Web система за съхранение и обработка на икономическа информациястраница1/3
Дата25.08.2016
Размер498.19 Kb.
  1   2   3НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема: Web система за съхранение и обработка на икономическа информация

Дипломант: Научен ръководител:

Лора Русанова Маринова ас. д-р Венцислав Джамбазов

фак.№: 21732

специалност “Софтуерни технологии в интернет”

София, 2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение ...................................................................................................3

2. Изложение ...................................................................................................4

2.1. Същност, цели и задачи на информационната система ……….4

2.2. Принцип на работа на Internet приложенията ............................5

2.2.1. Клиент-сървър модел ......................................................5

2.2.2. Езици и технологии за създаване на Уеб съдържание.8

2.2.3. Скриптови езици и технологии за клиентската част …11

2.2.4. Скриптови езици и технологии за сървърната част …19

2.3. Платформа за реализация …………………………………………20

2.4. Структура на базата данни ……………………………………...…26

2.5. Реализация на системата ...........................................................31

3. Заключение ................................................................................................41

4. Използвана литература ............................................................................43

5. Приложение 1 ............................................................................................44

6. Приложение 2 ............................................................................................45

7. Приложение 3 ............................................................................................46

8. Приложение 4 ............................................................................................47

1. Въведение

Уеб системата представлява софтуерно приложение за регистриране, съхранение, обработка, пренос и визуализация на информацията. Основната цел на информационните системи е да решават информационни проблеми в различни области на човешката дейност. За решаването на тези проблеми трябва да се избере точната структура на информационната система, така че тя максимално да удовлетворява изискванията на потребителя на информацията.

Информационните системи съществува с цел да бъдат решени възникнали информационни проблеми. Информационният проблем възниква там където има нужда някаква човешка дейност да бъде автоматизирана. Той може да бъде свързан както със създаването на някакъв документ, така и с проектирането на по-сложни формуляри, извършване на прости или сложни изчисления.

Информационните системи могат да се разглеждат като корпоративен ресурс, който позволява събиране, управление, контрол и разпространение на информация. Те осигуряват и поддържат интегриран информационен поток, така че във всеки един момент всеки, който се нуждае, може да получи необходимата информация. Информационните системи се дефинират чрез функциите, които предоставят на своите потребители. Главната им цел е събиране, съхраняване, обработване и разпространяване на информация.

Характеристики на икономическата информация

Най-важните характеристики на икономическата информация са:  • Коректност – информацията има такава форма и съдържание, които осигуряват еднозначното и възприемане от всички потребители

  • Ценност – свойство на информацията, отразяващо в каква степен

информацията способства за достигане целите и задачите на нейните потребители

  • Достоверност – свързва съдържателната страна на информацията като отражение на някаква обективна действителност със самата действителност

  • Точност – определя се от мярката за близост (отдалеченост) на информацията като отражение на обективна действителност със самата действителност

  • Актуалност – неявно се подразбира възможността за изменение на информацията по време на изменения на състоянията на този обект, за който тя се отнася. Актуалността на информацията отразява нейната адекватност на действителното състояние на референтния обект

  • Пълнота – отразява достатъчност или недостатъчност на информацията за приемане на управленско решение


2. Изложение

2.1. Същност, цели и задачи на информационната система
Същността на разработената система е предоставяне на информационни услуги като за целта е изградена и текущо се актуализира интегрирана база данни за отделните компоненти на системата. Системата представлява структурирана база данни с нормативна икономическа информация с потребителски интерфейс за търсене и изчислителни модули. За всяка една от компонентите е разработен интерфейс за администриране на базата данни, което позволява изграждането и нейното текущо актуализиране. Разработени са технологични решения за поддържане и използване на информационния ресурс с необходимите изчислителни модули. На потребителите се предоставя както актуална нормативна информация, така и достатъчен архив от данни по отделните направления. Системата не се ограничава с предоставяне и визуализиране на информация, но са и разработени модули за изчисляване на различни варианти на дължими лихви (лихви в лева на база основен лихвен процент, лихви във валути на база Либор, лихви на база Euribor) , изчисляване на кръстосани курсове между избрани валути, изчисляване на среден курс на дадена валута за посочен период.

На пазара се предлагат системи с правно-нормативна информация като Апис, Сиела и други. При тях информацията се зарежда и съхранява по документи, така както е възникнала от съответния държавен орган. Търсенето се извършва в съответно свързаните документи. Докато в разработената система информацията е предварително структурирана, като по този начин се реализира по-голяма прегледност и пълнота при предоставяне на информационната услуга. От друга страна съществуващите информационни системи не съдържат модули за изчисление. Единствено към Апис е разработено допълнение Апис финанси, в което има възможност за изчисляване на дължими лихви. Основно предимство в разглежданата система е, че изчислителните процедури са по-пълно развити. Например при изчисляване на дължими лихви при променяща се главница в някои от съществуващите системи лихвите се изчисляват по отделни периоди за отделните главници. Тук изчисляването е за целия период с посочване на съответните дати и главници. Реализирана е и препратка към съотвения брой Държавен вестник или нормативен документ като доказателствена част. Включени са и допълнителни услуги /информация за потребителските цени и индекси на инфлация, цени на горива, норми за разход на горива и смазочни материали и други/, които са от значителна полза на потребителите на икономическа информация.


2.2. Принцип на работа на Internet приложенията

2.2.1. Клиент-сървър модел

През изминалото десетилетие заедно с разрастването на мрежата настъпи разрастване и на сферата на услугите, достъпни през нея. Появиха се много нови услуги – например уеб сайтове, управлявани от информация, съхранявана в база данни. Примери за това са и новинарските услуги, осигуряващи достъп до големи хранилища от информация, приложенията за електронна търговия и продуктите биснес-до-бизнес. Мрежата е евтина и широко разпространена. Тя притежава съществуваща база от потребители и стандартизиран софтуер за уеб браузъри, работещ на различни компютри. За дизайнерите има безплатен софтуер за уеб сървъри, отговарящ на изискванията на документите и програмите. Възприети са и няколко скриптови езика, посредством които могат да се разработват програми, които да се използват с уеб сървърите и уеб протоколите.

Web технологията се развива въз основа на приложения от типа клиент-сървър. Архитектурата клиент-сървър може да се разглежда и като модел на компютърна обработка на информацията, който позволява процесът на обработка да се раздели на два различни процеса, наречени клиент и сървър. Тези процеси работят независимо на различни компютри, обменят данни по мрежа, изпълняват специализирани задачи и си поделят тежестта на обработката. Преимуществото на модела се състои в получаване на оптимално отношение цена/произоводителност. Обработващата мощност на единичен компютър може да се замести с повече на брой по-малки компютърни системи поради разпределението на отделните дейности върху тях. Производителността при клиент-сървър се подобрява, защото тежестта на обработката се поделя между клиента и сървъра, които могат да имат специфична архитектура, в зависимост от разделянето на дейностите по обработката на информацията.

Web сървърът е програма, която използвайки модела клиент-сървър и протокола HTTP(HyperText Transfer Protocol) на World Wide Web, осигурява достъп до разпределени документи, приложения и бази от данни. При заявка от страна на клиента сървърът отговаря със служебна информация, съдържаща версията на протокола на текущото съобщение и код за успех или грешка, последвана от MIME – кодирано събщение. Основните функции на HTTP сървърите включват комуникация по HTTP/1.0 съвместим протокол, няколко вида разпознаване на потребителски заявки, поддържане на виртуални места, договаряне на съдържанието на съобщенията. В допълнение се поддържат изцяло MIME типове, формати за графична информация като GIF и JPEG, собствен Application Programming Interface (API), кодиране на данните и проверка на събщенията с използване на Secure Socket Layer(SSL) протокол.


Клиентски програми
По всяко време даден компютър в Интернет може да изпълнява ролята на клиент. За тази цел той трябва да изпълнява определен вид клиентска програма, използваща някаква информация или да използва услугите, предоставени от други програми в Интернет, наречени сървъри. Клиентите са винаги потребители. Някои примери на клиентски програми могат да включват:


  • Web-браузъри, извеждащи на монитора информация, предоставяна от Web сървъри.

  • Е-mail клиенти за работа с електронна поща, осигурявана от E-mail сървъри.

  • FTP клиенти за прехвърляне на данни от FTP сървъри

  • Chat клиенти, позволяващи интерактивни разговори по Интернет посредством chat сървъри.

Сървърни програми


Сървърите са производителите. Един компютър не само може да изпълнява клиентска програма, но също така и да изпълнява сървърна програма за генериране на информация и услуги, които клиентите да могат да използват. Сървърните програми централизират обработката на информацията и позволяват на клиентските програми да изпълняват операции, които последните не биха могли да осъществят със собствени ресурси. Един компютър не е сървър, но може да изпълнява сървърни програми, като например Web-сървър или Mail-сървър.

За всеки вид Интернет услуга трябва да се използва определен компютър. Тъй като на даден компютър е възможно изпълнението на множество сървърни програми, TCP/IP трябва да разполага със средство за насочване на трафика към определения сървър. Тъй като всяка заявка към сървъра е спонтанна, то TCP/IP не може да установи съответствие между IP адрес и определена сървърна програма. Решението на този проблем е използването на TCP/IP портове. Портът е абстракция, която се използва от транспортните протоколи на Интернет за означаване на множество едновременни свързвания с единствен компютър. Съществуват 65,535 TCP/IP портове, много от които са свободни. Всеки тип сървър следи състоянието на определен порт. TCP/IP изпраща получавания трафик, който е адресиран към този порт, към сървърната програма, която следи състоянието на порта. По този начин клиентска програма може да осъществи виртуална връзка към сървър чрез адресиране порта на сървъра.

WWW се състои от множество информационни сървъри (Web сървъри), които са достъпни в мрежата и непрекъснато се променят и увеличават, което е предпоставка за динамично изменяща се богата информационна среда.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница