“Югоизточен”страница1/4
Дата20.07.2018
Размер402.61 Kb.
  1   2   3   4
РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да извършва Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”.

1. Предмет на поръчката – профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”

2. Срок за изпълнение на поръчката: от 01.06.2013 г. до 20.09.2013 г.

3. Място за изпълнение на поръчката:

3.1. ВПД Несебър, гр. Несебър

3.2. ВПД Сарафово, гр. Бургас

3.3. ВПД Созопол, гр. Созопол4. Начин на плащане: ежемесечно, до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактура и подписан от двете страни протокол за извършената профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части. Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя.

5. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

6. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 5 500,00 (пет хиляди и петстотин) лв. без ДДС, от които за предсезонна подготовка, месечен абонамент и зазимяване – до 4 000,00 (четири хиляди) лв. без ДДС и за доставка на резервни части при текущи ремонти – 1 500,00 (хиляда и петстотин) лв.

Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел “Югоизточен” на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”
Целта на процедурата е да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации в почивните домове на отдел „Югоизточен” – Несебър, Сарафово и Созопол, изградени към откритите местни водоисточници.

Дейността по договора включва:

1.Предсезонна подготовка, монтаж и пускане на помпените съоръжения в експлоатация.

2.Абонаментно поддържане на техническите съоръжения.

3.Доставка на резервни части и извършване ремонт на съоръженията при необходимост.

4.Следсезонна профилактика на техническите съоръжения и зазимяване на същите.

Допълнителни условия:

Профилактика на всички технически съоръжения веднъж на месец.

Срок за явяване при аварийна ситуация – 12 часа, а за отстраняване на аварията до 36 часа.

Срок на абонаментното техническо обслужване – от 01.06.13 г.до 20.09.13 г.

При извършването на всички технологични операции по поддържането, ремонта и експлоатацията на техниката, да се спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност, а вложените материали при ремонт да отговарят на утвърдените стандарти за качество.

Спецификацията на видовете дейности за профилактика, абонаментна поддръжка и ремонт на помпените и хидрофорни системи за напояване на зелените площи и цветните алеи във военно-почивните домове (ВПД) към отдел “Югоизточен” е съгласно Приложение № 1 към настоящото техническо задание.Спецификацията на необходимите резервни части за помпените и хидрофорни системи за напояване на зелените площи и цветните алеи във ВПД към отдел “Югоизточен” е съгласно Приложение № 2 към настоящото техническо задание.

Приложение № 1

към Техническо задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА, АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ПОМПЕНИТЕ И ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ЦВЕТНИТЕ АЛЕИ ВЪВ ВПД КЪМ ОТДЕЛ “ЮГОИЗТОЧЕН”
Вид дейност

Ед. мярка

Количество

1

2

3

4
ВПД Созопол1

Месечно абонаментно техническо обслужване на помпено –хидрофорна система /подкачваща и нагнетителна помпи, хидрофорен съд, ел. система от датчици, контактори, релета и предпазители/

бр.

4

2

Профилактика и настройка на системата за работа

бр.

1

3

Зазимяване на помпената и поливна инсталации

бр.

1
ВПД Сарафово4

Месечно абонаментно техническо обслужване на помпено –хидрофорна система /подкачваща и нагнетителна помпи, хидрофорен съд, ел. система от датчици, контактори, релета и предпазители/

бр.

4

5

Профилактика и настройка на системата за работа

бр.

1

6

Зазимяване на помпената и поливна инсталации

бр.

1
ВПД Несебър7

Месечно абонаментно техническо обслужване на помпено –хидрофорна система /подкачваща и нагнетителна помпи, хидрофорен съд, ел. система от датчици, контактори, релета и предпазители/

бр.

4

8

Профилактика и настройка на системата за работа

бр.

1

9

Зазимяване на помпената и поливна инсталации

бр.

1Приложение № 2

към Техническо задание

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОМПЕНИТЕ И ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ЦВЕТНИТЕ АЛЕИ ВЪВ ВПД КЪМ ОТДЕЛ “ЮГОИЗТОЧЕН”

Вид резервни части за поливните системи, във ВПД към отдел "Югоизточен"

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

/без ДДС/

1

2

3

4

5

1

Пресостат - РМ5


бр.

1

 

2

Възвратен клапан с мет.пластина


бр.

1

 

3

Ел.поплавък


бр.

1
4

Пусков контактор


бр.

1

 

5

Датчици за ниво

бр.

1

 

6

Мембрана за разширителен съд
бр.

1

 

7

Разширителен съд


бр.

1

 

8

Работно колело за пот.помпа


бр.

1

 

9

Дифузьор на нагнетателна помпа


бр.

1

 

10

Турбина за нагнетателна помпа


бр.

1
11

Табло за потапяща помпа


бр.

1


РАЗДЕЛ ІIІ: УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА


1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана, техническото задание и настоящите указания за подготовка на офертата. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2. Всеки участник може да представи само една оферта.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:


ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 7, за участие в обществена поръчка с предмет: “Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел Югоизточенна ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”

_____________________________________________________


име на участника

___________________________________________________


адрес за кореспонденция

____________________________________________________


лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес


  1. Офертата се подава на български език. Документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.1 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.


  1. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- текста “Вярно с оригинала”;

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
  1. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие.
  1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана, техническото задание, пълното описание на обекта на поръчката и указанията за подготовка на офертата и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница