Въведение 1 част І анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и технологиите на завода 3страница1/26
Дата23.10.2018
Размер3.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ДОВОС на Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав “МОНТЮПЕ” ЕООД, гр. Русе

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 1

1. ЧАСТ І - АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ДЕЙНОСТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ЗАВОДА 3

1.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВОДА И РАЙОН НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 3

1.1.1 Местоположение на площадката на завода в град Русе, а също и като част от общия план на Индустриалния парк 3

1.1.2 Връзки с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 4

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАВОД МОНТЮПЕ 61.2.1 Генерален план на площадката на завода 6

1.2.2 Етапи на инвестиционното предложение 6

1.2.3 Описание на основните процеси при строителството на завода и използвани ресурси 7

1.2.4 Описание на основните процеси при експлоатация и използвани ресурси 8

1.2.4.1. Технология на производството 8

1.2.4.1.1. Производството на цилиндрови глави 8

1.2.4.1.2. Производството на джанти 10

1.2.4.2. Готова продукция (характеристика) 15

1.2.4.3. Транспортиране на суровините 15

1.2.4.4. Обслужващ персонал 15

1.2.5 Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 15

2. ЧАСТ ІІ - АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВИТЕ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР 15

2.1 АЛТЕРНАТИВА “1” 15

2.2 “НУЛЕВА” АЛТЕРНАТИВА 16

2.3 ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ 16

3. ЧАСТ ІІІ - ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ 17

3.1 ТОПОГРАФИЯ 17

3.2 КЛИМАТИЧНИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 18

3.3 ВЪЗДУХ 24

3.3.1 Инвентаризация на емисиите за района на инвестиционното предложение 25

3.3.2 Инвентаризация на емисиите за гр. Русе 26

3.3.3 Измерени концентрации в гр. Русе 28

3.4 ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОГЕОЛОГИЯ 313.4.1. ГЕОЛОЖКА СРЕДА 31

3.4.1.1. Геоложки строеж 31

3.4.1.2. Инженерно-геоложки условия 32

3.4.1.3.Физико-геоложки процеси и явления 33

3.4.1.4. Сеизмичност на района 33

3.4.1.5. Подземни природни богатства 343.4.2. ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 34

3.4.2.1. Подземните води 34

3.4.2.2. Експлоатационни ресурси от подземни води 35

3.5 ХИДРОЛОГИЯ, ПОВЪРХНОСТИ ВОДИ 353.5.1. Хидрология 35

3.5.2. Качество на водите на р. Дунав в Румънско-Българския участък 35

3.6 ЗЕМИ И ПОЧВИ 373.6.1. Описание на земите в района на инвестиционното предложение 37

3.6.2. Почвено разнообразие на земите, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение 38

3.7 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ФЛОРА И ФАУНА 403.7.1. Защитени територии (ЗТ) 40

3.7.2. Флора 42

3.7.3. Фауна 44

3.8 ЛАНДШАФТ 48

3.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 50

3.10 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 51

3.11 ДЕМОГРАФСКИ, СОЦИАЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 51

4. ЧАСТ ІV - ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА: 58

4.1 ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 58

4.1.1 Генериране на отпадъчни газове 58

4.1.1.1 Емисии по време на строителство 58

4.1.1.2 Емисии по време на нормална експлоатация 59

4.1.1.3 Емисии по време на аварии 644.1.2 Генериране на течни отпадъци 64

4.1.3 Генериране на твърди отпадъци 68

4.1.3.1. Определяне на вида и количествата на генерираните отпадъци и начина им на третиране 68

4.1.3.1.1. По време на строителството 68

4.1.3.1.2. При експлоатацията 70

4.1.3.1.3. При евентуални аварии 75

4.1.3.2. Описание на методите за събиране, съхраняване, третиране, транспортиране и депониране на твърдите отпадъци 754.1.4 Вредни физични емисии 83

4.1.4.1. По време на строителството 83

4.1.4.2. По време на експлоатацията 83

4.1.5. Опасни вещества и препарати 86

4.2 РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1004.2.1 Възможни въздействия по време на строителство на завода 100

4.2.1.1. Върху персонала на площадката на завода и персонала на съседни предприятия, ако има такива; 100

4.2.1.2. Върху населението (напр. в близост до местата за добиване на инертни материали и/или пътищата на транспортните средства, доставящи материали, оборудване и др. за обекта, и в социален аспект) 101

4.2.1.3. Върху атмосферния въздух 102

4.2.1.4. Върху водите 103

4.2.1.4.1. Води за водоснабдяване 103

4.2.1.4.2. Отпадъчни води 103

4.2.1.4.3. Върху подземните води 103

4.2.1.5. Върху земните недра 104

4.2.1.6. Върху земите и почвите 104

4.2.1.7. Върху защитени територии, флората и фауната 104

4.2.1.8. Върху ландшафта 105

4.2.1.9. Върху културното наследство 105

4.2.1.10. Генериране на отпадъци, свързани със строителните дейности 105

4.2.1.11. Вредни физични фактори - шум, вибрации, прах, газове, осветяване, топлинните и електромагнитни лъчения и др. 106

4.2.2 Възможни въздействия по време на експлоатация на Завод МОНТЮПЕ 106

4.2.2.1. Върху персонала на площадката на завода 106

4.2.2.2 Върху населението (в здравен и социален аспект) 113

4.2.2.3. Върху атмосферния въздух 116

4.2.2.4. Върху водите 119

4.2.2.4.1. Води за водоснабдяване 119

4.2.2.4.2. Отпадъчни води 119

4.2.2.4.3. Върху подземните води 119

4.2.2.5. Върху земните недра 119

4.2.2.6. Върху земите и почвите 120

4.2.2.7. Върху защитени територии, флората и фауната 120

4.2.2.8. Върху ландшафта 121

4.2.2.9. Върху културното наследство 121

4.2.2.10. Генериране на отпадъци 122

4.2.2.11. Вредни физични фактори - шум, вибрации, прах, газове, осветяване, топлинните и електромагнитни лъчения и др. 122

4.2.3 Възможни въздействия, получени в резултат от аварии 124

4.2.3.1.Въздух 124

4.2.3.2. Въздействия върху персонала и населението 125

4.2.3.3. Върху земите и почвите 1294.2.4 Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение 130

4.3 ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 135

5. ЧАСТ V - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИКИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 135

6. ЧАСТ VІ - ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, НАМАЛЯТ ИЛИ КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ДА ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ 137

6.1 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 137

6.2 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЛАН ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ 144

6.3 ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВАРИЙНИЯ ПЛАН 147

6.4 АНАЛИЗ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ КОНТЕКСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 148

7. ЧАСТ VІІ - СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА, В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 149

8. ЧАСТ VІІІ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ 162

9. ЧАСТ ІХ - ПРИЛОЖЕНИЯ, СПИСЪЦИ И ДР. 162

9.1. ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 162

9.2. Списък на информационните източници 164
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница