията, свързани с извършването на услуги, и се освобождава от всякакви експортни или импортни забрани и ограничения, свързани с доставката на материали, съоръжения, резервни части и други артикули, внесени за официално ползване от организацията и предназначени за сградите и съоръженията на организацията или за нейното функциониране.2. Стоките, внесени по този начин, не могат да бъдат продавани, заемани или прехвърляни срещу заплащане или не на територията на страната, в която са внесени, освен при условията, определени от правителството на заинтересуваната договаряща страна.

3. Всички считани за целесъобразни мерки за контрол са допустими, за да се удостовери, че доставените материали, съоръжения, резервни части и други артикули, посочени в § 1 и внесени за организацията, са доставени по предназначение и действително се използват за нейните сгради и съоръжения или за нейното функциониране.

4. Организацията се освобождава от всякакви митнически такси и импортни или експортни ограничения и забрани по отношение на публикациите, предвидени в чл. 25 на приложения устав.

Член 21


1. Организацията има право да притежава всякаква валута и да има сметки във всякаква валута, доколкото е необходима за извършването на банкови операции, свързани с изпълнението на нейните функции.

2. Договарящите страни се задължават да дадат на организацията всички необходими пълномощия за прехвърлянето на парични средства съгласно условията, предписани от националното законодателство, и съгласно приложимите международни споразумения, свързани със създаването и дейността на организацията, включително и с отпускането и обслужването на заеми, когато отпускането на тези заеми става с разрешението на правителството на заинтересуваната договаряща страна.

Член 22

1. Агенцията има право да ползва услуги на квалифицирани служители, които са граждани на договарящите страни към организацията.2. Персоналът на организацията и членовете на техните семейства, влизащи в състава на техните домакинства, са освободени подобно на персонала на сродни международни организации от имиграционни и регистрационни ограничения.

3. a) По време на международни кризи договарящите страни са длъжни да осигурят на персонала на организацията и на членовете на техните семейства, влизащи в състава на домакинствата им, същите възможности за репатриране, както на персонала от другите международни организации.

b) Разпоредбите в буква "а" не влияят на задълженията на персонала към организацията.

4. Не се допускат изключения на разпоредбите на § 1 и 2 освен по причини на обществен интерес, обществена сигурност и обществено здраве.

5. Персоналът на организацията:

а) се освобождава от митнически данъци и такси, различни от тези във връзка с предоставяне на услуги, при внос на лични вещи, движимо имущество и други домакински вещи, които не са нови и които те внасят от вън при настаняването им за първи път в страната и при реизнос на тези вещи и движимо имущество след тяхното освобождаване от длъжност;

b) има право при встъпване в длъжност на територията на договаряща страна да внесе временно собствения си лек автомобил безмитно и след това, но не по-късно от срока на приключване на службата му, да изнесе превозното средство, без да плаща такси, като и в двата случая правителството на заинтересуваната договаряща страна има право да наложи допълнителни условия, ако счете за необходимо;

c) има право на неприкосновеност на своите официални книжа и документи.

6. Договарящите страни не са длъжни да осигуряват на своите граждани облекченията, предвидени в § 5 (а) и (b).

7. В допълнение на привилегиите освобождаването от данъци и други облекчения, оказвани на персонала на организацията, генералният директор на агенцията има право на съдебен имунитет за действия, включително устни или писмени изявления, направени от него по време на изпълнение на служебните му задължения; този имунитет не се отнася за случаите на пътно-транспортни произшествия или щети, причинени от превозното средство, което е негова собственост или е управлявано от него.

8. Заинтересуваните правителства са длъжни да вземат всички необходими мерки за осигуряване неограничен трансфер на чистия размер на заплатите.

Член 23


Представителите на договарящите страни имат право на неприкосновеност на техните официални книжа и документи по време на изпълнение на задълженията им и при свързаните с това пътувания от и към мястото на провежданите съвещания.

Член 24


Поради наличие на собствена система за социално осигуряване организацията, генералният директор и персоналът на организацията се освобождават от всички задължителни вноски в националните системи за социално осигуряване, без да се нарушават споразуменията между организацията и договарящите страни, съществуващи при влизането в сила на протокола, открит за подписване в Брюксел през 1981 г.

Член 25


1. Договорните задължения на организацията ще се определят от закона, приложим към въпросния договор.

2. По отношение на недоговорните задължения организацията е длъжна да компенсира щети, причинени поради небрежност от нейните органи или служители в рамките на служебните им задължения, дотолкова доколкото тези щети могат да им бъдат приписани. Горните разпоредби не изключват правото на други компенсации по силата на националните закони на съответната договаряща страна.

Член 26

1. а) Съоръженията на организацията са неприкосновени. Собствеността и активите на организацията не подлежат на реквизиране, експроприиране или конфискуване.b) Архивите на организацията, официалните й книжа и документация са неприкосновени, където и да се намират.

2. Собствеността и активите на организацията не могат да бъдат изземвани, нито са предмет на изпълнение на каквито и да било актове, освен на съдебни решения. Но съоръженията на организацията не могат да бъдат изземвани, нито да бъдат обект на какъвто и да било изпълнителен акт.

3. От друга страна, с цел улесняване провеждането на съдебни следствия и осигуряване изпълнението на съдебни решения на съответните територии компетентните органи на държавата, където се намира седалището на организацията, и на други държави, в които се намират съоръжения или архиви на организацията, имат право на достъп до тези съоръжения и архиви, след като информират генералния директор на агенцията.

Член 27


1. Организацията се задължава да сътрудничи с компетентните органи на договарящите страни с цел улесняване на правораздаването, осигуряване спазването на полицейския правилник и предотвратяване всякакви злоупотреби, свързани с привилегиите, имунитета, освобождаванията и облекченията, посочени в конвенцията.

2. Организацията се задължава да улесни в рамките на възможното извършването на обществено полезна дейност във или в близост до нейно недвижимо имущество, дадено й за ползване на територията на договарящите страни.

Член 28

В случаите, когато организацията изпълнява задачите, предвидени в чл. 2.2 (b), международните споразумения и националните правилници, свързани с достъпа до, прелитането и безопасността на територията на договарящите страни, са задължителни за агенцията, която трябва да вземе всички необходими мерки за прилагането на тези споразумения и правила.Член 29

В случаите, когато организацията изпълнява задачите, предвидени в чл. 2.2 (b), агенцията е длъжна да дава информация на всички договарящи страни, изискали това, относно въздухоплавателните средства, които са й известни вследствие изпълнението на упоменатите функции, за да могат договарящите страни да се уверят в прилагането на международните споразумения и националните правилници.

Член 30

Договарящите страни признават необходимостта от финансово равновесие на агенцията и се задължават да й осигурят, отчитайки собствените си приходи, съответните финансови средства, в границите и съгласно условията, съдържащи се в приложения устав.Член 31

1. Всякакви спорове, които могат да възникнат между договарящите страни или между договарящите страни и организацията, представлявана от комисията, свързани с тълкуването или прилагането на тази конвенция или нейните приложения, и които не се уреждат чрез директни преговори или по друг начин, ще бъдат отнесени до арбитраж при поискване на която и да е от страните.

2. За тази цел всяка от страните определя за всеки спор арбитър, като избраните по този начин арбитри се споразумяват за назначаването на трети арбитър. В случай,че една от страните в двумесечен срок от датата на получаване на искането за арбитраж от другата страна не назове арбитър или ако назначените арбитри в този 2-месечен срок не се споразумеят за назначаването на трети арбитър, всяка от страните има право да поиска това от президента на международния съд.

3. Арбитражният съд сам определя своите процедури.

4. Всяка страна е длъжна да покрие разходите за своя арбитър и представянето си в съда; разходите за третия арбитър, както и другите разходи се поемат по равно от двете страни по спора. Ако сметне за необходимо, арбитражният съд може да определи различно разпределение на разходите.

5. Решението на арбитражния съд е задължително за страните по спора.

Член 32

1. Уставът на агенцията, както и всякакви поправки в споменатия устав, внесени съгласно условията, предписани от конвенцията и анексирания й устав, са валидни и имат сила на територията на договарящите страни.2. Всяко изменение на разпоредбите на устава се осъществява чрез решение на комисията, което се взема с единодушие от нейните членове.

3. Изменението на разпоредбите на чл. 1, 11, 19 и 20 на приложения устав обаче не е в прерогативите на комисията.

Член 33

В случай на извънредно положение или война разпоредбите на тази конвенция не ограничават свободата на действие на засегнатите договарящи страни.Член 34

Договарящите страни се задължават да гарантират прилагането на настоящите уставни разпоредби по отношение на агенцията с цел осигуряване непрекъснатост на обществените услуги.

Член 35

1. Валидността на тази конвенция, изменена с протокола, открит за подписване в Брюксел през 1981 г., се продължава с двадесет години от датата на влизането в сила на споменатия протокол.2. Този период се удължава автоматично с пет години, ако една от договарящите страни не уведоми писмено правителството на Кралство Белгия за намерението си да прекрати конвенцията поне две години преди изтичане на периода на валидност. Правителството на Кралство Белгия е длъжно да съобщи на правителствата на държавите, страни по конвенцията, за това уведомление.

3. Ако вследствие прилагане на горния параграф организацията се разпусне, то нейното съществуване се прекратява след ликвидацията.

Член 36

1. Присъединяването към конвенцията, изменена с протокола, открит за подписване в Брюксел през 1981 г., на която и да е страна, неподписала споменатия протокол, изисква:а) съгласие на комисията, постигнато с единодушно гласуване; и

b) едновременно депозиране от страна на въпросната държава на ратификационен документ за присъединяване към Многостранното споразумение за пътни такси, открито за подписване в Брюксел през 1981 г.

2. Председателят на комисията е длъжен да уведоми въпросната държава за решението да се приеме нейното присъединяване.

3. Документът за присъединяването се депозира пред правителството на Кралство Белгия, което е длъжно да уведоми правителствата на другите - подписали конвенцията или присъединили се към нея, държави.

4. Присъединяването влиза в сила на първия ден от втория месец след депозирането на документа за присъединяване.

Този консолидиран текст на разпоредбите на конвенцията е изготвен на немски, английски, френски, холандски и португалски език. В съответствие със заключителните разпоредби на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г. и в съответствие със заключителните разпоредби на Протокола от 12 февруари 1981 г. за изменение на споменатата конвенция, текстът на френски език ще има предимство в случай на несъответствие с текстовете на другите езици.


Приложение № 1 към Протокол-изменение на

Международната конвенция на Евроконтрол от 13.ХII.1960 г.

УСТАВ НА АГЕНЦИЯТА

Член 1


Агенцията, учредена съгласно чл. 1 на конвенцията, се управлява съгласно този устав.

Член 2


1. Агенцията е орган, отговорен за изпълнението на функции, които са й възложени от конвенцията или от комисията.

2. Когато агенцията извършва аеронавигационно обслужване, нейните цели са:

а) да предотвратява сблъсък между въздухоплавателни средства;

b) да осигурява последователност и експедитивност на потоците на въздушното движение;

c) да осигурява консултации и насочваща информация за безопасно и ефективно провеждане на полетите;

d) да уведомява съответните организации за търсене и спасяване за въздухоплавателни средства, които търпят бедствие, и при необходимост да оказват съдействие на тези организации.

3. Агенцията е длъжна да инсталира необходимите съоръжения за изпълнение на нейните функции и да осигури тяхната задоволителна работа.

4. За тази цел агенцията трябва да работи в тясно сътрудничество с военните органи с оглед да изпълни по възможност най-ефективно и икономически най-изгодно изискванията на въздушното движение, както и на специфичните изисквания на военната авиация.

5. За изпълнение на задачите при условията на чл. 7.2 агенцията може освен всичко друго да изгражда и експлоатира необходимите й сгради и съоръжения, и по-специално експериментални центрове за изследвания в областта на въздухоплаването, центрове за управление на потоците на въздушното движение, центрове за обучение на специалисти от службите за управление на въздушното движение. Когато е необходимо, тя има право да използва за технически услуги националните служби и съществуващите национални съоръжения за да се избегне дублиране.

Член 3


По силата на правата, дадени на комисията, агенцията е подчинена на управителен комитет (наричан "комитет") и на генералния директор.

Член 4


1. Комитетът се състои от представители на всички договарящи страни. Всяка от тях може да назначи няколко представители с цел защита на интересите както на гражданската авиация,така и на националната отбрана. Само един от представителите има право да гласува в ролята си на високопоставен служител, отговорен по въпросите на въздухоплаването в своята страна. Всеки представител трябва да има заместник, който да е упълномощен да го представлява, когато той отсъства.

2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 2.1 (l) на конвенцията комитетът включва и представители на страни, нечленуващи в организацията, но подписали Многостранното споразумение за пътните такси. Комитетът, разширен по този начин, има право да взема решения във връзка с разпоредбите на споменатото споразумение.

3. Когато разпоредби в този смисъл са предвидени в други споразумения, сключени между организацията и страни, които не са членки, съгласно чл. 2.1 на конвенцията, и по-специално относно управление на потоците на въздушното движение, комитетът ще бъде разширен и ще има право да взема решения за изпълнение на разпоредбите на тези споразумения.

Член 5


1. Заседанията на комитета имат кворум, когато присъстват всички представители на договарящите страни, които имат право да гласуват, без един.

2. Ако няма кворум, обсъжданията се отлагат, като се насрочва среща за по-късна дата, но не по-рано от десет дни след предишната, като на тази среща ще има кворум, ако присъстват поне половината от имащите право да гласуват представители.

Член 6

1. Комитетът утвърждава своите процедури, включително и правилника за избирането на президент и заместник-президент и назначаването на секретар.2. Този правилник съдържа и разпоредби, свързани със снемане на правоспособност. Освен това определя, че уведомленията за свикването на съвещания трябва да бъдат изпращани с писмо, при спешност - с телеграма, и трябва да съдържат дневния ред.

3. Правилникът се утвърждава от комисията.

Член 7

1. Комитетът взема решения във връзка с организацията на агенцията по предложения, направени от генералния директор.2. Той предлага на комисията за утвърждаване действията, които трябва да се предприемат в изпълнение на чл. 2.5.

Член 8


Всяка година комитетът е длъжен да докладва на комисията за дейността и финансовото състояние на организацията.

Член 9


1. По искане на комисията комитетът изготвя инвестиционни и работни програми за период от няколко години. Те подлежат на утвърждаване от комисията.

2. В съответствие с разпоредбите на конвенцията за представяне на комисията за утвърждаване комитетът ще:

a) изготви програма на задачите, постановени в чл. 2.1 (а), (e), (f) и (j) на конвенцията;

b) формулира общи дългосрочни цели, постановени в чл. 2.1 (b) на конвенцията;

c) проучи програмите за изследване и развитие, постановени в чл. 2.1 (g) на конвенцията;

d) изготви общ средносрочен план, постановен в чл. 2.1 (c) на конвенцията, и формулира общата политика по отношение на земните и бордовите системи и подготовката на специалисти, постановени в § 1 (d) на посочения член;

е) одобри споразумения, постановени в чл. 2 на конвенцията;

f) организира проучванията, постановени в чл. 2.1 (h) и (i) на конвенцията.

3. В рамките на пълномощията, дадени му от комисията съгласно чл. 11.3 на конвенцията, комитетът има право да взема решения за провеждане на преговори за сключване на споразумения съгласно чл. 2 на конвенцията и ако счете за целесъобразно, да одобрява постигнатите договорености.

Член 10


Комитетът изготвя и представя за утвърждаване от комисията:

- правилник за провеждането на търгове; възлагането на договори за услуги и доставка на стоки на организацията и условията на тези договори;

- общите условия на договорите за извършване на услуги от организацията.

Член 11


Комитетът изготвя и представя на комисията за утвърждаване Финансов правилник, който определя и счетоводните процедури, съгласно които се отчитат приходите и разходите; условията, определящи плащанията на националните вноски, и условията, при които организацията отпуска заеми.

Член 12


1.Комитетът изготвя и представя на комисията за утвърждаване Правилник за персонала на агенцията, който:

- включва разпоредби, свързани с националността на служителите, тарифата за заплатите, пенсиите, непригодността за работа, професионалната тайна и продължителността на службата;

- определя длъжностите, които не могат да бъдат заемани едновременно с други длъжности без специалното разрешение на генералния директор.

2. Административният трибунал на Международната организация по труда има единствената юрисдикция при спорове между организацията и служители на агенцията, като се изключва юрисдикцията на всички други национални и международни съдилища и трибунали.

Член 13

1. Агенцията има право да наема директно персонал само ако договарящите страни не могат да й предоставят квалифицирани служители. Агенцията има право да сключва споразумения с държави, които не са членки на организацията, за назначаване на квалифицирани служители от тези държави с оглед изпълнение на споразуменията съгласно чл. 5.2 на конвенцията.2. Персоналът, предоставен от националните администрации, е длъжен да спазва през целия период, за който е ангажиран от агенцията, Правилника за служителите на агенцията без претенции по отношение на привилегиите, гарантирани от националните правилници.

3. Персоналът, осигурен от националните администрации, може винаги да бъде отзован, без това да се счита за дисциплинарна мярка.

Член 14

1. Решенията на комитета се вземат след претеглено мнозинство на гласовете.2. Мнозинство на гласовете означава повече от половината подадени гласове, като се има предвид следното:

- гласовете се претеглят съгласно чл. 8 на конвенцията;

- тези гласове представляват мнозинството от гласовете на договарящите страни.

3. Ако за или против едно предложение са подадени равен брой гласове, президентът взема решение дали да се гласува повторно, или предложението да се включи в дневния ред на следващото заседание, за което да се определи дата. Ако и на следващата среща се подаде равен брой гласове, президентът подава глас.

Член 15

1. Генералният директор се назначава за срок от пет години от комитета чрез гласуване съгласно чл. 14.2 при условие, че мнозинството, изчислено според посочения § 2, е не по-малко от 70 % от претеглените подадени гласове. Неговият мандат може да бъде подновен по същата процедура.2. Генералният директор представлява организацията при юридически процедури и за всички граждански цели.

3. В съответствие с генералната линия на политиката, водена от комитета и комисията, генералният директор:

а) е отговорен за ефективната дейност на агенцията;

b) има право да назначава и прекратява службата на персонал в съответствие с Правилника за персонала;

c) има право да взема пари на заем за срок не повече от една година в съответствие с Финансовия правилник за финансите и в рамките, определени в тази връзка от комисията;

d) има право да сключва договори за доставянето на стоки и услуги на организацията и продажбата на стоки и услуги от организацията съгласно разпоредбите на чл. 10 и в рамките, определени в тази връзка от комисията.

4. Генералният директор има право да изпълнява посочените функции без предварителни консултации с Комитета, но във всички случаи е длъжен да го информира за използваните мерки и средства при упражняване на горните права.

5. Комитетът определя условията, при които може да бъде назначен заместник на генералния директор, в случай, че той е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

Член 16

1. Бюджетни предвиждания за всички приходи и разходи на агенцията се изготвят задължително за всяка финансова година.2. Бюджетът трябва да бъде балансиран между приходите и разходите. За разходите и приходите на агенцията за експерименталните и научните центрове, училищата и други институции съгласно чл. 2.5 се изготвя подробен финансов отчет.

3. Финансовият правилник, постановен в чл. 11, съдържа разпоредби за прогнозиране, реално използване и одит на приходите и разходите на агенцията, които са предмет на разпоредбите на този устав.

Член 17

1. Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.2. Комитетът представя на комисията за утвърждаване проектобюджета за всяка година не по-късно от 31 октомври на предходната година.

Член 18


Комитетът представя на комисията за утвърждаване предложения относно размера на бюджета и счетоводната единица, която да бъде използвана.

Член 19


1. Без да се нарушават разпоредбите в § 2 по-долу, годишната вноска на всяка страна в бюджета на организацията се определя за всяка финансова година по следната формула:

а) 30 % от вноската се изчисляват на базата на брутния национален продукт на съответната страна съгласно § 3 по-долу;

b) останалите 70 % от вноската се изчисляват пропорционално на разходната база за аеронавигационно обслужване на всяка договаряща страна съгласно § 4 по-долу.

2. Нито една от договарящите страни няма да плаща през която и да е финансова година повече от 30 % от общата стойност на вноските на договарящите страни. Ако вноската на която и да е от страните, изчислена в съответствие с § 1, надвишава 30 %, то сумата, която е в повече, ще бъде разпределена между другите договарящи страни в съответствие с правилата, посочени в посочения параграф.

3. Данните за брутния национален продукт, които се използват при изчислението, се взимат от статистиките на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (или ако това не е възможно, от друга организация, която дава същите гаранции и е посочена от комисията), като се изчислява средна аритметична стойност за последните 3 години, за които има данни. Размерът на брутния национален продукт трябва да е изчислен на базата на действителните разходите и актуалните цени, изразени в европейските единици за счетоводство.

4. Разходните бази за аеронавигационно обслужване, използвани при тези изчисления, са разходните бази за предпоследната преди въпросната финансова годината.

Член 20

1. Организацията има право да взема заеми от международните финансови институции с цел набавяне на необходимите средства за изпълнение на поставените й задачи.2. Организацията има право да отпуска заеми на финансови пазари на договарящите страни в съответствие с националното законодателство, регламентиращо вътрешните заеми, или при липса на такова, по споразумение със съответната договаряща страна.

3. Финансовият правилник регламентира процедурите за отпускане и изплащане на заеми.

4. В бюджета за всяка година трябва да е посочена максималната сума, която организацията може да заеме през съответната година.

5. По всички въпроси, свързани с този член, организацията ще действа в съгласие с компетентните органи на договарящите страни или с техните банки.

Член 21

Ако обстоятелствата го изискват, бюджетът може да бъде ревизиран в течение на финансовата година съгласно установените изисквания за неговото изготвяне и утвърждаване.Член 22

1. Счетоводната отчетност по всички приходни и разходни пера се проверява всяка година от контролен съвет, съставен от двама упълномощени експерти от администрациите на договарящите страни. Тези служители трябва да имат различна националност и да бъдат назначени от комисията по предложение на Комитета съгласно чл. 6.2 (b) на конвенцията. Разходите на контролния съвет се поемат от организацията.

2. Одитът се прави по документи и ако е необходимо, in situ, и има за цел да установи дали приходните и разходните документи са редовни и дали воденето на финансите е задоволително. Контролният съвет представя отчет на комисията в края на всяка финансова година.

Член 23


1. Административните и техническите проверки на службите на агенцията могат да се извършват при поискване от страна на комисията, по нейна инициатива или по искане на комитета, или генералния директор.

2. Тези проверки трябва да се извършват от служители на администрациите на договарящите страни. Всеки инспектиращ комитет трябва да се състои най-малко от двама души от различна националност и по възможност да включва специалист, взел участие в предишна инспекция.

Член 24

Комитетът определя работния език на агенцията.Член 25

Агенцията издава материалите, необходими за нейната работа.

Член 26

Комитетът представя на комисията за утвърждаване всички счетени за необходими изменения на устава, предмет на разпоредбите на чл. 32.3 на конвенцията.Приложение № 2

към Протокол-изменение на Международната конвенция

на Евроконтрол от 13.ХII.1960 г.

Райони на полетна информация (чл. 3 от конвенцията)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Договарящи страни ¦ Район на полетна информация

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1 ¦ 2


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Федерална Република Германия Горен район на полетна информация

Хановер

Горен район на полетна информацияРейн

Район на полетна информация

Бремен

Район на полетна информацияДюселдорф

Район на полетна информация

Франкфурт

Район на полетна информация

Мюнхен

Кралство Белгия Горен район на полетна информацияБрюксел

Велико херцогство Район на полетна информация

Люксембург Брюксел

Република Франция Горен район на полетна информация

Франция

Район на полетна информацияПариж

Район на полетна информация

Брест

Район на полетна информацияБордо

Район на полетна информация

Марсилия

Обединено кралство на Горен район на полетна информация

Великобритания и Северна Ирландия Шотландия

Район на полетна информация

Шотландия

Горен район на полетна информация

Лондон

Район на полетна информацияЛондон

Ирландия Горен район на полетна информация

Шанън

Район на полетна информацияШанън

Кралство Холандия Район на полетна информация

Амстердам

Република Португалия Горен район на полетна информация

Лисабон

Район на полетна информацияЛисабон

Район на полетна информацияСанта Мария


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница