Въведение Настоящото учебно пособие е предназначено за професионално обучение по специалността туристическа анимация. То е първи опитДата15.01.2018
Размер55.21 Kb.
Въведение
Настоящото учебно пособие е предназначено за професионално обучение по специалността туристическа анимация. То е първи опит да се създаде у нас учебник по тази модерна и перспективна специалност.

Учебното пособие е разработено в рамките на проект на Агенцията по бизнес консултации под наименованието „Към атрактивен туризъм и в България” по програма Фар на ЕС, бюджетна линия „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, компонент 3 „Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”.Проектът, чиито продукт е учебното пособие, си постави за обща цел да допринесе за повишаване качеството на професионалната квалификация на възрастни и подобряване съотношението между придобитата квалификация и търсенето на пазара на труда в най-динамично развиващия се и доходоносен сектор на българската икономика – туризма. Конкретната цел на проекта е осигуряването на условия за пълноценна висококачествена подготовка и ефективна професионална реализация на аниматори в туризма за задоволяване на нарастващите потребности от предлагане на анимационни туристически услуги.

Анимацията в туризма е услуга от ново поколение, осигуряваща атрактивност на туристическите дестинации и на туристически продукти с висока добавена стойност, повишаване на конкурентоспособността и на финансовите приходи на туристическите предприятия и организации, както и разкриването на нови работни места.

Чрез анимацията, масовият традиционен туристически продукт – подслон, храна и отдих, се обогатява със спортно-оздравителни, развлекателни и познавателни дейности, с общуване и приятни преживявания, като по този начин придава нов облик и нова потребителска ценност. Туристическият продукт, който съдържа в себе си анимация, има по-голяма привлекателност и по-високо търсене и разбира се по-висока цена и повече приходи за туристическото предприятие. Анимацията способства за удължаване на туристическия сезон и по-точно използване на хотелската база.

Високата инвестиционна активност доведе до значително нарастване на модерна туристическа база в нашата страна. Ключов фактор за нейното ефективно използване и конкурентоспособност е предлагането на качествени и атрактивни анимационни услуги. Това поражда остра потребност от професионално подготвени аниматори.

Големите туроператори вече налагат анимацията като задължителен елемент на туристическите дестинации. Много често чуждестранни туристически групи пристигат в нашата страна със собствени аниматори, а в обектите на марковите клубни и хотелиерски вериги задължително се предлагат богати анимационни програми.

В българската туристическа практика обаче анимацията трудно и бавно си пробива път поради консервативни схващания и неумение на туристическия мениджмънт, както и поради отсъствие в по-ниско категорийните хотели на подходяща материално-техническа база за анимационни. Но главната пречка за разширяване приложението на анимацията в българския туризъм е отсъствието на професионално подготвени, мотивирани таланти и способни аниматори, които са решаващия фактор в развитието и приложението на висококачествена и атрактивна туристическа анимация.

Това обстоятелство ни насочи към предприемането на пакет от проектни дейности посредством които да се преодолее застоя и се инициира активно начало на реална и пълноценна висококачествена подготовка на туристически аниматори в нашата страна.

Според регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение, към настоящия момент, 92 центъра за професионално обучение са получили лицензии за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по професията „аниматор”, специалност „Туристическа анимация”. Тази професия е застъпена в много професионални гимназии, колежи и висши училища. Няколко проекта по Фар, програма Леонардо Да Винчи и други международни програми са посветени на туристическата анимация.

Но в масовите случаи обучението е инцидентно, частично, ограничено, краткосрочно и предимно практическо, а подготвените по този начин кадри трудно намират реализация у нас и заминават да търсят късмета си в чуждестранни курорти.

Защо се избягват пълните квалификационни курсове, завършващи с държавен изпит по теория и по практика на професията и придобиването на Свидетелство за професионална квалификация?

Първо, защото квалификационния курс е твърде продължителен – минимум 960 учебни часа. Все още, у нас придобити знания и умения се удостоверяват само ако курсистът е посещавал учебните занятия с определения хорариум. Предстои разчупването на този остарял регламент и въвеждане на принципите на непрекъснатото професионално обучение със система за верифициране на знанията и уменията, независимо от начина на тяхното придобиване.

Второ, защото аниматорската професия е сложна, прилага се в различни области (хотелска, спортна, екскурзоводска, фолклорна, детска), изискващи специфични знания, умения и набор от лични качества. Обучението по една комплексна специалност – туристическа анимация не отговаря на реалните потребности на туристическата практика и освен това много трудно се реализира.

Трето, защото няма подготвени преподаватели главно за специфичната за професията професионална подготовка. Главна причина за това е отсъствието на учебни пособия за теоретично обучение и на методически ръководства за учебна практика по професията. Няма също така учебно-тренировъчни кабинети по туристическа анимация, обзаведени с необходимите технически средства, специално оборудване и комплекти от реквизити за провеждане на учебно-тренировъчна практика.

Четвърто, защото не е създадена система за взаимодействие, сътрудничество, обмяна на опит и иновации между обучаващите институции и туристическия мениджмънт в разглежданата област.

За да се преодолеят тези трудности и се подпомогнат усилията за пълноценна висококачествена подготовка и ефективна професионална реализация на аниматори за задоволяване нарастващите потребности на българския туризъм, Агенцията за бизнес консултации с партньорството на Българската туристическа камара предприеха следните инициативи:  • Организиране и провеждане на пилотен квалификационен курс за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация на 30 безработни лица от гр. София и Софийска област. За тази цел е разработен и апробиран в учебния процес, оригинален учебен план за коплексна професионална подготовка по туристическа анимация с профилиране по хотелска, спортна, фолклорна и детска анимация. Обзаведен е учебно-тренировъчен кабинет по туристическа анимация, в който са проведени практическите упражнения и демонстрации. Формиран е преподавателски екип от висококвалифицирани специалисти в страната, в областта на туристическата анимация и по специализираните профили. Учебните занятия са проведени на високо професионално равнище, а мнозинството от курсистите положиха държавните изпити с отличен успех.

 Проектирана е и е в процес на стартиране Интернет базирана партньорска мрежа в областта на туристическата анимация, от лицензирани ЦПО, училища и колежи, туристически фирми и сдружения, НПО и други заинтересовани институции.

  • Върху основата на проведения учебен процес и апробирания учебен план е разработено настоящото Учебно пособие по туристическа анимация, а така също и Ръководство за учебна практика.

Учебното пособие съдържа 11 теми от които 6 теми са посветени на общите въпроси на анимацията в туризма, а 5 теми отразяват специфичните особености на екскурзоводската, хотелската, спортната, фолклорната и детската анимация в туризма. Всяка тема съдържа основни въпроси, които са обявени в началото на изложението и завършва с въпроси за самоподготовка, размисъл и самопроверка.

Авторският колектив се надява, че настоящото учебно пособие ще бъде посрещнато с интерес от институциите, които извършват професионално обучение по специалността „Туристическа анимация” а така също и от туристическия мениджмънт. То ще бъде полезно за преподавателите и за обучаващите се по тази специалност, за ръководителите на аниматорски екипи и за действащите аниматори, за туроператори, хотелиери и ресторантьори, за ръководители и дейци в шоу бизнеса, за експерти и консултанти в сферата на анимацията в туризма.

С благодарност и внимание ще посрещнем отзиви, критични бележки и предложения за усъвършенстване на учебното пособие в следващото му издание.Каталог: NPO -> turanimators -> site.nsf
NPO -> 2012 – 2014 г. Януари 2013 година
NPO -> Нпо председател
site.nsf -> Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм
NPO -> Каква е цената на съвестта
NPO -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год
NPO -> Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
NPO -> Как традицията се превърна в дискриминация
NPO -> Сдружение национален алианс за интеграция и политики за здраве и активен живот след ампутация и протезиране


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница