Във връзка със Заповед №16/06. 03. 2012 гДата23.10.2018
Размер31.08 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Във връзка със Заповед №16/06.03.2012 г. на Директора на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компонентите на околната среда – атмосферен въздух, води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум, на 07.03.2012 г. беше извършена комплексна проверка на “Техкерамик-М” ООД, гр. Мездра, ул. “Боденско шосе” №1. Дружеството е производител на керамични изделия със специално предназначение.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:  1. Атмосферен въздух

За отоплителни нужди се използва котел ТЕРМОСТАЛ с мощност 0,116 MW на гориво природен газ. През отоплителният сезон горивната инсталация работи около 10 ч/среднодневно.


  1. Води

Обектът се захранва с питейна вода от градския водопровод, съгласно договор с “ВиК” ООД, район Мездра. Формират се два потока отпадъчни води: Поток 1 - битови от столова и дъждовни води, които се пречистват в септична яма и Поток 2 - производствени от цеховете, битови от администрация и дъждовни води, които се пречистват в три последователно свързани бетонови утаителя. Двата потока отпадъчни води се заустват в река Боденска бара, ІІ-ра категория (поречие Искър), съгласно актуално Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Резултатите от лабораторните анализи не показват превишение над индивидуалните емисионни ограничения, съгласно горецитираното Разрешително, при извършения контролен мониторинг на отпадъчните води през 2011 г.


  1. Вредни физични фактори - Шум

При извършени през 2011 г., съвместно с АРЛ-Враца замервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда от дейността на дружеството, не са установени наднормени нива на шум по границите на промишления източник (7 пункта). Нивото на шума в точката на въздействие не е замервано поради голямото отстояние на обекта от жилищни зони.


  1. Вредни физични фактори - Отпадъци

За дейности с отпадъци дружеството притежава регистрационен документ №05-РД-29-00/07.11.2006г. Формираните отпадъци – прахови частици и утайки от воден разтвор се съхраняват на обособена закрита площадка. Същите периодично се извозват със собствен транспорт на депо за строителни отпадъци – гр. Мездра, за което има разрешение на Община Мездра.

Като разтворител на диамантева паста се използва хидравлично масло тип MXL-32, което впоследствие се явява отпадък. Отработеното масло се предава на “Анди” ЕООД, гр. Враца, на база сключен договор.

Води се отчетна книга за образуваните отпадъци, която е заверена от Директора на РИОСВ-Враца.


  1. Химични вещества

За използваните химични вещества дружеството е потребител по веригата. Веществата се закупуват от фирми регистрирани по „Регламент REACH”.


  1. Екологична отговорност и екологични щети

Дружеството e изпълнило задълженията си по Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр.109/2008), но няма изготвена собствена оценка и планирани мерки за недопускане на заплаха от екологични щети и на екологични щети, не се поддържа и информация за възникнали заплахи от щети и причинени щети съгласно Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разхдите за тяхното изпълнение(ДВ, бр. 96/2008г.). За неизпълнените задължения по ЗОПОЕЩ на дружеството е издадено следното предписание:

        1. Да бъде изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за ЕЩ и на случаи на причинени ЕЩ (чл.3 от Наредба №1), и да се предвидят мерки за тяхното отстраняване (чл.6 от Наредба №1), както и да се поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха за ЕЩ и причинени ЕЩ (чл.10 от Наредба №1).

От страна на РИОСВ-Враца ще бъде осъществен последващ контрол относно изпълнението на даденото предписание.


3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница